Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιδιατρικής Κλινικής Βενιζελείου ΓΝ Ηρακλείου 2018-2019 19/10/2018

αναρτήθηκε στις 19/10/2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιδιατρικής Κλινικής Βενιζελείου ΓΝ Ηρακλείου 2018-2019

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ανακοίνωση ΠΜΣ ΔΠΘ με τίτλο "ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ" 11/07/2019

αναρτήθηκε στις 11/07/2019

Για να δείτε την πρόσκληση στο ΜΠΣ πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΜΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ με τίτλο "ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ" 30/05/2019

αναρτήθηκε στις 30/05/2019

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος:

Χειρουργική Βενιζελείου: Ετήσιο πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Εκπαίδευσης 19/12/2018

αναρτήθηκε στις 19/12/2018

Χειρουργική Βενιζελείου:

Ετήσιο πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Εκπαίδευσης

 

Σχετικό αρχείο PDF

Προκήρυξη ΠΜΣ: "Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες" 28/05/2019

αναρτήθηκε στις 28/05/2019


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» 

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και αποκατάσταση σημαντικών εννοιών και αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας που διέπει όλο το φάσμα των Επιστημών Υγείας συμπεριλαμβανομένων και όλων των Βιο-επιστημών γενικότερα. Η εξοικείωση των φοιτητών με τις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας καθώς και των Βιο-επιστημών θα συμβάλλουν στην θωράκιση τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανών να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια. Η κατανόηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία με συγκρουόμενες πεποιθήσεις όπου η κριτική διερεύνηση και η ηθική τεκμηρίωση αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής πράξης και της σύγχρονης έρευνας στην Ιατρική και στις Βιοεπιστήμες.

Στο Π.Μ.Σ. «Δεοντολογία & Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) απόφοιτοι των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής) και των Νομικών και Θεολογικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (Ιατρικών εργαστηρίων, Τεχνολόγων Ακτινολογικού, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2019. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 2.000 ευρώ (Α’ εξάμηνο: 750 ευρώ, Β’ εξάμηνο: 750 ευρώ, Γ’ εξάμηνο: 500 ευρώ) και από τους εξήντα (60) εισακτέους φοιτητές.

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται στον πρώτο φοιτητή με βάση την βαθμολογία του, που θα τελειώσει εγκαίρως τις σπουδές, δηλ. τον Σεπτέμβρη του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησής του και θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
 10. Μία φωτογραφία ταυτότητας

 

* Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12 Ιουλίου 2019 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 19 Ιουλίου 2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία:

Τηλ: 2410685739, 2413501739 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00)

e-mail: msc.deontologia@gmail.com

 

 

Αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες»

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ/νση: Πανεπιστημίου 3, Κτίριο Βιόπολις, 1ος όροφος (αρ. γραφείου 102γ)

ΤΚ 41500, Λάρισα

Τηλ: 2410685739, 2413501739

 

 

Αθανάσιος Γιαννούκας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη ΠΜΣ: "Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων" 23/05/2019

αναρτήθηκε στις 23/05/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 


«Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» “Advanced Ultrasonic Functional Imaging and Research for Prevention and Diagnosis of Vascular Diseases
 


Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση. Επίσης, παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2019. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών με κριτήριο τη βαθμολογία του και που θα ολοκληρώσει τις σπουδές το ίδιο ακαδημαϊκό έτος και θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων ένα (1) επιλέγεται από τα δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα του ΠΜΣ
πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.
Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
 • Μία φωτογραφία ταυτότητας

 *Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν.

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
  

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12 Ιουλίου 2019 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 19 Ιουλίου 2019
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pms.vasc.ultrasoundή να απευθυνθούν στη Γραμματεία: Τηλ: 2410685739, 2413501739 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00) e-mail: msc.vasc.ultrasound@gmail.com

 

 Αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:
 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων"

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δ/νση: Πανεπιστημίου 3

Κτίριο Βιόπολις, 1ος όροφος (αρ. γραφείου 102γ)

ΤΚ 41500, Λάρισα 

Τηλ: 2410685739,  2413501739

 
 


Αθανάσιος Γιαννούκας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 04/07/2019

αναρτήθηκε στις 04/07/2019

Ανακοίνωση ΠΜΣ Ογκολογίας: "Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία"

Συνδιοργάνωση: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης & Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τηλέφωνα 2810.39.4860 & 2810.39.4526

Fax 2810.39.4569

 

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΠΜΣ πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες για δηοσιεύσεις και εργασίες πατήστε εδώ

Ημερίδα Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική για την Αποκατάσταση Κηλών (5 Ιουλίου 2019) 23/05/2019

αναρτήθηκε στις 23/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διάλεξη με θέμα: "Επιπλοκές μετά από ERCP και διαχείριση τους" (1/7/2019) 27/06/2019

αναρτήθηκε στις 27/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
Χειρουργική Κλινική


Δ/ντής: Μαν. ΧριστοδουλάκηςΔελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, τη Δευτέρα 01/07/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Επιπλοκές μετά από ERCP και διαχείριση τους”. Ομιλήτρια θα είναι η κα Μαγδαληνή Βελεγράκη, Ειδικευόμενη Ιατρός Γαστρεντερολογίας και Σχολιαστής θα είναι ο κος Γρηγόρης Πασπάτης, Διευθυντής του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.


Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Συνέδρια Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας (27 - 30 Ιουνίου 2019) 05/03/2019

αναρτήθηκε στις 05/03/2019

33rd Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & 4th Congress of Seens Southeast Europe Neurosurgical Society & 13th Annual Neurosurgery Nurses Meeting

Χώρος Διεξαγωγής: Makedonia Palace

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 - 30 Ιουνίου 2019

Διοργάνωση:

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.synthesispco.com/enxe2019 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠANEΠIΣTHMIOY KPHTHΣ: METEKΠAIΔEYTIKA MAΘHMATA AKTINOΛOΓIAΣ 2018 - 2019 06/11/2018

αναρτήθηκε στις 06/11/2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠANEΠIΣTHMIOY KPHTHΣ:

METEKΠAIΔEYTIKA MAΘHMATA AKTINOΛOΓIAΣ 2018 - 2019

 

Σχετικό αρχείο PDF

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γενικής Χειρουργικής Κλινικής ΠαΓΝΗ 08/10/2018

αναρτήθηκε στις 08/10/2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γενικής Χειρουργικής Κλινικής ΠαΓΝΗ

 

Οκτώβριος 2018 – Ιούλιος 2019

 

Σχετικό αρχείο PDF

15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting (27-29 June 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting 2019 Live Demonstration Course

Dates: 27-29 June 2019
Venue: Hotel Du Lac, Ioannina

Organization: Hellenic College of Cardiology

Course Directors: 
Lampros K. Michalis, Konstantinos P. Toutouzas, Dimitris I. Karmpaliotis

Website: www.cardiologycongress2019.gr

Online registration Physicians

 Free On line registration Trainees - Other - Nursing Staff – Students

1ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αναγεννητικής Ιατρικής (Θεσσαλονίκη, 21-22/6/2019) 24/05/2019

αναρτήθηκε στις 24/05/2019

Για να δείτε την ανακοίνωση του Συνεδρίου πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ

Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ

Για να υποβάλετε την εργασία σας πατήστε εδώ

Ημερίδα ΜΕΝΝ ΠαΓΝΗ 21/6/19 20/06/2019

αναρτήθηκε στις 20/06/2019

Η Νεογνολογική κλινική - ΜΕΝΝ και  η Νοσηλευτική Υπηρεσία  του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με το Νεογνολογικό τμήμα & Τμήμα Ελέγχου ποιότητας , Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Γ.Ν. "Έλενα Βενιζέλου" συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "Νευροαναπτυξιακή Φροντίδα Νεογνών με επίκεντρο την οικογένεια". Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21/06/2019 και ώρα 15:00-21:00 στο  Αμφιθέατρο του  Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Hμερίδα με θέμα: Νευροαναπτυξιακή Φροντίδα Νεογνών με επίκεντρο την οικογένεια 11/06/2019

αναρτήθηκε στις 11/06/2019

Η Νεογνολογική κλινική - ΜΕΝΝ και η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με το Νεογνολογικό τμήμα & Τμήμα Ελέγχου ποιότητας, Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Γ.Ν. "Έλενα Βενιζέλου" συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα : "Νευροαναπτυξιακή Φροντίδα Νεογνών με επίκεντρο την οικογένεια". Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21/06/2019 στο  Αμφιθέατρο του   Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Β΄Παθολογικής κλινικής Βενιζελείου 07/11/2018

αναρτήθηκε στις 07/11/2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Β΄Παθολογικής κλινικής Βενιζελείου

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΓΝΗ 19/10/2018

αναρτήθηκε στις 19/10/2018

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 -2019

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2017-2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ" 19/04/2019

αναρτήθηκε στις 19/04/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Νέου Κύκλου Σπουδών


ΠΜΣ "Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας"‏)Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας») της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το νέο κύκλο σπουδών.


Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2019-2021), αντιστοιχεί σε 120 Ects, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster's degree) και έχει δύο κατευθύνσεις:

 1. Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
 2. Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε υγειονομικούς (γιατρούς και νοσηλευτές), αλλά και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων, που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων, Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Ιατρικής Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Υγειονομικής Επιτήρησης και Προστασίας Ευπαθών και Μετακινούμενων Πληθυσμών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 


Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ 

Για πληροφορίες πατήστε εδώ 

ή στο τηλ: 210- 7461451 & 5

και στο Ε-mail: crisismed@outlook.com

Διάλεξη με θέμα "Φυσιολογία και παθοφυσιολογία της αφόδευσης και πυελικού εδάφους" 13/06/2019

αναρτήθηκε στις 13/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

 


Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 


Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Πέμπτη 13/06/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Φυσιολογία και παθοφυσιολογία της αφόδευσης και πυελικού εδάφους”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ηλίας Αθανασάκης, Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, ΠαΓΝΗ.

Τόπος διεξαγωγής: η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 12 Ιουνίου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 11/06/2019

αναρτήθηκε στις 11/06/2019

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στις 10/06/2019 στην πλατφόρμα του ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων 2019 - 2020», το όποιο όμως έχει αποκατασταθεί , παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων έως ημέρα Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 2810 394930/868 - 2810 392119, και στο email postgradsecr@med.uoc.gr).


Γραμματεία

Χ. Περέζ, Τ. Δοκουμετζίδη, Ε. Μαρκάκη

Προκήρυξη ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) 01/04/2019

αναρτήθηκε στις 01/04/2019

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2019-2020, μέχρι καί τις 10 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://pms-epeigoysa-kai-entatiki-therapeia-paidon-e-ivon-kai-neon.webnode.gr/

 

Από τη Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευροωτολογίας (7 - 9 Ιουνίου) 22/01/2019

αναρτήθηκε στις 22/01/2019

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευροωτολογίας

 

Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευροωτολογίας

7-9 Ιουνίου 2019

"Ωδείο Ρεθύμνου & Σπίτι του Πολιτισμού", Ρέθυμνο, Κρήτη

 

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://otology2019.frei.gr/  και στο www.frei.gr.

 

22-1-5

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) (8.6.2019) 03/04/2019

αναρτήθηκε στις 03/04/2019

Το APLS Crete, επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 08 Ιουνίου 2019, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).


To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου οι υποψήφιοι πιστοποιούνται, εάν το επιθυμούν, στο Advanced Life Support Group.


Το κόστος του σεμιναρίου είναι 80 ευρώ.


Το Σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

 

 • την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη
 • την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη


Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 

 • Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών
 • Διαλέξεις
 • Πρακτική εκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων
 • Φροντιστήρια (4 ομάδες Χ 6 ατόμων) σε ειδικά θέματα και εκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων παιδιών, με ρεαλιστικό εποπτικό υλικό.

 

Η πλήρης παρακολούθηση του Σεμιναρίου συνεπάγεται τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης με την πιστοποίηση του Advanced LifeSupport Group. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για 4 χρόνια.

 

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής

 

Julieta Perez

Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ

Πα.Γ.Ν.Η.

Τηλ. 2810-392119

Φαξ 2810-392652

E-mail: julietaperezg@hotmail.com

www.pagni.gr

 


Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής


Αικατερίνη Χατζημιχάλη

 

 

 Για να δείτε την αφίσα και το Δελτίο Συμμετοχής στο Σεμινάριο, πατήστε εδώ

 

 

 

Ημερίδα «Διαχείριση Χρόνιου Σπονδυλικού Πόνου» (7 Ιουνίου 2019) 27/03/2019

αναρτήθηκε στις 27/03/2019

Ημερίδα «Διαχείριση Χρόνιου Σπονδυλικού Πόνου» (7 Ιουνίου 2019)

Στοιχεία Συνεδρίου

Τίτλος: Διαχείριση Χρόνιου Σπονδυλικού Πόνου

Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο «Γ. Χαρτοφυλακίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 7 Ιουνίου 2019

Διοργάνωση: Κλινική Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης Γ.Ν.Α ΚΑΤ

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.synthesispco.com 

Διάλεξη με θέμα "Περιεγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο του στομάχου" (5.6.2019) 04/06/2019

αναρτήθηκε στις 04/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο ΚρήτηςΧειρουργική Κλινική
Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης


Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 05/06/2019 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Περιεγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο του στομάχου”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Νικόλαος Ανδρουλάκης, Ογκολόγος, Διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 03 Ιουνίου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Προκήρυξη ΠΜΣ "Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων" (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) 15/04/2019

αναρτήθηκε στις 15/04/2019

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων"- Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες - επαγγελματίες Υγείας (παιδίατρους, γενικούς ιατρούς, παθολόγους, νοσηλευτές, βιολόγους, επισκέπτριες υγείας και συναφή πεδία επιστημών υγείας), αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2019-2020 μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2019.

 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής πατήστε εδώ

Προκήρυξη ΠΜΣ "Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων" (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) 03/04/2019

αναρτήθηκε στις 03/04/2019

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ ‘Ιδρυσης 1525Β’/4-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 114Α’/24-5-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων (Msc in Hematology-Oncology of Childhood and Αdolescence) μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε τη σχετική αφίσα πατήστε εδώ

 

Προκήρυξη ΠΜΣ στις "Νευροεπιστήμες" (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) 03/04/2019

αναρτήθηκε στις 03/04/2019

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Νευροεπιστήμες" - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Νευροεπιστήμες», διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2019-2020 μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.neurosciences.med.uoc.gr

 

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιατρική Σχολή

Πανεπιστήμιο Κρήτης

τηλ. 2810 394868

Συμμετοχή των ιατρών ΙΣΗ στο Συνέδριο PULSE & Cardio Electrics με δωρεάν εγγραφή (31.5,1.6 & 2.6/2019) 30/05/2019

αναρτήθηκε στις 30/05/2019

Σας ενημερώνουμε ότι για 28η συνεχή φορά οργανώνεται το Συνέδριο PULSE & Cardio Electrics στο Συνεδριακό Κέντρο MARIS, στην Χερσόνησο την Παρασκευή 31.05, Σάββατο 01.06 & Κυριακή 02.06.2019.

Οι Οργανωτές έχουν εξασφαλίσει από χορηγούς ΔΩΡΕΑΝ εγγραφές για όσα από τα Μέλη μας επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Πληροφορίες: KOSMOS TRAVEL, 2810336000, info@kosmostravel.gr

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Συμμετοχή των ιατρών ΙΣΗ στο Συνέδριο PULSE & Cardio Electrics με δωρεάν εγγραφή (31.5,1.6 & 2.6/2019) 24/05/2019

αναρτήθηκε στις 24/05/2019

Σας ενημερώνουμε ότι για 28η συνεχή φορά οργανώνεται το Συνέδριο PULSE & Cardio Electrics στο Συνεδριακό Κέντρο MARIS, στην Χερσόνησο την Παρασκευή 31.05, Σάββατο 01.06 & Κυριακή 02.06.2019.

Οι Οργανωτές έχουν εξασφαλίσει από χορηγούς ΔΩΡΕΑΝ εγγραφές για όσα από τα Μέλη μας επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Πληροφορίες: KOSMOS TRAVEL, 2810336000, info@kosmostravel.gr

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Ημερομηνία: 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: AKS Porto Heli Hotel, Αργολίδα

Οργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Ιστοσελίδα: www.ifne2019.gr

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Ειδικευμένοι – Ειδικευόμενοι

 ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Νοσηλευτές - Φοιτητές

 Υποβολή Περιλήψεων

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

1η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.6.2019) 17/05/2019

αναρτήθηκε στις 17/05/2019

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 01.06.2019) 03/05/2019

αναρτήθηκε στις 03/05/2019

Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (Ε.Ε.Α.Ε.Χ.) στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες της 2ης εκπαιδευτικής ημερίδας "Σύγχρονη Αντιμετώπιση Καρωτιδικής Στένωσης" που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη (Ξεν. Mediterranean Palace).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

2η Εκπαιδευτική ημερίδα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ

Σε συνεργασία με την: Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Πρόεδρος Ημερίδας: Κυριάκος Δ. Κτενίδης

Επιστ. Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ο. Παπάζογλου

Ημερομηνία: Σάββατο, 1η Ιουνίου 2019

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Meditteranean Palace

Site ημερίδας: https://www.vascularsociety.gr/2nd_scientific_meeting_carotid

Συμμετοχή - Εγγραφή: ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση: Επιτρέπεται μόνο σε γιατρούς

Μοριοδότηση: Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό ημερίδας: θα δοθεί μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης

Γραμματεία ημερίδας: Alpha Public Relations

Πληροφορίες: 210 3645629

Προκαταρκτικό πρόγραμμα http://tiny.cc/mkg25y

Φόρμα συμμετοχής http://tiny.cc/3ig25y

13ο Σεμινάριο Λοιμώξεων: "Εμβόλια και Πρόληψη" (31.5.2019 - 1.6.2019) 12/04/2019

αναρτήθηκε στις 12/04/2019

13ο Σεμινάριο Λοιμώξεων: "Εμβόλια και Πρόληψη"

 

Ημερομηνία: 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2019

Χώρος: Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών σπουδών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Συμμετοχή: δωρεάν

Θα χορηγηθούν μόρια (CME/CMD) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς, ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές κ.α).

 

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Ημερίδα "Πάγκρεας 2019: Θέματα αιχμής στην αντιμετώπιση της χρόνιας παγκρεατίτιδας και του καρκίνου του παγκρέατος" (1/6/2019) 11/02/2019

αναρτήθηκε στις 11/02/2019

Διοργάνωση της ημερίδας με τίτλο: Πάγκρεας 2019: Θέματα αιχμής στην αντιμετώπιση της χρόνιας παγκρεατίτιδας και του καρκίνου του παγκρέατος η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2019 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, στην Θεσσαλονίκη.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΓΝΗ 2018-2019 05/10/2018

αναρτήθηκε στις 05/10/2018

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΓΝΗ 2018-2019

 

Σχετικό αρχείο PDF

Διάλεξη με θέμα "Διαπρωκτική ολική αφαίρεση του μεσοορθού" (30.05.2019) 28/05/2019

αναρτήθηκε στις 28/05/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

 

Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης


Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Διαπρωκτική ολική αφαίρεση του μεσοορθού”. 

 • Ομιλητής: Ο Διευθυντής της Κλινικής, Χειρουργός, κος Μανούσος Χριστοδουλάκης.
 • Τόπος διεξαγωγής: Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 27 Μαΐου 2019

Ο εκ των συντονιστών προγράμματος εκπαίδευσης

Θοδωρής Παπαδάκης

 

A.T.L.S. Σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής στον πολυτραυματία (ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 18-19.5.2019) 04/04/2019

αναρτήθηκε στις 04/04/2019

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support) "Σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής στον πολυτραυματία", που αρχικά είχε προγραμματιστεί για 4 και 5 Μαϊου 2019, μεταφέρεται για οργανωτικούς λόγους το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαϊου 2019.

5ο Συνέδριο Εκπαίδευσης Και Έρευνας (17 έως 18 Μαΐου 2019), ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη 19/02/2019

αναρτήθηκε στις 19/02/2019

5ο Συνέδριο Εκπαίδευσης Και Έρευνας (17 έως 18 Μαΐου 2019), ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Θράκης και το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

 

11ο Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής - Γυναικολογίας (11-12/5/19 Άγιος Νικόλαος) 02/05/2019

αναρτήθηκε στις 02/05/2019

Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ

Σεμινάριο: Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων (10-12 Μάϊου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων

10-12 Μάϊου 2019

Ξενοδοχείο IONIANBLUE, Λευκάδα

Οργάνωση: Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Ιστοσελίδα: www.cycardio.com

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας (10 - 11 Μαΐου 2019), Electra Palace, Αθήνα 25/01/2019

αναρτήθηκε στις 25/01/2019

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας Τεκμηριωμένη Γνώση - εξατομικευμένη προσέγγιση το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 11 Μαΐου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Palace, στην Αθήνα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνογερμανική Χειρουργική Εταιρεία.

Αφίσα Συνεδρίου pdf

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο (9 - 11 Μαΐου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Ημερομηνία: 9 - 11 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα


Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος

Ιστοσελίδα: www.eemh.gr

ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ Νοσηλευτικό προσωπικό - Τεχνολόγοι Υγείας – Φοιτητές

 Onlineregistration - Ειδικευμένοι - Ειδικευόμενοι

 Υποβολή Περιλήψεων

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

LIVE 2019 – Leading Innovative Vascular Education (9 - 11 May 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

LIVE 2019 – Leading Innovative Vascular Education

Dates: 9 - 11 May 2019
Venue: Hotel Larissa Imperial, Larissa, Greece

Organization: Institute of Vascular Diseases (IVD), Greece

In collaboration with: 
Hellenic Society of Vascular and Endovascular Surgery
Stony Brook University Medical Center, USA
International Symposium on Endovascular Therapeutics
Intervention Master Aortic Course

Website: www.live2019.gr

Abstract submission

 Online registration - Trainees - Nursing Staff - Students

 Online registration - Doctors

Διάλεξη με θέμα: "Η σχέση χειρουργού-ασθενούς" (Τετάρτη 8.5.2019) 07/05/2019

αναρτήθηκε στις 07/05/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

 


Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης


Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 08/05/2019 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Η σχέση χειρουργού-ασθενούς”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Γεώργιος Σχορετσανίτης, Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, ΠαΓΝΗ.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 07 Μαΐου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

"2019 Meeting of the Working Group on Obesity, Diabetes and the High-Risk Patients" (2-5.5.2019, Χαλκιδική) 16/04/2019

αναρτήθηκε στις 16/04/2019

H Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH) και οι ομάδες εργασίας της Παχυσαρκίας, του Διαβήτη και οι Ασθενείς Υψηλού Ρίσκου διοργανώνουν Συνέδριο με τίτλο “2019 Meeting of the Working Group on Obesity, Diabetes and the High-Risk Patients”.


Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αll Inclusive ξενοδοχείο “Blue Lagoon Hotel” στην Χαλκιδική, από 2 έως 5 Μαΐου 2019.

 

Για να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ

Για να δείτε πληροφορίες για το Ξενοδοχείο πατήστε εδώ

A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support) Σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής στον πολυτραυματία (4-5 Μαΐου 2019) 05/03/2019

αναρτήθηκε στις 05/03/2019

A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support) Σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής στον πολυτραυματία

Σάββατο 4/5/2019 και Κυριακή 5/5/2019

Tο ATLS απευθύνεται στον ιατρό που εμπλέκεται στην αρχική αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο νοσοκομείο. Είναι ένα διήμερο εντατικό σεμινάριο που περιλαμβάνει διαδραστικές διαλέξεις, πρακτική άσκηση σε προπλάσματα και πειραματόζωα και προσομείωση με ηθοποιούς που υποδύονται ασθενείς. Στο τέλος του σεμιναρίου δίδονται εξετάσεις γραπτές και προφορικές με τις οποίες τεκμηριώνεται η γνώση και οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος και χορηγείται πιστοποιητικό το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και διαρκεί 4 έτη. Διευθυντής του κέντρου ATLS Κρήτης είναι ο Κος Εμμ. Χρυσός, καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Διοργάνωση:

 • ACS, Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Ηρακλείου

 

Κόστος συμμετοχής: 500ευρώ (περιλαμβάνεται η 10η έκδοση βιβλίου ATLS στα ελληνικά)

Κόστος συμμετοχής για τους Φοιτητές Ιατρικής 6ου έτους: 300ευρώ

Γλώσσα σεμιναρίου: ελληνική

 

Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Μαρτίου 2019

 • Στο email: v.athanassaki@yahoo.gr
  Στη σελίδα μας στο facebook: ATLS CRETE
  Στα τηλέφωνα: Β.ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ , 2810392677, 6936794344

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" 17/04/2019

αναρτήθηκε στις 17/04/2019

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ: (α) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, (β) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων με συναφή αντικείμενα, 
να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2019-2020 μέχρι καί τις 3 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://vaccines.med.uoc.gr/

Γραμματεία Προγράμματος
τηλ. 2810 394930/394868 

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής (18 - 21 Απριλίου 2019), ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο 29/01/2019

αναρτήθηκε στις 29/01/2019

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του «27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχιατρικής» το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο, σας παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη τη σχετική επιστολή για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

Σχετική επιστολή pdf

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής (18 - 21 Απριλίου 2019), στο ξενοδοχείο Aquila-Atlantis, Ηράκλειο 24/01/2019

αναρτήθηκε στις 24/01/2019

Διοργάνωση του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχιατρικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Απριλίου 2019, στο ξενοδοχείο Aquila-Atlantis, στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

16ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι», 18 - 21 Απριλίου 2019, Άνδρος 24/01/2019

αναρτήθηκε στις 24/01/2019

Διοργάνωση του 16ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Απριλίου 2019, στην Άνδρο.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Μεσογειακή Ακαδημία για την Ιατρική και την Τέχνη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ημερίδα με θέμα: "Πρόωρος Τοκετός" (Σάββατο 20.04.19) 09/04/2019

αναρτήθηκε στις 09/04/2019

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

Εκπαιδευτική Εκδήλωση με θέμα: "Θρομβοεμβολική Νόσος" (Παρασκευή 19.4.2019) 09/04/2019

αναρτήθηκε στις 09/04/2019

Για να δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης πατήστε εδώ

Διάλεξη με θέμα: "Η αντιπαράθεση για τη χρησιμότητα της μαστογραφίας πληθυσμιακού ελέγχου (screening). Ποιος έχει τελικά δίκιο;" 17/04/2019

αναρτήθηκε στις 17/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

 Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. ΧριστοδουλάκηςΔελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Πέμπτη 18/04/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Η αντιπαράθεση για τη χρησιμότητα της μαστογραφίας πληθυσμιακού ελέγχου (screening). Ποιος έχει τελικά δίκιο;”

Ομιλητής θα είναι ο κος Ηλίας Σανιδάς, Χειρουργός, πρώην Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής.

Τόπος διεξαγωγή: Βιβλιοθήκη Νοσοκομείου

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 16 Απριλίου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Ημερίδα "Αθλητισμός και Υγεία" (Σάββατο 13 Απριλίου 2019) 10/04/2019

αναρτήθηκε στις 10/04/2019

Για να δείτε την αφίσα της ημερίδας πατήστε εδώ 

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

Κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2019 (12-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ) 20/03/2019

αναρτήθηκε στις 20/03/2019

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2019

"Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του Ορθοπαιδικού Τραύματος"

12-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ξενοδοχείο Atlantis Aquila

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου (πατήστε εδώ)

Αφίσα (πατήστε εδώ)

1η Νοσηλευτική Παιδιατρική Ημερίδα Β.Γ.Ν.Η. (13/04/2019) 20/03/2019

αναρτήθηκε στις 20/03/2019

1η Νοσηλευτική Παιδιατρική Ημερίδα Β.Γ.Ν.Η. με θέμα "Παιδιατρικές Λοιμώξεις με έμφαση στην πρόληψη" η οποία πραγματοποιείται από την Παιδιατρική κλινική Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκμείου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Νοσηλευτική Υπηρεσία ΒΓΝΗ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 13/04/2019 στην αίθουσα σεμιναρίων του Βενιζελείου.

Πρόγραμμα ημερίδας (πατήστε εδώ)

Αφίσα (πατήστε εδώ)

Διάλεξη με θέμα: "Ανατομία του παγκρέατος" (Τετάρτη 10.04.2019) 09/04/2019

αναρτήθηκε στις 09/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 


 

Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. ΧριστοδουλάκηςΔελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 10/04/2019 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Ανατομία του παγκρέατος”. Ομιλητής θα είναι ο κος Γιάννης Τσιαούσης, Καθηγητής Ανατομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 9 Απριλίου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Διάλεξη με θέμα: "Τοπικά προχωρημένος καρκίνος ορθού" (8.4.2019) 03/04/2019

αναρτήθηκε στις 03/04/2019

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, τη Δευτέρα 08/04/2019 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Τοπικά προχωρημένος καρκίνος ορθού. Η θέση της χημειοθεραπείας”.

Ομιλητής: κος Ευάγγελος Ξυνός, Χειρουργός

Τόπος διεξαγωγής: Βιβλιοθήκη Νοσοκομείου

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 02 Απριλίου 2019

 

Ο Διευθυντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ - ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ (Κυριακή 7 Απριλίου) 28/02/2019

αναρτήθηκε στις 28/02/2019

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ - ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ

Κυριακή 7 Απριλίου/Αίθουσα διαλέξεων Ι.Σ.Α.

Πρόγραμμα: Αρχείο pdf

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στον έλεγχο των λοιμώξεων, 4-6 Απριλίου 17/01/2019

αναρτήθηκε στις 17/01/2019

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στον έλεγχο των λοιμώξεων, 4-6 Απριλίου

Σας προωθούμε το τελικό πρόγραμμα του τριήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στον Έλεγχο των Λοιμώξεων, το οποίο διοργανώνεται στις 4-6 Απριλίου 2019 στο Ηράκλειο Κρήτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων. Απευθύνεται σε ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές και γενικότερα σε επαγγελματίες Υγείας

 

Σχετικό αρχείο pdf

Εαρινή Συνάντηση ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (5 & 6 Απριλίου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

Εαρινή Συνάντηση ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5 & 6 Απριλίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DuLac, Ιωάννινα

Οργάνωση:

Οφθαλμολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.)
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιστοσελίδα: www.ofedep2019.gr

Δωρεάν Online Εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

Προκήρυξη του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» 07/03/2019

αναρτήθηκε στις 07/03/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΟΡΘΟΥ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» για το ακαδ. έτος 2019-2020, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «χειρουργική παχέος εντέρου-ορθού» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης, καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τη χειρουργική παθολογία των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και τη θεραπεία τους μέσα από το πρίσμα της πολυδύναμης -από άποψη συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων- αντιμετώπισης.

Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» είναι:

 • η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πεδίο αιχμής της σύγχρονης Χειρουργικής, όπως είναι η Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Ορθού
 • η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού
 • η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από μεριάς των εκπαιδευομένων
 • η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
 • προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα:

1o(Χειμερινό) Εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση – καλοήθεις παθήσεις
2o(Εαρινό) Εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση - κακοήθεις παθήσεις
3o(Χειμερινό) Εξάμηνο: Πρακτική Εξάσκηση και Διπλωματική Εργασία
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Έναρξη κύκλου σπουδών: Σεπτέμβριος 2019

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 800 ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης.

Στο ΠΜΣ, μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1.Έντυπη αίτηση συμμετοχής (θα τη βρείτε στο site του ΠΜΣ).
2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
3.Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματοςή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Σεπτέμβριος 2019). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
4.Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
6.Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.
7.Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).
8.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας (επισυνάπτονται στην αίτηση).

 

Υποβολή Αιτήσεων από 01/02/2019-31/03/2019

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) στη γραμματεία του ΠΜΣ και ώρες 10:00-13:00.

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, τ.κ. 41500, Λάρισα
Γραφείο 329Α, 3ος όροφος
Υπόψιν κα Μαρία Κυριτσάκα (Γραμματεία ΠΜΣ)

Τηλέφωνα πληροφοριών: 6946 398313 και 2410 685733

e-mail: markyr@uth.gr
Ιστοχώρος: http://www.med.uth.gr/pmsCRS
fb: Μεταπτυχιακό «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού»

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

«Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού»
Γεώργιος Τζοβάρας
Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Διοργάνωση 28ου Παγκρήτιου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Συμποσίου (Σάββατο 30 Μαρτίου 2019) 15/03/2019

αναρτήθηκε στις 15/03/2019

Διοργάνωση 28ου Παγκρήτιου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Συμποσίου του Β-Παθολογικού (Παιδιατρικού) Τομέα ΠαΓΝΗ, υπο την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης.
Θα λάβει χώρα το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη ενώ χορηγούνται 7 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Η κύρια θεματολογία του είναι "εξελίξεις στις παιδιατρικές εξειδικεύσεις" ενώ προσυνεδριακά διαδραστικά σεμινάρια εμπλουτίζουν περαιτέρω το πρόγραμμα.

 

Σχετικά αρχεία: 

Προκαταρκτικό πρόγραμμα (πατήστε εδώ)

Αφίσα (πατήστε εδώ)

Διάλεξη με θέμα: "Η χρήση της ραδιοϊσοτοπικής λεμφαγγειογραφίας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού" (Tετάρτη 27/03/2019) 26/03/2019

αναρτήθηκε στις 26/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης


Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. ΧριστοδουλάκηςΔελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Η χρήση της ραδιοϊσοτοπικής λεμφαγγειογραφίας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού” 

Ομιλήτρια θα είναι η κα Μαρία Νταμπουδή, Πυρηνικός Ιατρός, Πα.Γ.Ν.Η.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.


Ηράκλειο, 26 Μαρτίου 2019

 

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

ALPIC 2019: Advanced Learning on Platelets & Thrombosis International Course (March 22-24, 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

ALPIC 2019: Advanced Learning on Platelets & Thrombosis International Course

Dates: March 22-24, 2019
Venue: Metsovo-Greece

Organization: European and Mediterranean League Against Thrombotic Diseases

Under the auspices of:
Atherothrombosis Research Centre, University of Ioannina
Institute for the Study and Education on Thrombosis and Antithrombotic Therapy (ISETAT)

More information HERE

2ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου (22-23 Μαρτίου 2019) 15/03/2019

αναρτήθηκε στις 15/03/2019

2ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου 22-23 Μαρτίου 2019 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρσενάλι, Χανιά, Κρήτη.

Πρόγραμμα (πατήστε εδώ)

2ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου (22-23 Μαρτίου) 05/02/2019

αναρτήθηκε στις 05/02/2019

Η Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας, διοργανώνει το 2ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου στις 22-23 Μαρτίου 2019 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά.

 

Σχετικό Δελτίο Τύπου PDF

Διάλεξη με θέμα: “Στρωματικοί όγκοι του πεπτικού” (Τρίτη 19/03/2019) 15/03/2019

αναρτήθηκε στις 15/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλει ο Κρήτης

 

Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τρίτη 19/03/2019 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Στρωματικοί όγκοι του πεπτικού”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Γιώργος Δελημπαλταδάκης, Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ Χειρουργικής Κλινικής, Βενιζέλειο.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Σεμινάριο «Εξελίξεις στην διάγνωση και διαχείριση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου το 2019» (15 Μαρτίου 2019) 05/02/2019

αναρτήθηκε στις 05/02/2019

Σεμινάριο  θα λάβει χώρα στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, υπό τον τίτλο «Εξελίξεις στην διάγνωση και διαχείριση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου το 2019 / Stroke in 2019: Where we stand in diagnosis and management».

Αφίσα PDF

Η εγγραφή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται ΕΔΩ: https://services.livemedia.com/register/stroke2019.aspx  

Διάλεξη με θέμα: “Ευρεία εκτομή ή μαστεκτομή μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία;” 14/03/2019

αναρτήθηκε στις 14/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 13/03/2019 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Ευρεία εκτομή ή μαστεκτομή μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία;” 

Ομιλητής θα είναι ο κος Ηλίας Σανιδάς, Χειρουργός, πρώην Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 10 Μαρτίου 2019

 

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Διάλεξη με θέμα:“Παθοφυσιολογία και αντιμετώπηση των ορθοπρωκτικών διαταραχών” (11-2-2019) 08/02/2019

αναρτήθηκε στις 08/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, τη Δευτέρα 11/02/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:“Παθοφυσιολογία και αντιμετώπηση των ορθοπρωκτικών διαταραχών”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Παντελής Ουσταμανωλάκης, Γαστρεντερολόγος.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών (7 – 9 Μαρτίου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών

Ημερομηνία: 7 – 9 Μαρτίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

Οργάνωση: HSO - Hellenic Stroke Organization

Ιστοσελίδα: www.stroke.gr

Δωρεάν OnLine Εγγραφή

 Υποβολή Περιλήψεων

Περισσότερες πληροφορίες,ΕΔΩ

Ενημερωτική εκδήλωση - Καρδιά και Παιδί (Καρδιολογικές Παθήσεις στην Παιδική Ηλικία), Τετάρτη 6/3, Ηράκλειο 27/02/2019

αναρτήθηκε στις 27/02/2019

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης - Καρδιά και Παιδί (Καρδιολογικές Παθήσεις στην Παιδική Ηλικία), που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 18.30 στην αίθουσα «Μ. Καρέλης» (πρώην Ανδρόγεω).

 

Σχετικό αρχείο pdf

Διάλεξη “Ο ρόλος της προφυλακτικής τοποθέτησης πλέγματος σε λαπαροστομία και η δημιουργία κολοστομίας” (27/2/2019) 26/02/2019

αναρτήθηκε στις 26/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 27/02/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Ο ρόλος της προφυλακτικής τοποθέτησης πλέγματος σε λαπαροστομία και η δημιουργία κολοστομίας”

Ομιλητής θα είναι ο κος Έλκο Ντε Μπρε, Χειρουργός ΠαΓΝΗ, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δ/ντής

 

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης "Φυσικές Ιατρικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες" 22/03/2019

αναρτήθηκε στις 22/03/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α., προσφέρει τον 4ο κύκλο του προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο "Φυσικές Ιατρικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες".

Στο πρόγραμμα αυτό έχει ενταχθεί η Διεθνής Ιατρική Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής - Δ.Ι.Ε.Π.Ο., με διδακτική ενότητα με τίτλο: "Προηγμένη Ομοιοπαθητική".

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί υπεύθυνη και τεκμηριωμένη γνώση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο κύκλος αυτός των μαθημάτων απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες, όσο και στο ευρύτερο κοινό, με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική βελτίωση.

Η επιτυχία του προγράμματος συνεχίζεται και κατά τον τέταρτο κύκλο που αρχίζει στις 25/2/2019, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 18/2/2019.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχων αποκτά Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α. και 10,5 Πιστωτικές Μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα επαγγελματικής και κατάρτισης.

Στο παρακάτω link υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες που είναι χρήσιμες για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.

https://elearningekpa.gr/courses/fusikes-hatrikes-kai-sumpliromatikes-therapeies 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2106438321 2103689354

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Φ.Υ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ" (22-24 Φεβρουαρίου 2019) Συνεδριακό ξενοδοχείο Samaria, Χανιά 18/02/2019

αναρτήθηκε στις 18/02/2019

Η Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» διοργανώνει το «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Φ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» που θα λάβει χώρα στις 22-24/02/2019, στα ΧΑΝΙΑ, στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο του την αναβάθμιση της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής και την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασθενείς.

Σχετικό αρχείο pdf

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Φ.Υ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (22-24 Φεβρουαρίου) 22/01/2019

αναρτήθηκε στις 22/01/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Φ.Υ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (22-24 Φεβρουαρίου)

Θα πραγματοποιηθεί 22-24 Φεβρουαρίου 2019 στο συνεδριακό ξενοδοχείο Samaria, στα Χανιά, Κρήτης.

 

22-1-6

 

Επιστημονική Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα (23-2-2019) Συνεδριακός Χώρος Παγκρήτιας Τράπεζας (Λ. Ικάρου 5) Ηράκλειο 31/01/2019

αναρτήθηκε στις 31/01/2019

Η Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου διοργανώνουν για 17η χρονιά την ετήσια Επιστημονική Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/2/2019 στο Συνεδριακό Χώρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Λ. Ικάρου 5) στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 9.00-19.30.

Εξέχοντες παιδίατροι από όλη την Ελλάδα, θα αναπτύξουν θέματα κοινού παιδιατρικού ενδιαφέροντος, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες από τη νεογνική ηλικία έως και την εφηβεία.

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνουμε την πρόσκλησή μας σε όλους τους Παιδίατρους της Κρήτης και τους περιμένουμε στο Ηράκλειο για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Παιδιατρική.

Σας αποστέλλουμε την αφίσα και το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

 

Σχετικά αρχεία: Πρόγραμμα-σελ-1 , Πρόγραμμα-σελ-2Poster

Ημερίδα με θέμα: “Κακώσεις των Χοληφόρων” (13/02/2019) 12/02/2019

αναρτήθηκε στις 12/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

 

Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 13/02/2019 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: “Κακώσεις των Χοληφόρων” με ομιλητές τους:

 

1. Μανούσο Χριστοδουλάκη, Χειρουργό, Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζελείου και με θέμα διάλεξης: “Προεγχειρητική εκτίμηση και διεγχειρητική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των κακώσεων των χοληφόρων”.

2. Ανδρέα Πολυδώρου, Χειρουργό, Καθηγητή Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών και με θέμα διάλεξης: “Κακώσεις χοληφόρων. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση”. 

3. Γρηγόρη Πασπάτη , Γαστρεντερολόγο, Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Βενιζελείου και με θέμα διάλεξης: “Ο ρόλος του γαστρεντερολόγου στις κακώσεις χοληφόρων”

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δ/ντής

 

Μανούσος Χριστοδουλάκης

 

ΟΓΚΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ - Εξελίξεις & Προοπτικές (9 & 10 Φεβρουαρίου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

ΟΓΚΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ - Εξελίξεις & Προοπτικές

Ημερομηνία: 9 & 10 Φεβρουαρίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Οργάνωση: Ογκολογική & Νεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δωρεάν Online Εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

Εκπαιδευτική διάλεξη με θέμα “Ιατρική της ακριβείας στην ογκολογία”, Πέμπτη 7/2/2019 04/02/2019

αναρτήθηκε στις 04/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

 

Χειρουργική Κλινική
Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Πέμπτη 07/02/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Ιατρική της ακριβείας στην ογκολογία”.

Ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Ογκολογίας, Δημήτριος Μαυρουδής, Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, ΠαΓΝΗ.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δ/ντής

 

Μανούσος Χριστοδουλάκης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (02-03 Φεβρουαρίου 2019) 09/11/2018

αναρτήθηκε στις 09/11/2018

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο 02-03 Φεβρουαρίου 2019, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life SupportGroup.

 

Το Σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

 • την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη
 • την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις,
 • Σταθμούς εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων,
 • Φροντιστήρια,
 • Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.

 

Κόστος σεμιναρίου

Κόστος σεμιναρίου 300 ΕΥΡΩ (Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Aντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος»).

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι πολύ περιορισμένος (32 άτομα), παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την επιστρέψετε με φαξ ή με e-mail στη Γραμματεία του Σεμιναρίου.

 

Σχετικό αρχείο PDF

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Μητέρα Κρήτης, Καρκίνος Ωοθηκών - Τετάρτη 30-1-2019 28/01/2019

αναρτήθηκε στις 28/01/2019

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Μητέρα Κρήτης, Καρκίνος Ωοθηκών
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
19.00 - 21.00
NTORE Symposia I
Μέγαρο Ντορέ, 5ος όροφος, Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

 

Σχετικό αρχείο pdf

Ημέρες Υπέρτασης Ιωάννινα 2019- 9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (25- 26 Ιανουαρίου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

Ημέρες Υπέρτασης Ιωάννινα 2019 - 9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημερομηνία: 25- 26 Ιανουαρίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Grand Serai, Ιωάννινα

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης

Ιστοσελίδα: www.hypertasi.gr

Δωρεάν OnLine Εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

21η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (18 & 19 Ιανουαρίου 2019) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

21η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημερομηνία: 18 & 19 Ιανουαρίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείου Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Online Δωρεάν Εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

Διάλεξη με θέμα: “Ανατομία της βουβωνικής χώρας ανοικτή και λαπαροσκοπική προσέγγιση” 15/01/2019

αναρτήθηκε στις 15/01/2019

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

Χειρουργική Κλινική
Δ/ντής: Μαν. Χριστοδουλάκης

 

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2018-2019, την Τετάρτη 16/01/2019 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Ανατομία της βουβωνικής χώρας ανοικτή και λαπαροσκοπική προσέγγιση”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Γιάννης Τσιαούσης, Καθηγητής Ανατομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 15 Ιανουαρίου 2019

 

Ο Δ/ντής

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Μετεκπαιδευτικό μάθημα από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Βενιζελείου ΓΝΗ 10/01/2019

αναρτήθηκε στις 10/01/2019

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Βενιζελείου ΓΝΗ έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στο πρώτο μετεκπαιδευτικό μάθημα της χρονιάς τη Δευτέρα 14/01/2019 & ώρα 11:00 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης (ισόγειο, παλαιό κτίριο) με θέμα:

Σκέψου σαν Επειγοντολόγος

με ομιλήτρια την κα Έφη πολυζωγοπούλου, Διευθύντρια (υπό διορισμό) ΤΕΠ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟ".

Αλέξης Καλοκαιρινός: Γλώσσα και κοινωνικότητα (ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - 19/12/2018) 17/12/2018

αναρτήθηκε στις 17/12/2018

Ομιλία-μάθημα του καθηγητή της Γενικής Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΛΕΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ, στα πλαίσια των διαλέξεων Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου, με θέμα:


Γλώσσα και κοινωνικότητα.
Εξελικτικές υποθέσεις για την αρχιτεκτονική της νόησης στον Homo sapiens.
 
Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, στις 4 μμ
Στο  ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, αίθουσα πολιτισμού "Γιάννης Τσαμπαρλάκης".
Είσοδος ελεύθερη.
 
 
Επισυνάπτεται η περίληψη της ομιλίας-μαθήματος.
 
Γλώσσα και κοινωνικότητα.
Εξελικτικές υποθέσεις για την αρχιτεκτονική της νόησης στον Homo sapiens
 
Η γλωσσική επικοινωνιακή συμπεριφορά είναι μέρος της κοινωνικής συμπεριφοράς του ανθρώπινου είδους. Η γλώσσα και η κοινωνικότητα αποτελούν παραδοσιακά αντικείμενα των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών. Η ανάπτυξη των θετικών επιστημών, με τη λεγόμενη μαθηματικοποίηση της φύσης από τον 17ο αιώνα και ύστερα, προκάλεσε ένα επιστημολογικό ρήγμα που σταδιακά βάθυνε τόσο ώστε, στους περισσότερους στοχαστές και μελετητές της σύγχρονης εποχής, η ενοποίηση της γνώσης  να φαίνεται αδύνατη: Οι θετικές επιστήμες και οι κοινωνικές επιστήμες ανέπτυξαν ασύμβατες μεταξύ τους μεθόδους πάνω σε ασύμπτωτες μεταξύ τους αρχές.
Στο μάθημα αυτό θα προσκομίσουμε οπτικές για τη ανθρώπινη γλώσσα και την ανθρώπινη κοινωνικότητα που επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα αυτό, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι τόσο η γλωσσική συμπεριφορά όσο και, ευρύτερα, η κοινωνική συμπεριφορά έχουν τις βάσεις τους στη νοητική βιοδομή του Homo sapiens sapiens. Θα προσπαθήσουμε να ιχνηλατήσουμε τη γενεαλογία των συνεργατικών αυτών συμπεριφορών στη βιολογική εξέλιξη του είδους και θα συζητήσουμε την εμβέλεια της δαρβινικής θεωρίας στην επικράτεια των χαρακτηριστικά ανθρώπινων κοινωνικών φαινομένων, όπως δοκιμάζεται στον 21ο αιώνα από σχολές της βιολογικής σκέψης που διαδέχτηκαν την κοινωνιοβιολογία (sociobiology). Στο πλαίσιο αυτό θα συζητήσουμε για την εξέλιξη της γλώσσας, της νοανάγνωσης (mindreading), των κοινωνικών αισθημάτων, και της κανονιστικότητας (normativity) που βρίσκουν τη θέση τους στη νόηση του νευροανατομικά σύγχρονου ανθρώπου και στη συλλογική ύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών. 

A.T.L.S. Σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής στον πολυτραυματία (15/12/2018 & 16/12/2018) 29/10/2018

αναρτήθηκε στις 29/10/2018

A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support)
Σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής στον πολυτραυματία

 

Σάββατο 15/12/2018 και Κυριακή 16/12/2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενδοσκοπικές και Διαδερμικές Τεχνικές στην Θεραπεία των Καρδιακών Παθήσεων (15 Δεκεμβρίου 2018) 30/11/2018

αναρτήθηκε στις 30/11/2018

Tα τελευταία χρόνια, η ιατρική τεχνολογία βίωσε μία αλματώδη ανάπτυξη που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους τομείς της καρδιαγγειακής απεικόνισης, της επεμβατικής καρδιολογίας με πλήθος νέων διακαθετηριακών τεχνικών και της ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής με τις ενδοσκοπικές και ρομποτικές τεχνικές.

 

Το Καρδιοχειρουργικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και η Ομάδα Καρδιάς της Κλινικής Άγιος Λουκάς υπήρξαν πρωτοπόροι στην επινόηση, υιοθέτηση και ανάπτυξη τέτοιων τεχνικών, τις οποίες έχουν τη χαρά να παρουσιάσουν στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνουν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 15 Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο: "Ενδοσκοπικές και Διαδερμικές Τεχνικές στην Θεραπεία των Καρδιακών Παθήσεων".

 

Παθήσεις που παραδοσιακά αντιμετωπίζονταν με μέση στερνοτομή και χειρουργεία ανοικτής καρδιάς σήμερα αντιμετωπίζονται με μοντέρνες τεχνικές όπως οι διακαθετηριακές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας, αλλά και πρωτοποριακές τεχνικές όπως η πλήρως ενδοσκοπική χειρουργική της μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας και πιο πρόσφατα και της αορτικής βαλβίδας.

Οι επεμβάσεις αυτές έγιναν εφικτές χάρη στην εισαγωγή νέων υλικών και τεχνολογιών όπως η 3D υπερηχογραφία και το fusion imaging με CT και MRI καθώς και η 3D εκτύπωση, τα 3D ενδοσκόπια, τα robotic arms, η πληθώρα διακαθετηριακών υλικών για χρήση σε δομικές παθήσεις της καρδιάς αλλά και των στεφανιαίων, και τέλος τα custom made σύμπλοκα ενδοαυλικά μοσχεύματα για τις παθήσεις της αορτής.

 

Δελτίο τύπου PDF

Πρόγραμμα PDF

 

Επιστημονική Ημερίδα: «30 Χρόνια Γαστρεντερολογική Κλινική» (15 Δεκεμβρίου 2018) 20/11/2018

αναρτήθηκε στις 20/11/2018

Επιστημονική Ημερίδα:

«30 Χρόνια Γαστρεντερολογική Κλινική» 

 

15 Δεκεμβρίου 2018,

Ξενοδοχείο Porto Palace, στην  Θεσσαλονίκη

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Μάνο Στεφανίδη και θέμα «Ψυχική νόσος και Τέχνη» (12/12/2018) 07/12/2018

αναρτήθηκε στις 07/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Το Μουσείο Ιατρικής, γιορτάζοντας το έτος Χαλεπά, έχει την τιμή και τη χαρά
να σας προσκαλέσει σε εκδήλωση- διάλεξη
με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Μάνο Στεφανίδη 
και θέμα «Ψυχική νόσος και Τέχνη».
 
Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7.00 μμ 
στην Αίθουσα Καστελλάκη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου
Συντονιστής: Γιάννης Τσιαούσης, επίκ. καθηγητής, Ιατρική Σχολή
 
 

 

ΠΜΣ: ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 06/11/2018

αναρτήθηκε στις 06/11/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ:

"ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ"

 

Σχετικό αρχείο PDF

26ο Συνέδριο Ρευματολογίας (6-9 Δεκεμβρίου) 09/07/2018

αναρτήθηκε στις 09/07/2018

 

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία - Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ), σας προσκαλεί στο 26ο Συνέδριο Ρευματολογίας, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί από 6-9 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα. Το Συνέδριό μας αποτελεί την κορυφαία Επιστημονική εκδήλωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Πραγματοποιείται, όπως είναι γνωστό, κάθε δύο χρόνια.

Το θεματολόγιο του Συνεδρίου είναι πλούσιο και θα καλύψει όλο το φάσμα των Ρευματικών νοσημάτων. Έτσι θα παρουσιασθούν τα νεότερα δεδομένα της Ρευματολογίας, τα προβλήματα στην καθημερινή πρακτική του Ρευματολόγου καθώς και επίκαιρα θέματα και θέσεις της Ελληνικής Ρευματολογίας. Στο Συνέδριο θα παρουσιασθεί και η Ερευνητική δραστηριότητα των Ελλήνων Ρευματολόγων.

 

Προκειμένου να έχετε πληρέστερη ενημέρωση παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.rheumatologycongress2018.gr 

 

Α' Aνακοίνωση PDF

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ (8 Δεκεμβρίου 2018) 29/11/2018

αναρτήθηκε στις 29/11/2018
Η Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ (Δ/ντής: Κυριάκος Δ. Κτενίδης) θα διοργανώσει για ακόμη μια χρονιά, την επιστημονική εκδήλωση ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2018 (www.aggeiakesimeresahepa.gr), το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (Ξεν. Grand Hotel Palace)
 
Η επιστημονική εκδήλωση ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ πραγματεύεται για 5η συνεχόμενη χρονιά επίκαιρα θέματα και καινοτομίες στην Αγγειοχειρουργική.
Το φετινό θέμα είναι "Ανευρυσματική Νόσος - Μη αθηρωματικές Αγγειοπάθειες - Καινοτομίες στην Αγγειοχειρουργική"
 
Είσοδος Δωρεάν 
 
Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ http://aggeiakesimeresahepa.gr/scientificcongress
 
 

12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας (8 Δεκεμβρίου 2018) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας: Διακομιδή Βρέφους

Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Grand Serai, Ιωάννινα

Οργάνωση: Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία

Ιστοσελίδα: www.neognologiki.gr/

Δωρεάν OnLine Εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

Ημερίδα "Η Νόσος Παχυσαρκία και η Αντιμετώπισή της" (8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) 20/11/2018

αναρτήθηκε στις 20/11/2018

Ημερίδα 

Η Νόσος Παχυσαρκία και η Αντιμετώπισή της

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Galaxy Hotel

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Πρόγραμμα PDF

3η Ημερίδα Νευρο-ουρολογίας: Εστιάζοντας στις Υπεργεφυρικές Εγκεφαλικές Βλάβες (8/12/2018) 19/10/2018

αναρτήθηκε στις 19/10/2018

3η Ημερίδα Νευρο-ουρολογίας:

«Εστιάζοντας στις Υπεργεφυρικές Εγκεφαλικές Βλάβες»

 

8 Δεκεμβρίου 2018

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης - Ιατρείο Νεύρο-Ουρολογίας & Ακράτειας

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Τι νεότερο στη χειρουργική; Αφιέρωμα στα 30 χρόνια λειτουργίας της Δ' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ (8/12/2018) 19/10/2018

αναρτήθηκε στις 19/10/2018

Ημερίδα:

Τι νεότερο στη χειρουργική; Αφιέρωμα στα 30 χρόνια λειτουργίας της Δ' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ

08 Δεκεμβρίου 2018,

Συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιατρική Γενετική - ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίoυ Ιωαννίνων 05/10/2018

αναρτήθηκε στις 05/10/2018

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος στα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 & 2017-2018, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει το πρόγραμμα «Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική Γενετική» για τρίτη φορά.

Το Πρόγραμμα προσεγγίζει με σφαιρικό τρόπο την Ιατρική Γενετική, ένα γνωστικό αντικείμενο με εξαιρετικό θεωρητικό ενδιαφέρον και πολυάριθμες θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές εφαρμογές.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες επιμορφωτικού περιεχομένου που αφορούν στην κατανόηση, εξειδίκευση, παραπομπή και πραγματοποίηση εξετάσεων ιατρικής γενετικής και στην εκπαίδευση σε νέες τεχνικές για τη μοριακή διάγνωση των γενετικών ασθενειών.

Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει μία (1) εβδομάδα πρακτικής εργαστηριακής άσκησης. Με το συνδυασμό θεωρητικής μελέτης και εργαστηριακής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιμόρφωσης σε ένα αντικείμενο αιχμής.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο (πατήστε ΕΔΩ) και στη σελίδα: https://coursity.gr/courses/UOI/MedGen/2018A/about 

Διημερίδα "Συχνά και Σπάνια Νοσήματα στην Παιδική Ηλικία"(1-2 Δεκεμβρίου 2018) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

Διημερίδα Συχνά και Σπάνια Νοσήματα στην Παιδική Ηλικία: Μια Συνεχής Πρόκληση για τον Παιδίατρο

Ημερομηνία: 1-2 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Serai, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιστοσελίδα: www.pediatric2018-ioannina.gr

 Οργάνωση: Αρωγοί Πρόληψης και Θεραπείας Παιδικών Νοσημάτων

Επιστημονική Οργάνωση: Τομέας Υγείας του Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Δωρεάν Online Εγγραφή

Διήμερο για τα αυτοάνοσα νοσήματα και την διατροφή (1 - 2 Δεκεμβρίου 2018) 20/11/2018

αναρτήθηκε στις 20/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Παγκρήτιος Λαογραφικός Σύλλογος, με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης και την Ελληνική Εταιρεία σκλήρυνση κατά πλάκας, συνδιοργανώνουν με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, την 7η Υγειονομική Υπηρεσία Κρήτης, τον «Στόχο- πρόληψη», την Εταιρεία Αλτσχάιμερ Ηρακλείου Κρήτης «Αλληλεγγύη» και την «Κρήτη και Υγεία», του Παγκρήτιου Λαογραφικού Συλλόγου, ένα διήμερο, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, που αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα και την διατροφή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 4ο εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου, (Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη), από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και τις δύο ημέρες. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι, μπορούν να παρακολουθήσουν πλήθος ομιλιών, που αφορούν τα αυτοάνοσα νοσήματα και τη διατροφή, από καταξιωμένους ομιλητές, να εξετασθούν δωρεάν στο υπέρηχο μαστού και να έχουν κλινική εξέταση, να γευτούν Κρητικές γεύσεις, που θα έχει ετοιμάσει η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης και να τύχουν παραδοσιακών μουσικών ακουσμάτων. Επίσης, κατά την διάρκεια του διημέρου, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου, «Αυτοάνοσα Νοσήματα και διατροφή», καθώς και εκμάθηση ασκήσεων Ταϊ-Τσι Τσι Κόνκγ.

Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.


Με εκτίμηση
Οι Διοργανωτές

 

Πρόγραμμα PDF

 

Φαρμακευτικά Φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην Επιστήμη (18, 24, 25 Νοεμβρίου 2018 & 2 Δεκεμβρίου) 05/10/2018

αναρτήθηκε στις 05/10/2018

Ηράκλειο 25/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης – κατάρτισης

Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης οργανώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης με τίτλο: «Φαρμακευτικά Φυτά. Από την παραδοσιακή και τη λαϊκή ιατρική στην Επιστήμη». Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κεντρου Δια Βίου Μάθησης του Π.Κ και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και τη Δ/νση Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης

 

Σχετικό αρχείο PDF

9η Ημερίδα για την Εφηβεία (1 Δεκεμβρίου 2018) 26/11/2018

αναρτήθηκε στις 26/11/2018

 9η Ημερίδα για την Εφηβεία 

Με χαρά σας προσκαλούμε στην 9η Ημερίδα για την Εφηβεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τα θέματα της ημερίδας ευελπιστούμε να ενημερώσουν όλους εκείνους τους φορείς και τα πρόσωπα, που ασχολούνται με την ευαίσθητη εφηβική ηλικία. 

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος «Εφηβική Ιατρική», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος (ΠΜΣΙ), της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Δ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ. Με την παρακολούθηση, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Πρόγραμμα PDF

 

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ (29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Divani Caravel, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.atherosclerosis.gr

OnlineΔΩΡΕΑΝ εγγραφή, ΕΔΩ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας (29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018) 02/10/2018

αναρτήθηκε στις 02/10/2018

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

"Ανοσολογικοί περίπατοι..."

 

29 Νοεμβρίου - 01 Δεκεμβρίου 2018

Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Ολυμπιακού Μουσείου

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

5th International Musculoskeletal Ultrasound Course (29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018) 02/05/2018

αναρτήθηκε στις 02/05/2018

5th International Musculoskeletal Ultrasound Course – Basic and Intermediate levels

 

Wyndham Grand Athens Hotel, Αθήνα

29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2018

 

Διοργάνωση:

Επιστημονική Εταιρεία Υπερήχων Μυοσκελετικού στη Ρευματολογία (Μ.Ι.Τ.Ο.S.)

Υπό την Επιστημονική Αιγίδα:

European League Against Rheumatism (EULAR)

 

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.synthesispco.com/mitoscourse2018 

 

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 30/10/2018

αναρτήθηκε στις 30/10/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή»

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπετε από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

 

Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί ως  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2019. Τα δίδακτρα του ΜΠΣ ανέρχονται σε 750 ευρώ για τα πρώτα δύο εξάμηνα και 500 ευρώ για το τελευταίο/τρίτο εξάμηνο.

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών με κριτήριο τη βαθμολογία του με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει τις σπουδές του κανονικά με το πέρας του κύκλου σπουδών που αρχικά συμμετείχε. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουνεννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα του ΜΠΣ πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.  Η γλώσσα διδασκαλίας του ΜΠΣ είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΜΠΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ)
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
 10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας ή μία ηλεκτρονική φωτογραφία

 

* Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου έως  30 Νοέμβριος 2018

 (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 16 Δεκεμβρίου 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pms.vasc.thrombosis ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:

Τηλ: 241 350 1739 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00)

Fax: 241 350 1739

e-mail: msc.vasc.thrombosis@gmail.com

Διεύθυνση: Γραμματεία ΜΠΣ

Αγγειοχειρουργική Κλινική

Α’ πτέρυγα, 3ος όροφος

Π.Γ.Ν. Λάρισας

Μεζούρλο, 41110, Λάρισα

 

Μιλτιάδης Ματσάγκας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Μεταβυζαντινὰ ιατροσοφικά χειρόγραφα και φαρμακευτικά βοτανολόγια (28/11/2018) 26/11/2018

αναρτήθηκε στις 26/11/2018

Μεταβυζαντινὰ ιατροσοφικά χειρόγραφα και φαρμακευτικά βοτανολόγια. - Και ένα κρητικο- ιταλικό φαρμακευτικό βοτανολόγιο.

 

Ο τίτλος αυτός είναι το θέμα της ομιλίας του Αγαμέμνονα Τσελίκα, Προϊστάμενου του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης.

Ο γνωστός και από την συμβολή του στα πρόσφατα επιτεύγματα της διεθνούς διεπιστημονικής ομάδας για την ερμηνεία του "Μηχανισμού των Αντικηθύρων", φιλόλογος και παλαιογράφος, Αγαμέμνων Τσελίκας βρίσκεται στο Ηράκλειο μετά πρόσκληση από το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης.

Η ομιλία του θα γίνει με την ευκαιρία του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης που διοργανώνει το Μουσείο Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων  και το Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης. Επιπλέον, το Μουσείο Ιατρικής αξιοποιεί την ομιλία του κ. Τσελίκα για να τιμήσει τον Θεσσαλονικέα ιατρό και συλλέκτη Στάθη Χατζηιωαννίδη, ο οποίος δώρησε στο Μουσείο Ιατρικής Ιατροσοφικό Χειρόγραφο του 1820, έκθεμα μοναδικής αξίας για το Μουσείο μας.

Σας καλούμε λοιπόν με χαρά στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, στις 7 μμ.

 

Περίληψη της ομιλίας PDF

Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Ύπνος - Εγρήγορση: Ευεξία - Λειτουργικότητα - Ασφάλεια" (23-25/11/2018) 20/11/2018

αναρτήθηκε στις 20/11/2018

Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο

"Ύπνος - Εγρήγορση: Ευεξία - Λειτουργικότητα - Ασφάλεια"

 

23 έως 25 Νοεμβρίου 2018

Amalia Hotel, Ναύπλιο

 

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία για τη προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2nd Advanced Course on Upper Limb Surgery (23 -25 Νοεμβρίου 2018) 12/09/2018

αναρτήθηκε στις 12/09/2018

2nd Advanced Course on Upper Limb Surgery

Shoulder - Elblow Reconstructive Surgery Artrhoplasty & Fractures on Frozen Cadavers 

 

23 -25 Νοεμβρίου 2018 

Θεσσαλονίκη

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (23-25 Νοεμβρίου 2018) 19/06/2018

αναρτήθηκε στις 19/06/2018

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 

23-25 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα, ξενοδοχείο Crowne Plaza 

 

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.eefiap2018.gr/ 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (22-24 Νοεμβρίου 2018) 22/11/2018

αναρτήθηκε στις 22/11/2018

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Οργάνωση: Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας

Ιστοσελίδα: www.greekcardiology.gr

Ενημερωθείτε για το Επιστημονικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου, ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

Βιβλιοπαρουσίαση "Η Επιστήμη του Βελονισμού" (24/11/2018) 19/11/2018

αναρτήθηκε στις 19/11/2018

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ»,στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα βιβλίο για την Επιστήμη του Βελονισμού, του γιατρού Νίκου Χρονάκη και θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σάββατο 24/11/18 και ώρα 19.00 μ.μ. από την κ. Μελτίνη Σκουραδάκη, μικροβιολόγο , βελονίστρια, στο Πολύκεντρο Νεολαίας, Ανδρόγεω 4, στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για μια προσεκτική και εμπεριστατωμένη μελέτη με επιστημονική διάσταση εμπλουτισμένη με τα ανάλογα φιλοσοφικά και ψυχολογικά στοιχεία του ιατρικού βελονισμού. Η παράθεση θεραπευτικών σημείων και σχημάτων το καθιστούν ένα μοναδικό εγχειρίδιο, χρήσιμο για τον επιστήμονα γιατρό που βλέπει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου σε καθημερινή βάση.

Ο Βελονισμός, για όσους δεν το γνωρίζουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 574/44/1191/4-2-1980 απόφαση του Υπουργείου Υγείας είναι ιατρική πράξη.

Ωστόσο το βιβλίο κρίνεται προσεγγίσιμο και από ένα κοινό όχι αποκλειστικά εξειδικευμένο στον ιατρικό τομέα, αλλά με διάθεση διερεύνησης ενός άγνωστου σε μας κόσμου με ιδιαίτερες ευαισθησίες που μπορεί και ανάγει σε ποιητικό λόγο την πάγια ορθολογιστική απεικόνιση της πραγματικότητας όπως έχει καθιερωθεί στα δυτικότροπα πολιτισμικά μοντέλα.

Ενδεικτικά αποσπάσματα από το βιβλίο του γιατρού Νίκου Χρονάκη που δίνουν μια ιδέα του τι σημαίνει να εστιάζεις σε μια Επιστήμη που έχει ένα παρελθόν τουλάχιστον 6.000 χρόνων: «Για την κινέζικη παραδοσιακή ιατρική η κύρια αιτία ασθένειας είναι η «δυσαρμονία»...θεωρεί επίσης ότι ο ανθρώπινος οργανισμός επηρεάζεται από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όπως δηλαδή ο Ιπποκράτης θεωρούσε ότι η κατάσταση της υγείας οφείλεται στην «ευκρασία» μεταξύ θερμού-ψυχρού και υγρού-ξηρού, καθώς επίσης και στην επιρροή του ανέμου, έτσι και οι Κινέζοι υποστηρίζουν την επιρροή των παραπάνω αυτών στοιχείων ή συνθηκών στον ανθρώπινο οργανισμό...»

Ημερίδα "Σπλαχνική Φλεβική Θρόμβωση: Διάγνωση και Αντιμετώπιση" (24/11/2018) 11/09/2018

αναρτήθηκε στις 11/09/2018

Ημερίδα

Σπλαχνική Φλεβική Θρόμβωση: Διάγνωση και Αντιμετώπιση 

24 Νοεμβρίου 2018 

Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ Δ.Ι.Ε.Π.Ο. 09/11/2018

αναρτήθηκε στις 09/11/2018

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ Δ.Ι.Ε.Π.Ο.

 

ΔΙΕΠΟ - Περίληψη για το 19º Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο PDF

Posters PDF

Συνέδριο Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ (15-18 Νοεμβρίου 2018) 13/11/2018

αναρτήθηκε στις 13/11/2018

Συνέδριο Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ

 

 

Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας

15 - 16 Νοεμβρίου 2018

 

Πρόγραμμα PDF

Πρόσκληση Επίσημης Έναρξης PDF

 

-

 

Θεματικό συνέδριο: Καρκίνος του πνεύμονα

17 - 18 Νοεμβρίου 2018

 

Πρόγραμμα PDF

Πρόσκληση PDF

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (16-18/11/18) 20/09/2018

αναρτήθηκε στις 20/09/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

 

16-18 Νοεμβρίου 2018

Ηράκλειο Κρήτης

 

Πρόγραμμα PDF

Σεμινάριο Υπερηχογραφικά Καθοδηγούμενης Διάγνωσης & Αντιμετώπισης της Αναπτυξιακής Δυσπλασίας του Ισχίου (16-18/11/2018) 23/08/2018

αναρτήθηκε στις 23/08/2018

Σεμινάριο Υπερηχογραφικά Καθοδηγούμενης Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

της Αναπτυξιακής Δυσπλασίας του Ισχίου

 

Ξενοδοχείο Capsis Αστόρια, Ηράκλειο Κρήτης

16 - 18 Νοεμβρίου 2018

 

Οργάνωση

Ακτινολογική Εταιρεία Κρήτης

Εργαστήριο Iατρικής Απεικόνισης Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”

 

Εγγραφή: - Ειδικευμένοι ιατροί (€200) – Ειδικευόμενοι ιατροί (€150)

Περιλαμβάνει:

 • Συμμετοχή
 • Υλικό Σεμιναρίου
 • Manual Υπερηχογραφίας Ισχίου
 • Καφέ – ελαφρά γεύματα

 

Σχετικό αρχείο PDF

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας (14-17 Νοεμβρίου 2018) 01/06/2018

αναρτήθηκε στις 01/06/2018

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

 

Royal Olympic Hotel, Αθήνα

14-17 Νοεμβρίου 2018

 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

 

Website

www.synthesispco.com/hsicm2018 

Ιατρική και Φιλοσοφία (14 Νοεμβρίου 2018) 12/11/2018

αναρτήθηκε στις 12/11/2018

Την ερχόμενη Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, 4-6 μμ, στην αίθουσα "Γιάννης Τσαμπαρλάκης", στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα γίνει η τρίτη κατά σειρά ομιλία του κύκλου "Ιατρική και Φιλοσοφία". Ομιλητής είναι ο Κώστας Ανδρουλιδάκης, καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με:
Ηθική φιλοσοφία. Ιατρική ηθική και βιοηθική. Ηθικά διλήμματα στην Ιατρική.

Η ομιλία-μάθημα είναι ανοιχτή για το κοινό. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Μετά το τέλος της ομιλίας θα γίνει ελέυθερη συζήτηση.

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σας περιμένει με χαρά!
Πληροφορίες στο τηλ 2810 394562


ΥΓ. Το Μουσείο Ιατρικής βίσκεται στην Ιατρική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη, Βούτες).
Μετά τις 4.15, η είσοδος θα επιτραπεί στο διάλειμμα (στις 4.45).
Όχι τρόφιμα. όχι ενεργά κινητά τηλέφωνα στην αίθουσα.

Για τον ομιλητή: Ο Κώστας Ανδρουλιδάκης, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι διδάκτωρ της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου και καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη φιλοσοφία του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού, την ηθική, τη μεταφυσική και την αισθητική.
Επισυνάπτεται το βιογραφικό του (PDF).

19ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο (9 -11 Νοεμβρίου 2018) 20/09/2018

αναρτήθηκε στις 20/09/2018

Αγαπητέs και αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Η Ιατρική Εταιρεία Χανίων έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σαs προσκαλέσει στο 19ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο στα Χανιά, στιs 9,10,11 Νοεμβρίου 2018.

Είμαστε ευτυχείs για την μεγάλη ανταπόκριση την οποία γνωρίζει πάντα το Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,που κάθε δύο χρόνια το διοργανώνει μία από τιs τέσσερειs Ιατρικέs Εταιρείεs τηs Κρήτηs.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματοs, οι εξειδικευμένοι στα θέματά τουs διακεκριμένοι επιστήμονεs που συμμετέχουν,θα παρουσιάσουν με τον πλέον εμπεριστατομένο τρόπο,όλεs τιs νεότερεs εξελίξειs, μεταλαμπαδεύονταs έτσι,τιs πολύτιμεs γνώσειs τουs σε όλουs τουs νεότερουs ιατρούs.

Εκ μέρουs του Διοικητικού Συμβουλίου τηs Ιατρικήs Εταιρείαs Χανίων, είναι η πεποίθησή μαs ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στην πρόσκλησή μαs για συμμετοχή σε αυτή τη προσπάθεια,η οποία θα εμπλουτίσει τιs γνώσειs μαs και θα ανοίξει νέουs δρόμουs στην καθημερινή μαs πρακτική.

Σύντομα μπορείτε να πληροφορηθείτε όλεs τιs λεπτομέρειεs του Συνεδρίου, στο site www.pagritioiatriko2018.com

 

Με συναδελφικούs και φιλικούs χαιρετισμούs

 

Το Δ.Σ.τηs Οργανωτικήs Επιτροπήs Συνεδρίου και Δ.Σ. τηs Ιατρικήs Εταιρείαs Χανίων

Πρόεδροs                    Καλογεράκη     Λουκία

Αντιπρόεδροs               Καστανάκηs     Μιλτιάδηs

Γεν. Γραμματέαs           Κτιστάκηs        Στυλιανόs

Ειδ. Γραμματέαs           Μαρκάτοs        Μιλτιάδηs

Ταμίαs                         Ανυφαντάκηs   Δημήτριοs       

Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση (9-11 Νοεμβρίου 2018) 22/08/2018

αναρτήθηκε στις 22/08/2018

Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση:

Κυτταρολογία - Βιοδείκτες - Κολποσκόπηση - Ιστολογία & Περαιτέρω Διαχείριση - Παρουσίαση Περιστατικών

 

9-11 Νοεμβρίου 2018

Ιωάννινα, Du Lac

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

26ο Πανελλήνιο Συνεδρίο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Oστών (2-4 Νοεμβρίου 2018) 13/07/2018

αναρτήθηκε στις 13/07/2018

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη διεξαγωγή του 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Oστών (E.E.M.M.O) που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο “Makedonia Palace”, στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου 2018.

Το συνέδριο έχει σκοπό την υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τα μεταβολικά νοσήματα των οστών. Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε φέτος στο συνέδριό μας τρεις συγγενείς επιστημονικές εταιρείες, το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, οι οποίες θα αναπτύξουν αντίστοιχα σε τρεις στρογγύλες τράπεζες ειδικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μεταβολισμό των οστών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, με αποτέλεσμα μία σφαιρική ενημέρωση.

Προκειμένου να έχετε πληρέστερη ενημέρωση παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.26eemmo.gr 

Ανακοίνωση PDF

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων (1-4 Νοεμβρίου 2018) 22/08/2018

αναρτήθηκε στις 22/08/2018

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

 

1-4 Νοεμβρίου 2018

Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαλέξεις-μαθήματα του θεματικού κύκλου ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (31 Οκτωβρίου 2018) 29/10/2018

αναρτήθηκε στις 29/10/2018
Αγαπητοί φίλοι,
 
σας ενημερώνω για τις τρεις διαλέξεις-μαθήματα του θεματικού κύκλου ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ("Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου" - μαθήματα στο Μουσείο), με ομιλητή τον Κώστα Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Οι διαλέξεις θα γίνουν στην αίθουσα "Γιάννης Τσαμπαρλάκης", στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ που βρίσκεται στην Ιατρική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη, Βούτες). 
 
Την ερχόμενη Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, 4-6 μμ, θα γίνει η πρώτη διάλεξη-μάθημα. Θα επιχειρήσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα: 
Τι είναι η φιλοσοφία; 
Ποια ζητήματα και προβλήματα είναι φιλοσοφικά; 
Σε τι μπορεί να συμβάλει πρακτικά η φιλοσοφία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανθρώπου και του βίου;
Τι χρειάζονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες; 
Τι είναι και σε τι έγκειται η πνευματική καλλιέργεια και η παιδεία; 
Τέλος, θα επιχειρηθεί μια συνοπτική επισκόπηση ορισμένων βασικών κλάδων (ή τομέων) της φιλοσοφίας καθώς και των αντίστοιχων φιλοσοφικών προβλημάτων.
 
Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές, με ελεύθερη είσοδο. Στην διάρκεια της εισήγησης και μετά το τέλος της θα γίνει συζήτηση με το κοινό. 
 
Στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σας περιμένουμε με χαρά!
 
ο διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής,
 
Γιάννης Μουζάς
 
ΥΓ. Μετά τις 4.15, η είσοδος θα επιτραπεί στο διάλειμμα (στις 4.45). Όχι τρόφιμα. όχι ενεργά κινητά τηλέφωνα στην αίθουσα. 

Oμιλία Μιχαήλ Γ. Σεληνιωτάκη: Οι αστικές πυρκαγιές και οι κίνδυνοί τους (29 Οκτωβρίου 2018) 29/10/2018

αναρτήθηκε στις 29/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Οι αστικές πυρκαγιές και οι κίνδυνοί τους.

 

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, ώρα 7:30 μ. μ.

Αίθουσα οδού Ανδρόγεω

 

Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία σας προσκαλεί

να παρακολουθήσετε την ομιλία

                       του κ. Μιχαήλ Γ. Σεληνιωτάκη,

          Διοικητή 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ηρακλείου

με θέμα:

Οι αστικές πυρκαγιές και οι κίνδυνοί τους

 

Η ομιλία θα γίνει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, ώρα 7:30 μ. μ.

στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»,

στον Β΄ όροφο του δημοτικού κτηρίου της οδού Ανδρόγεω.

 

Τον ομιλητή θα προλογίσει

Η κ. Άννα Παπαχρονάκη, ζωγράφος,

Πρόεδρος της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας.

 

Την εκδήλωση θα συντονίσει

 ο κ. Γρηγόρης Σηφάκης, γλύπτης,

μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας.

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

 

Για την Ηράκλεια Πρωτοβουλία

Η Πρόεδρος

Άννα Παπαχρονάκη

1ο Διεθνές Συμπόσιο Διατήρησης Ισχίου (25-27 Οκτωβρίου 2018) 08/10/2018

αναρτήθηκε στις 08/10/2018

1ο Διεθνές Συμπόσιο Διατήρησης Ισχίου

 (1st Hip Preservation Symposium)

 

25-27 Οκτωβρίου 2018

Χανιά - Κρήτη

 

Πρόγραμμα PDF

2η Ημερίδα Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (27/10/2018) 05/10/2018

αναρτήθηκε στις 05/10/2018

2η Ημερίδα Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2.

Τι νεώτερο;

Πως θα προσεγγίσουμε το Ευ Ζην

 

27 Οκτωβρίου 2018

Ibis Styles Heraklion Central Hotel, Ηράκλειο Κρήτης

 

Σχετικό αρχείο PDF

MSRM 2018 (19/10/2018 - 21/10/2018) 09/10/2018

αναρτήθηκε στις 09/10/2018

MSRM 2018

 

19/10/2018 - 21/10/2018

IBIS STYLES HERAKLION CENTRAL HOTEL, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης στην εξωσωματική γονιμοποίηση

 

Πρόγραμμα PDF

30ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο (20 - 21 Οκτωβρίου 2018) 11/09/2018

αναρτήθηκε στις 11/09/2018

30ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ύστερα από 27 χρόνια ζωής και αδιάλειπτης παρουσίας της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας (ΠΠΕ), αισίως έχουμε φτάσει στο 30 Παιδιατρικό Συνέδριο.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στην ετήσια συνάντηση μας, έναν απόλυτα επιτυχημένο και καταξιωμένο θεσμό που αγαπήθηκε και στηρίχτηκε από το σύνολο των Παιδιάτρων της Κρήτης.

Συνεχίζοντας στο δρόμο που χάραξαν τα ιδρυτικά μέλη της ΠΠΕ και οι Πρωτεργάτες συνάδελφοί μας, επιζητούμε να βελτιώνουμε και να εμπλουτίζουμε συνεχώς το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μας.

Έτσι και φέτος, η ευρεία θεματολογία και οι εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων, θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης και ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. To συνέδριο μας θα φιλοξενήσει η πόλη του Ρεθύμνου - μια από τις ομορφότερες πόλεις της Κρήτης με λαμπρή ιστορία και πολιτισμό.

Συνάδελφοι, με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το 30ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο και να αναδείξετε τη δυναμική της Παιδιατρικής μας κοινότητας, ενισχύοντας τη διαδραστικότητά του. Φιλοδοξούμε και η φετινή διοργάνωση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Παιδιατρική Επιστήμη στο νησί μας.

Επισκεφτείται το site της εταιρείας μας για να ενημερωθείτε για το τελικό επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου (πατήστε ΕΔΩ).


Με ιδιαίτερη εκτίμηση εκ μέρους του Δ.Σ της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας,

Ελευθερία Παπαδοπούλου

Πρόεδρος ΠΠΕ

 

32ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» (20/10/2018) 22/08/2018

αναρτήθηκε στις 22/08/2018

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

 

32ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΘΗΝΑ

 

Πρόγραμμα PDF

Ομιλία του Μάνου Δανέζη στην Ιατρική Σχολή (19 Οκτωβρίου 2018) 09/10/2018

αναρτήθηκε στις 09/10/2018
Αγαπητοί φίλοι,
 
ο Μορφωτικός Σύλλογος Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης και το Μουσείο Ιατρικής σας καλωσορίζουν στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της νέας χρονιάς.
Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση των περυσινών διαλέξεων (που οφείλεται  σημαντικά στην δική σας αρωγή και συμμετοχή ) συνεχίζουμε  με την πρώτη φετινή εκδήλωση.
 
Ο καθηγητής Αστροφυσικής Μάνος Δανέζης θα μιλήσει με θέμα:
«Ο Ανθρώπινος Βιοϋπολογιστής ως όργανο δημιουργίας μιας εικονικής πραγματικότητας»
Η ομιλία θα γίνει στην Ιατρική Σχολή, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, ώρα 7 μμ στο Αμφιθέατρο Δημήτρης Εμμανουήλ 
Μετά την διάλεξη θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις του κοινού προς τον ομιλητή.
Υπό την Αιγίδα της Ιατρικής Σχολής και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
 
Συνημμένη η περίληψη της εισήγησης του καθηγητη Δανέζη (πατήστε ΕΔΩ).
 
Με εκτίμηση:
Εκ μέρους του Μορφωτικού ΣΕΥΠΚ και της Επιτροπής Μουσείου Ιατρικής 
Ο Δ/ντής Μουσείου Ιατρικής: 
Γιάννης Μουζάς  
Οι Υπεύθυνοι της εκδήλωσης:
Δαρεία Π.Τσαγκαράκη ( γραμματέας ΜΣΕΥΠΚ)
Στάθης Ε. Δετοράκης (Πρόεδρος ΜΣΕΥΠΚ)
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις μας επικοινωνείτε στην Γραμματεία του Μουσείου Ιατρικής  Μαρία Τσαγκαράκη : τηλ 2810 394562 e-mail:  museummed@med.uoc.gr
 
Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από την σελίδα F/B του Μουσείου Ιατρικής και του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής (12 - 14 Οκτωβρίου 2018) 30/07/2018

αναρτήθηκε στις 30/07/2018

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής 

 

12 - 14 Οκτωβρίου 2018

Ξενοδοχείο Egnatia Grand, στην Αλεξανδρούπολη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Επαγγελματική Ένωση Γενικών Χειρουργών Ελλάδος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία (12-14 Οκτωβρίου 2018) 25/07/2018

αναρτήθηκε στις 25/07/2018

Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία

 

Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τις
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών 
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Δικαιικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

12-14 Οκτωβρίου 2018

Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

 

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε: www.synedra.gr/Synedria/18-gynaikologia/index.asp?c=i 

3ο Σχολείο Θεραπευτικής για τα Καρδιομεταβολικά Νοσήματα (12 - 13 Οκτωβρίου 2018) 09/10/2018

αναρτήθηκε στις 09/10/2018

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας διοργανώνει σε συνεργασία με την Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» , την επιστημονική εκδήλωση «3ο Σχολείο Θεραπευτικής για τα Καρδιομεταβολικά Νοσήματα: Από τη Θεωρία στην Πράξη» που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως και τις 13 Οκτωβρίου 2018  στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο.

Σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή  έως τις 11/10/2018 είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν on site (Παρασκευή 12/10 & Σάββατο 13/10) υπάρχει κόστος εγγραφής.

 

Σχετικό αρχείο PDF

4ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας (10-13 Οκτωβρίου 2018) 02/08/2018

αναρτήθηκε στις 02/08/2018

4ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας

 

10 - 13 Οκτωβρίου 2018

Ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - APLS (06-07 Οκτωβρίου 2018) 12/06/2018

αναρτήθηκε στις 12/06/2018

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο 06-07 Οκτωβρίου 2018, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

 

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life Support Group.

 

Το Σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

 • την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη
 • την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις,
 • Σταθμούς εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων,
 • Φροντιστήρια,
 • Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.

Κόστος σεμιναρίου

Κόστος σεμιναρίου 300 ΕΥΡΩ (Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Aντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος»).

Δηλώσεις συμμετοχής

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι πολύ περιορισμένος (32 άτομα), παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την επιστρέψετε με φαξ ή με e-mail στη Γραμματεία του Σεμιναρίου.

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

5th EUASSO Congress (5 - 6 Οκτωβρίου 2018) 03/07/2018

αναρτήθηκε στις 03/07/2018

5th EUASSO Congress 

 

5 - 6 Οκτωβρίου 2018

Porto Palace, στην Θεσσαλονίκη

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την European Asian Society of Surgical Oncology.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Guidelines στο Διαβήτη & Μεταβολικό Σύνδρομο (6 Οκτωβρίου 2018) 15/02/2018

αναρτήθηκε στις 15/02/2018

Guidelines στο Διαβήτη & Μεταβολικό Σύνδρομο

 

Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Ξενοδοχείο Crowne Plaza Hotel, Αθήνα

 

www.mdcongress.gr 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης & Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού (5-6 Οκτωβρίου 2018) 16/11/2017

αναρτήθηκε στις 16/11/2017

Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης & Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» την Παρασκευή και το Σάββατο, 5-6 Οκτωβρίου 2018

Link:
https://www.eekaa.gr/tetarto-panellinio-synedrio-anazwogonisis-kai-antimetwpisis-epeigontos-peristatikou/


Δελτίο Τύπου PDF

Δελτίο εγγραφής PDF

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 05/09/2018

αναρτήθηκε στις 05/09/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης από το European Family Therapy Association Training institute Chamber (EFTA TIC),  διοργανώνει για το έτος 2018 -2019 νέο κύκλο εκπαίδευσης:

 

 • ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που η φύση του έργου τους αφορά σε παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα (εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, μεσολαβητές, κλπ). Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το δεύτερο έτος σπουδών τους.

 

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζεται σε 4 άξονες:

 • Θεωρητική κατάρτιση (εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις)
 • Πρακτική άσκηση (άμεση / έμμεση εποπτεία)
 • Προσωπική ανάπτυξη (θεραπεία σε ομάδα)
 • Ατομική μελέτη (μελέτη βιβλιογραφίας και εκπόνηση εργασιών)

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 1000 ώρες (4 έτη).

 

 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν στις  15 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκινάει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη (σας επισυνάπτουμε σχετικό έντυπο συμμετοχής και ενημερωτική αφίσα).

 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συναντήσεων είναι οι ακόλουθες:

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Σάββατο 6 και Κυριακή 7
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σάββατο 3 και Κυριακή 4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σάββατο 24 και Κυριακή 25
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Σάββατο 15 και Κυριακή 16
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 12 και Κυριακή 13
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 9 και Κυριακή 10
ΜΑΡΤΙΟΣ Σάββατο 16 και Κυριακή 17
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Σάββατο 13 και Κυριακή 14
ΜΑΙΟΣ Σάββατο 11 και Κυριακή 12
ΙΟΥΝΙΟΣ Σάββατο 8 και Κυριακή 9

 

ΩΡΕΣ

Σάββατο 10:00 – 14:00 και  15:30 – 18:30

Κυριακή  10:00 – 14:30

Οι συναντήσεις διεξάγονται στο χώρο του εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης , στην οδό Ραδαμάνθιος 11, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  www.ergasystimicis.gr

ή να επικοινωνήστε μαζί στα τηλέφωνα 6973651217, 2810333278 ή στο email info@ergasystimicis.gr .

 

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Χρυσός MD,

Ψυχίατρος, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης

 

Αίτηση PDF

 

6ο Παγκρήτιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών & 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση 30/07/2018

αναρτήθηκε στις 30/07/2018

6ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση

Ο Ασθενής με άνοια ως πρόσωπο και ως αξία

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ

 

27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GALAXY ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ο Σεπτέμβριος είναι ο Παγκόσμιος Μήνας Alzheimer. Κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγιγνώσκεται με άνοια.

Η εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Ν. Ηρακλείου «Αλληλεγγύη» συμβάλλει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους που ζουν με άνοια.

Με στόχο και ελπίδα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με άνοια- νόσο Alzheimer και των οικογενειών τους, διοργανώνει το 6ο Παγκρήτιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση «Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΩΣ ΑΞΙΑ» από 27-30 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο (ξεν. Galaxy), με την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή

 

 

Πρόγραμμα PDF

 

Παιδιατρικές Ημέρες 2018: Το επείγον στην Παιδιατρική (28 - 30 Σεπτεμβρίου 2018) 25/07/2018

αναρτήθηκε στις 25/07/2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερίδα «Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ» (29 Σεπτεμβρίου 2018) 20/09/2018

αναρτήθηκε στις 20/09/2018

Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε για την Ημερίδα με τίτλο «Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ», που τελεί υπό την Αιγίδα της ΕΕΠΙ&ΜΑ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός, Αίθουσα "Ολυμπία".


Δείτε το Πρόγραμμα


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Ημερίδας

SPEG Consulting
Τηλ.: 210 5238777
Fax: 210 5203710
E-mail: harrys@speg.gr

Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (27-29 Σεπτεμβρίου 2018) 06/07/2018

αναρτήθηκε στις 06/07/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ήμερο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Workshop) Προηγμένης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (Cardiac CT, Cardiac MRI, TAVI, T1/T2 Mapping, 3D Printing, 3D Echo, Interventional Techniques, Stress Perfusion, Nuclear Medicine) που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Κλινικής ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ομιλίες και διαδραστική παρουσίαση κλινικών περιστατικών από καταξιωμένους ομιλητές του Εξωτερικού και Έλληνες, με ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο.

Επίσης περιλαμβάνει hands-on εξάσκηση με το εξειδικευμένο software "Circle Cardiovascular Imaging Inc".

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ακτινολόγους, Καρδιολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Τεχνολόγους, Φυσικούς που θέλουν να ασχοληθούν ή ήδη ασχολούνται και θέλουν να εμβαθύνουν στην Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση.

 

Γλώσσα Σεμιναρίου: Αγγλικά

 

Το σεμινάριο τελεί υπό την Αιγίδα της Ευρωπαικής Ακτινολογικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (ESCR)

 

Register at:

http://www.globalevents.gr/conferences/stlukes2018_registration.pdf 

contact info: alexandros.kallifatidis@yahoo.gr 

 

Οργάνωση Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΑΕΒΕ)

 

------- 

 

September 27-29/2018

Cardiovascular MRI & CT with Clinical Correlation, Learn from the experts.

 

Dear Colleagues,

It is a pleasure to invite you to our upcoming 3 day International Course at St.Luke's Hospital in Thessaloniki-Greece with special guests real Experts in the field of Cardiovascular Imaging!

Advanced Imaging Techniques (Cardiac CT, Cardiac MRI, TAVI, T1/T2 Mapping, 3D Printing, 3D Echo, Interventional Techniques, Stress Perfusion, Nuclear Medicine) with Clinical Correlation and Clinical Cases for Radiologists, Cardiologists, Nuclear Medicine Doctors, Technicians, Physicists and other imaging subspecialties.

Hands on with Circle Cardiovascular Imaging Inc.

The course is endorsed by the European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR)

 

course in English

Register at:

http://www.globalevents.gr/conferences/stlukes2018_registration.pdf 

contact info: alexandros.kallifatidis@yahoo.gr 

organised by the Radiology Society of Northern Greece

 

 

Πρόγραμμα PDF

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων (28-29 Σεπτεμβρίου 2018) 27/06/2018

αναρτήθηκε στις 27/06/2018

Η Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων σας προσκαλεί στο «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων», το οποίο θα διεξαχθεί στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο LAZART HOTEL στη Θεσσαλονίκη.

 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα διεξαχθούν Προσυνεδριακά Φροντιστήρια, στις 27/09/2018, στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής Εργασίας βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: praxicon.gr/sielogonwn 

 

Τελικό πρόγραμμα PDF 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα διεξαχθούν Προσυνεδριακά Φροντιστήρια, στις
27/09/2018, στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.

 

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και
Υποβολής Εργασίας βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
praxicon.gr/sielogonwn 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2017-2018 του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του ΠαΓΝΗ 17/11/2017

αναρτήθηκε στις 17/11/2017

Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα 2017-2018  του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

 

Σχετικό αρχείο PDF

21ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ιολογίας (23 – 26 Σεπτεμβρίου 2018) 23/10/2017

αναρτήθηκε στις 23/10/2017

21ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ιολογίας
(21st Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology)

23 – 26 Σεπτεμβρίου 2018

Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο)

 

Σχετικό αρχείο PDF

1ο Ιατρικό Συνέδριο Νοσοκομείου Ρεθύμνου (21 - 23 Σεπτεμβρίου 2018) 23/08/2018

αναρτήθηκε στις 23/08/2018

1ο Ιατρικό Συνέδριο Νοσοκομείου Ρεθύμνου

 

21 - 23 Σεπτεμβρίου 2018

 

 

Σχετικό αρχείο PDF

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης (20 - 22 Σεπτεμβρίου 2018) 02/07/2018

αναρτήθηκε στις 02/07/2018

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

 

20 έως 22 Σεπτεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο Lucy, Καβάλα

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερίδα: Σήψη 2018 (15/9/2018) 31/07/2018

αναρτήθηκε στις 31/07/2018

Ημερίδα

Σήψη 2018

 

15/9/2018

Airotel Galaxy Hotel

 

Πρόγραμμα PDF

The 11th Congress on Women’s Health and Disease (6 – 8 Σεπτεμβρίου 2018) 15/02/2018

αναρτήθηκε στις 15/02/2018

The 11th Congress on Women’s Health and Disease

 

Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας

6 – 8 Σεπτεμβρίου 2018, Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Κ. Κρεατσάς

 

www.womenshealth2018.com 

 

Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Β.Γ.Ν.Η.: Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 2017 - 2018 19/10/2017

αναρτήθηκε στις 19/10/2017

Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Β.Γ.Ν.Η.:

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 2017 - 2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΠΜΣ «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» 25/06/2018

αναρτήθηκε στις 25/06/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


«Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη

και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων»

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση. Επίσης, παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

 

Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2018. Τα δίδακτρα του ΜΠΣ ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών με κριτήριο τη βαθμολογία του και που θα ολοκληρώσει τις σπουδές το ίδιο ακαδημαϊκό έτος και θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων ένα (1) επιλέγεται από τα δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα του ΜΠΣ πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΜΠΣ είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΜΠΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ)
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
 10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας ή μία ηλεκτρονική φωτογραφία

 

* Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 

 

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Ιουλίου 2018

(ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 27 Ιουλίου 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pms.vasc.ultrasound  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:

Τηλ: 241 350 1739 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00)

Fax: 241 350 1739

e-mail: msc.vasc.ultrasound@gmail.com 

Διεύθυνση: Γραμματεία ΜΠΣ

Αγγειοχειρουργική Κλινική

Α’ πτέρυγα, 3ος όροφος

Π.Γ.Ν. Λάρισας

Μεζούρλο, 41110, Λάρισα

 

 

Αθανάσιος Γιαννούκας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο IASSIDD για τις νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές (18 - 20 Ιουλίου 2018) 12/06/2018

αναρτήθηκε στις 12/06/2018

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, Ν. Λάρισας καλωσορίζουν ως συν διοργανωτές το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο IASSIDD για τις νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 18 - 20 Ιουλίου 2018 και καλούν όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εγγραφή με χαμηλότερη τιμή συμμετοχής να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://www.iassidd.org/site/register  έως τις 31/05/2018.
Από 01/06/2018 ισχύουν διαφορετικές τιμές για την συμμετοχή σας. https://www.iassidd.org/uploads/article/events/upcomingevents/doc/Registration%20fees,%20Athens%20in%20USD.pdf 

 

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις

Την Τρίτη 17/07/2018 θα πραγματοποιηθούν, στα πλαίσια του Συνεδρίου, ακαδημαϊκά εργαστήρια. Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα στο παρόν μέηλ το πρόγραμμα των εργαστηρίων. Για την εγγραφή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://www.iassidd.org/site/register . Κόστος συμμετοχής 60 $. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Οι ώρες των εργαστηρίων είναι 08:30-16:30 και θα λάβουν χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κτίριο Πρυτανείας), Πανεπιστημίου 30. Η γλώσσα των εργαστηρίων θα είναι η αγγλική.

 

Μετασυνεδριακές εκδηλώσεις

Το Σάββατο 21/07/2018 θα πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια πάντα του ίδιου Συνεδρίου, ημερίδα για γονείς και επαγγελματίες. Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα στο παρόν μέηλ την αφίσα, το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και λίγα λόγια για τους εισηγητές της ημερίδας. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες / δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων Κηδ. και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας www.autismthessaly.gr 

Οι ώρες διεξαγωγής της ημερίδας είναι 09:00-14:15 και θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κτίριο Πρυτανείας), Πανεπιστημίου 30. Θα υπάρχει μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Academy Workshops in Athens 2018 PDF
Πρόγραμμα PDF

 

Μοναδικές ευκαιρίες απασχόλησης στο Mouwasat Medical Group της Σ. Αραβίας (14-15.07.2018) 02/07/2018

αναρτήθηκε στις 02/07/2018

Μοναδικές ευκαιρίες απασχόλησης στο Mouwasat Medical
Group της Σαουδικής Αραβίας, Ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρεταννία, 14-15.07.2018

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ένας νέος κύκλος συνεντεύξεων από τον μεγαλύτερο νοσοκομειακό Όμιλο της Σαουδικής
Αραβίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 14-15 Ιουλίου 2018 με σκοπό τη στελέχωση
των νοσοκομείων του με Έλληνες Ιατρούς.

Παροχές:

 • Υψηλές αποδοχές (12.000USD μηνιαίως – διαπραγματεύσιμο αναλόγως ειδικότητας,
  προσόντων, προϋπηρεσίας για τους Επιμελητές)
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Bonus λήξης/ανανέωσης συμβολαίου
 • Δωρεάν διαμονή σε ολοκαίνουργια πολυτελή συγκροτήματα με όλα τα έξοδα πληρωμένα
  για όλη την οικογένεια και πολλές παροχές
 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλη την οικογένεια
 • Ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής καθ’ έτος για όλη την οικογένεια
 • 40 ημέρες άδεια τον χρόνο
 • Εκπαιδευτική άδεια 5 ημερών
 • Πολλές άλλες δωρεάν παροχές (μετακίνηση προς-από το νοσοκομείο, αθλητικές
  δραστηριότητες κτλ.)
 • Υποστήριξη για την άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Σαουδική Αραβία

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο +306984507090 ή επισκεφτείτε το website μας www.eurosynapses.eu/ZoQ Θα χαρούμε να λάβουμε το ανανεωμένο βιογραφικό σας στα Αγγλικά στο info@eurosynapses.eu  με σκοπό να προγραμματίσουμε μία συνέντευξη.

Όλες οι υπηρεσίες μας, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν

"Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα" (5-11 Ιουλίου 2018) 18/04/2018

αναρτήθηκε στις 18/04/2018

3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με θέμα: «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα», 5-11 Ιουλίου 2018, Holiday INN Hotel

 

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση, σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης, του 3ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με θέμα «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα».

Στο Θερινό Σχολείο, το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, έχουν προσκληθεί να διδάξουν μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες του ΑΠΘ και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένοι νομικοί και ιατροί μεταξύ των οποίων και οι:

 • Roberto Andorno, Aναπληρωτής Καθηγητής Βιοηθικής και Βιοϊατρικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης, τ. Μέλος Διεθνούς Επιτροπής Βιοηθικής ΟΥΝΕΣΚΟ
 • Joaquin Cayon De Las Cuevas, Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου της Υγείας, IDIVAL, Πανεπιστήμιο Κανταβρίας
 • Βενετία Καντσά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Atina Krajewska, Senior Fellow, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ
 • Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Ζαϊρα Παπαληγούρα, Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
 • Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
 • Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής
 • Βασίλης Ταρλατζής, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
 • Θεόδωρος Τροκάνας, τ. Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ΣΕΠ Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
 • Jadva Vasanti, Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ

 

Το Θερινό Σχολείο θα λάβει χώρα κατά την περίοδο 5 έως 11 Ιουλίου 2018 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν νομικοί, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές όλων των επιπέδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί). Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα στις αίθουσες Συνεδρίων του ξενοδοχείου Holiday INN (οδός Μοναστηρίου αριθμ. 8).

Οι διοργανωτές του Θερινού Σχολείου περιμένουν με ανυπομονησία να σας υποδεχτούν στη Θεσσαλονίκη!

Δείτε το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου εδώ.

 

Κόστος συμμετοχής ΩΣ ΤΗΝ 31Η ΜΑΪΟΥ 2018:

Φοιτητές όλων των επιπέδων: 100 €

Νομικοί και επαγγελματίες υγείας: 150 €

Κόστος συμμετοχής ΑΠΟ ΤΗΝ 31Η ΜΑΪΟΥ 2018 ΩΣ ΤΗΝ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (καταληκτική ημερομηνία):

Φοιτητές όλων των επιπέδων: 130 €

Νομικοί και επαγγελματίες υγείας: 180 €

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καθώς και η συμμετοχή σε τυχόν παράλληλες δραστηριότητες.

 

Η πληρωμή θα γίνει με κατάθεση του ποσού στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (στην κατάθεση πρέπει να αναφέρεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ 95529):

IBAN GR980172 2020 0052 0200 2079 933

CODE BIC (SWIFT ADDRESS): PIRBGRAΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ

Το καταθετήριο, το οποίο θα πρέπει να σκανάρετε και να επισυνάψετε στη φόρμα συμμετοχής, πρέπει να αναφέρει τον ΚΩΔΙΚΟ 95529 και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. σας (αν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου).

Εγγραφές και πληροφορίες στο http://medlawlab.web.auth.gr/3o-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%cf%83-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/ 

Summer School in Vision & Optics του Πανεπιστημίου Κρήτης 06/06/2018

αναρτήθηκε στις 06/06/2018

Summer School in Vision & Optics του Πανεπιστημίου Κρήτης

http://www.ivo.gr/en/summerschool/summer-school.html

19ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (9,10 & 11 Νοεμβρίου 2018) 04/07/2018

αναρτήθηκε στις 04/07/2018

Αγαπητέs και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ιατρική Εταιρεία Χανίων έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σαs προσκαλέσει στο 19ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο στα Χανιά, στιs 9,10,11 Νοεμβρίου 2018.

Είμαστε ευτυχείs για την μεγάλη ανταπόκριση την οποία γνωρίζει πάντα το Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, που κάθε δύο χρόνια το διοργανώνει μία από τιs τέσσερειs Ιατρικέs Εταιρείεs τηs Κρήτηs.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματοs, οι εξειδικευμένοι στα θέματά τουs διακεκριμένοι επιστήμονεs που συμμετέχουν, θα παρουσιάσουν με τον πλέον εμπεριστατομένο τρόπο,όλεs τιs νεότερεs εξελίξειs, μεταλαμπαδεύονταs έτσι,τιs πολύτιμεs γνώσειs τουs σε όλουs τουs νεότερουs ιατρούs.

Εκ μέρουs του Διοικητικού Συμβουλίου τηs Ιατρικήs Εταιρείαs Χανίων, είναι η πεποίθησή μαs ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στην πρόσκλησή μαs για συμμετοχή σε αυτή τη προσπάθεια, η οποία θα εμπλουτίσει τιs γνώσειs μαs και θα ανοίξει νέουs δρόμουs στην καθημερινή μαs πρακτική.

Σύντομα μπορείτε να πληροφορηθείτε όλεs τιs λεπτομέρειεs του Συνεδρίου, στο site www.pagritioiatriko2018.com

 

Με συναδελφικούs και φιλικούs χαιρετισμούs

 

Το Δ.Σ.τηs Οργανωτικήs Επιτροπήs Συνεδρίου και Δ.Σ. τηs Ιατρικήs Εταιρείαs Χανίων

 

Πρόεδροs                     Καλογεράκη     Λουκία

Αντιπρόεδροs               Καστανάκηs     Μιλτιάδηs

Γεν. Γραμματέαs           Κτιστάκηs        Στυλιανόs

Ειδ. Γραμματέαs           Μαρκάτοs         Μιλτιάδηs

Ταμίαs                         Ανυφαντάκηs   Δημήτριοs       

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αιματολογικού Εργαστηρίου ΒΠΓΝΗ (Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018) 13/10/2017

αναρτήθηκε στις 13/10/2017

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αιματολογικού Εργαστηρίου ΒΠΓΝΗ

(Σεπτέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018)

 

Σχετικό αρχείο PDF

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα χειρουργικής κλινικής ΒΓΝΗ 2017 12/10/2017

αναρτήθηκε στις 12/10/2017

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα χειρουργικής κλινικής ΒΓΝΗ 2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠANEΠIΣTHMIOY KPHTHΣ: METEKΠAIΔEYTIKA MAΘHMATA AKTINOΛOΓIAΣ 2017 - 2018 09/10/2017

αναρτήθηκε στις 09/10/2017

TOMEAΣ AKTINOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIOY KPHTHΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ NΟΣΟΚΟΜEIΟ HΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

METEKΠAIΔEYTIKA MAΘHMATA AKTINOΛOΓIAΣ

Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 2017-2018 12/10/2017

αναρτήθηκε στις 12/10/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 2017-2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

Διάλεξη με θέμα: “Νεότερα δεδομένα για το τραύμα” (21/06/2018) 19/06/2018

αναρτήθηκε στις 19/06/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, την Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Νεότερα δεδομένα για το τραύμα”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Όθωνας Φραϊδάκης, Αναισθησιολόγος, Διευθυντής ΤΕΠ του Βενιζελείου.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 18 Ιουνίου 2018

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Ημερίδα Νόσου Λεγεωναρίων Ηρακλείου (18/6/2018) 12/06/2018

αναρτήθηκε στις 12/06/2018

Ημερίδα με θέμα:

«Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τουριστικών καταλυμάτων, σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής μέτρων πρόληψης της νόσου των Λεγεωνάριων σε ταξιδιώτες»

18/6/2018 - Ηράκλειο

 

Πρόγραμμα PDF

2ο Cretan Hands on Ophthalmology Meeting (15-17 Ιουνίου 2018) 12/06/2018

αναρτήθηκε στις 12/06/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά τη θετική αποδοχή της πρώτης προσπάθειας, το 2ο Cretan Hands on Ophthalmology Meeting είναι γεγονός. Θα διεξαχθεί στις 15-17 Ιουνίου 2018, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σας προσκαλούμε σε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε την εμπειρία χειρουργών εξειδικευμένων οφθαλμιάτρων σε συναδέλφους που ξεκινούν την καριέρα τους, είναι σε εκπαίδευση ή είναι ειδικοί και επιθυμούν να διευρύνουν τη γνώση τους στη Χειρουργική Οφθαλμού.

Πρόκειται για ένα φροντιστήριο τριών ημερών που θα περιγράψει με λεπτομέρεια και θα προσφέρει Tips από τη βασική χειρουργική οφθαλμού έως τις ιδιαίτερα εξειδικευμένες επεμβάσεις. Είναι ένας συνδυασμός Θεωρητικών Μαθημάτων και Πρακτικής. Θα παρουσιαστούν, θα εξηγηθούν και θα εφαρμοστούν οι περισσότερες γνωστές διαγνωστικές τεχνικές. Θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη τα περισσότερα χειρουργικά μηχανήματα και μικροσκόπια και θα εξηγηθούν οι διάφορές τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Οι υπεύθυνοι – Instructors σε κάθε υποεξειδίκευση της Οφθαλμολογίας είναι γνωστοί και έμπειροι Οφθαλμίατροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σας περιμένουμε όλους στην Κρήτη να δείτε, να εκπαιδευτείτε, να συζητήσουμε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Παππάς
Χειρουργός Υαλοειδούς-Αµφιβληστροειδούς, Γ.Ν. Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 

Πρόγραμμα PDF

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής (14-17 Ιουνίου 2018) 26/04/2018

αναρτήθηκε στις 26/04/2018

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής

 

14-17 Ιουνίου 2018

Aldemar Cretan Village, Ανισσαράς, Ηράκλειο Κρήτης

 

www.panelliniopirinikisiatrikis2018.gr 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ (30 Ιουνίου 2018) 05/02/2018

αναρτήθηκε στις 05/02/2018

Η οργανωτική επιτροπή του APLS CRETE σας ανακοινώνει την νέα ημερομηνία Σάββατο 30/06/2018 του Σεμιναρίου PLS στα Χανιά.

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στα Χανιά, Κρήτης, στις 16 Ιουνίου 2018, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών.

O κόστος του σεμιναρίου είναι από 130 ευρώ μόνο 80 ευρώ. Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος».

Το Σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

 • την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη
 • την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.
 • Διαλέξεις
 • Πρακτική εκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων
 • Φροντιστήρια (4 ομάδες Χ 6 ατόμων) σε ειδικά θέματα, και εκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων παιδιών, με ρεαλιστικό εποπτικό υλικό.

Η πλήρης παρακολούθηση του Σεμιναρίου συνεπάγεται τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης με την πιστοποίηση του Advanced Life Support Group. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για 4 χρόνια.

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

 

Ευρωπαϊκό Συμπόσιο «Επικοινωνία της Υγείας: Εκπαίδευση, προκλήσεις και δυνατότητες για τον Επαγγελματία Υγείας» 05/06/2018

αναρτήθηκε στις 05/06/2018

Ευρωπαϊκό Συμπόσιο με θέμα «Επικοινωνία της Υγείας: Εκπαίδευση, προκλήσεις και δυνατότητες για τον Επαγγελματία Υγείας», στις 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Health Communication Training for Health Professionals, H-Com.

Το πρόγραμμα H-Com είναι τριετούς διάρκειας και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ. Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει από την Ελλάδα ως εταίρος του προγράμματος, ενώ επίσης συμμετέχουν οργανισμοί από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Κύπρο.

Αρχείο πρόσκλησης ( πατήστε εδώ )

Διάλεξη με θέμα: “Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κηλών κοιλιακού τοιχώματος” (11/06/2018) 11/06/2018

αναρτήθηκε στις 11/06/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 11/06/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:
“Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κηλών κοιλιακού τοιχώματος”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Γιώργος Κωστάκης, Χειρουργός.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 09 Ιουνίου 2018

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (8 - 9 Ιουνίου 2018) 23/03/2018

αναρτήθηκε στις 23/03/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 10ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας 2018.

Το Συνέδριο μας θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα (Μέγαρο Χορού) στις 8 και 9 Ιουνίου 2018.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του, αλλά και να συμμετάσχετε με την αποστολή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο προκαταρκτικό πρόγραμμα (πατήστε ΕΔΩ)και επισκεφθείτε το διαδικτυακό μας τόπο http://www.iemes.gr

 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ

2η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Η Οξεία Νεφρική Βλάβη στην ΜΕΘ» (8 - 9 Ιουνίου 2018) 01/03/2018

αναρτήθηκε στις 01/03/2018

2η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Η Οξεία Νεφρική Βλάβη στην ΜΕΘ»

 

Χώρος Διεξαγωγής: Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνίες: 8 - 9 Ιουνίου 2018

 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

 

Website

www.synthesispco.com/hsicm 

 

Διάλεξη με θέμα: “Χειρουργική Ανατομία Στομάχου” (07/06/2018) 06/06/2018

αναρτήθηκε στις 06/06/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, την Πέμπτη 07/06/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Χειρουργική Ανατομία Στομάχου”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ιωάννης Τσιαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 05 Ιουνίου 2018

Ο Δ/ντής           

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νεογνολογικής Κλινικής & ΜΕΝΝ ΠαΓΝΗ 2017-2018 05/12/2017

αναρτήθηκε στις 05/12/2017

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νεογνολογικής Κλινικής & ΜΕΝΝ ΠαΓΝΗ 2017-2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2017-2018 10/10/2017

αναρτήθηκε στις 10/10/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ &
Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων και Καρκίνου στα παιδιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

Διάλεξη με θέμα: “Νεότερα δεδομένα στη σήψη” (04/06/2018) 01/06/2018

αναρτήθηκε στις 01/06/2018

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “ Νεότερα δεδομένα στη σήψη ”.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Δήμητρα Ιντζεπογάζογλου, Ειδικευόμενη Χειρουργός.
Τόπος διεξαγωγής, το Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 01 Ιουνίου 2018

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας (25-27 Μαΐου 2018) 15/03/2018

αναρτήθηκε στις 15/03/2018

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 10 Απριλίου 2018

Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 2 Μαΐου 2018

Θεματολογία

 • Φάρμακα για Μεταβολικά Νοσήματα
 • Φάρμακα για Νευροψυχιατρικά & Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα
 • Χημειοθεραπευτικά
 • Διάφορα

Υποβολή Εργασιών: πατήστε ΕΔΩ

Για την Εγγραφή σας στο Συνέδριο πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση: πατήστε ΕΔΩ

 

32nd ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC NEUROSURGICAL SOCIETY (24-26/05/2018) 26/03/2018

αναρτήθηκε στις 26/03/2018

32nd Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & Joint Meeting with the Society of British Neurological Surgeons and Cyprus Neurosurgical Society & 12th Annual Neurosurgery Nurses Meeting

 

Χώρος Διεξαγωγής: Avra Imperial Hotel, Χανιά - Κρήτη

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24 έως 26 Μαΐου 2018

 

Διοργάνωση:

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

 

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.synthesispco.com/enxe2018 

 

LIVE 2018 - Leading Innovative Vascular Education (24-26 Μαΐου 2018) 23/10/2017

αναρτήθηκε στις 23/10/2017

LIVE 2018 - Leading Innovative Vascular Education

Πάτρα, 24-26 Μαΐου 2018

Πρόκειται για μια εκδήλωση με διοργανωτή το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ)
σε συνεργασία με τους εξής φορείς:
Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής και
Stony Brook University Medical Center, USA

 

Poster PDF

Newsletter PDF

Διάλεξη με θέμα: Χειρουργική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου (24/05/2018) 22/05/2018

αναρτήθηκε στις 22/05/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, την Πέμπτη 24/05/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “ Χειρουργική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου ”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Γιώργος Δελημπαλταδάκης, Χειρουργός.
Τόπος διεξαγωγής, το Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.


Ηράκλειο, 21 Μαΐου 2018

Ο Δ/ντής          

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο "Φυσικές Ιατρικές Θεραπείες" 19/05/2018

αναρτήθηκε στις 19/05/2018

Αγαπητοί φίλοι,

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α., προσφέρει νέο πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο "Φυσικές Ιατρικές Θεραπείες".

Στο πρόγραμμα αυτό έχει ενταχθεί η Διεθνής Ιατρική Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής - Δ.Ι.Ε.Π.Ο., με διδακτική ενότητα με τίτλο: "Προηγμένη Ομοιοπαθητική".

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί υπεύθυνη και τεκμηριωμένη γνώση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο κύκλος αυτός των μαθημάτων απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στο ευρύτερο κοινό, με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική βελτίωση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχων αποκτά Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α. και 10,5 Πιστωτικές Μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα επαγγελματικής και κατάρτισης.

Στο παρακάτω link υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες που είναι χρήσιμες για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.
https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=785 

Σχετικό αρχείο PDF

 

Με εκτίμηση

 

Πρόεδρος Δ.Ι.Ε.Π.Ο.                                             Γραμματέας Δ.Ι.Ε.Π.Ο.

Νίκος Σωτηρόπουλος, Ωτορινολαρυγγολόγος               Θεοδώρα Πετράκη, Αναισθησιολόγος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2017-2018 30/10/2017

αναρτήθηκε στις 30/10/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2017-2018

Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΑΓΝΗ

 

Πρόγραμμα PDF

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για το Δημήτριο Βαρούχα (13/5/2018) 07/05/2018

αναρτήθηκε στις 07/05/2018

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για το Δημήτριο Βαρούχα Λόγιο από τον Αγ. Θωμά Μονοφατσίου, σπουδαίο πρακτικό ιατρό και αγωνιστή για την ελευθερία της Κρήτης την πρώτη δεκαετία του 1800.

Ο Λόγιος τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να σκοτώσει το Μεσαρίτη γενίτσαρο Αγριολίδη και λίγο μετά πέθανε από αιμορραγία.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 13/5/2018 στον τάφο του (λίγο μετά τη διακλάδωση της Μονής Καλυβιανής) και στον Αγ. Ιωάννη Φαιστού.

Πρόσκληση PDF

 

 

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (11-13 Μαΐου 2018) 18/04/2018

αναρτήθηκε στις 18/04/2018

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

11-13 Μαΐου 2018

 

Ανακοίνωση PDF

Φόρμα εγγραφής PDF

Πρόγραμμα PDF

 

ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (11-13 MAΙΟΥ 2018) 02/03/2018

αναρτήθηκε στις 02/03/2018

ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ”
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ "METROPOLITAN"
11-13 MAΙΟΥ 2018 │ Αθήνα │ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες καλησπέρα,

Σας αποστέλλουμε το Πρόγραμμα του Πολυθεματικού Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας σε συνεργασία με το Θεραπευτήριο “METROPOLITAN” με θέμα: " ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ " το οποίο θα διεξαχθεί 11 – 13 Μαΐου στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Οι κυριότεροι τομείς που θα παρουσιαστούν αναλυτικά αφορούν στις ειδικότητες: Ακτινολογία – Γαστρεντερολογία – Γυναικολογία – Ενδοκρινολογία – Θωρακοχειρουργική – Ιατρική απεικόνιση – Καρδιολογία – Νευρολογία – Ογκολογία – Ορθοπαιδική – Οφθαλμολογία – Παιδιατρική – Ρομποτική ουρολογία – Στοματική & Γναθοπροσωπική χειρουργική – Χειρουργική.

Για να προβάλλετε το Πρόγραμμα επιλέξτε ΕΔΩ.
Για την εγγραφή σας επιλέξτε ΕΔΩ.

Σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε,

ΑΕΝΑΟ ΦΩΣ. Μια γιορτή για το φως στο Μουσείο Ιατρικής (9/5/2018) 07/05/2018

αναρτήθηκε στις 07/05/2018

Αγαπητοί φίλοι,

την ερχόμενη Τετάρτη 9 Μαίου 2018, το Μουσείο Ιατρικής διοργανώνει μια ολοήμερη εκδήλωση-γιορτή αφιερωμένη στο φώς και την όραση.

Από τις 9.30 το πρωί θα υπάρχει εκπαιδευτική επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Ιατρικής, σε θέματα εστιασμένα στην όραση. Παράλληλα, εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης της Ιατρικής Σχολής. Στον χώρο του Μουσείου, μαθητές του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου θα παρουσιάσουν πειράματα οπτικής και θα κάνουν επίδειξη συστήματος προσομοίωσης υποβρύχιας όρασης. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση πήλινου επιτραπέζιου παιχνιδιού κατασκευασμένου από παιδιά με πλήρη και με περιορισμένη όραση.

Από τις 6μμ έως και 8.30 εκλεκτοί ομιλητές θα συμμετέχουν με εξαιρετικές εισηγήσεις σε στρογγύλη τράπεζα με θεματολογία εστιασμένη στο "Αέναο φώς".

Παιδιά και έφηβοι είναι ευπρόσδεκτοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο τόπος της εκδήλωσης είναι το Μουσείο Ιατρικής, στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής. Πρόσβαση από το πάρκιγκ του ΠαΓΝΗ και της Ιατρικής Σχολής. Στο συνημμένο κείμενο θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την εκδήλωση.

Θα χαρούμε να σας δούμε, οικογενειακώς!

με φιλικούς χαιρετισμούς,

Γιάννης Μουζάς
διευθυντής Μουσείου Ιατρικής


Σχετικό αρχείο PDF

Πρόγραμμα των σχολών γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Βενιζελείου Νοσοκομείου 10/01/2018

αναρτήθηκε στις 10/01/2018

Πρόγραμμα των σχολών γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Βενιζελείου Νοσοκομείου

 

Σχετικό αρχείο PDF

Διάλεξη με θέμα: “Νεότερες μέθοδοι αντιμετώπισης καρκίνου του ορθού” (7/5/2018) 07/05/2018

αναρτήθηκε στις 07/05/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 07/05/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Νεότερες μέθοδοι αντιμετώπισης καρκίνου του ορθού”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Μανούσος Χριστοδουλάκης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Βενιζελείου

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας ( 4-6 Μαΐου) 01/03/2018

αναρτήθηκε στις 01/03/2018

5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας

4-6 Μαΐου

Ιωάννινα, hotel du Lac

 

Πρόγραμμα PDF

5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας | 4-6 Μαΐου | Ιωάννινα, hotel du Lac
5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας | 4-6 Μαΐου | Ιωάννινα, hotel du Lac

8 Colorectal Games (3-5 Μαΐου 2018) 13/04/2018

αναρτήθηκε στις 13/04/2018

8 Colorectal Games

3-5 Μαΐου 2018

Ηράκλειο Κρήτης - Ξενοδοχείο Ατλαντίς

 

Πρόγραμμα PDF

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (5 Μαΐου 2018) 02/02/2018

αναρτήθηκε στις 02/02/2018

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο, Κρήτης, στις 05 Μαΐου 2018, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου οι υποψήφιοι πιστοποιούνται, εάν το επιθυμούν, στο Advanced Life Support Group.

O κόστος του σεμιναρίου είναι από 130 ευρώ μόνο 80 ευρώ. Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος».

Το Σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

 • την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη
 • την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.
 • Διαλέξεις
 • Πρακτική εκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων
 • Φροντιστήρια (4 ομάδες Χ 6 ατόμων) σε ειδικά θέματα, και εκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων παιδιών, με ρεαλιστικό εποπτικό υλικό.

Η πλήρης παρακολούθηση του Σεμιναρίου συνεπάγεται τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης με την πιστοποίηση του Advanced Life Support Group. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για 4 χρόνια.

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ (30/4/2018) 26/04/2018

αναρτήθηκε στις 26/04/2018

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 

Δευτέρα 30/4 και ώρα 17:00

Ξενοδοχείο Ibis Styles Heraklion Central Hotel

 

Πρόγραμμα PDF

Επετειακό συνέδριο θηλασμού (28-29 Απριλίου 2018) 24/04/2018

αναρτήθηκε στις 24/04/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη διοργάνωση του Επετειακού Συνεδρίου με τίτλο «10 χρόνια Γαλαξίας - 40 χρόνια Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος (La Leche League Greece): Η επιστήμη συναντά την εμπειρία!» που θα λάβει χώρα στο Ρέθυμνο στις 28 & 29 Απριλίου 2018, στο Σπίτι του Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου και της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με την επιστημονική συμμετοχή των παιδιάτρων της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας.

Στόχος μας είναι να καλυφθεί το θέμα του θηλασμού συνολικά και να υποστηριχθούν τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι ενδιαφερόμενοι γονείς μέσα από τις τεκμηριωμένες επιστημονικά ομιλίες των συνέδρων μας, με δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, οπότε αν το αποφασίσετε φροντίστε για την εγγραφή σας, ακόμα και αν πρόκειται να παρακολουθήσετε μόνο μία από τις δύο μέρες, ενώ έχετε υπόψη ότι ο αριθμός και η κατηγορία μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Συνεδρίου είναι: 12,5L και 0,75E.

Θα χαρούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του θηλασμού.

Τελικό Πρόγραμμα Ομιλιών

Κάνε την εγγραφή σου

Μετά τη λήξη του Συνεδρίου η Ομάδα Φωνές του Νότου με αφορμή το Επετειακό Συνέδριο Θηλασμού θα παρουσιάσουν την παράσταση: "Ολόκληρος ο κόσμος μια σταλιά" στο Ωδείο Ρεθύμνου.
"...επειδή ολόκληρος ο κόσμος μας είναι το μια σταλιά παιδί μας,
επειδή ολόκληρος ο κόσμος κρύβεται σε μια σταλιά μητρικό γάλα,
επειδή ολόκληρος ο κόσμος του θηλασμού βρέθηκε στο μια σταλιά Ρέθυμνο..."
Μια παράσταση για όλους με επίκεντρο την οικογένεια και τα δυνατά συναισθήματα που απορρέουν από αυτή!

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυομητρική Ιατρική, 1st Ian Donald ultrasound course of Thessaloniki' s branch (27-29/04/2018) 21/03/2018

αναρτήθηκε στις 21/03/2018

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυομητρική Ιατρική, 1st Ian Donald ultrasound course of Thessaloniki' s branch

 

27 - 29 Απριλίου 2018

Ξενοδοχείο The Met, στην Θεσσαλονίκη.

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ένωση Περιγεννητικής Ιατρικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διημερίδα Επεμβατικής Γαστρεντερολογίας με χρήση Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας (28-29 Απριλίου 2018) 17/01/2018

αναρτήθηκε στις 17/01/2018

Διημερίδα Επεμβατικής Γαστρεντερολογίας με χρήση Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

 

28-29 Απριλίου 2018

Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Aίθουσα ΚΑΛΛΙΡΟΗ

 

Επιστημονικό Πρόγραμμα PDF

Διάλεξη με θέμα: “Ενδείξεις από τον πραγματικό κόσμο. Η βάση της κλινικής έρευνας” (23/04/2018) 19/04/2018

αναρτήθηκε στις 19/04/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 23/04/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί, η αναβληθείσα προ μηνός, διάλεξη με θέμα: “Ενδείξεις από τον πραγματικό κόσμο. Η βάση της κλινικής έρευνας”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ευάγγελος Ξυνός, Χειρουργός.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 19 Απριλίου 2018

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

10ο Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας (21-22 Απριλίου 2018) 16/04/2018

αναρτήθηκε στις 16/04/2018

10ο Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας

 

21-22 Απριλίου, Ηράκλειο

 

Σχετικό αρχείο PDF

1ο Ιατρικό Συνέδριο ΓΝΡ: Νεότερες εξελίξεις στην ιατρική πράξη (20-22 Απριλίου 2018) 07/03/2018

αναρτήθηκε στις 07/03/2018

1ο Ιατρικό Συνέδριο ΓΝΡ: Νεότερες εξελίξεις στην ιατρική πράξη

 

20-22 Απριλίου 2018

Ρέθυμνο, Σπίτι του Πολιτισμού

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

Αναβολή του 1ου ιατρικού συνεδρίου του νοσοκομείου Ρεθύμνου

Σχετικό αρχείο PDF

Εκδήλωση με θέμα: «Αλκοόλ: Παράγοντας κοινωνικής επαφής ή ένας ύπουλος εχθρός;» (21/4/2018) 18/04/2018

αναρτήθηκε στις 18/04/2018

Ηράκλειο, 17.04.2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η άμετρη κατανάλωση αλκοόλ από όλες τις ηλικίες εξελίσσεται σε παθογένεια με ολέθριες επιπτώσεις, τόσο άμεσες –εξάρτηση, αλκοολισμός κλπ-, όσο και έμμεσες –τροχαία δυστυχήματα, παραβατικότητα κλπ. Η μη ασφαλής χρήση αλκοόλ μετατρέπεται σε κανονικό «Εφιάλτη» για χιλιάδες ανθρώπους, υπονομεύοντας την ατομική και κοινωνική Υγεία και πρόοδο. Τα θύματά του δυστυχώς αυξάνονται και δεν μπορούμε να μένουμε παθητικοί απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση.

Ως Πολιτεία, αλλά και ως Κοινωνία, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα το πρόβλημα και αυτό προφανώς ξεκινά με την Ενημέρωση και την Εκπαίδευση όλων. Λαμβάνοντας αυτό ακριβώς υπόψη η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, στα πλαίσια της ανάγκης να ευαισθητοποιηθούν φυσικά πρόσωπα και φορείς για την πρόληψη της μεγάλης μάστιγας από την ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Αλκοόλ: Παράγοντας κοινωνικής επαφής ή ένας ύπουλος εχθρός;»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Σπηλίου, το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, ώρα έναρξης: 10:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός.

 

Αφίσα PDF

Πρόγραμμα PDF

 

 

Σύγχρονες εξελίξεις στην ακράτεια ούρων και τη χαλάρωση πυελικού εδάφους της γυναίκας (21/042018) 15/02/2018

αναρτήθηκε στις 15/02/2018

Σύγχρονες εξελίξεις στην ακράτεια ούρων και τη χαλάρωση πυελικού εδάφους της γυναίκας

 

ΜΗΤΕΡΑ Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική - Oυρογυναικολογικό Τμήμα

Σάββατο 21 Απριλίου 2018, Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ (αίθουσα Ν. ΛΟΥΡΟΣ)

 

www.mdcongress.gr 

Σύγχρονες εξελίξεις στην ακράτεια ούρων και τη χαλάρωση πυελικού εδάφους της γυναίκας

ΜΗΤΕΡΑ Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική - Oυρογυναικολογικό Τμήμα

Σάββατο 21 Απριλίου 2018, Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ (αίθουσα Ν. ΛΟΥΡΟΣ)

www.mdcongress.gr

Ημερίδα: Ψυχική Υγεία στην Κρήτη (18/4/2018) 16/04/2018

αναρτήθηκε στις 16/04/2018

Ημερίδα

Ψυχική Υγεία στην Κρήτη:

Που βρισκόμαστε σήμερα; Που πάμε αύριο;

 

18/4/2018

 

Πρόγραμμα PDF

HPV & Βιοδείκτες στην Μαιευτική & Γυναικολογία Νο 4 (14 - 15 Απριλίου 2018) 15/02/2018

αναρτήθηκε στις 15/02/2018

HPV & Βιοδείκτες στην Μαιευτική & Γυναικολογία Νο 4

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

14 & 15 Απριλίου 2018, Κεντρικό Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

www.mdcongress.gr 

Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι (29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018) 23/01/2018

αναρτήθηκε στις 23/01/2018

Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι

 

 

29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018

Ξενοδοχείο Cine Titania, Σπέτσες

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

27ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο (31 Μαρτίου 2018) 16/03/2018

αναρτήθηκε στις 16/03/2018

Ο Β' Παθολογικός (Παιδιατρικός) Τομέας του ΠΑΓΝΗ οργανώνει το 27ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο, στις 31 Μαρτίου 2018 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει όπως κάθε χρόνο, επίκαιρα θέματα που φέτος αφορούν τη Νεογνολογία και την Περιγεννητική Ιατρική, διαδραστική συνεδρία με παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών από τα Νοσοκομεία της Κρήτης και συνεδρίες συνάντησης με τον ειδικό σε μικρές ομάδες

Η εκδήλωση παρέχει 7 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Επισυνάπτονται προκαταρκτικό πρόγραμμα (πατήστε ΕΔΩ) και αίτηση συμμετοχής για τις συναντήσεις με τον ειδικό (πατήστε ΕΔΩ).

1ο Διεπιστημονικό Preceptorshiop Ουρολογικού Καρκίνου (30-31 Μαρτίου 2018) 15/03/2018

αναρτήθηκε στις 15/03/2018

Η Παγκρήτια Ένωση Βιοιατρικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) διοργανώνει το συνέδριο με τίτλο"1ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου"  στις 30-31 Μαρτίου 2018 στο Συνεδριακό Χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) στα Χανιά.

 

Τίτλος Συνεδρίου : 1ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου

Ημερομηνία: 30-31 Μαρτίου 2018

Χώρος : Εκθεσιακός Χώρος 2ου ορόφου, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρσενάλι, Χανιά Κρήτης

Eγγραφή: Δωρεάν

Επίσημη Γλώσσα: Eλληνική

CMEs : Θα χορηγηθούν 11 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Επιστημονική Εταιρεία: Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας (ΠΕΒΕ)

Αφορά τις εξής ειδικότητες: ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ‎, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Επαγγελματίας Οργανωτής : SCEP (www.scep.gr)

Φόρμα εγγραφής: http://www.scep.gr/events/event/puc/#inscription_form2d68-d6ba 

Πρόγραμμα PDF

 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (29 - 31 Μαρτίου 2018) 25/01/2018

αναρτήθηκε στις 25/01/2018

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας

29 - 31 Μαρτίου 2018

Αθήνα, ξενοδοχείο Royal Olympic


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ενημερωτικό Δελτίο-ΔΜΠΣ «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ» 11/01/2018

αναρτήθηκε στις 11/01/2018

Ενημερωτικό Δελτίο-ΔΜΠΣ «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ»


Σας ενημερώνουμε, ότι το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017–18, θα λειτουργήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δ.Π.Μ.Σ που οδηγεί στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στη ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΦΕΚ ίδρυσης 3966/13-11-2017)

Απευθύνεται σε πτυχιούχους:

• Βιολογίας
• Ιατρικής
• Φαρμακευτικής
• Χημείας

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο e-mail: christiliop@auth.gr :
Ατομικά Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Τόπος κατοικίας, Τμήμα Αποφοίτησης)
Στοιχεία επικοινωνίας (E-mail και κινητό ή σταθερό τηλέφωνο).

Η γραμματεία του Δ.Μ.Π.Σ. θα αποστείλει στους ενδιαφερόμενους την προκήρυξη και λοιπές πληροφορίες.


Εκ της Γραμματείας Δ.Π.Μ.Σ.

Δωρεάν Δράση επιμορφωτικών σεμιναρίων "Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό ΄Εγκλημα" (28/3/2018) 26/03/2018

αναρτήθηκε στις 26/03/2018

Δωρεάν Δράση επιμορφωτικών σεμιναρίων "Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό ΄Εγκλημα" με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη.

 

 

Η Πανελλαδική Δράση των δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων έχει ως σκοπό να επιμορφώσει και να ενημερώσει γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, παιδοψυχολόγους, ειδικούς, παιδιά και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο σχετικά με τους κινδύνους του ηλεκτρονικού εγκλήματος στη σύγχρονη εποχή και τους τρόπους προστασίας των παιδιών από αυτό.

Έχουμε πραγματοποιήσει ήδη έξι σεμινάρια σε Πειραιά, Μαρούσι, Αθήνα-κέντρο, Πάτρα, Τρίπολη και Βόλο με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι πολύ μεγάλη και το Ηράκλειο Κρήτης είναι η έβδομη πόλη που επισκεπτόμαστε με σκοπό να ενημέρωσουμε τους πολίτες για την προστασία των παιδιών από το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Το δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 18:30 στην αίθουσα Καστελλάκη (Κορωναίου 9).


Για την παρακολούθηση του δωρεάν σεμιναρίου είναι απαραίτητη η δωρεάν εγγραφή σας στο https://prostatepse.gr/  ή τηλεφωνικά στο 210 77 097 77.


Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους ενήλικες.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά κάθε ηλικίας.

 

Σε μία εποχή όπου η χρήση του Διαδικτύου έχει γίνει ανεξέλεκτη και τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σε κάθε μορφή κινδύνων, το να τα προστατεύσουμε πρέπει να αναχθεί σε βασική προτεραιότητα.

 

Η ιστοσελίδα της Δράσης είναι η: https://prostatepse.gr/ 

-Δείτε το προφίλ μας στο Instagram https://www.instagram.com/prostatepse_to_paidi_sou/ 

-Δείτε τη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/prostatepse.gr/?hc_ref=ARRM77JPiXHkNxFGpIPbiBzQ2IbwAFfn1bjye-N0VhxTGLI-H91E3weZxwfM5bnOXkA&fref=nf 

Διάλεξη με θέμα “Η σημασία του πέριξ του όγκου μικροπεριβάλλοντος στον καρκίνο του παχέος εντέρου” (26/3/2018) 23/03/2018

αναρτήθηκε στις 23/03/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Η σημασία του πέριξ του όγκου μικροπεριβάλλοντος στον καρκίνο του παχέος εντέρου”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ηλίας Αθανασάκης, Χειρουργός,
Επιμελητής Α', ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου (2ος όροφος).
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 22 Μαρτίου 2018

Ο Δ/ντής           

Μανούσος Χριστοδουλάκης

7th Meeting of the International Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery (22 - 24 Μαρτίου 2018) 25/01/2018

αναρτήθηκε στις 25/01/2018

7th Meeting of the International Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery

22 - 24 Μαρτίου 2018

Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Makedonia Palace

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ

10th International Congress of Internal Medicine (22-24 Μαρτίου 2018) 23/10/2017

αναρτήθηκε στις 23/10/2017

10th International Congress of Internal Medicine

Αθήνα, 22-24 Μαρτίου 2018

Πρόκειται για μια εκδήλωση με διοργανωτή το Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας

σε συνεργασία με την:
Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

και υπό την αιγίδα του:
FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNAL MEDICINE IN EUROPE

 

Αφίσα PDF

Newsletter PDF

Eνημερωτική εκδήλωση με ομιλητή τον κ. Σωτήρη Μπερσίμη, Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (23/3/2018) 16/03/2018

αναρτήθηκε στις 16/03/2018

Ηράκλειο, 16/03/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της έγκυρης και ουσιαστικής ενημέρωσης, σας προσκαλούμε σε ενημερωτική εκδήλωση, με ομιλητή τον κ. Σωτήρη Μπερσίμη, Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την Παρασκευή 23.03.2018 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στην οδό Κριτοβουλιδου 19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χάρης Βαβουρανάκης                                                                    Γεώργιος Κοχιαδάκης

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής ΒΓΝΗ 2017-2018 16/10/2017

αναρτήθηκε στις 16/10/2017

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Παιδιατρικής Κλινικής ΒΓΝΗ 2017-2018

 

Σχετικό αρχείο PDF

Περιγεννητικές Λοιμώξεις. Από το Α έως το Ω (17 Μαρτίου 2018) 15/02/2018

αναρτήθηκε στις 15/02/2018

Περιγεννητικές Λοιμώξεις. Από το Α έως το Ω

 

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης και Θεραπείας του Εμβρύου

σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

 

www.loimoxeis.mdcongress.gr 

9η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας - Παιδοαλλεργιολογίας (16-17 Μαρτίου 2018) 16/01/2018

αναρτήθηκε στις 16/01/2018

9η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας - Παιδοαλλεργιολογίας

Επιστημονική Εταιρεία Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική
Παιδοπνευμονολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ - ΠΓΝ «Αττικόν»

16-17 Μαρτίου 2018
Αθήνα, Electra Palace (N. Νικοδήμου 18)

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/18-9paidpnhm/index.asp?c=i 

 

Πρώιμη Παρέμβαση σε Βρέφη Υψηλού Κινδύνου. Το Μέλλον στην Αποκατάσταση (9-10 Μαρτίου 2018) 16/02/2018

αναρτήθηκε στις 16/02/2018

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και το Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνει το Συνέδριο με Θέμα: «Πρώιμη Παρέμβαση σε Βρέφη Υψηλού Κινδύνου. Το Μέλλον στην Αποκατάσταση», στις  9 & 10 Μαρτίου 2018  στη ΣΤΕΓΗ Ιδρύματος Ωνάση, στη Μικρή Σκηνή. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να υποστηρίξουμε την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου μοντέλου του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης σε βρέφη υψηλού κινδύνου για εμφάνιση Εγκεφαλικής Παράλυσης και άλλων νευροαναπτυξιακών  διαταραχών.

 

Σχετικό αρχείο PDF

1η Ημερίδα Κυστικής Ίνωσης ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία» (10 Μαρτίου 2018) 16/01/2018

αναρτήθηκε στις 16/01/2018

1η Ημερίδα Κυστικής Ίνωσης ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία»

10 Μαρτίου 2018
Αθήνα, Divani Caravel Hotel

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/18-cysticfybrosis/index.asp?c=i

 


Διάλεξη με θέμα: Ενδείξεις από τον πραγματικό κόσμο. Η βάση της κλινικής έρευνας (5/3/2018) 02/03/2018

αναρτήθηκε στις 02/03/2018

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 05/03/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Ενδείξεις από τον πραγματικό κόσμο. Η βάση της κλινικής έρευνας”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ευάγγελος Ξυνός, Χειρουργός.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 01 Mαρtίου 2018

Ο Δ/ντής              

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

Συμπόσιο Εμβρυομητρικής Ιατρικής «Μητέρα – Πλακούντας – Έμβρυο» (2 – 4 Μαρτίου 2018) 15/02/2018

αναρτήθηκε στις 15/02/2018

Συμπόσιο Εμβρυομητρικής Ιατρικής «Μητέρα – Πλακούντας – Έμβρυο»

 

Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία σε συνεργασία με την Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

2 – 4 Μαρτίου 2018, Κεντρικό Αμφιθέατρο Γ.Π.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

www.SymposiumEmbryomitrikis2018.mdcongress.gr 

 

Συμπόσιο Εμβρυομητρικής Ιατρικής «Μητέρα – Πλακούντας – Έμβρυο»

Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία σε συνεργασία με την Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

2 – 4 Μαρτίου 2018, Κεντρικό Αμφιθέατρο Γ.Π.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

www.SymposiumEmbryomitrikis2018.mdcongress.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (3-4 Μαρτίου 2018) 30/12/2017

αναρτήθηκε στις 30/12/2017

Aγαπητέ συνάδελφε,

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο 03-04 Μαρτίου 2018, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life Support Group.

Κόστος σεμιναρίου

300 ΕΥΡΩ (Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Aντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος»).

Δηλώσεις συμμετοχής

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι πολύ περιορισμένος (24 άτομα), παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την επιστρέψετε με φαξ ή με e-mail στη Γραμματεία του Σεμιναρίου.

Σχετικό αρχείο PDF

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεώργιος Μπριασούλης

Course Director

10ο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής (23-25 Φεβρουαρίου 2018) 10/01/2018

αναρτήθηκε στις 10/01/2018

10ο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής
23-25 Φεβρουαρίου 2018
Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

 

Εγγραφή

Απομένουν μόνο 10 ημέρες για τη λήξη περιόδου προεγγραφών! Εκμεταλλευτείτε τα ειδικά προνόμια και το μειωμένο κόστος προεγγραφής, τα οποία ισχύουν μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2018 και πραγματοποιήστε την έγγραφή σας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 10ου Συνεδρίου Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.


Επιστημονικό πρόγραμμα

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 10ου Συνεδρίου Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής είναι διαθέσιμο.

Για να δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, παρακαλώ πατήστε εδώ.


Διοργάνωση Πρακτικών Σεμιναρίων

Στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής διοργανώνονται πρακτικά σεμινάρια ως εξής:

Τίτλος Πρακτικού Σεμιναρίου: Βασική Αναζωογόνηση στα Παιδιά
Συντονιστής: Χατζής Α.
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: Μπαρμπαρέσου Χ., Παράσχου Δ.
Εκπαιδευτές: Μπαρμπαρέσου Χ., Παράσχου Δ., Τσιρογιάννη Χ., Χαραλαμπόπουλος Δ. - ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία"
Περιγραφή: Πρακτική άσκηση στη βασική αναζωογόνηση στα παιδιά, η οποία περιλαμβάνει:

Διάνοιξη - Εξασφάλιση Αεραγωγού
Υποστήριξη της Αναπνοής (Τεχνική στόμα με στόμα - Αερισμός με μάσκα και ασκό)
Υποστήριξη της Κυκλοφορίας (Θωρακικές Συμπιέσεις)
Κόστος συμμετοχής: 15 Ευρώ (το ποσό συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%)
Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: 15 άτομα

Το πρακτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξοπλισμού από τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία".
Τα έσοδα από τη συμμετοχή στο πρακτικό σεμινάριο θα διατεθούν από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" με σκοπό την αγορά εξοπλισμού.

Τμήματα πρακτικού σεμιναρίου:
1ο τμήμα: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και ώρα 09:30-10:30
2ο τμήμα: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και ώρα 12:30-13:30
3ο τμήμα: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30-14:30

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.


Φιλοξενία/Διαμονή
Η διαθεσιμότητα δωματίων στο συνεδριακό ξενοδοχείο Royal Olympic είναι ιδιαίτερα περιορισμένη! Πραγματοποιήστε τώρα την κράτηση της διαμονής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.


Φορέας Διοργάνωσης
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Μπακοπούλου 15, 15451,
Ν. Ψυχικό
τ: 2107771140
e: grammateia@e-child.gr 
www.e-child.gr 


Γραμματεία Συνεδρίου
Everest Travel & Congresses
Τηλ: 2103249242
Φαξ: 2103242395

Γενικές πληροφορίες / Επιστημονικό πρόγραμμα
Μαρία Ράντου
mrantou@everesttravel.gr 

Εγγραφές / Διαμονή / Μετακινήσεις
Μαριάνα Μαλακατέ
mmalakate@everesttravel.gr 

Χορηγίες / Έκθεση
Δημήτρης Αρβανίτης
darvanitis@everesttravel.gr 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή (21-25 Φεβρουαρίου 2018) 24/11/2017

αναρτήθηκε στις 24/11/2017

Η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.) πραγματοποιεί το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή στις 21-25 Φεβρουαρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace).

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή φιλοδοξούν το επερχόμενο Συνέδριο να αποτελέσει ισχυρό επιστημονικό πόλο έλξης των ιατρών και να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους επιστημονικούς θεσμούς πανελληνίως.

Για να κάνετε online εγγραφή κάντε click εδώ
Για να υποβάλετε online την περίληψη της εργασίας σας κάντε click εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.imsgcongress2018.gr  

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη & σχετιζόμενες παθήσεις (23–25 Φεβρουαρίου 2018) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
23 – 25 Φεβρουαρίου 2018, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

www.8hpv.mdcongress.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΜΠΣ "ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ" 25/01/2018

αναρτήθηκε στις 25/01/2018

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
& ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

«ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ»


Πρόσκληση PDF
Αίτηση PDF

Ομιλία "Αλκοόλ: Απόλαυση ή Κόλαση;" («Η κρίση εντός μας») το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 15/02/2018

αναρτήθηκε στις 15/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η κρίση εντός μας»

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11.00
Αίθουσα οδού Ανδρόγεω

Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία σας προσκαλεί
να παρακολουθήσετε την έκτη ομιλία του νέου κύκλου των ομιλιών,
που διοργανώνει με τον γενικό τίτλο:
«Η κρίση εντός μας».

Η ομιλία θα γίνει το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00,
στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης», στον Β΄ όροφο του
δημοτικού κτηρίου της οδού Ανδρόγεω.
Ο κ. Μανόλης Δολαψάκης, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής,
ειδικεύεται στις εξαρτήσεις, Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κλινικής Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος»,
θα μιλήσει με θέμα:
Αλκοόλ: Απόλαυση ή Κόλαση;

Τον ομιλητή θα προλογίσει η κ. Αγγελική Μαράκη,
Κοινωνιολόγος, Διευθύντρια Διοικητικού της
Κλινικής Ψυχικής Υγείας “Άγιος Χαράλαμπος”.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Ρένα Βεργάκη,
πρώην Προϊσταμένη Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Για την Ηράκλεια Πρωτοβουλία
Η Πρόεδρος
Άννα Παπαχρονάκη

16η Επιστημονική Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα (10/2/2018) 10/01/2018

αναρτήθηκε στις 10/01/2018

Η Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου διοργανώνουν για 16η χρονιά την ετήσια Επιστημονική Μετεκπαιδευτική Παιδιατρική Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 10/2/2018 στο Συνεδριακό Χώρο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Λ. Ικάρου 5) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για πρώτη χρονιά φέτος αποφασίστηκε η πρώτη συνεδρία της ημερίδας (10.00-12.00 πμ) να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πέντε εξέχοντες επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα, θα αναπτύξουν θέματα κοινού παιδιατρικού ενδιαφέροντος, όπως τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία, η Διαχείριση του Άγχους των Γονέων με Παιδί με Χρόνιο Νόσημα και τα Γενόσημα Φάρμακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ηλικιακή ομάδα των Εφήβων, όπου θα συζητηθούν ζητήματα όπως Οι Μεταβολές που Επισυμβαίνουν κατά την Εφηβεία, καθώς και το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της Σεξουαλικής Ταυτότητας και του Σεξουαλικού Προσανατολισμού των Εφήβων.

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνουμε την πρόσκλησή μας τόσο σε επαγγελματίες υγείας, όσο και σε γονείς και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις στους ειδικούς μετά το πέρας της συνεδρίας.

Ακολουθούν συνημμένα η αφίσα και το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

 

 Πρόγραμμα PDF

 

Συγγενείς Λοιμώξεις. Από το Α έως το Ω (10 Φεβρουαρίου 2018) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

Συγγενείς Λοιμώξεις. Από το Α έως το Ω

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης και Θεραπείας του Εμβρύου
σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

www.mdcongress.gr

 

Ημερίδα για τον καρκίνο του θυρεοειδούς (10/2/2018) 22/12/2017

αναρτήθηκε στις 22/12/2017

Η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Ηρακλείου, σε συνεργασία με την ΩΡΛ Κλινική ΒΓΝΗ και στα πλαίσια του προγράμματος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διοργανώνει ημερίδα για τον καρκίνο του θυρεοειδούς. Η επιστημονική εκδήλωση θα λάβει μέρος στο Αμφιθέατρο του ΠαΓΝΗ στις 10/2/2018, ώρα 9:00 π.μ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εισηγήσεις:

«Διλήμματα και προβληματισμοί στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς» (Β. Δαράκη, Επιμελήτρια Α’ Ενδοκρινολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ)

«Η συμβολή της υπερηχοτομογραφίας στη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου του θυρεοειδούς» (Ε. Σφακιανάκη, Συντονίστρια Διευθύντρια Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΒΓΝΗ)

«Σύγχρονες αρχές χειρουργικής θυρεοειδούς» (Χ. Σημαντηράκης, Διευθυντής ΕΣΥ, ΩΡΛ Κλινική ΒΓΝΗ)

«Ειδικά ζητήματα στη χειρουργική του καρκίνου του θυρεοειδούς» (Α. Καρατζάνης, Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Κρήτης)

«Οδηγίες της American Thyroid Association (ATA) για τον καλά διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς. Αποδεκτές ή όχι; Η θέση της European Association of Nuclear Medicine (EANM)» (Σ. Κουκουράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης)

Την εκδήλωση θα συντονίσουν ο Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής ΠαΓΝΗ, Καθηγητής Γ. Βελεγράκης και ο Συντονιστής Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής ΒΓΝΗ, Ε. Καρακώστας.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ "Η ΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΑΣ - ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΠΑΛΗ 25/01/2018

αναρτήθηκε στις 25/01/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 «Η κρίση εντός μας»

 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11.00

Αίθουσα οδού Ανδρόγεω

 

Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία σας προσκαλεί

να παρακολουθήσετε την τέταρτη ομιλία του νέου κύκλου ομιλιών,

που διοργανώνει με τον γενικό τίτλο:

«Η κρίση εντός μας».

 

Η ομιλία θα γίνει το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00,

στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης»,

στον Β΄ όροφο του δημοτικού κτηρίου της οδού Ανδρόγεω.

 

Η κ. Ευτέρπη Μπαλή, Ψυχίατρος

θα μιλήσει με θέμα:

Άγχος & Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής

σε καιρούς δύσκολους.

 

Την ομιλήτρια θα προλογίσει

η κ. Αργυρώ Επιτροπάκη, Ψυχολόγος.

 

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Ιωάννης – Γεώργιος Καλαϊτζάκης,

διπλ. μηχανικός χωροτάκτης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής

της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας.

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

 

Για την Ηράκλεια Πρωτοβουλία

Η Πρόεδρος

Άννα Παπαχρονάκη

Εκπαίδευση στα Εργαλεία Προσέγγισης της Συμπεριφοράς των Νεογνών της Μεθόδου κατά BRAZELTON (28 & 29 Ιανουαρίου 2018) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στα Εργαλεία Προσέγγισης της Συμπεριφοράς των Νεογνών της Μεθόδου κατά BRAZELTON

Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών

Αίθουσα Διαλέξεων «Επαμεινώνδας Μεγαπάνος» Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ (Μουσών 7-13, Αθήνα)

28 & 29 Ιανουαρίου 2018: Κλίμακα Εκτίμησης Νεογνικής Συμπεριφοράς (Neonatal Behavioural Assessment Scale-NBAS)
Μάϊος 2018: Παρατήρηση Συμπεριφοράς Νεογεννήτου (The Newborn Behavioural Observations-NBO)

www.waimhgreece.org.gr

 

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΩΜΟΥ & 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ & ΠΟΔΙΟΥ (26-28/1/2018) 01/11/2017

αναρτήθηκε στις 01/11/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Ώμος και η Ποδοκνημική αποτελούν περιοχές με ιδιάζουσα παθολογία και η χειρουργική ή επεμβατική τους αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης ανατομίας των περιοχών. Τη δύσκολη ανατομία των περιοχών αυτών προσπαθούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε από κάθε πιθανή οπτική γωνία και με τρόπο ολοκληρωτικό από τα πτωματικά παρασκευάσματα έως τη σύγχρονη απεικόνιση.

Με χαρά, λοιπόν, σας καλώ στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, όπου 26-27/1 θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχόμενη χρονιά το Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας 'Ώμου και 27-28/1/2018 θα ακολουθήσει το 1ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Ποδοκνημικής & Ποδιού.


Με εκτίμηση,
Αριστείδης Χ. Ζιμπής

 

Αφίσα PDF

Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης (25 - 27 Ιανουαρίου 2018) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης

ΙΑΣΩ, Γενική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

25 & 26 Ιανουαρίου 2018: Live Χειρουργεία, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ
27 Ιανουαρίου 2018: Hands-on Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)

www.mdcongress.gr

 

Ημέρες Κλινικής Ιολογίας 2018: Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη και τη Δημόσια Υγεία (19 – 21 Ιανουαρίου 2018) 23/10/2017

αναρτήθηκε στις 23/10/2017

«Ημέρες Κλινικής Ιολογίας 2018: Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη και τη Δημόσια Υγεία»

19 – 21 Ιανουαρίου 2018

Αθήνα (Ξενοδοχείο Royal Olympic)

 

Πρόγραμμα PDF

Χειμερινή Ημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κρήτης (20/1/2018) 17/01/2018

αναρτήθηκε στις 17/01/2018

Χειμερινή Ημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κρήτης

Σάββατο 20/1/2018

Ηράκλειο, ξενοδοχείο Aquila Atlantis

 

Πρόγραμμα PDF

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ» (19-20 Ιανουαρίου 2018) 15/01/2018

αναρτήθηκε στις 15/01/2018

Ηράκλειο, 15/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης και με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, σας προσκαλεί, στις 19-20 Ιανουαρίου 2018 στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σε διημερίδα με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ».

Θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς η παρουσία σας στην εκδήλωση. 

 


Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης                                                            Γεώργιος Κοχιαδάκης

 

Πρόγραμμα PDF

Διημερίδα με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ» (19-20 Ιανουαρίου 2018) 02/01/2018

αναρτήθηκε στις 02/01/2018

Ηράκλειο, 29/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Χώρα μας, πιστεύουμε πως η Κρήτη επιβάλλεται να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που διαθέτει με την συνεργασία όλων των παραγωγικών φορέων, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Στο πλαίσιο αυτό, και για πρώτη φορά στο νησί μας, οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης συνδιοργανώνουν μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης στις 19-20 Ιανουαρίου 2018 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, διημερίδα με θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ»

Σκοπός μας να ξεκινήσουμε όλοι μαζί οι παραγωγικοί φορείς μια συντονισμένη προσπάθεια με άξονα την Περιφέρεια Kρήτης για να σχεδιάσουμε τον δρόμο που οδηγεί στην ανάπτυξη μέσα από τον τουρισμό υγείας. Η διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της ΚΕΔΕ.

Οι Πρόεδροι

Χάρης Βαβουρανάκης, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου
Παρασκευή Ορφανουδάκη, Ιατρικός Σύλλογος Χανίων
Γεώργιος Στεφανάκης, Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου
Κωνσταντίνος Νικολαράκης, Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου
Ιωάννης Κατσαράκης, Ιατρικός Σύλλογος Σητείας

 

Διάλεξη: “Νόσος Crohn. Παράγοντες κινδύνου για χειρουργική παρέμβαση” (18/01/2018) 16/01/2018

αναρτήθηκε στις 16/01/2018

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, την Πέμπτη 18/01/2018 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Νόσος Crohn. Παράγοντες κινδύνου για χειρουργική παρέμβαση”.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Αγγελική Θεοδωροπούλου, Γαστρεντερολόγος.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης  

Ημερίδα με θέμα: «Ολιστική και Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ποιότητας Ζωής στην Υγεία και την Ασθένεια» (13/01/2018) 04/01/2018

αναρτήθηκε στις 04/01/2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο «Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» (Εργαστήριο Ποιότητας Ζωής) της Σχολής ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Ολιστική και Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ποιότητας Ζωής στην Υγεία και την Ασθένεια» το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη).

Κύριος στόχος της Ημερίδας είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου, διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ εγνωσμένου κύρους εισηγητών διαφόρων ειδικοτήτων για τη βαθύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των θεμάτων της υγείας, της ασθένειας και της ποιότητας ζωής.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας τους ακόλουθους συνδέσμους:

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην ΗΜΕΡΙΔΑ: https://goo.gl/forms/yolI8IN3M9VSzgHz1 

 

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο WORKSHOP «Νεώτερα Δεδομένα στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση»: https://goo.gl/forms/xE3yn2q73KhHRDFR2 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυστηρά περιορισμένος αριθμός 30 ατόμων, με προτεραιότητα στους επαγγελματίες υγείας και στη συνέχεια στους φοιτητές συναφών ειδικοτήτων.

Πρόσκληση PDF

Αφίσα PDF

Πρόγραμμα PDF

 

Η παρουσία και συμμετοχή σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και θα συμβάλει στην επιτυχία της προσπάθειάς μας.

 

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου

 

Αργυρούλα Ε. Καλαϊτζάκη

Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Ημερίδα για τον καρκίνο του θυρεοειδούς (8/2/2018) 22/12/2017

αναρτήθηκε στις 22/12/2017

Η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Ηρακλείου, σε συνεργασία με την ΩΡΛ Κλινική ΒΓΝΗ και στα πλαίσια του προγράμματος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διοργανώνει ημερίδα για τον καρκίνο του θυρεοειδούς. Η επιστημονική εκδήλωση θα λάβει μέρος στο Αμφιθέατρο του ΠαΓΝΗ στις 8/2/2018, ώρα 9:00 π.μ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εισηγήσεις:

«Διλήμματα και προβληματισμοί στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς» (Β. Δαράκη, Επιμελήτρια Α’ Ενδοκρινολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ)

«Η συμβολή της υπερηχοτομογραφίας στη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου του θυρεοειδούς» (Ε. Σφακιανάκη, Συντονίστρια Διευθύντρια Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΒΓΝΗ)

«Σύγχρονες αρχές χειρουργικής θυρεοειδούς» (Χ. Σημαντηράκης, Διευθυντής ΕΣΥ, ΩΡΛ Κλινική ΒΓΝΗ)

«Ειδικά ζητήματα στη χειρουργική του καρκίνου του θυρεοειδούς» (Α. Καρατζάνης, Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Κρήτης)

«Οδηγίες της American Thyroid Association (ATA) για τον καλά διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς. Αποδεκτές ή όχι; Η θέση της European Association of Nuclear Medicine (EANM)» (Σ. Κουκουράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης)

Την εκδήλωση θα συντονίσουν ο Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής ΠαΓΝΗ, Καθηγητής Γ. Βελεγράκης και ο Συντονιστής Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής ΒΓΝΗ, Ε. Καρακώστας.

8η Ημερίδα για την Εφηβεία (17 Δεκεμβρίου 2017) 12/12/2017

αναρτήθηκε στις 12/12/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Με χαρά σας προσκαλούμε στην 8η Ημερίδα για την Εφηβεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τα θέματα της ημερίδας ευελπιστούμε να ενημερώσουν όλους εκείνους τους φορείς και τα πρόσωπα, που ασχολούνται με την ευαίσθητη εφηβική ηλικία.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος «Εφηβική Ιατρική», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος (ΠΜΣΙ), της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Δ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ. Με την παρακολούθηση, θα χορηγηθούν Μόρια (Credit)Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).

Σχετικό αρχείο PDF

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής
Στυλιανή Γκίζα

Επιστημονικό Συμπόσιο Μαιευτικής – Γυναικολογίας: Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση (16 & 17 Δεκεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

Επιστημονικό Συμπόσιο Μαιευτικής – Γυναικολογίας: Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση

Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος

16 & 17 Δεκεμβρίου 2017, Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα)

www.enmge2017.mdcongress.gr

 

Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήματος & της περιοχής του Πρωκτού (15–17 Δεκεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήματος και της περιοχής του Πρωκτού

Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος & Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης

15 – 17 Δεκεμβρίου 2017 – Divani Caravel Hotel, Αθήνα

www.ekge2017.mdcongress.gr

 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (14-17 Δεκεμβρίου 2017) 25/10/2017

αναρτήθηκε στις 25/10/2017

Ο Πρόεδρος της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. Ομ. Καθηγητής Π. Παπαθανασόπουλος, σας προσκαλεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2017, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, στη Θεσσαλονίκη.

H Α’ Ανακοίνωση καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής & Υποβολής Εργασίας βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.praxicon.gr/Helani-MS17 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού (15 - 17 Δεκεμβρίου 2017) 04/07/2017

αναρτήθηκε στις 04/07/2017

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

15 - 17 Δεκεμβρίου 2017

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 05/04/2017

αναρτήθηκε στις 05/04/2017

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝεότερες Εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στην Μαιευτική & Γυναικολογία Νο3
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
22 – 23 Απριλίου 2017, Κεντρικό Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
www.mdcongress.gr

Σχετικό αρχείο PDF

 


IVF Family planning: versus or plus? | 4th Cochrane Workshop of the Cochrane Collaboration
Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας σε συνεργασία με: Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ" | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παθολογία της Κύησης" (Master of Science - MSc)
18 – 20 Μαΐου 2017, «Σουκάκειο» Ορθοπεδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
www.ivfsymposium2017.mdcongress.gr

Σχετικό αρχείο PDF

 


7ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο «Περινεοτομή και Μαιευτικές Κακώσεις Περινέου»
Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Παν/μίου Κρήτης και τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής & του Επιστημονικού Συλλόγου Μαιών/Μαιευτών Κρήτης
Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, Ιατρική Σχολή Κρήτης | Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών
www.mdcongress.gr15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου
Γυναικολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
15 – 17 Ιουνίου 2017, Πρακτικό Μέρος: 15/6 Μαιευτήριο ΙΑΣΩ-Αθήνα & Θεωρητικό Μέρος: 16 – 17/6 Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
www.athensefc2017.mdcongress.gr

Σχετικό αρχείο PDF8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
15 & 16 Σεπτεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
www.gyncancer2017.mdcongress.gr5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας
Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» καθώς και την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
6 – 8 Οκτωβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου
www.efiviki2017.mdcongress.gr

Σχετικό αρχείο PDF19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
13 – 15 Οκτωβρίου 2017, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
www.19perinatal.mdcongress.gr

Σχετικό αρχείο PDF5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους
Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους
23 – 25 Νοεμβρίου 2017 (23/11 Πειραματικό εργαστήριο «Αρεταίειο» & 24-25/11 Πολεμικό Μουσείο Αθηνών)
www.urogyn2017.mdcongress.gr

Σχετικό αρχείο PDFΕπιστημονικό Συμπόσιο Μαιευτικής – Γυναικολογίας: Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση
Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
16 & 17 Δεκεμβρίου 2017, Divani Palace Larissa
www.enmge2017.mdcongress.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας,Ηλεκτροφυσιολογίας & Καρδιοχειρουργικής (15-16 Δεκεμβρίου 2017) 13/12/2017

αναρτήθηκε στις 13/12/2017

Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας,Ηλεκτροφυσιολογίας & Καρδιοχειρουργικής 

15-16 Δεκεμβρίου 2017

Ηράκλειο Κρήτης

Η συμμετοχή των ιατρών μελών των Ιατρικών Συλλόγων Κρήτης θα είναι δωρεάν.

Για τo πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ

 

ice2017_afisa

Διημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις: Νέα Φάρμακα – Νέες Θεραπείες» (15 έως 16 Δεκεμβρίου 2017) 25/10/2017

αναρτήθηκε στις 25/10/2017

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου διοργανώνει Διημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις: Νέα Φάρμακα – Νέες Θεραπείες» στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα, από 15 έως 16 Δεκεμβρίου 2017.

Η εγγραφή στη Διημερίδα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Φόρμα Κρατήσεων, διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.events.gr/ 

 

Διάλεξη με θέμα: “Απεικονιστική διερεύνηση οξείας κοιλίας” (14/12/2017) 13/12/2017

αναρτήθηκε στις 13/12/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Απεικονιστική διερεύνηση οξείας κοιλίας”.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Ιωάννα Τρίτου, Ακτινολόγος.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ο Δ/ντής               

Μανούσος Χριστοδουλάκης  

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤA KAΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (2017/2018) 25/11/2017

αναρτήθηκε στις 25/11/2017

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤA
KAΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 2017/2018

AMΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤA KAΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 25/09/2017

αναρτήθηκε στις 25/09/2017

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤA KAΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

 

Διοργανωση: Ακτινολογικό ΠΑΓΝΗ σε συνεργασία με την Ακτινολογική Εταιρεία Κρήτης και την Ακτινολογική Εταιρεία Ελλάδας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛ.ΔΝΣΗ: adamhatz@hotmail.com 


Φόρμα Εγγραφής PDF
Πρόγραμμα μαθημάτων PDF

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (08 - 10 Δεκεμβρίου 2017) 16/11/2017

αναρτήθηκε στις 16/11/2017

H Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία - ΕΠΕΡΕ θα πραγματοποιήσει τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (ΜΜΡ) από τις 08 έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Τα ΜΜΡ πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια. Αποτελούν πολύ σημαντική εκδήλωση και είναι πραγματικά μαθήματα. Απευθύνονται σε όλους τους Ρευματολόγους (Ειδικούς και Ειδικευόμενους), αλλά και σε συναδέλφους άλλων Ειδικοτήτων με ενδιαφέρον στα Ρευματικά, αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Η στόχευση αυτής είναι η κλινική πράξη. Είναι η απαίτηση των καιρών, ώστε η γνώση να μεταφερθεί στην κλινική πράξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντοτε ο ασθενής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.globalevents.gr 

 

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (15-17 Δεκεμβρίου 2017) 07/12/2016

αναρτήθηκε στις 07/12/2016

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

15-17 Δεκεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο "Νικ. Λούρος" Νοσοκομείου “ΜΗΤΕΡΑ”
Αθήνα

Web Site: www.prctravel.gr

 

Πρόγραμμα PDF

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (9/12/2017) 04/12/2017

αναρτήθηκε στις 04/12/2017

Χαιρετισμός

Στα πλαίσια διεξαγωγής εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: « Βασικές Γνώσεις Παθήσεων Μαστού στη Γυναικολογία. Κατευθυντήριες Οδηγίες»


Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι,

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη γυναικεία κακοήθης νόσος. Η Ελληνική Γυναικολογική Εταιρία Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ) αποτελείται από Γυναικολόγους, αφοσιωμένους και εξειδικευμένους στην διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων μαστού με κύριο στόχο την καλύτερη θεραπευτική τους διαχείριση, την εκπαίδευση νέων Γυναικολόγων και την ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και του γενικού πληθυσμού για θέματα που σχετίζονται με τον μαστό.

Σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες και παροτρύνσεις, κάθε Γυναικολόγος καλείται να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να οργανώσει την διαγνωστική διαδικασία για όλες τις γυναίκες που φροντίζει σχετικά με τις παθήσεις μαστού. Πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει άτομα υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού ή για κληρονομικά σύνδρομα που έχουν σχέση με τον καρκίνο μαστού. Μεταξύ άλλων πρέπει να κατευθύνει προς το σωστό screening και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει ή να παραπέμπει, όσες γυναίκες χρειάζεται, για περαιτέρω διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς χειρισμούς.

Τα Συνέδρια και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα η ΕΓΕΠΑΜ έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή πολλών γυναικολόγων και επαγγελματιών υγείας και όχι αποκλειστικά των «Ειδικών» του Μαστού.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιείται εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΓΕΠΑΜ στο Ηράκλειο, στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ και το Τμήμα Μαστού της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής κλινικής ΕΚΠΑ.

Απευθύνεται ειδικά στους Γυναικολόγους, ειδικευόμενους ιατρούς στη Γυναικολογία, επαγγελματίες υγείας που εργάζονται για την Υγεία της Γυναίκας και φυσικά φοιτητές και φοιτήτριες.

Σχετικό αρχείο PDF

 

Αντώνιος Μακρυγιαννάκης MD,PhD

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Διευθυντής Μ/Γ Κλινικής ΠαΓΝΗ

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

ΕΚΠΑ

Πρόεδρος ΕΓΕΠΑΜ 

     

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (7-9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι,


Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας διοργανώνει τον 26ο Κύκλο -1ο Μέρος του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ανοσολογίας με θέμα “από την ανοσολογική προσέγγιση στην ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο (Δώμα) του Νοσοκομείου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ".

Αφίσα Σεμιναρίου PDF

Πρόγραμμα Σεμιναρίου PDF

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ιστοσελίδα της ΕΕΑ www.helsim.gr.

 

Ο ανδρικός παράγοντας και η γενετική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (9 Δεκεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

Ο ανδρικός παράγοντας και η γενετική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Άρτα

www.mdcongress.gr

 

8th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: Fetal Diagnosis & Therapy (8 & 9 Δεκεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

8th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: Fetal Diagnosis & Therapy

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης και Θεραπείας του Εμβρύου

8 & 9 Δεκεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

www.iandonald2017.mdcongress.gr

 

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ (1-2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 22/11/2017

αναρτήθηκε στις 22/11/2017

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ


1 & 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΗΝΑ

 


Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD Credits)

Εγγραφείτε τώρα ΔΩΡΕΑΝ μέσω της Online φόρμας Εγγραφής ΕΔΩ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τις ανάγκες του 7ου Πανελληνίου Συμποσίου των Ομάδων Εργασίας, το Επιστημονικό Πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο σε μορφή Ηλεκτρονικού Προγράμματος ("HAS2017" application) δίνοντάς σας την ευκαιρία να το εγκαταστήσετε στο κινητό σας για μεγαλύτερη διευκόλυνση.

Κατεβάζοντας την εφαρμογή "HAS2017" έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις διάφορες συνεδρίες, να αναζητήσετε ομιλητές ή να διαμορφώσετε το δικό σας προσωπικό πρόγραμμα αποθηκεύοντας τις συνεδρίες που θα θέλατε να παρακολουθήσετε.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "HAS2017" από όλες τις φορητές συσκευές (IOS, Android, Windows), αναζητήστε τους ομιλητές και τα θέματα που σας ενδιαφέρουν και επιλέξτε “Evaluation” για να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε τα sessions και τις ομιλίες του Συμποσίου.


Το ΔΣ σας προσκαλεί στην ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δείτε ΟΛΟ το πρόγραμμα του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΩ

7ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 22/06/2017

αναρτήθηκε στις 22/06/2017

7ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 & 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΗΝΑ

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.atherosclerosis.gr

Αφίσα PDF

4th MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE- Basic and Intermediate Levels (30/11/2017 – 2/12/2017) 29/05/2017

αναρτήθηκε στις 29/05/2017

«4th MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE- Basic and Intermediate Levels»

Wyndham Grand Athens Hotel

30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017

 

Οργάνωση

Επιστημονική Εταιρεία Υπερήχων Μυοσκελετικού στη Ρευματολογία (Μ.Ι.Τ.Ο.S.)

Υπό την Eπιστημονική Aιγίδα
European League Against Rheumatism (EULAR)

 

Πρόγραμμα PDF

 

Διάλεξη με θέμα: Χειρουργική Ανατομία Ήπατος - Χοληφόρων (30/11/2017) 28/11/2017

αναρτήθηκε στις 28/11/2017

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, την Πέμπτη 30/11/2017 και ώρα 08:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Χειρουργική Ανατομία Ήπατος - Χοληφόρων”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ιωάννης Τσιαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας, Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

Διάλεξη με θέμα: Διαφυγή αναστομώσεων παχέος εντέρου και ορθού. Νεότερα δεδομένα (28/11/2017) 27/11/2017

αναρτήθηκε στις 27/11/2017

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, την Τρίτη 28/11/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Διαφυγή αναστομώσεων παχέος εντέρου και ορθού. Νεότερα δεδομένα”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Μάνθος Φλαμουράκης, Χειρουργός.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου 2017

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Φθινοπωρινή Επιστημονική Εκδήλωση 2017: Αυτοάνοσα, Ρευματικά & Μεταβολικά Νοσήματα (24-26 Νοεμβρίου 2017) 03/07/2017

αναρτήθηκε στις 03/07/2017

Φθινοπωρινή Επιστημονική Εκδήλωση 2017
Αυτοάνοσα, Ρευματικά και Μεταβολικά Νοσήματα Συνεργασία των Ιατρικών Ειδικοτήτων και Ποιότητα Ζωής των Ασθενών

24-26 Νοεμβρίου 2017

Ξενοδοχείο Portaria, Πορταριά Μαγνησίας

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

2o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: Καρδιά, Διαβήτης & Νευρομυοσκελετικό: Όλες οι εξελίξεις (24-25 Νοεμβρίου 2017) 17/11/2017

αναρτήθηκε στις 17/11/2017

2o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: Καρδιά, Διαβήτης & Νευρομυοσκελετικό:

Όλες οι εξελίξεις

 

 

24-25 Νοεμβρίου 2017

Τιτάνια Αθήνα

 

Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πιέστε εδώ.

Για την εγγραφή σας (ΔΩΡΕΑΝ), πιέστε ΕΔΩ

Για την υποβολή εργασίας (ΔΩΡΕΑΝ), πιέστε ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομήνια υποβολής ηλεκτρονικών εργασιών - posters : 21 Νοεμβρίου.

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας & Διαταραχών Πυελικού Εδάφους (23 – 25 Νοεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους


Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους
23 – 25 Νοεμβρίου 2017 (23/11 Πειραματικό εργαστήριο «Αρεταίειο» & 24-25/11 Πολεμικό Μουσείο Αθηνών)

www.urogyn2017.mdcongress.gr

 

 

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15/02/2017

αναρτήθηκε στις 15/02/2017


ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θέματα Αναπαραγωγής & Οικογένεια
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, Αίθουσα διαλέξεων Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Παπανικολή 10, Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι)
www.mdcongress.gr

Υπερηχογραφική Αξιολόγηση Εμβρύου 1ο & 3ο τρίμηνο
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία σε συνεργασία με την Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών & του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία Κύησης»
17 – 18 Μαρτίου 2017, Κεντρικό Αμφιθέατρο Γ.Π.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
www.ultrasoundevaluation2017.mdcongress.gr

Γυναίκα & Νεοπλασία: Να θεραπεύεις, να στηρίζεις και να απαλύνεις τον ανθρώπινο πόνο
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Δ.Π.Θ.
Σάββατο 1 Απριλίου 2017, Astir –Egnatia Alexandroupolis Hotel, Αλεξανδρούπολη
www.mdcongress.gr

Νεότερες Εξελίξεις σε HPV & Βιοδείκτες στην Μαιευτική & Γυναικολογία Νο3
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
22 – 23 Απριλίου 2017, Κεντρικό Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
www.mdcongress.gr

IVF Family planning: versus or plus? | 4th Cochrane Workshop of the Cochrane Collaboration | Cochrane Gynecology and Fertility Group
Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας σε συνεργασία με: Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ" | Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παθολογία της Κύησης" (Master of Science - MSc)
18 – 20 Μαΐου 2017, «Σουκάκειο» Ορθοπεδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
www.mdcongress.gr

7ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο Κακώσεων Περινέου
Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας
10 Ιουνίου 2017, Ηράκλειο Κρήτης
www.mdcongress.gr

15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου
Γυναικολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
15 – 17 Ιουνίου 2017, Πρακτικό Μέρος: 15/6 Μαιευτήριο ΙΑΣΩ-Αθήνα & Θεωρητικό Μέρος: 16 – 17/6 Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
www.athensefc2017.mdcongress.gr

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
15 – 16 Σεπτεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
www.gyncancer2017.mdcongress.gr

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας
Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» καθώς και την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
6 – 8 Οκτωβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου
www.efiviki2017.mdcongress.gr

Guidelines στο Διαβήτη & Μεταβολικό Σύνδρομο
Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Ξενοδοχείο Crowne Plaza Hotel, Αθήνα
www.mdcongress.gr

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
13 – 15 Οκτωβρίου 2017, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
www.19perinatal.mdcongress.gr

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους
Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους
23 – 25 Νοεμβρίου 2017 (23/11 Πειραματικό εργαστήριο «Αρεταίειο» & 24-25/11 Πολεμικό Μουσείο Αθηνών)
www.urogyn2017.mdcongress.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» 16/10/2017

αναρτήθηκε στις 16/10/2017

Aνακοίνωση για τη νέα περίοδο λειτουργίας του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή»

Το  συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δέχεται έως τις 24  Νοεμβρίου 2017, αιτήσεις για φοίτηση για το Έτος 2018. Το Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» εδράζεται στο Ιατρικό Τμήμα  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Ανακοίνωση PDF

 

2η Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία στην Κοινότητα με θέμα: “ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ” (23 Νοεμβρίου 2017) 14/11/2017

αναρτήθηκε στις 14/11/2017

2η Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία στην Κοινότητα με θέμα:

“ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ”


Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 στο Πολύκεντρο Μοιρών Δήμου Φαιστού. Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από την Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φαιστού και το Κέντρο Υγείας Μοιρών, υπό την αιγίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

 

Πρόσκληση PDF

Πρόγραμμα PDF

Προκήρυξη ΠΜΣ "Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια" 11/10/2017

αναρτήθηκε στις 11/10/2017

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια" του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Έναρξη μαθημάτων: εαρινό εξάμηνο ακαδ έτους 2017-8
Διάρκεια κύκλου σπουδών: 2 έτη
Τίτλος Σπουδών: Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλονται από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2017

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και αίτηση εισαγωγής

Περισσότερες πληροφορίες στην διευθυνση:

http://www.med.duth.gr/news/2017-09-29-f.sxhtml 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο strokeduth@gmail.com 

Με εκτίμηση
Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΕΕ

Ημερίδα «Παιδί, Διατροφή και Θρέψη» (18 Νοεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

Ημερίδα «Παιδί, Διατροφή και Θρέψη»

Η Παιδιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ διοργανώνει την Ημερίδα «Παιδί, Διατροφή και Θρέψη» το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στο αμφιθέατρο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών). Στόχος της διοργάνωσης είναι η υπενθύμιση καίριων σημείων των προβλημάτων και διαταραχών της θρέψης, καθώς και η σημασία της σωστής διατροφής και καλής θρέψης στην ανθρώπινη υγεία. Τα θέματα θα καλύψουν εκλεκτοί συνάδελφοι ομιλητές από τα πεδία της Παιδογαστρεντερολογίας, της Παιδοψυχιατρικής, και της Νεογνολογίας.

 

Σχετικό αρχείο PDF

14ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας (18 Νοεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

14ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, «Χωρέμειο» Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

http://www.mdcongress.gr

 

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Υπερήχων στη Γυναικολογία (10 – 12 Νοεμβρίου 2017) 06/11/2017

αναρτήθηκε στις 06/11/2017

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Υπερήχων στη Γυναικολογία

Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
10 – 12 Νοεμβρίου 2017 , Ξενοδοχείο Crowne Plaza Hotel, Αθήνα

www.usgyn2017.mdcongress.gr 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (11 Νοεμβρίου 2017) 31/10/2017

αναρτήθηκε στις 31/10/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn σας προσκαλεί στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 στις 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο Εlectra Palace στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της θεματολογίας βρίσκονται η εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιάσεων με έμφαση στις επιπολής και εν τω βάθει καντιντιάσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί και κλινικό φροντιστήριο με θέμα τους μύκητες ιατρικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα περιλαμβάνει και παρατήρηση από μικροσκόπιο.

Επιπλέον, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των νέων μοριακών εξετάσεων, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης στρατηγικής συνεργασίας του Medisyn με την ηγετική, στο χώρο της μοριακής γενετικής, εταιρεία Veritas Genetics.
Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιασθούν αναλυτικές πληροφορίες για τη χρησιμότητα των νέων μοριακών εξετάσεων BRCA, myBRCAHirisk, NIPT και Whole Genome Sequencing.

Την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης αναμένεται να χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κος Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, ενώ η επιστημονική ημερίδα μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.

Σας περιμένουμε να λάβετε μέρος στη μεγάλη εκδήλωση του Medisyn για τη Β. Ελλάδα, συμβάλλοντας με την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας στην επιτυχία των κοινών στόχων μας!


Μπορείτε να δείτε εδώ το video της πρόσκλησης.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω Facebook εδώ.Εκ της Διοικήσεως,Π. Μακρίδης Μ. Καλαμάρη
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας


MEDISYN
Κωνσταντινουπόλεως 38, 11854, Αθήνα
Τ Dir 210 3413460 (269)

ESSO Course on the Surgical and Medical Management of Melanoma. Focus on Stage III and IV Melanoma (9-11 November 2017) 11/08/2017

αναρτήθηκε στις 11/08/2017

ESSO Course on the Surgical and Medical Management of Melanoma. Focus on Stage III and IV Melanoma
9-11 November, 2017

Goulandris Museum of Cycladic Art

Athens

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ευρωπαική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (ESSO), διοργανώνει το 3ο ESSO Course on the Surgical and Medical Management of Melanoma. Focus on Stage III and IV Melanoma, στην Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2017.

To σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς που εμπλέκονται στη διαχείριση ασθενών που πάσχουν από Μελάνωμα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής ανασκόπηση της διαχείρισης των ασθενών με Μελάνωμα σταδίου III και IV, από τη διάγνωση έως τη θεραπεία, συστηματική και περιοχική, και την αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου.

 

Με εκτίμηση,

Οδυσσέας Ζώρας 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας 
ESSO member board of directors

Εκ της Επιστημονικής οργάνωσης:

Κωνσταντίνα Κορωνίδου
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

 

Chairs

Odysseas Zoras, University of Crete, Heraklion, GR
Charles Balch, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA
Mario Santinami, Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, IT

 

Scientific organisation

Konstantinos Lasithiotakis, York Hospital, NHS Foundation Trust, York, UK
Eelco De Bree, University General Hospital, Heraklion, Crete, GR
Constantina Koronidou, University Hospital of Crete, Heraklion, GR
Andrea Maurichi, Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, IT

 

Ιστοσελίδα: http://www.essoweb.org/courses/esso-course-surgical-and-medical-management-melanoma/ 

Πρόγραμμα PDF

Αφίσα PDF

5ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (10 - 11 Νοεμβρίου 2017) 10/05/2017

αναρτήθηκε στις 10/05/2017

5ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

10 - 11 Νοεμβρίου 2017

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

 

Αφίσα PDF

Διάλεξη με θέμα: “Κληρονομικότητα στον καρκίνο του πεπτικού” (06/11/2017) 03/11/2017

αναρτήθηκε στις 03/11/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 06/11/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Κληρονομικότητα στον καρκίνο του πεπτικού”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Μανόλης Σαλούστρος, Ογκολόγος.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 02 Νοεμβρίου 2017

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

Συνέδριο “Hot topics in Reproductive Medicine” (3 – 5 Νοεμβρίου 2017) 27/10/2017

αναρτήθηκε στις 27/10/2017

Ηράκλειο, 27 Οκτωβρίου 2017

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσω ότι η Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (SSRHR), υπό τις Αιγίδες των Mediterranean Society of Reproductive Medicine (MRSM), του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ) και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, διοργανώνει το Συνέδριο “Hot topics in Reproductive Medicine” με Διεθνή Συμμετοχή, στις 3 – 5 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν Διεθνώς διακεκριμένοι και εξειδικευμένοι επιστήμονες του χώρου και αναμένεται να έχει βαρύνουσα σημασία για την εκπαίδευση, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων των ειδικών σχετικά με την ανθρώπινη αναπαραγωγή.

Η Τελετή Έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2017, στις 20:00 στην αίθουσα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου με το εξής πρόγραμμα:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Συντονίστρια: κα Παναγιωτάκη Μάρα

Ομιλήτρια: κα Σταρίδα Λιάνα, Αρχαιολόγος/Συγγραφέας.
«Γυναίκες στο αστικό Ηράκλειο του 20ου αιώνα»

 

Θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας.

 

Με εκτίμηση

Antonis Makrigiannakis MD, PhD
Professor and Chairman of Ob/Gyn Department,
University of Crete
Meeting Chairman

-

Πρόγραμμα PDF

Αφίσα PDF

Σεμινάριο Μηχανικού Αερισμού κατά την Αναισθησία με τη Χρήση Προσομοίωσης (28-29 Οκτωβρίου & 4-5 Νοεμβρίου) 25/09/2017

αναρτήθηκε στις 25/09/2017

Σεμιναρίο μηχανικού αερισμού κατά την αναισθησία

Θα διοργανωθούν δύο σεμινάρια, ένα στις 28-29 Οκτωβρίου και ένα στις 04-05 Νοεμβρίου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις και κλινικά σενάρια με τη χρήση προσομοίωσης, αφορά κυρίως αναισθησιολόγους και μοριοδοτείται με 17 CME.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αφίσα.

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (4-5 Νοεμβρίου 2017) 23/05/2017

αναρτήθηκε στις 23/05/2017

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο 04-05 Νοεμβρίου 2017, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life Support Group.

Κόστος σεμιναρίου

300 ΕΥΡΩ (Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Aντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος»).

Δηλώσεις συμμετοχής

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι πολύ περιορισμένος (24 άτομα), παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την επιστρέψετε με φαξ ή με e-mail στη Γραμματεία του Σεμιναρίου.

Εκ μέρους της Οργανωτικής ΕπιτροπήςΑικατερίνη Χατζημιχάλη
Course Director

 

Σχετικό αρχείο PDF

13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σύγχρονη Τεχνολογία και Χειρουργική Εκπαίδευση (3-5 Νοεμβρίου 2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σύγχρονη Τεχνολογία και Χειρουργική Εκπαίδευση

3-5 Νοεμβρίου 2017
Nikopolis hotel, Θεσσαλονίκη

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τομέα Καρδιαγγειακής Ακτινολογίας της ΕΑΕ 15/09/2017

αναρτήθηκε στις 15/09/2017

O Τομέας Καρδιαγγειακής Ακτινολογίας της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας διοργανώνει 6 κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων (Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018) με θέμα την καρδιαγγειακή ακτινολογία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει μοριοδοτηθεί με 12 CME credits από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Α’ Ανακοίνωση PDF

Προκήρυξη Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία 17/07/2017

αναρτήθηκε στις 17/07/2017

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία της δεύτερης χρονιάς του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (MSc) για επαγγελματίες υγείας, στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ερευνητικά προγράμματα, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι:

 1. Μικρή διάρκεια: Από το Φεβρουάριο έως τον Ιανουάριο (12 μήνες), οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 75 διδακτικών μονάδων (ECTS), που αντιστοιχούν στα τρία υποχρεωτικά (Clinical Research, Lab Research, Statistics) και τα τρία επιλεγόμενα μαθήματα (επιλογή από: Advanced Statistics, Systematic Review & Meta-analysis, How to write a paper, Computational Research, Data Mining, Introduction to Bioethics), συμπεριλαμβανομένης της μεταπτυχιακής εργασίας (MSc thesis).
 2. Ευέλικτη, μικτή μορφή: Συνδυασμός φυσικής (onsite) και διαδικτυακής (online) παρουσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Απαιτούνται μόνον τρεις εβδομάδες φυσικής παρουσίας (μία εβδομάδα τον Φεβρουάριο, μία τον Απρίλιο και μία τον Ιούνιο), ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ευελιξία.
 3. Διεξαγωγή μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα: Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η παρουσία μίας διεθνούς ομάδας διακεκριμένων καθηγητών, και μία διεθνής τάξη συμφοιτητών.
 4. Ανταγωνιστικά δίδακτρα: Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, καθιστώντας το μεταπτυχιακό ελκυστική και προσιτή επιλογή για πολυάσχολους επαγγελματίες.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιο-Τεχνολογίας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, και εργαζομένους στους τομείς της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και των Οικονομικών της Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα mrm.med.auth.gr και επικοινωνήστε με τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στ e-mail info-mrm@auth.gr.

Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα mrm.med.auth.gr και γίνονται δεκτές κατά το διάστημα 28/8/2017-31/10/2017. Μέγιστος αριθμός εισακτέων: 35 φοιτητές.


MSc in Medical Research Methodology

The Medical School of Aristotle University of Thessaloniki is launching for a third year the MSc on “Medical Research Methodology”. Main aim of the course is the training of a wide spectrum of scientists on cutting-edge methodologies and technologies that will assist them in planning and conducting research programs, thus advancing their academic and professional career.

The main features of this MSc, which make it especially attractive, are:

 1. Short duration: From February until January (12 months), the students will complete a 75-ECTS program that includes six modules (three compulsory: Clinical Research Methodology, Basic Sciences Methodology, Introduction to Statistics; and three electives: selection from Advanced Statistics, Systematic Review & Meta-analysis, How to write a paper or a grant proposal, Computational Medical Research, Data Mining, Introduction to Bioethics), as well as a MSc thesis.
 2. Blended form: Combination of onsite and online learning, to allow optimal time management. Only three weeks of onsite teaching (one week in February, one in April and one in June) to ensure minimal physical presence.
 3. English language: To ensure an international group of distinguished tutors and an international class of fellow students, all modules are held in English.
 4. Competitive price: Fees are paid in three divided doses, making this MSc an attractive and affordable option for busy professionals.

Potential students include medical doctors, dentists, biologists, bio-engineers, pharmacists, nurses, pharmaceutical industry or health economics professionals.

For further information, please, visit mrm.med.auth.gr and contact MSc secretariat at info-mrm@auth.gr.

New application forms for the MSc in Medical Research Methodology are available at the website mrm.med.auth.gr and will be accepted during the period 28/8/2017-31/10/2017. Maximum number of applicants: 35 students.

ΠΜΣ "Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας" 2017-2019 06/04/2017

αναρτήθηκε στις 06/04/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Νέου Κύκλου Σπουδών

ΠΜΣ "Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας"

 

Το ΠΜΣ "Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας" της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το νέο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνής Ιατρική -Διαχείριση κρίσεων Υγείας».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2017-2019), αντιστοιχεί σε 120 Ects και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster's degree).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε υγειονομικούς (γιατρούς και νοσηλευτές), αλλά και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων, που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων, Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Ιατρικής Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Υγειονομικής Επιτήρησης και Προστασίας Ευπαθών και Μετακινούμενων Πληθυσμών.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

· Προκήρυξη http://crisis.med.uoa.gr/elibrary/ekdilosi-endiaferontos-2017-2019.pdf

· Αίτηση https://goo.gl/forms/H0I7T7wmBFg1rPhw2

 

Πληροφορίες:

στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://crisis.med.uoa.gr/)

τηλ: 210- 7461451 & 5

mail: crisismed@outlook.com

 

 

Διάλεξη με θέμα: “Αγγειακές παθήσεις ήπατος” (23/10/2017) 23/10/2017

αναρτήθηκε στις 23/10/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Αγγειακές παθήσεις ήπατος”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Βαγγέλης Θαλασσινός, Παθολόγος, Επιμελητής Α’.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Δ/ντής              

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

29o Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο (21-22 Οκτωβρίου 2017) 01/09/2017

αναρτήθηκε στις 01/09/2017

29o Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο

 

21-22 Οκτωβρίου 2017

Ξενοδοχείο Mirabello Beach and Village, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

 

Επιστημονικό πρόγραμμα PDF

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2017 (20-22 Οκτωβρίου 2017) 27/07/2017

αναρτήθηκε στις 27/07/2017

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2017

20-22 Οκτωβρίου 2017

Ηράκλειο Κρήτης, Ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel

 

Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Π.Ε.Ι.Β.) και η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής (Ε.Ε.Ι.Β./Ε.Ι.) διοργανώνουν στις 20-22 Οκτωβρίου 2017 Φθινοπωρινό Σχολείο με θέμα την "Προσέγγιση διαταραχών αιμόστασης και πρακτική προσέγγιση παρασιτικών λοιμώξεων" στο Aquila Atlantis Hotel, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Φθινοπωρινό Σχολείο 2017 απευθύνεται σε Ιατρούς Βιοπαθολόγους Ειδικευμένους ή Ειδικευόμενους και με την παρακολούθηση του χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Τα θέματα του συνεδρίου παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και αφορούν την εργαστηριακή προσέγγιση διαταραχών της αιμόστασης και την πρακτική προσέγγιση παρασιτικών λοιμώξεων. Πέραν της θεωρητικής εισαγωγής θα παρουσιασθούν ενδιαφέροντα επιλεγμένα περιστατικά που θα αποτελέσουν τη βάση για ανταλλαγή απόψεων και γόνιμων επιστημονικών συζητήσεων και αναλύσεων.

Εκ μέρους της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής,
Αθηνά Σπανάκη – Κοχιαδάκη
Ιατρός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος

 

Πρόγραμμα PDF

 

Ημερίδα "Οικογένεια και Κοινωνία: Δομές, Παρεμβάσεις, Προκλήσεις & Προοπτικές" (21/10/2017) 13/10/2017

αναρτήθηκε στις 13/10/2017

Ημερίδα

"Οικογένεια και Κοινωνία: Δομές, Παρεμβάσεις, Προκλήσεις & Προοπτικές" 

 

Πρόσκληση-πρόγραμμα για την Ημερίδα που διοργανώνει η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας. Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στις 21 Οκτωβρίου 2017 στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου με ώρα έναρξης εγγραφών 9.30 (Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης).

 

Σχετικό αρχείο PDF

1ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου: Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου-Αγκώνα σε πτωματικά παρασκευάσματα (19-21 Οκτωβρίου 2017) 08/09/2017

αναρτήθηκε στις 08/09/2017

1ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου: Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου-Αγκώνα σε πτωματικά παρασκευάσματα (Με πρακτική άσκηση & Live Surgery)

 

19-21 Οκτωβρίου 2017

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης & Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας ΑΠΘ

 

Αφίσα PDF

Σεμινάριο «Δέρμα και Εντατική Θεραπεία» (21 Οκτωβρίου 2017) 05/09/2017

αναρτήθηκε στις 05/09/2017

31ο Σεμινάριο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ. Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

«Δέρμα και Εντατική Θεραπεία»

 

21 Οκτωβρίου 2017

Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Παπαδάτος»


Πρόγραμμα PDF

Ημερίδα με θέμα: «Στρατηγικοί Σχεδιασμοί – Δεδομένα- Προβληματισμοί & Προτάσεις στην Κοινότητα» (16/10/2017) 11/10/2017

αναρτήθηκε στις 11/10/2017

Ημερίδα για την ψυχική υγεία με θέμα:

«Στρατηγικοί Σχεδιασμοί – Δεδομένα- Προβληματισμοί & Προτάσεις στην Κοινότητα»

 

 

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00, στη Δημοτική Αίθουσα «ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ» (Ανδρόγεω), Ηράκλειο

 

Αφίσα PDF

Πρόγραμμα PDF

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (13 – 15 Οκτωβρίου 2017) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής

Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

13 – 15 Οκτωβρίου 2017,

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 

Πρόγραμμα PDF

 

http://19perinatal.mdcongress.gr

Ημερίδα «Ιατρική πράξη και Ιατρική ευθύνη» (14/10/2017) 10/10/2017

αναρτήθηκε στις 10/10/2017

Ρέθυμνο 9/10/2017


Αρ.πρωτ. 199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς
τους Προέδρους και τα Δ.Σ.
των Ιατρικών Συλλόγων Κρήτης


Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν
ο Ιατρικός Σύλλογος - ο Δικηγορικός Σύλλογος –η Ένωση νοσοκομειακών γιατρών
Ρεθύμνου το Σάββατο 14/10/2017 ώρα 10.00-13.00 στην αίθουσα ΞΕΝΙΑ με θέμα:
«Ιατρική πράξη και Ιατρική ευθύνη»

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ


Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

Πρόγραμμα ομιλιών PDF

1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής (12 - 14 Οκτωβρίου 2017) 28/09/2017

αναρτήθηκε στις 28/09/2017

O Πρόεδρος του Συνεδρίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής κ. Φίλιππος Γουρζής, σας προσκαλεί στο «1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής», που διοργανώνεται από την Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Παν. Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών, και θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.


Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής Περίληψης βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου
http://www.praxicon.gr/neuropsych17.html 

 

 

3η Επιστημονική Διημερίδα για τα φυτοφάρμακα στο Τυμπάκι (14 Οκτωβρίου 2017) 28/09/2017

αναρτήθηκε στις 28/09/2017

Μοίρες 19 Σεπτεμβρίου 2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

3ης Επιστημονικής Διημερίδας για τα φυτοφάρμακα

 

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.00 – 21.00, και τη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00 – 14.00 στην Aίθουσα πολλαπλών χρήσεων των νηπιαγωγείων στο Τυμπάκι διοργανώνεται η 3η επιστημονική διημερίδα με θέμα:

«Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην αύξηση νοσηρότητας και στο περιβάλλον»

Η εκδήλωση έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους επιστήμονες που σχετίζονται με τη χρήση και τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων, με τους φορείς, κατοίκους και αγρότες της περιοχής της Μεσαράς.

Η διημερίδα οργανώνεται από το Δήμο Φαιστού και είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδιοργανωτές της διημερίδας είναι το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Παν/μίου Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Κρήτης, το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης, το ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης. η Βιολογική Αναπτυξιακή Μεσαράς (ΒΙΑΝΑΜΕ), ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός και ο Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου.

Η Μεσαρά ήταν και παραμένει για αιώνες το αγροτικό παραγωγικό κέντρο της Κρήτης. Η μέχρι το 1960 φυσική παραγωγή αντικαταστάθηκε από ανοικτές και κλειστές εντατικές καλλιέργειες κηπευτικών, ελιάς και άλλων αγροτο - κτηνοτροφικών προϊόντων.

Παρά τις πολυετείς προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου παραγωγής, των πιστοποιημένων εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων, των συστημάτων άρδευσης και διακίνησης προϊόντων, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα υγείας στους καλλιεργητές, σημαντική ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, με αντίστοιχες κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές συνέπειες.

Σκοπός των γεωπόνων, τοξικολόγων, εμβρυολόγων, εκπαιδευτικών, ιατρών, χημικών και των εκπροσώπων των αγροτών είναι η ενημέρωση όλων για τα αποτελέσματα της μελέτης και των ερευνών στη Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στη περιοχή Μεσαράς. Κοινή επιδίωξη είναι η πρόληψη και ο περιορισμός της έκθεσης από τη μη ορθή χρήση και διαχείριση των φυτοφαρμάκων και η ανάταξη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Στη Μεσαρά παρατηρείται αύξηση της υπογονιμότητας, της καρκινογένεσης, των χρόνιων ασθενειών, των διαταραχών συμπεριφοράς. Η αύξηση της νοσηρότητας, θνησιμότητας, κόστους υγείας και περιβαλλοντικής ρύπανσης είναι ζητήματα που κυριαρχούν και επηρεάζουν τη ποιότητα ζωής και το παραγωγικό μέλλον της περιοχής.

Η έλλειψη κατάρτισης και εκπαίδευσης των αγροτών, το κόστος παραγωγής και η μείωση του εισοδήματος δημιουργούν σοβαρή επιπλέον διατροφική, κοινωνική και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η διερεύνηση από ειδικούς επιστήμονες της συσχέτισης μακροχρόνιας έκθεσης σε φυτοφάρμακα και αύξησης της νοσηρότητας σε κατοίκους της Μεσαράς είναι αναγκαία τόσο για τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος όσο και για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης τους.

Η Μεσαρά μπορεί να ξαναγίνει το καλύτερο αγροδιατροφικό πρότυπο της Κρήτης με ποιοτικά αγροτικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Οι αγρότες της Μεσαράς, συνεχιστές της κρητικής παράδοσης αξίζουν καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής. Κάθε καθυστέρηση λήψης συγκεκριμένων μέτρων προστασίας υγείας και περιβάλλοντος, είναι επικίνδυνη και θα προκαλεί αύξηση νοσηρότητας και ρύπανσης περιβάλλοντος.

Η διημερίδα θα είναι υπό την προεδρία του Ακαδημαϊκού, Καθηγητού και Διευθυντού Τομέα Μορφολογίας & Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Τσατσάκη Αριστείδη.

Ομιλητές :

Ανυφαντάκη Αλίκη, Κλινική Εμβρυολόγος Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης

Τσικαλά Αικατερίνη, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Μοιρών

Μηναδάκης Γεώργιος, Δ/ντής Πωλήσεων της εταιρείας Βιολογικής Αναπτυξιακής Μεσαράς (ΒΙΑΝΑΜΕ)

Ορφανουδάκης Μανώλης, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου

Παπαηλιάκης Μιχάλης, Γεωπόνος στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης

Πετράκης Δημήτρης, Παιδοχειρουργός, Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και Επίτιμο Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας

Ρίζος Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης

Χαραλαμπάκης Γιάννης, Διευθυντής Αγροτοβιομηχανικού Συν/μού Τυμπακίου

Χατζηδάκης Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος Ηρακλείου
Σαββάκη Μαρία, Γεωπόνος Δήμου Φαιστού

Επιστημονική Επιτροπή της Διημερίδας : κ.κ. Τσατσάκης Αριστείδης,
Ανυφαντάκη Αλίκη, Ρίζος Απόστολος


Η Οργανωτική Επιτροπή

 

Πρόσκληση PDF

Πρόγραμμα PDF

18η σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2017 - 2019) 04/04/2017

αναρτήθηκε στις 04/04/2017

18η σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ιατρικού  Βελονισμού

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

2017 - 2019

 

Οργάνωση:

Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Ελλάδας

Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας

 

Πρόγραμμα PDF

16ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βιοϊατρικής Έρευνας για τον Αλκοολισμό (8-11 Οκτωβρίου 2017) 24/03/2017

αναρτήθηκε στις 24/03/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 16ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βιοϊατρικής Έρευνας για τον Αλκοολισμό (European Society for Biomedical Research on Alcoholism, ESBRA) θα γίνει φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από 8 έως 11 Οκτωβρίου 2017, στο συνεδριακό κέντρο Creta Maris, στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Η ESBRA είναι μια πανευρωπαϊκή επιστημονική εταιρεία που ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια, εκδίδει το γνωστό περιοδικό Alcohol and Alcoholism (Impact Factor 2.724) και οργανώνει το συνέδριό της κάθε δύο χρόνια. Τα τελευταία συνέδρια της ESBRA έγιναν στην Βιέννη, Βαρσοβία και Βαλένσια. Το 2017 είναι η σειρά της Ελλάδας να φιλοξενήσει την μεγάλη αυτή εκδήλωση.

Στο συνέδριο ESBRA 2017 προβλέπεται να συμμετέχουν 77 ομιλητές από την Ευρώπη (18 από Ελλάδα), 17 από την Βόρεια Αμερική, 4 από τη Νότια Αμερική και 3 από την Άπω Ανατολή. Θα υπάρχουν προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες, στρογγύλες τράπεζες και κλινικά εργαστήρια. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την πρωτοποριακή βιοϊατρική έρευνα και τις κλινικές εφαρμογές της στα παρακάτω θέματα αιχμής: καρκίνος και αλκοόλ, αλκοολικό εμβρυϊκό σύνδρομο, αλκοολική ηπατοπάθεια, η βιολογική βάση της εξάρτησης από το αλκοόλ, νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις της εξάρτησης από το αλκοόλ, αλκοόλ και ιογενείς ηπατίτιδες, πτυχές της εξαρτητικής συμπεριφοράς και άλλα.

Το συνέδριο ESBRA 2017 φιλοδοξεί να αποτελέσει ιδεώδη τόπο συνάντησης και γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ κλινικών γιατρών και ερευνητών. Με εις βάθος ενημέρωση στην πρόληψη, θεραπεία, τις κοινωνικές και ψυχολογικές όψεις των διαταραχών χρήσης αλκοόλ καθώς και των παθήσεων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Επιπλέον, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες μια βάση για ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες.

Θα βρείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο esbra2017.com. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για το επιστημονικό και λοιπό πρόγραμμα, τις παράλληλες εκδηλώσεις, τις δυνατότητες ξενοδοχειακής διαμονής και να κάνετε την εγγραφή σας. Προβλέπεται μειωμένη συμμετοχή κατά την πρώϊμη εγγραφή.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Για την Επιστημονική Επιτροπή ESBRA 2017

Γιάννης Μουζάς, Πρόεδρος ESBRA 2017

Διάλεξη με θέμα: Λειτουργίες συστήματος διαχείρισης ιατρονοσηλευτικών ροών (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) 09/10/2017

αναρτήθηκε στις 09/10/2017

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 09/10/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:

“Λειτουργίες συστήματος διαχείρισης ιατρονοσηλευτικών ροών (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)”

Ομιλητής θα είναι ο κος Γεώργιος Μοσχοβάκης, Αναπλ. Δοικητής Β.Γ.Ν.Η. - ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 07 Οκτωβρίου 2017

Ο Δ/ντής                

Μανούσος Χριστοδουλάκης  

1ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας για Κλινικούς (6-8 Οκτωβρίου 2017) 21/09/2017

αναρτήθηκε στις 21/09/2017

1ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας για Κλινικούς

 

6-8 Οκτωβρίου 2017

 

Aquila Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης

 

Website: http://clinicalimmunology-crete-2017.gr/ 

8ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο (6-8 Οκτωβρίου 2017) 04/05/2017

αναρτήθηκε στις 04/05/2017

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/17-8paidoallerg/index.asp?c=i

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία» (5-7 Οκτωβρίου 2017) 26/09/2017

αναρτήθηκε στις 26/09/2017

Πρόεδρος του Συνεδρίου, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Νικόλαος Δ. Βλαϊκίδης, σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στις εργασίες του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία» με Διεθνή Συμμετοχή, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Βελτιστοποίησης της Θεραπείας των Νευρολογικών Ασθενειών (ΕΛ.Ε.ΒΕ.ΘΕ.Ν.Α.), και θα διεξαχθεί στις 5-7 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο PORTO PALACE στη Θεσσαλονίκη.
Το Τελικό Πρόγραμμα καθώς και το Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
www.praxicon.gr/neurology 

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα» (7/10/2017) 03/08/2017

αναρτήθηκε στις 03/08/2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης , το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στηΝομική Σχολή του ΑΠΘ, οργανώνει, χωρίς κόστος συμμετοχής, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου επιμορφωτικό σεμινάριο με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, από 15.30 – 20.30 και το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, 9.00 – 14.00 και 15.00 - 20.00, στην αίθουσα «Αριάδνη-Κελάρι του ξενοδοχείου Capsis Astoria.

 

Πρόγραμμα PDF

Σχετικό αρχείο PDF

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία» (5-7 Οκτωβρίου 2017) 06/07/2017

αναρτήθηκε στις 06/07/2017

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Νικόλαος Δ. Βλαϊκίδης, σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στις εργασίες του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία» με Διεθνή Συμμετοχή, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Βελτιστοποίησης της Θεραπείας των Νευρολογικών Ασθενειών (ΕΛ.Ε.ΒΕ.ΘΕ.Ν.Α.), και θα διεξαχθεί στις 5-7 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο PORTO PALACE στη Θεσσαλονίκη.
H Α’ Ανακοίνωση καθώς και το Ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Εργασίας βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
www.praxicon.gr/neurology 


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.


Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
info@praxicon.gr, www.praxicon.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ΒLS) & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) (6 & 7 Οκτωβρίου 2017) 27/06/2017

αναρτήθηκε στις 27/06/2017

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνει στην Σητεία, Κρήτης, την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ΒLS) και το Σάββατο 07 Οκτωβρίου 2017 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To BLS απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και κοινό, και τo PLS σε επαγγελματίες Υγείας (ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, πλήρωμα ΕΚΑΒ κλπ.) που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου PLS οι υποψήφιοι πιστοποιούνται, εάν το επιθυμούν, στο Advanced Life Support Group.

Το κόστος του PLS έχει μειωθεί από 130 ευρώ στα 80 ευρώ με την ευγενική χορηγία της εταιρείας «Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος».*

Το κόστος του BLS για 5 ώρες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ σε παιδιά για εκπαιδευτικούς και κοινό εχει οριστει στα 30 Ευρώ. *

* Για τα δύο σεμινάρια θα υπάρξει επιπλέον μείωση κόστους μετά την επιχορήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Σητείας, η οποία θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Σχετικό αρχείο PDF


Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Μαριάννα Σπανάκη-Μπαρμπουνάκη
Course Director
Παιδίατρος-Εντατικολόγος Δ/τρια ΕΣΥ ΜΕΘΠαίδων ΠαΓΝΗ

Ημερίδα Μέθοδος RADAR (2/10/2017) 27/09/2017

αναρτήθηκε στις 27/09/2017

10ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο (29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017) 19/09/2017

αναρτήθηκε στις 19/09/2017

10ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο με θέμα:

«Το παιδί και ο έφηβος σ’ ένα κόσμο που αλλάζει: Διεπιστημονική Προσέγγιση»

 

29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017

Ιατρική Σχολή Αθηνών

 

Πρόσκληση PDF

Μεταπτυχιακό Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με τίτλο "Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας" 16/05/2017

αναρτήθηκε στις 16/05/2017

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας για το νέο μεταπτυχιακό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με τίτλο "Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας".

Προκήρυξη PDF

Η ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού με την προκήρυξη και σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο www.teicrete.gr/mscebp

 

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας

 

Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017, Αθήνα

 

http://www.efiviki2017.mdcongress.gr

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΤΖΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (29/9/2017) 29/09/2017

αναρτήθηκε στις 29/09/2017

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΤΖΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017


Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών
από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων


Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς είναι μια εκστρατεία που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Καρδιολογικής Ομοσπονδίας και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στόχος της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά για τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Φέτος, στις 29 Σεπτεμβρίου, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WHF) παροτρύνει τους πολίτες να αναλάβουν δράση, κοινοποιώντας συμβουλές υγείας για την καρδιά και παρακολουθώντας εκδηλώσεις φωτισμού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Με σκοπό να σηματοδοτήσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Καρδιάς 2017, οι εκδηλώσεις φωτισμού διεξάγονται σε εμβληματικά σημεία-ορόσημα σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως το Table Mountain στη Νότια Αφρική, η οθόνη Nasdaq στην Times Square της Νέας Υόρκης, oτροχός SingaporeFlyer, ο Sky Tower στη Νέα Ζηλανδία και πολλά άλλα.

Στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στις 8 το βράδυ της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου, θα φωταγωγηθεί το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών επί της οδού Πανεπιστημίου και στο Ηράκλειο το κτίριο της Λότζια, με στόχο την αφύπνιση των Ελλήνων πολιτών, δίνοντας το μήνυμα ότι η πρόληψη και η γνώση σώζουν ζωές.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, όπως κάθε χρόνο, θα προχωρήσει επιπλέον σε δημιουργία ποικίλων ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους πολίτες, εντοπισμένων στο έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων.

Μπορούμε όλοι -και στην Ελλάδα- να «μοιραστούμε τη δύναμη» και να εμπνεύσουμε τις οικογένειες, τους φίλους και τους συνανθρώπους μας να κάνουν μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία της καρδιάς.

 

Εκ μέρους της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Γεώργιος Κοχιαδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Ταμίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Διάλεξη με θέμα: Αποφρακτικός ειλεός παχέος εντέρου: ποιες επεμβάσεις εφαρμόζονται; (25/9/2017) 25/09/2017

αναρτήθηκε στις 25/09/2017

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2017-2018, τη Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Αποφρακτικός ειλεός παχέος εντέρου: ποιες επεμβάσεις εφαρμόζονται;”. Ομιλητής θα είναι ο κος Έλκο Ντε Μπρε, Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δ/ντής                

Μανούσος Χριστοδουλάκης  

9η Ηπατο-Γαστρεντερολογική Διημερίδα (22 & 24 Σεπτεμβρίου 2017) 08/09/2017

αναρτήθηκε στις 08/09/2017

9η Ηπατο-Γαστρεντερολογική Διημερίδα

 

22 & 24 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΕΛΟ
ΜΕΤΣΟΒΟ

 

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρακαλούμε όπως δείτε εδώ το Τελικό Πρόγραμμα.

 

Εγγραφές

Η συμμετοχή στις εργασίες του Σεμιναρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για την Εγγραφή σας πατήστε ΕΔΩ.

Η προεγγραφή εξασφαλίζει την παραλαβή του έντυπου υλικού κατά την έναρξη των εργασιών της Διημερίδας.

 

Οργανωμένη Μετακίνηση

Στα πλαίσια της Διημερίδας θα παρέχεται η παρακάτω οργανωμένη μετακίνηση απο τα Ιωάννινα προς το Μέτσοβο:


Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
09:55 Ιωάννινα - Μέτσοβο
21:15 Ιωάννινα - Μέτσοβο

Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων


Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
08:15 Μέτσοβο - Ιωάννινα

Αναχώρηση από τη Κεντρική Πλατεία Μετσόβου / Συνεδριακό κέντρο Διάσελο

Σημείωση: Παρακαλώ ενημερώστε μας για τη συμμετοχή σας στην οργανωμένη μετακίνηση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο email arieta@conferre.gr.

H προεγγραφή είναι υποχρεωτική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2016-2017 15/11/2016

αναρτήθηκε στις 15/11/2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2016-2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

Πρόγραμμα E-learning του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πειραιώς 19/06/2017

αναρτήθηκε στις 19/06/2017

Το πρόγραμμα E-learning του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει εξειδικευμένα εξ αποστάσεως σεμινάρια που καλύπτουν πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις των συμμετεχόντων προσφέροντας μια πληθώρα επιλογών για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.


Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας άμεσα στο ακόλουθο ιστότοπο: http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/health-services-management/

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο επαγγελματιών υγείας, περιθαλπόντων και επαγγελματιών φροντιστών ατόμων με άνοια (16-17 Σεπτεμβρίου 2017) 12/09/2017

αναρτήθηκε στις 12/09/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 

6ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο επαγγελματιών υγείας, περιθαλπόντων και επαγγελματιών φροντιστών ατόμων με άνοια

 

 

16 - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Πρόγραμμα PDF

Επιστημονική Ημερίδα: Ο Βελονισμός στην Ιατρική Σήμερα (17/9/2017) 01/09/2017

αναρτήθηκε στις 01/09/2017

Επιστημονική Ημερίδα:

Ο Βελονισμός στην Ιατρική Σήμερα

 

17 Σεπτεμβρίου 2017

Galaxy Hotel, Ηράκλειο Κρήτης

 

Αφίσα PDF
Δελτίο Τύπου PDF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (15 - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 24/07/2017

αναρτήθηκε στις 24/07/2017

Το Ετήσιο Εκπαιδευτικό Καρδιολογικό Συνέδριο με τίτλο: «Παρουσίαση Περιστατικών & Λήψη Κλινικών Αποφάσεων», θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2017 στα Ιωάννινα.

Στόχος του σεμιναρίου όπως και κάθε χρόνο είναι η παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών με την ενεργή συμμετοχή του ακροατηρίου μέσα από ένα πρόγραμμα που ενθαρρύνει την εκπαίδευση και δια δραστικότητά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη παρουσίαση περιστατικών από όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδος και το σχολιασμό τους από έμπειρους συναδέλφους.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 08.30μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13.30μ.μ.

Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέσω της φόρμας ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες το πρόγραμμα σύντομα θα ανακοινωθεί ΕΔΩ.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος του Σεμιναρίου

Ι. Γουδέβενος

29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΕΚΠΥΥ (14-17/9/2017) 29/05/2017

αναρτήθηκε στις 29/05/2017

29ο Συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

14-17 Σεπτεμβρίου 2017

Καβάλα (HOTEL GALAXY)

socped.gr

 

Πρόγραμμα PDF

Το Φαρμακείο στην Υγεία και την Ομορφιά (8-10 Σεπτεμβρίου 2017) 01/09/2017

αναρτήθηκε στις 01/09/2017

Το Φαρμακείο στην Υγεία και την Ομορφιά

 

8-10 Σεπτεμβρίου 2017

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Κρήτης

 

Πρόσκληση PDF

1st Infant Hip Ultrasound Course of Northern Greece (8-10 September 2017) 12/07/2017

αναρτήθηκε στις 12/07/2017

1st Infant Hip Ultrasound Course of Northern Greece - 2nd Announcement


The Pediatric Orthopaedics and Radiology Departments of St.Luke’s Hospital under the auspices of the Hellenic Society of Musculosceletal Radiology are organising the 1st Infant Hip Ultrasound Course of Northern Greece which is to be held in Thessaloniki this upcoming September (8-10 September 2017).

Keynote speaker and trainer will be Professor Reinhard Graf, who has introduced and developed the most popular sonographic examination technique to date.

The Seminar programme is equivalent to that of seminars organised by Professor Graf in other countries. Participants are mainly radiologists, pediatric orthopaedic surgeons and medical professionals dealing with the diagnosis and/or treatment of Developmental Dysplasia of the hip (DDH).

Both theory and technique of the examination will be taught (including hands-on training) and the same time therapeutic approach and monitoring of treatment based on the sonographic findings will be discussed.

We are looking forward to meeting you at Thessaloniki in September!

The Organising Committee

 

* Tη δεύτερη ανακοίνωση του Course, μαζί με όλο το περιεχόμενο, μπορείτε να βρείτε εδώ

Συνέδριο Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης (8 - 9 Σεπτεμβρίου 2017) 12/07/2017

αναρτήθηκε στις 12/07/2017

Συνέδριο Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης

 

8 - 9 Σεπτεμβρίου 2017

 

Πρόγραμμα PDF

Επιστημονική Διημερίδα «Κέντρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης: Αναγκαιότητα & προϋποθέσεις» (6-7 Σεπτεμβρίου 2017) 11/07/2017

αναρτήθηκε στις 11/07/2017

Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας

 

Επιστημονική Διημερίδα με θέμα

«Κέντρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης: Αναγκαιότητα και προϋποθέσεις»

 

6-7 Σεπτεμβρίου 2017

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

 

Πρόγραμμα PDF

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Οπτική και Όραση " 2017-2018 01/06/2017

αναρτήθηκε στις 01/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
*****************************


Τα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οπτική και Όραση».

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» μετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική.
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται καταβολή διδάκτρων ύψους 4.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε.) και 8.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών εκτός της Ε.Ε.).
Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού ή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων, να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017*.

*ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στο ΔΠΜΣ "Οπτική και Όραση" ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.optics-vision.gr

 

ΠΜΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 19/07/2017

αναρτήθηκε στις 19/07/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο:

"ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ".

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 31/8/2017.

 

Η Πρόσκληση και η αίτηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στον σύνδεσμο: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo 

 

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα από τη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου "ΝΑΥΤΙΛΟΣ", στον σύνδεσμο: https://nautilus.aegean.gr/ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΓΝΗ: Οργάνωση & Λειτουργία - Εκπαίδευση και στόχοι 16/12/2016

αναρτήθηκε στις 16/12/2016

ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΓΝΗ

Οργάνωση & Λειτουργία - Εκπαίδευση και στόχοι

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ημερίδα: Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στις πόλεις. Τοπικές Μονάδες Υγείας – Από το Όραμα στην Υλοποίηση (8/7/2017) 06/07/2017

αναρτήθηκε στις 06/07/2017

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

Ημερίδα με θέμα:

«Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στις πόλεις. Τοπικές Μονάδες Υγείας – Από το Όραμα στην Υλοποίηση»

 

Σάββατο 8/7/2017 και ώρα 9:30

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο AQUILA ΑΤΛΑΝΤΙΣ και στην αίθουσα «ΜΙΝΩΣ II»

ΠΜΣ «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» 23/05/2017

αναρτήθηκε στις 23/05/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Advanced Ultrasonic Functional Imaging and Research
for Prevention and Diagnosis of Vascular Diseases»
«Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη
και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università degli Studi di Genova Ιταλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του Διακρατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων – Advanced ultrasonic functional imaging and research for prevention and diagnosis of vascular diseases», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΦΕΚ 441/24-03-2015 τ.β’ & ΦΕΚ 2848/24-12-2015 τ.β’).

Το Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση. Επίσης, παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής και άλλων συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως Ιατροί των ειδικοτήτων: Αγγειοχειρουργικής, Καρδιολογίας, Ακτινολογίας, Καρδιοχειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Νευρολογίας, Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής καθώς και Τεχνολόγων Ακτινολογικού του ΤΕΙ και Νοσηλευτικής ΑΕΙ & ΤΕΙ.


Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2017. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Γένοβας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών με κριτήριο τη βαθμολογία του και που θα ολοκληρώσει τις σπουδές το ίδιο ακαδημαϊκό έτος και θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 60 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν την ημέρα εισαγωγής στο ΔΔΠΜΣ, τις επτά (7) υποχρεωτικές ενότητες και μία (1) ενότητα επιλογής των προσφερομένων μαθημάτων. Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, στην εθνική γλώσσα του Πανεπιστημίου εγγραφής ή στην αγγλική. Επίσης η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην εθνική γλώσσα του Πανεπιστημίου εγγραφής ή στην αγγλική.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ)
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας ή μία ηλεκτρονική φωτογραφία

* Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός μίας (1) εβδομάδας εάν ζητηθούν

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07 Ιουλίου 2017 (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 21 Ιουλίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pms.vasc.ultrasound ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:

Τηλ: 241 350 1739 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00)
Fax: 241 350 1739
e-mail: msc.vasc.ultrasound@gmail.com
Διεύθυνση: Γραμματεία ΔΔΠΜΣ
Αγγειοχειρουργική Κλινική
Α’ πτέρυγα, 3ος όροφος
Π.Γ.Ν. Λάρισας
Μεζούρλο, 41110, Λάρισα


Αθανάσιος Γιαννούκας

Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Διακρατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αιματολογικού Τμήματος Βενιζελείου 23/12/2016

αναρτήθηκε στις 23/12/2016

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αιματολογικού Τμήματος
Παθολογικού Τομέα του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου

 

Πρόγραμμα PDF

Διημερίδα «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα–Πρόληψη ακρωτηριασμών» (30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017) 12/05/2017

αναρτήθηκε στις 12/05/2017

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Η Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π) διοργανώνει την 20η Πανελλήνια Διημερίδα της, με θέμα «Διαβητικό πόδι: Έλκη στα κάτω άκρα – Πρόληψη ακρωτηριασμών», στις 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017, στο Ξενοδοχείο Amalia, στους Δελφούς.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμο το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για τη Γραμματεία της Ημερίδας

12 Thessalonikis Str.
GR 15344 Gerakas, Athens - Greece
Tel.: 0030 210 - 6048260 , Fax: 0030 210 – 6047457
E-mail: LParissi@free-spirit.gr, Website: www.free-spirit.gr

 

 

2nd Congress “Evolution and Cancer: Cancer across Life (29 Ιουνίου - 1η Ιουλίου 2017) 05/04/2017

αναρτήθηκε στις 05/04/2017

2nd Congress “Evolution and Cancer: Cancer across Life

29 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 2017

Τελλόγλειο Ίδρυμα - Θεσσαλονίκη

 

Σχετικό αρχείο PDF

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ (2016-2017) 06/10/2016

αναρτήθηκε στις 06/10/2016

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ

Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2017

 

Πρόγραμμα PDF

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου Αίματος Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 2016-2017 09/11/2016

αναρτήθηκε στις 09/11/2016

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του

Κέντρου Αίματος Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μ.Γ Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου 2016 - 2017 01/11/2016

αναρτήθηκε στις 01/11/2016

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μ.Γ Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου

2016 - 2017

 

Πρόγραμμα PDF

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (23 - 24 Ιουνίου 2017) 08/03/2017

αναρτήθηκε στις 08/03/2017

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

23 - 24 Ιουνίου 2017, Πάτρα

 

Α' Aνακοίνωση Συνεδρίου (Πατήστε ΕΔΩ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (23/6/2017) 07/12/2016

αναρτήθηκε στις 07/12/2016

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ»

23 Ιουνίου 2017

Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης
Αθήνα

Web Site: www.prctravel.gr

ESGAR 2017 - Precision and Performance in Abdominal Radiology (20‐23 Ιουνίου 2017) 06/12/2016

αναρτήθηκε στις 06/12/2016

ESGAR 2017 - Precision and Performance in Abdominal Radiology

20‐23 Ιουνίου 2017
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Αθήνα

www.prctravel.gr

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής & 11η Επιστημονική Συνάντηση Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής 10/05/2017

αναρτήθηκε στις 10/05/2017

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής & 11η Επιστημονική Συνάντηση Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής

15 – 17 Ιουνίου 2017

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.synthesispco.com/enxe2017

 

15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου (15 – 17 Ιουνίου 2017) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου

 

Γυναικολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

15 – 17 Ιουνίου 2017,

Πρακτικό Μέρος: 15/6 Μαιευτήριο ΙΑΣΩ-Αθήνα &

Θεωρητικό Μέρος: 16 & 17/06 Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

 

www.athensefc2017.mdcongress.gr

Satelite Meeting Diabetes (15-16 Ιουνίου 2017) 02/06/2017

αναρτήθηκε στις 02/06/2017

Στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κλινικής Χημείας θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Ιουνίου 2017, στις εγκαταστάσεις του EPLO στο Σούνιο το Satelite Meeting Diabetes (Δορυφορικό Συνέδριο για το Διαβήτη), υπό την αιγίδα της ΕΔΕ και συμμετοχή καθηγητών από όλο τον κόσμο, που θα μιλήσουν για το Σακχαρώδη Διαβήτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη διοργανώτρια εταιρεία ERA LTD για τη συμμετοχή τους.

Πληροφορίες κα Καρλή
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3634944
http://www.era.gr/

Πρόγραμμα PDF

Σχετικό φωτογραφικό υλικό PDF

Προκήρυξη ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" 2017-2018 10/05/2017

αναρτήθηκε στις 10/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
*****************************

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις:

(α) Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία
(β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000€, για το σύνολο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι και τη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mph.med.uoc.gr

Γραμματεία ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ: τηλ. 2810-394615, 4614, e-mail: mph@med.uoc.gr

 

Ο Διευθυντής Σπουδών,

Χρήστος Λιονής,
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ομιλίες από παιδοψυχιατρική κλινική ΠΑΓΝΗ (14-15 Ιουνίου 2017) 13/06/2017

αναρτήθηκε στις 13/06/2017

Παιδοψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου – ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(Διευθυντής Καθηγητής : Αλέξανδρος Ν. Βγόντζας)

Δελτίο τύπου

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της νεοσύστατης παιδοψυχιατρικής κλινικής (Δ/ντής Καθηγητής Αλέξανδρος Ν. Βγόντζας) πραγματοποιείται διήμερη επίσκεψη στις 14 και 15 Ιουνίου 2017 του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου, Προέδρου της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων, Αν. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής, Δ/ντή Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" και της Τζένης Σουμάκη, Παιδοψυχιάτρου- Ψυχαναλύτριας, Επιστ. Υπεύθυνης της Διαγνωστικής Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί "Σπ. Δοξιάδη". Κατά το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και κλινικές συναντήσεις με όλους τους επαγγελματίες υγείας - προσωπικό της κλινικής.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν δύο ομιλίες ανοιχτές σε επαγγελματίες υγείας σε όλη τη Κρήτη. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.30-15.00 θα δοθεί ομιλία από την Τ. Σουμάκη με θέμα: «Διαγνωστική και θεραπευτική αξία της πρώτης συνέντευξης με παιδί και γονείς» στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Σχολή και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.30 -15.00 θα δοθεί ομιλία από τον Δ. Αναγνωστόπουλου με θέμα: «Ψυχική Υγεία παιδιών & εφήβων προσφύγων» στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Σχολή.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2810394617.

 

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Κλινικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων του ΠαΓΝΗ (2016-2017) 06/10/2016

αναρτήθηκε στις 06/10/2016

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Κλινικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων του ΠαΓΝΗ για το Ακαδ. έτος 2016-2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β΄Παθολογικής κλιινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου (2016-2017) 07/11/2016

αναρτήθηκε στις 07/11/2016

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β΄Παθολογικής κλιινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου

2016 - 2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

8o Πανελληνίο Συνέδριο Νευρολογίας (8-11 Ιουνίου 2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

8o Πανελληνίο Συνέδριο Νευρολογίας

 


8-11 Ιουνίου 2017

Elite Hotel Καλαμάτα

 

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου (9-11 Ιουνίου 2017) 12/05/2017

αναρτήθηκε στις 12/05/2017

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου

9-11 Ιουνίου 2017, Ξενοδοχείο Amalia, Ναύπλιο

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(σε ηλεκτρονική μορφή)

 


ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Ειδικευμένοι: 180,00 €

Ειδικευόμενοι: 120,00 €

Νοσηλευτικό προσωπικό: Δωρεάν

Τεχνολόγοι Υγείας: Δωρεάν

Φοιτητές: Δωρεάν

 


ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

www.ifne2017.gr

 

1η Επιστημονική Διημερίδα Βενιζελείου Γ.Ν. Ηρακλείου (9 - 10 Ιουνίου 2017) 31/05/2017

αναρτήθηκε στις 31/05/2017

1η Επιστημονική Διημερίδα Βενιζελείου Γ.Ν. Ηρακλείου

60 χρόνια στην υπηρεσία της υγείας και του πολίτη - Παρόν και μέλλον στις εξελίξεις

 

9 - 10 Ιουνίου 2017

Επιμελητήριο Ηρακλείου

 

Πρόγραμμα PDF

Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία" 23/05/2017

αναρτήθηκε στις 23/05/2017

Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία"

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Προκήρυξη και αίτηση (Πατήστε ΕΔΩ)

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον 3ο κύκλο σπουδών του Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία" έως 30 Ιουνίου 2017.

Προκήρυξη 3ου κύκλου σπουδών

Υποτροφίες Διδάκτρων για Μεταπτυχιακού Επιπέδου Σπουδές 28/04/2017

αναρτήθηκε στις 28/04/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κέντρο Ερευνών

CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου

www.csap.gr

Πιστοποιημένο Ανώτερο Στέλεχος Επιχειρήσεων

Το CSAP λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μόνο κάθε Σάββατο πρωί.

Το CSAP σε πιστοποιεί ως Επαγγελματία Συστημικό Αναλυτή για Αναδιοργάνωση Επιχείρησεων ή/και Οργανισμών.

Σου προσφέρει επαγγελματικά εργαλεία και δυνατότητες για την Αποτελεσματική Διαχείριση Συστημάτων σε επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς.

Σου προσφέρει δυνατότητες ώστε να ενεργείς ως αποτελεσματικός Ηγέτης.

Οι πιστοποιημένοι μας επαγγγελματίες εξασφαλίζουν τις προσφερόμενες ευκαιρίες της προόδου των μέσω του CareerBuilder και της Kariera.gr .

Υποτροφίες Διδάκτρων

- Θα γίνουν δεκτά στο Πρόγραμμα 25 άτομα.

- Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10-06-2017

IBUS COURSE: MULTIMODALITY BREAST IMAGING AND IMAGE‐GUIDED INTERVENTIONS (08‐10 Ιουνίου 2017) 06/12/2016

αναρτήθηκε στις 06/12/2016

IBUS COURSE: MULTIMODALITY BREAST IMAGING AND IMAGE‐GUIDED INTERVENTIONS

08‐10 Ιουνίου 2017
Ίδρυμα Ευγενίδου, Π. Φάληρο
Αθήνα

www.prctravel.gr

Διεθνής Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής (6/6/2017) 22/05/2017

αναρτήθηκε στις 22/05/2017

Διεθνής Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής 

6 Ιουνίου 2017

Ηράκλειο (Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών, Ιατρική Σχολή)

 

Σχετικό αρχείο PDF

Π.Φ.Υ το θεμέλιο της εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Η φροντίδα των ασθενών υπόθεση όλων μας (2-5 Ιουνίου 2017) 28/04/2017

αναρτήθηκε στις 28/04/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος "Ιπποκράτης", διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα "Π.Φ.Υ το θεμέλιο της εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Η φροντίδα των ασθενών υπόθεση όλων μας".

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα, το τριήμερο 2-5 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν Μόρια (CME - CPD CREDITS) συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Αφίσα PDF

ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ! (2/6/2017) 01/06/2017

αναρτήθηκε στις 01/06/2017

ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ!

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, διοργανώνει την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 20.30 στην Ιόνιο Ακαδημία, εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης του καρκίνου και γενικότερα προαγωγής της υγείας, με ομιλητή τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ε. Φιλόπουλο.

Στην προσπάθεια της ενίσχυσης του αντικαρκινικού αγώνα, ξεχνάμε τις κακές μας συνήθειες για μία εβδομάδα, για να δούμε πώς θα μπορούμε να ζούμε καλύτερα.

Όλοι μαζί, θα επιχειρήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε πολίτες και πολιτεία, στο μεγάλο ζήτημα, της προστασίας όλων μας από τον καρκίνο.

Επειδή ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις,

Επειδή ο καρκίνος δεν οφείλεται μόνο στην κληρονομικότητα ή στο περιβάλλον,

Επειδή οι αιτίες που προκαλούν τον καρκίνο σχετίζονται και με τις προσωπικές μας συνήθειες και επιλογές,

Όλοι πρέπει να μάθουμε πώς θα τον αποφύγουμε, μέσα από απλές καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν και ενισχύουν την υγεία ατομικά και συνολικά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου του ΙΣ Κέρκυρας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 2 – 5 Ιουνίου.

Διάλεξη: “Οξεία κοιλία. Παθολογικά αίτια που τη μιμούνται και χειρουργικές παθήσεις” (1/6/2017) 29/05/2017

αναρτήθηκε στις 29/05/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Πέμπτη 01/06/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Οξεία κοιλία. Παθολογικά αίτια που τη μιμούνται και χειρουργικές παθήσεις”.

Ομιλητές θα είναι οι ιατροί του Νοσοκομείου μας,
κος Χάρης Λυδάκης, Διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής και ο κος Θεόδωρος Παπαδάκης, Χειρουργός, Επιμελητής Α’.
Τόπος διεξαγωγής, το Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.


Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2017


Ο Δ/ντής         

Μανούσος Χριστοδουλάκης

5th International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance (25-28 Μαΐου 2017) 14/12/2016

αναρτήθηκε στις 14/12/2016

5th International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance (ICNP2017) -Focus on Neurocognitive function

25-28 Μαΐου 2017

Ξενοδοχείο Porto Carras, Χαλκιδική

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (27/5/2017) 19/05/2017

αναρτήθηκε στις 19/05/2017

Αγαπητά Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου,

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων Ξάνθης και Καβάλας σας προσκαλεί στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στις 11.00 π.μ., στο ξενοδοχείο Ζ Palace στην Ξάνθη.

Η πολυθεματική ημερίδα μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές της Β. Ελλάδος θα παρουσιάσουν όλες τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις και θα ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους για τις μεθόδους εργαστηριακής διάγνωσης, αξιολόγησης και παρακολούθησης επί των ακόλουθων θεμάτων:

 • Αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων του Θυρεοειδούς Αδένα,
  Κος Παπάζογλου Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολής Αλεξανδρούπολης - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Εργαστηριακή διάγνωση Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων,
  Κα Πανοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Βιοδείκτες ορού και ούρων στη διάγνωση και παρακολούθηση Σακχαρώδη Διαβήτη,
  Κα Τσίγαλου Χριστίνα, Δ/ντρια Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσ/μείο Αλεξανδρούπολης, 


Την επιστημονική εκδήλωση θα χαιρετίσουν εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

Επίσης, με το πέρας της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ θα ακολουθήσει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ σχετικά με τη νέα στρατηγική κινήτρων και υποστήριξης που έχει αναπτύξει ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών για όλα τα μέλη και τους συνεργάτες του.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στη μεγάλη συνδυαστική εκδήλωση του Medisyn για την ενημέρωση των Μελών και Συνεργατών της Β. Ελλάδας, συμβάλλοντας με την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας στην επιτυχία των κοινών στόχων μας!

Εκ της Διοικήσεως,

Π. Μακρίδης Μ. Καλαμάρη
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας


MEDISYN
Κωνσταντινουπόλεως 38, 11854, Αθήνα
Τ Dir 210 3413460 (269)

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας (26 – 27 Μαΐου 2017) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

26 – 27 Μαΐου 2017, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

www.gyncancer2017.mdcongress.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ: Προγραμματισμένα συνέδρια για την περίοδο Σεπτέμβριος 2016 - Μάιος 2017 14/07/2016

αναρτήθηκε στις 14/07/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ:

Προγραμματισμένα συνέδρια για την περίοδο Σεπτέμβριος 2016 - Μάιος 2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

Προκήρυξη: ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων" 2017-2018 12/04/2017

αναρτήθηκε στις 12/04/2017

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2017-2018, μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/entatiki-paidion

Γραμματεία ΠΜΣ: τηλ. 2810-394526/394615/394868, e-mail: postgradsecr@med.uoc.gr

 

Εκδήλωση με θέμα "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες" (25/5/2017) 12/05/2017

αναρτήθηκε στις 12/05/2017

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σε συνεργασία με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο - Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οργανώνουν εκδήλωση με θέμα "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες". Η εταιρεία μας ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας παρέχει οργανωτική υποστήριξη σ' αυτήν την εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Μαίου 2017 (ώρα έναρξης 17:30) στο ξενοδοχείο Ατλαντίς-Aquila (οδός Υγείας 2, Ηράκλειο). Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των εγγραφών που θα λάβουμε.

Στελέχη του Εθνικού Εστιακού Πόλου - Υπουργείου Εργασίας και άλλων δημόσιων φορέων μαζί με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα θα αναπτύξουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για την τρέχουσα ενημερωτική εκστρατεία του EU-OSHA, για προγράμματα προαγωγής της υγείας σε εργασιακούς χώρους και βελτίωση των εργασικών χώρων (και ειδικά για μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους), για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας μέσω των προγραμμάτων μαθητείας ΕΠΑΛ, ενώ θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής έρευνας ESENER-2 για νέους και αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις, τη νέα κοινοτική οδηγία για τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες καθώς και τα κλαδικά εργαλεία OiRA για τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και χωρίς κόστος.

Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση της εκδήλωσης (πατήστε ΕΔΩ) και τη φόρμα συμμετοχής για την εγγραφή σας (πατήστε ΕΔΩ). Σας παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής να την στείλετε στα e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr (Υπουργείο Εργασίας) και antenna@otenet.gr (ΑΝΤΕΝΝΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας).

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας δούμε στην παραπάνω εκδήλωση.

Με εκτίμηση

ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ 11, 166 75, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 9029005, ΦΑΞ: 210 9273085
Ε-mail: antenna@otenet.gr

Ανακοίνωση PDF

Πρόγραμμα PDF

Αίτηση συμμετοχής PDF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2016 - 2017 09/11/2016

αναρτήθηκε στις 09/11/2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

 

Σχετικό αρχείο PDF

Διάλεξη με θέμα: “Νόσος Crohn ορθοπρωκτικής χώρας” (22/05/2017) 19/05/2017

αναρτήθηκε στις 19/05/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, τη Δευτέρα 22/05/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:
“Νόσος Crohn ορθοπρωκτικής χώρας”.

Ομιλητής θα είναι ο χειρουργός κος Νίκος Ζερβάκης.
Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 19 Μαῒου 2017  

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης

17η Εκπαιδευτική Διημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών (20-21 Μαΐου 2017) 28/04/2017

αναρτήθηκε στις 28/04/2017

Αξιότιμοι κύριοι

Σας προσκαλούμε στις εργασίες της 17ης Εκπαιδευτικής Διημερίδας της Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 20 & 21 Μαΐου 2017.

Η εκπαιδευτική Διημερίδα απευθύνεται σε Παιδίατρους, παιδορθοπαιδικούς, Παιδοχειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Διατροφολόγους και συναφείς ειδικότητες καθώς επίσης, σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η συμμετοχή στην διημερίδα είναι εντελώς δωρεάν και χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης με 10 μόρια Ιατρικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα PDF


Περισσότερες πληροφορίες:

N.G. MED. - New Generation Medical Products S.M.PC.
Ερατούς 6 & Μενελάου, Μαρούσι, τ.κ. 15124, Αθήνα
Τηλ. 2108084104, fax: 2108084103,
Web : www.ngcongress.com, Email: info@ngmed.com
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Γεώργιος Κροκιδάς
Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών

Εκδηλώσεις 5ου Forum Υγείας (20/5/2017) 18/05/2017

αναρτήθηκε στις 18/05/2017

5ο Forum Υγείας

20-5-2017

Ξενοδοχείο Patras Palace, Πάτρα

 

Σχετικά Links:

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - προσκλήσεις 5ου Forum Υγείας

http://www.forumanaptixis.gr/index.php

 

 

Προκήρυξη: ΠΜΣ "Εμβολιασμοί & Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά & Εφήβους" 2017-2018 12/04/2017

αναρτήθηκε στις 12/04/2017

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβολιασμοί & Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά & Εφήβους», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2017-2018, μέχρι και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/emvoliasmoi-loimokseis-paidion

Φοίτηση ΧΩΡΙΣ δίδακτρα

Γραμματεία ΠΜΣ: τηλ. 2810-394615/394868, e-mail: postgradsecr@med.uoc.gr

1o ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (11 - 14 Μαΐου 2017) 12/05/2017

αναρτήθηκε στις 12/05/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ιατρική Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής (Δ.Ι.Ε.Π.Ο) συμμετέχει στο 1o ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ με ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαϊου 2017 και ώρα 13:30 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Το θέμα της ομιλίας θα είναι:

Advanced homeopathy an application for all health practitioners

Polychronopoulou, Z., Medical Doctor,

International Medical Association of Advanced
Homeopathy, Greece

1o ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

"Το Ελληνο-Κινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης (ΕΚΙΝΑ) σε συνεργασία με διακεκριμένα Ελληνικά και Κινεζικά Πανεπιστήμια ανακοινώνουν με υπερηφάνεια την οργάνωση του 1ου Ελληνο-Κινεζικού Συνεδρίου για την Υγεία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 11 μέχρι τις 14 Μαΐου 2017. Έναυσμα για τη διοργάνωση του Συνεδρίου για την Υγεία είναι η γεφύρωση της θεωρίας, των πρακτικών και των προσεγγίσεων της Ιπποκρατικής και της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (TCM) με τα σύγχρονα επιτεύγματα και ερευνητικά ευρήματα καθώς και η πρόβλεψη και καθοδήγηση των μελλοντικών εξελίξεων της Ιατρικής, Βιο-Ιατρικής και Βιο-Τεχνολογίας προς μια ενοποιημένη αντίληψη και ιδέα όπου το παρελθόν διαφωτίζει το μέλλον."

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ DOI2017 21/04/2017

αναρτήθηκε στις 21/04/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας σας προσκαλούμε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανοσολογίας DOI2017, με σειρά εκδηλώσεων.

Παρακαλούμε βρείτε επισυναπτόμενα το Δελτίο Τύπου (πατήστε ΕΔΩ) και την αφίσα των εκδηλώσεων της ΕΕΑ (πατήστε ΕΔΩ).

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ www.helsim.gr.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη
Πρόεδρος ΕΕΑ

Πρόγραμμα PDF

Προκήρυξη: ΠΜΣ "Βιοπληροφορική" 2017-2018 12/04/2017

αναρτήθηκε στις 12/04/2017

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και Επιστήμης Υπολογιστών, να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2017-2018, μέχρι και την Τρίτη 8 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα έντυπα υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/viopliroforiki

Γραμματεία ΠΜΣ: τηλ. 2810-394526/394615/394868, e-mail: postgradsecr@med.uoc.gr

Διεθνές Συνέδριο "Ιατρική, Δίκαιο, Διαδίκτυο" (4-6 Μαϊου 2017) 18/04/2017

αναρτήθηκε στις 18/04/2017

Διεθνές Συνέδριο

"Ιατρική, Δίκαιο, Διαδίκτυο"

 

4-6 Μαϊου 2017, Θεσσαλονίκη

 

Πρόγραμμα PDF

 

PLS - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (06/05/2017) 06/03/2017

αναρτήθηκε στις 06/03/2017

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο, Κρήτης, στις 06 Μαΐου 2017, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου οι υποψήφιοι πιστοποιούνται, εάν το επιθυμούν, στο Advanced Life Support Group.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι το κόστος του σεμιναρίου είναι από 130 ευρώ μόνο 80 ευρώ. Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος».


Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής


Γεώργιος Μπριασούλης

 

Σχετικο αρχείο PDF

7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων "Γεώργιος Νούλης" (3-6 Μαΐου 2017) 02/02/2017

αναρτήθηκε στις 02/02/2017

7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας
Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων
"Γεώργιος Νούλης"

 

Αξιότιμε Συνάδελφε,


Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων αποφάσισε ομόφωνα, πριν από 2 χρόνια στην Πάτρα, να με ορίσει πρόεδρό της για την περίοδο 2016-2018. Με την τιμητική αυτή ενέργεια, μου προσφέρεται ταυτόχρονα η ευκαιρία της διοργάνωσης του 7ου Συνεδρίου της ΕΑΕ στη γενέτειρά μου Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί 3-6 Μαΐου 2017 στο Hotel Nikopolis Thessaloniki.

Κατά τη διάρκειά του θα θιγούν σημαντικά θέματα της ορθοπαιδικής χειρουργικής και φυσιοθεραπείας από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές.

Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, και επειδή η διάδοση της γνώσης πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, σας προσκαλώ να συμμετέχετε ενεργά στα συμπόσια, τις στρογγυλές τράπεζες, τα εργαστήρια (workshops) και τις διαλέξεις του συνεδρίου, ώστε να ωφεληθούμε όλοι από τη γνώση και την εμπειρία ομιλητών, εκπαιδευτών και συμμετεχόντων, με απώτερο σκοπό την πρόοδο της ειδικότητάς μας.

Παρακαλώ, σημειώστε τις ημερομηνίες του συνεδρίου και ιδιαιτέρως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών.

Σας εύχομαι Καλή Χρονιά και ευελπιστώ να σας δω τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Περικλής Παπαδόπουλος

 

Υ.Γ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.eaecongress2017.gr / ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου: premium.conf@gmail.com

 

A' Ανακοίνωση PDF

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο» (4-6 Μαΐου 2017) 23/12/2016

αναρτήθηκε στις 23/12/2016

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από τις 4 ως τις 6 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς ( Κατούνη 12 – 14).

Συμμετέχουν διεθνούς φήμης επιστήμονες και ερευνητές στο πεδίο των πολιτικών δημόσιας υγείας, της βιοηθικής, του δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, της ιατρικής και του Διαδικτύου. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη δημόσια υγεία και τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών από την ευρεία χρήση του διαδικτύου καθώς και τα δυσχερή νομικά ζητήματα που ανακύπτουν και απασχολούν με διαρκώς αυξανόμενη ένταση την πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

 • Ιατρικά και νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την προσφορά ή ζήτηση υπηρεσιών ή βιολογικού υλικού μέσω διαδικτύου.
 • Εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Ιατρικά και νομικά ζητήματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων.
 • Τηλεϊατρική.
 • Ηλεκτρονική διαχείριση ιατρικών δεδομένων.
 • Ο ρόλος του διαδικτύου στην άσκηση της ιατρικής και την ανάδειξη της σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών μέσω διαδικτύου και νομική τους αξιολόγηση.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

 • Απλή συμμετοχή: οι σύνεδροι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις και τις ανακοινώσεις και να συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθεί κάθε συνεδρία.
 • Συμμετοχή με ανακοίνωση: οι σύνεδροι, πέραν της παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου και της συμμετοχής στη συζήτηση, παρουσιάζουν ανακοίνωση (ως 2500 λέξεις).
 • Συμμετοχή με poster: οι σύνεδροι, πέραν της παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου και της συμμετοχής στη συζήτηση, παρουσιάζουν poster (ως 1000 λέξεις).

H συμμετοχή στο συνέδριο με ανακοίνωση ή poster πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια να αποσταλεί ο τίτλος και το σχετικό κείμενο μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες. Όλα τα κείμενα θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. Τα κείμενα που θα γίνουν αποδεκτά θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου, καθώς και σε ειδικό τεύχος του περιοδικού Βιο-Χρονικά.

Η προθεσμία:

 • για προεγγραφή στο συνέδριο είναι ως τις 31 Ιανουαρίου 2017,
 • για υποβολή του τίτλου της ανακοίνωσης ή του poster ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και
 • για υποβολή του σχετικού κειμένου ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Σε όλους τους συμμετέχοντες (με ή χωρίς ανακοίνωση) θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας.


Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου

Βασίλειος Ταρλατζής,

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

 

Αφίσα

Ανακοίνωση Συνεδρίου
Πρόγραμμα
Κόστος Συμμετοχής
Ξενοδοχεία
Θεσσαλονίκη


Online Φόρμα Εγγραφής

Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο (4 - 6 Μαΐου 2017) 17/11/2016

αναρτήθηκε στις 17/11/2016

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από τις 4 ως τις 6 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς ( Κατούνη 12 – 14).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όλες οι ενδιαφερόμενες να συμμετέχουν με ανακοίνωση ή με poster.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://medlawlab.web.auth.gr/news/14 και στην Facebook page https://www.facebook.com/Medlawlabauth/?fref=ts

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧ. ΔΙΑΒΗΤΗ (5/5/2017) 20/04/2017

αναρτήθηκε στις 20/04/2017

Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο:

"O Διαβήτης σήμερα θεραπεύεται"


Αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

 

Πρόγραμμα PDF

9ο Συμπόσιο των Ομάδων Εργασίας 2017 (29-30 Απριλίου 2017) 20/04/2017

αναρτήθηκε στις 20/04/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος–Καρδιάς–Αγγείων έχω την ιδιαίτερη τιμή να σας καλωσορίσω στο 9ο Συμπόσιο των Ομάδων Εργασίας 2017, που θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Ξενοδοχείο Apollonia Beach Hotel, στο διάστημα 29-30 Απριλίου 2017.

Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας της ΕΕΧΘΚΑ, καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές θα αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται όλων των πεδίων της Καρδιο - Θωρακοχειρουργικής.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την αξιοποίηση του εξαιρετικού επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας. H Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος–Καρδιάς-Αγγείων συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση με κάθε ευκαιρία.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γ. Λαζόπουλος
Επικ. Καθ. Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής, ΠΚ

 

Σχετικό αρχείο PDF

3rdApplied Basic Clinical Seminar with Scenarios for Students (28-30 Απριλίου 2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

3rd ABCS3 (3rdApplied Basic Clinical Seminar with Scenarios for Students)

28-30 Απριλίου 2017

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
& στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκη

 

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη (26-29 Απριλίου 2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη

 

26-29 Απριλίου 2017

Divani Caravel Hotel, Αθήνα

 

HPV και βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο 3 (22 – 23 Απριλίου 2017) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

HPV και βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο 3

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

22 – 23 Απριλίου 2017,

Κεντρικό Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

http://www.mdcongress.gr

36ο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας - Θράκης (20-22 Απριλίου 2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

36ο Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας - Θράκης

20-22 Απριλίου 2017
Lucy hotel, Καβάλα

 

Αφίσα PDF

Διάλεξη με θέμα: “Κακώσεις ουροποιητικού” (20/04/2017) 18/04/2017

αναρτήθηκε στις 18/04/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Πέμπτη 20/04/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “ Κακώσεις ουροποιητικού”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Σταύρος Τζουλάκης, Ουρολόγος, Επιμελητής Α’, Βενιζέλειο.

Σχολιαστής θα είναι ο Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Βενιζελείου, κος Πλούταρχος Ανεζίνης.

Τόπος διεξαγωγής, το Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 17 Απριλίου 2017

Ο Δ/ντής           

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (TRAVELLING AWARD) 2017: Μετεκπαίδευση στην Επεμβατική Αντιμετώπιση των Αγγειακών Παθήσεων 16/01/2017

αναρτήθηκε στις 16/01/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

TRAVELLING AWARD

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων αποφάσισε τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας (Travelling Award) με σκοπό τη μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στον τομέα της επεμβατικής αντιμετώπισης των αγγειακών παθήσεων. H διάρκεια της μετεκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευμένοι ιατροί έως 40 ετών. Υποψήφιοι δεν μπορούν να θεωρηθούν όσοι βρίσκονται ήδη σε μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή έχουν ήδη λάβει υποτροφία από άλλο ίδρυμα. Η υποτροφία δεν δίδεται για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικής διατριβής (PhD, MS, MSc)

Η υποτροφία θα ανακοινωθεί και θα καταβληθεί στον υπότροφο στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου “Leading Innovative Vascular Education - LIVE 2017” που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στις 11-14 Μαΐου 2017 και θα ανακοινωθεί στην Τελετή Έναρξης την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017.

Ο επιλεγόμενος υποψήφιος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την μετεκπαίδευσή του για την οποία έλαβε την υποτροφία εντός του επόμενου έτους και όχι πέραν της 1ης Μαΐου 2018. Οφείλει δε κατά την διάρκεια του προγράμματος του επόμενου Διεθνούς Συνεδρίου “Leading Innovative Vascular Education - LIVE 2018” να κάνει σύντομη παρουσίαση σχετιζόμενη με την εμπειρία που αποκόμισε κατά την διάρκεια της μετεκπαίδευσής του καθώς και να καταθέσει στο Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων επιστολή από τον διευθυντή του κέντρου (-ων) που εκπαιδεύτηκε που να επιβεβαιώνουν την ευδόκιμη εκπαίδευσή του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Σε μη συμμόρφωση με τα παραπάνω το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του προκειμένου να γίνει απαιτητό το ποσό της υποτροφίας.

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) εφάπαξ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως και την 20η Απριλίου 2017 να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μόνο στη διεύθυνση e-mail: info@ivd.gr.

 • Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πιστοποίησης επάρκειας γλώσσας της χώρας που επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί ο υποψήφιος (TOEFLE ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 • 2 Συστατικές επιστολές
 • Επιστολή αποδοχής από το κέντρο / φορέα / ίδρυμα στο οποίο θα μετεκπαιδευτεί ο υποψήφιος
 • Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου στο οποίο επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί ο υποψήφιος.\Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Τηλέφωνα: 6945 985245 και 2413502152, e-mail: info@ivd.gr).

Δημόσια Νοσοκομεία Χωρίς Φακελάκι. Ωθούμε την Ευθύνη. Ενισχύουμε τη Διαφάνεια. Διεκδικούμε την Αξιοπρέπεια (8/4/2017) 03/04/2017

αναρτήθηκε στις 03/04/2017

 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

Ημερίδα με θέμα:

«Δημόσια Νοσοκομεία Χωρίς Φακελάκι. Ωθούμε την Ευθύνη.
Ενισχύουμε τη Διαφάνεια. Διεκδικούμε την Αξιοπρέπεια»

Σάββατο 8 Απριλίου 2017, ώρα έναρξης 09:00,
στην αίθουσα του Δημοτικού Θεατρικού Σταθμού
(Εφέσου 9, παραπλεύρως του ΚΤΕΛ Ηρακλείου)
Ηράκλειο Κρήτης

Σχετικό αρχείο PDF

 

7η Επιστημονική Ημερίδα ΩΡΛ Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ρινίτιδες & Ρινοκολπίτιδες» (8/4/2017) 24/03/2017

αναρτήθηκε στις 24/03/2017

7η Επιστημονική Ημερίδα
ΩΡΛ Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
«Ρινίτιδες & Ρινοκολπίτιδες»

8 Απριλίου 2017

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Ελ. Βενιζέλου 28, Χανιά

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ημερίδα «Πυρηνική Ιατρική & Theranostics: Εφαρμογές στις Λοιμώξεις - Φλεγμονές» (8/4/2016) 13/03/2017

αναρτήθηκε στις 13/03/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΝΙΜΤΣ στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης διοργανώνει την Ημερίδα «Πυρηνική Ιατρική & Theranostics: Εφαρμογές στις Λοιμώξεις - Φλεγμονές», το Σάββατο 8 Απριλίου 2017, στο Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ).

Με την παρακολούθηση της Ημερίδας χορηγούνται 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD credits) από τον Π.Ι.Σ.


Ο Υπεύθυνος Οργάνωσης της Ημερίδας

Ιωάννης Θ. Κούτσικος MD,PhD
Πυρηνικός Ιατρός,
Αν. Δ/ντής Πυρηνικής Ιατρικής ΝΙΜΤΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εκδήλωσης:

SPEG Consulting
Τηλ.: 210 5238 777
Fax: 210 5203710
E-mail: harrys@speg.gr


Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.

Conference Regenerative Medicine "Stem Cells in Surgery" (7-8 Απριλίου 2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

Conference Regenerative Medicine "Stem Cells in Surgery"

 

7-8 Απριλίου 2017

Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

 

Ανοικτή εκδήλωση: «Διαγνωστική Προσέγγιση των Μεσογειακών Συνδρόμων» (5/4/2017) 23/03/2017

αναρτήθηκε στις 23/03/2017

Αξιότιμοι Ιατροί,


Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης επιστημονικής ενημέρωσης, ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Iατρών Medisyn σας προσκαλεί σε ανοικτή εκδήλωση με θέμα τη «Διαγνωστική Προσέγγιση των Μεσογειακών Συνδρόμων» και βασική ομιλήτρια την Δρ Σταμουλακάτου Αλεξάνδρα, Ιατρό Βιοπαθολόγο, Υπεύθυνη Τμήματος Αιμοσφαιρινοπαθειών του Ομίλου «Υγεία», τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η επιστημονική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 στις 07.00 μμ, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα (Πλ. Καραϊσκάκη, στάση μετρό Μεταξουργείο).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-3413460 (Επιστημονικές Εκδηλώσεις Medisyn) ή επισκεφθείτε μας στο www.medisyn.eu.

 

17ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας (1-2 Απριλίου 2017) 13/03/2017

αναρτήθηκε στις 13/03/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εταιρεία Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 17ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας στις 1 και 2 Απριλίου 2017 στο Ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial στη Λάρισα. Στόχος μας η συνεχής ενημέρωση των παιδιάτρων, όπως επίσης και των ιατρών άλλων συναφών ειδικοτήτων, για τις εξελίξεις στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των παιδιατρικών παθήσεων.

Πιστεύουμε ότι και φέτος η διήμερη αυτή εκδήλωση θα έχει την επιτυχία των Συμποσίων των προηγούμενων ετών.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.

Τελικό Πρόγραμμα

Για το Τελικό Πρόγραμμα του Συμποσίου πατήστε εδώ.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής θα χαρούμε να σας δούμε και φέτος στο Συμπόσιό μας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Γεώργιος Συρογιαννόπουλος
Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόεδρος Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας

9ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας (1-2 Απριλίου 2017) 13/03/2017

αναρτήθηκε στις 13/03/2017

9ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας

1-2 Απριλίου 2017

"Σπίτι του Πολιτισμού"
Ρέθυμνο Κρήτης

Πρόγραμμα PDF

Νεότερες εξελίξεις στο Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2/Νεότερα αντιδιαβητικά στοιχεία & πρώιμος έλεγχος μακροαγγειοπάθειας (1/4/2017) 20/03/2017

αναρτήθηκε στις 20/03/2017

O Ασκληπιός Διάγνωσις, εγκάρδια σας προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα:


"Νεότερες εξελίξεις στο Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 | Νεότερα αντιδιαβητικά στοιχεία και πρώιμος έλεγχος μακροαγγειοπάθειας" 

που θα γίνει το Σάββατο 1 Απριλίου 2017, ώρα 18:00 - 21:00 μ.μ., 
στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης.


Επιστημονικό Πρόγραμμα

26o ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2017) 09/03/2017

αναρτήθηκε στις 09/03/2017

26o ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2017

Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Η Παιδιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ διοργανώνει το 26ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο σε συνεργασία με τη ΜΕΘ Παίδων, τη ΜΕΝ Νεογνών και την Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2017 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει όπως κάθε χρόνο, επίκαιρα θέματα Παιδιατρικής, παρουσιάσεις περιστατικών, εντατικά φροντιστήρια σε εξειδικευμένα πεδία και, για πρώτη φορά, συνεδρίες συνάντησης με τον ειδικό σε μικρές ομάδες και συνεδρίες τεκμηριωμένης Παιδιατρικής με τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Η εκδήλωση παρέχει 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Επισυνάπτονται προκαταρκτικό πρόγραμμα και αιτήσεις συμμετοχής στα προσυνεδριακά φροντιστήρια και στις συναντήσεις με τον ειδικό.

Σας περιμένουμε!

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Μαρία Μπιτσώρη-Εύα Παπαδοπούλη

 

Τελικό πρόγραμμα PDF

Γυναίκα & Νεοπλασία: Να θεραπεύεις, να στηρίζεις και να απαλύνεις τον ανθρώπινο πόνο (1/4/2016) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

Ημερίδα

«Γυναίκα & Νεοπλασία: Να θεραπεύεις, να στηρίζεις και να απαλύνεις τον ανθρώπινο πόνο»

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Δ.Π.Θ.

Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Astir –Egnatia Alexandroupolis Hotel, Αλεξανδρούπολη

http://www.mdcongress.gr

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (29/3/2017) 27/03/2017

αναρτήθηκε στις 27/03/2017

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μητέρα Κρήτης

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Τετάρτη 29 Mαρτίου 2017
19.00-21.00
Aquila Atlantis Hotel
Αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ Ι

 

Σχετικό αρχείο PDF

Παιδιατρική Κλινική ΒΓΝΗ: Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 2016-2017 20/10/2016

αναρτήθηκε στις 20/10/2016

Παιδιατρική Κλινική ΒΓΝΗ
Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 2016 - 2017

 

Πρόγραμμα PDF

Παρουσίαση: “Λαπαροσκοπική κολεκτομή” (27/3/2017) 24/03/2017

αναρτήθηκε στις 24/03/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, τη Δευτέρα 27/03/2017 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του υλικού της Κλινικής στην:
“Λαπαροσκοπική κολεκτομή”.

Θα επιμεληθούν της παρουσίασης ο χειρουργός Μάνθος Φλαμουράκης και οι ειδικευόμενοι ιατροί Λευτέρης Σφακιανάκης, Γιάννης Γκιώνης, Δήμητρα Ιντζεπογάζογλου και Ελένη Τσαγκατάκη. Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.
Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 23 Μαρτίου 2017

Ο Δ/ντής          

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Διάλεξη με θέμα: “Ενδείξεις χορηγών αίματος και παραγώγων αυτού” (23/3/2017) 21/03/2017

αναρτήθηκε στις 21/03/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Πέμπτη 23/03/2017 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:
“Ενδείξεις χορηγών αίματος και παραγώγων αυτού”.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Κατερίνα Σφυριδάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας του Βενιζελείου.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 20 Μαρτίου 2017

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης

12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοηθικής, Ιατρικής Δεοντολογίας & Ιατρικού Δικαίου (21 -23 Μαρτίου 2017) 30/12/2016

αναρτήθηκε στις 30/12/2016

UNESCO - Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος

12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοηθικής, Ιατρικής Δεοντολογίας και Ιατρικού Δικαίου

21 -23 Μαρτίου 2017
Λεμεσός Κύπρου

 

Δελτίο Τύπου (Ελ) PDF
Δελτίο Τύπου (En)  PDF

 

6ο Συνέδριο Προνοσοκομειακής Καρδιολογίας στην ΠΦΥ (17-19 Μαρτίου 2017) 16/01/2017

αναρτήθηκε στις 16/01/2017

6ο Συνέδριο Προνοσοκομειακής Καρδιολογίας στην ΠΦΥ

 

17-19 Μαρτίου 2017

Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Ηλιοβασίλεμα

 

Σχετικό αρχείο PDF

Επιστημονική Εκδήλωση "Καρκίνος Παχέος Εντέρου" (18-19 Μαρτίου 2017) 14/12/2016

αναρτήθηκε στις 14/12/2016

Επιστημονική Εκδήλωση
"Καρκίνος Παχέος Εντέρου"

18-19 Μαρτίου 2017
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη, Κοζάνη

 

1η Ημερίδα Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων των Ενόπλων Δυνάμεων (17/3/2017) 17/02/2017

αναρτήθηκε στις 17/02/2017

1η Ημερίδα Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων των Ενόπλων Δυνάμεων

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Αμφιθέατρο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Xαιρετισμός Προέδρου (πατήστε ΕΔΩ)
Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημερίδας (πατήστε ΕΔΩ)

Ελεύθερη Είσοδος

 

Γραμματειακή Οργάνωση: Mideast Travel Worldwide
t: 211 211 8842 f: 210 642 6147
e: dspathi@mideast.gr
www.mideast.gr

Παρουσιάσεις Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 03/03/2017

αναρτήθηκε στις 03/03/2017

 

Σοφία Τρουμπέτα
Γραφείο Εγγραφών Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

t 801 100 2345, 210 6748293 m 6936 933018
a Λεωφ. Μεσογείων 265, Νέο Ψυχικό, 15451, Αθήνα
w www.unic.ac.cy
e troubeta.s@unic.ac.cy

Διάλεξη με θέμα: “Διαταραχές αφόδευσης - Αποφρακτική δυσχεσία” (9/3/2017) 07/03/2017

αναρτήθηκε στις 07/03/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Πέμπτη 09/03/2017 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Διαταραχές αφόδευσης - Αποφρακτική δυσχεσία”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ευάγγελος Ξυνός, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 06 Μαρτίου 2017

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας - Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (3-5 Μαρτίου 2017) 08/02/2017

αναρτήθηκε στις 08/02/2017

Επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο μπορείτε να βρίσκεται στο www.angiologycongress.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία διοργάνωσης Alpha Public Relations, 210 3645 629 (Δευτ. - Παρ., 10:00 - 17:00)

3ο Σεμινάριο-Συνέδριο Θηλασμού : «Μιλένα Ρούσκοβα» (1-5 Μαρτίου 2017) 14/12/2016

αναρτήθηκε στις 14/12/2016

3ο Σεμινάριο-Συνέδριο Θηλασμού :
«Μιλένα Ρούσκοβα»

1-5 Μαρτίου 2017
Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Επιστημονική Διημερίδα «Ισχαιμική Νόσος του πλακούντα» (4-5 Μαρτίου 2017) 14/12/2016

αναρτήθηκε στις 14/12/2016

Επιστημονική Διημερίδα

«Ισχαιμική Νόσος του πλακούντα»

 

 

4-5 Μαρτίου 2017

Met Hotel, Θεσσαλονίκη

 

Benign Anorectal Disease Masterclass (3-4 Μαρτίου 2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

Benign Anorectal Disease Masterclass

 

3-4 Μαρτίου 2017

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

 

Εξελίξεις στη Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού (24-26 Φεβρουαρίου 2017) 06/02/2017

αναρτήθηκε στις 06/02/2017

Εξελίξεις στην Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού.
Σύγχρονες Κατευθυντήριες Οδηγίες, Διάγνωσης, Χειρουργικής και Συντηρητικής Θεραπείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με χαρά σας προσκαλούμε στο 1ο Συνέδριο Εξελίξεων στη Χειρουργική Ογκολογία του Πεπτικού. Σύγχρονες Κατευθυντήριες Οδηγίες Διάγνωσης και Χειρουργικής - Συντηρητικής Θεραπείας.

Η διοργάνωση του συνεδρίου αποσκοπεί στην επιστημονική συζήτηση που θα διεξαχθεί προάγοντας τη γνώση σε ιατρική πράξη, διατηρώντας την αισιόδοξη πλευρά της επιστήμης, τη διάθεση και την ελπίδα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα δύσκολα.

Η άσκηση του έργου μας, έχει αναφορά στον άνθρωπο και απαιτεί ηθική και διανοητική συνεισφορά. Τα θέματα που θα συζητηθούν στα στρογγυλά τραπέζια, αποτυπώνουν τις τρέχουσες εξελίξεις, τα προβλήματα και τις ανάγκες της άσκησης της χειρουργικής επιστήμης.

Το συνέδριο επενδύει στην ανίχνευση του καλύτερου επιστημονικού εαυτού, των διοργανωτών και των συμμετεχόντων, εισάγοντας μια διαδικασία κρίσης, κριτικής και διαλόγου. Ευελπιστούμε ότι το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα θα είναι κίνητρο για την επιτυχή συμμετοχή σας στις εργασίες του Συνεδρίου.

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε                                           Ο Πρόεδρος της Ε.Ε

Γεώργιος Χαλκιαδάκης                                            Εμμανουήλ Χρυσός

Καθηγητής Χειρουργικής-                                      Καθηγητής Χειρουργικής
Χειρουργική θώρακος                                                                            

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης                    Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Επιστημονικό Πρόγραμμα (Πατήστε ΕΔΩ)

Γενικές Πληροφορίες Συνεδρίου (Πατήστε ΕΔΩ)

Ημερομηνία Διεξαγωγής
24 - 26 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθεσία
Aquila Atlantis Hotel
Διεύθυνση: Υγείας 2, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο: 281 022 9103

Διοργάνωση
Εταιρεία Βιοϊατρικών Ερευνών Παθήσεων Πεπτικού Συστήματος (Ε.Β.Ε.Π.ΠΕ.Σ)
Συνδιοργάνωση: Πανεπιστημιακή Γενική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.ΓΝΗ)

Δήλωση συμμετοχής (Πατήστε ΕΔΩ)

Γραμματεία Συνεδρίου (Πατήστε ΕΔΩ)

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕTAIΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (22-26 Φεβρουαρίου 2017) 06/12/2016

αναρτήθηκε στις 06/12/2016

Αξιότιμες/οι κυρίες /οι,

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22-26 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των περιλήψεων των εργασιών ως εξής:

 • Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περίληψης εργασίας με επιθυμητό τρόπο παρουσίασης ως προφορική ανακοίνωση είναι η 15η Δεκεμβρίου 2016
 • Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή περίληψης εργασίας με επιθυμητό τρόπο παρουσίασης ως αναρτημένη ανακοίνωση είναι η 11η Ιανουαρίου 2017

Οι θεματικές ενότητες των Προφορικών και των Αναρτημένων Ανακοινώσεων είναι οι κάτωθι:

 • Παθολογία – Ανοσολογία –Αλλεργιολογία – Ρευματολογία
 • Παθολογία – Λοιμωξιολογία – Εντατικολογία – Πνευμονολογία
 • Παθολογία – Καρδιολογία – Καρδιαγγειακές / Μεταβολικές Παθήσεις
 • Παθολογία – Νεφρολογία – Ενδοκρινολογία
 • Παθολογία – Ηπατολογία – Γαστρεντερολογία
 • Παθολογία – Ογκολογία - Αιματολογία

Θα βραβευθούν οι τρεις (3) καλύτερες Προφορικές καθώς και οι τρεις (3) καλύτερες Αναρτημένες Ανακοινώσεις του Συνεδρίου.

Εκ μέρους της Ο.Ε. του Συνεδρίου, σας προσκαλούμε να καταθέσετε με αναρτημένη ανακοίνωση την εργασιακή εμπειρία του ιατρείου σας αναφορικά με τους ασθενείς, τα νοσήματα, και την λαμβανόμενη αγωγή της περιοχής του ιατρείου σας. Μελλοντικά, θα υπάρξει αξιοποίηση αυτού του υλικού από την Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος σε ερευνητική μελέτη με τη συμμετοχή σας.

Για να υποβάλετε online την εργασία σας κάντε click εδώ, και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.imsgcongress2017.gr

Με εκτίμηση,

Για τη Γραμματεία του Συνεδρίου
Λεμπέση Αλεξάνδρα

www.free-spirit.gr

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ & ΕΜΒΟΛΗ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (22/2/2017) 21/02/2017

αναρτήθηκε στις 21/02/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι


στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Μητέρα Κρήτης σας προσκαλούμε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, 19.00-21.00, Αίθουσα Σεμιναρίων Μητέρα, στην εκδήλωση με θέμα ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ & ΕΜΒΟΛΗ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Προεδρείο: Ευαγγ. Κατριαδάκη, Αν. Καπασάκη, Ν. Μαρταβαντζής

Πνευμονική εμβολή
Εμ. Δερμιτζάκης, Αναισθησιολόγος, Μητέρα Κρήτης

Εμβολή αμνιακού υγρού
Γ. Ξηρουχάκης, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Μητέρα Κρήτης

Με εκτίμηση
Σταύρος Σηφάκης
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Μητέρα Κρήτης

Αφίσα PDF

Πρόγραμμα PDF

26ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (20-21 Φεβρουαρίου 2017) 13/02/2017

αναρτήθηκε στις 13/02/2017

26ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας


Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Αμφιθέατρο «251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας»

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής έχω την ιδιαίτερη χαρά να σας προσκαλέσω να παρακολουθήσετε τις Εργασίες του 26ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συμποσίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Το Συμπόσιο είναι η κορυφαία ετήσια επιστημονική εκδήλωση του Νοσοκομείου και θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2017.

Το φετινό Συμπόσιο εστιάζει μεταξύ άλλων σε νοσήματα που επηρεάζουν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και η οστεοπόρωση. Για πρώτη φορά θα δοθεί η ευκαιρία σε νέους συναδέλφους να παρουσιάσουν το επιστημονικό τους έργο στα πλαίσια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τους διατριβών. Τέλος, περιλαμβάνει θέματα αεροπορικής ιατρικής που αφορούν πρόσφατες εξελίξεις στην εκπαίδευση της φυσιολογίας της πτήσης, καθώς επίσης και θέματα ιστορίας στρατιωτικής ιατρικής.

Στο φετινό Συμπόσιο προσκλήθηκαν ως ομιλητές και διακεκριμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Ιατρικής Κοινότητας. Η αποδοχή της πρόσκλησης είναι ιδιαίτερη τιμή για το Νοσοκομείο και τονίζει τις στενές σχέσεις του με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εργασίες του 26ου Πολυθεματικού Ιατρικού Συμποσίου και σας διαβεβαιώ ότι εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή διοργάνωσή του.

Με εκτίμηση,

Σμήναρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κόκκορης Διευθυντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook, και να δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα εδώ


Γραμματειακή Υποστήριξη: Mideast Travel Worldwide
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νταϊάνα Σπαθή
Τηλ.: 211 2118842 Fax: 210 642 6147
Email: dspathi@mideast.gr, mice@mideast.gr
www.mideast.gr

9ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας (17 - 18 Φεβρουαρίου 2017) 20/12/2016

αναρτήθηκε στις 20/12/2016

Καλαμάτα 13-12-2016


Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Εκ μέρους της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας μας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 17 και 18 Φεβρουαρίου 2017, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Elite στην Καλαμάτα.

Τo Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας για ένατη συνεχή χρονιά, αισιοδοξεί να αγκαλιάσει όλους τους συναδέλφους που εργάζονται και εξακολουθούν να οραματίζονται την ιατρική, ως την κορωνίδα των επιστημών, σε κόντρα των δυσκολιών της εποχής μας.

Στόχος του συνεδρίου είναι, να προσεγγίσει ιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας, δίνοντας τους ένα ελεύθερο βήμα κατάθεσης απόψεων και διαλόγου σε όλα τα θέματα, που άπτονται της σύγχρονης ιατρικής, εκπληρώνοντας ένα συμπληρωματικό ρόλο με τα κέντρα μετάδοσης της ιατρικής γνώσης της κάθε ειδικότητας. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο, επίκαιρο και η αποτύπωση των θέσεων θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη μελλοντική οργάνωση των επόμενων συνεδρίων.

Η συμμετοχή σας κρίνεται πολύτιμη και η ενδυνάμωση του ρόλου του συνεδρίου θα ισχυροποιήσει κυρίως τις σχέσεις μέσα στην ιατρική κοινότητα της Μεσσηνίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

 

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε και πάλι !


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Ε.ΜΕΣ.              

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ                                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Σχετικό αρχείο PDF

Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων 2016 με Θέμα: Ιογενείς Λοιμώξεις (18/2/2017) 15/12/2016

αναρτήθηκε στις 15/12/2016

Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων 2016 με Θέμα:

Ιογενείς Λοιμώξεις

 

18 Φεβρουαρίου 2017

Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

 

2ο Πρακτικό Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία (18/2/2017) 14/12/2016

αναρτήθηκε στις 14/12/2016

2ο Πρακτικό Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία

 

 

18 Φεβρουαρίου 2017

Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

 

3ο HPV Σεμινάριο (18 Φεβρουαρίου 2017) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

3ο HPV Σεμινάριο

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των θηλωμάτων (HPV)

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

http://3hpv.mdcongress.gr

Διάλεξη με θέμα: Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στη Χειρουργική (13/02/2017) 09/02/2017

αναρτήθηκε στις 09/02/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, τη Δευτέρα 13/02/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:
“Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στη Χειρουργική”.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Κική Πετράκη, Παθολόγος, Επιμελήτρια Α’.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

Ηράκλειο, 08 Φεβρουαρίου 2017

Ο Δ/ντής              

Μανούσος Χριστοδουλάκης   

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (10-11 Φεβρουαρίου 2017) 06/02/2017

αναρτήθηκε στις 06/02/2017

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ –

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Ώρα έναρξης: Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου στις 16.00

Ώρα λήξης: Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου στις 18.30

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα


Για τη ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής «ΕΔΩ»

Πρόγραμμα (Πατήστε ΕΔΩ)

 

Ομιλία: "Νόσος των Δυτών" στην ελεύθερη κατάδυση (11/2/2017) 27/01/2017

αναρτήθηκε στις 27/01/2017

Ηράκλειο, 25/01/2017


Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στην προσπάθεια του για έγκυρη και άρτια ενημέρωση των πολιτών και του ιατρικού κόσμου, σας προσκαλεί σε ομιλία το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 15:30 στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

θέμα ομιλίας: "Νόσος των Δυτών" στην ελεύθερη κατάδυση

Στόχος μας να δοθούν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ασθένεια, συμπτώματα, θεραπεία, πρόληψη της νόσου.

Ομιλητές: 
κ. Βαβάσης Παύλος, ιατρός Υπερβαρικής- Καταδυτικής Ιατρικής, 
τέως Διευθυντής της Μονάδας Υπερβαρικής & Καταδυτικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
κα Καλογριδάκη Μαρίνα, Αναισθησιολόγος, Μετεκπαιδευθείσα στην Υπερβαρική Ιατρική στο Πολεμικό Ναυτικό Αθηνών

Συντονίστρια: 
κα Αστυρακάκη Ελισάβετ, Αναισθησιολόγος


Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Χάρης Βαβουρανάκης                                                  Γεώργιος Κοχιαδάκης

Υπεύθυνος Οργάνωσης Εκδήλωσης
Νικόλαος Βολιτάκης

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - APLS (4-5 Φεβρουαρίου 2017) 22/09/2016

αναρτήθηκε στις 22/09/2016

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στο Ηράκλειο 04-05 Φεβρουαρίου 2017, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life Support Group.

Σχετικό αρχείο PDF

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ALZHEIMER: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (2-5 Φεβρουαρίου 2017) 03/06/2016

αναρτήθηκε στις 03/06/2016

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,
 
Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (PICAD) και 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MeCOND), που θα πραγματοποιηθεί στο Grand Hotel Palace, στη Θεσσαλονίκη, στις 2-5 Φεβρουαρίου 2017.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα υπάρχει τομέας με θέματα Νευροψυχολογίας.

Θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να συναντηθούν, να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα νεότερα δεδομένα που αφορούν θέματα Νευροψυχολογίας και Γνωστικής Ψυχολογίας στον ηλικιωμένο πληθυσμό. Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τις νοητικές λειτουργίες και τον εγκέφαλο, τη νευροψυχολογική εκτίμηση, τα ψυχομετρικά εργαλεία, τις νευροψυχολογικές παρεμβάσεις, τις εκφυλιστικές και μη διαταραχές με επιπτώσεις στη νοητική λειτουργία και ερευνητικές εργασίες.

Η συνεργασία σας και η συμμετοχή σας θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και πολύτιμη σε αυτή μας την προσπάθεια.

Αν ενδιαφέρεστε, να συμμετάσχετε με:

 1. Προφορική ανακοίνωση ερευνητικής εργασίας, στείλτε τον τίτλο της μελέτης και το όνομα του εισηγητή.
 2. Poster ερευνητικής εργασίας, στείλτε τον τίτλο της μελέτης και τα ονόματα των συντελεστών.
 3. Στρογγυλό τραπέζι, στείλτε τον τίτλο του τραπεζιού, τους τίτλους των επιμέρους ομιλιών και τα ονόματα των εισηγητών.
 4. Μεμονωμένη ομιλία, στείλτε τον τίτλο και το όνομα του εισηγητή.
 5. Εργαστήριο (workshop), στείλτε τον τίτλο και το όνομα ή τα ονόματα των εκπαιδευτών.
   

Αν ενδιαφέρεστε παρακαλούμε στείλτε την πρότασή σας, έως 30 Ιουνίου 2016, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: neuropsychology.alz@gmail.com

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

 

Με εκτίμηση,

Η επιστημονική ομάδα του τομέα Νευροψυχολογίας της Alzheimer Hellas

Διάλεξη με θέμα: Αποκατάσταση της βουβωνοκήλης state of art (30/01/2017) 27/01/2017

αναρτήθηκε στις 27/01/2017

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, τη Δευτέρα 30/01/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Αποκατάσταση της βουβωνοκήλης state of art”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Θωμάς Τσαγκατάκης, Χειρουργός, Ασκληπιείο.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης

Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 05/12/2016

αναρτήθηκε στις 05/12/2016

Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών

«Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

 

Υποβολή δικαιολογητικών από 1/12/2016 έως και 31/01/2017

 

Ανακοίνωση PDF
ΦΕΚ PDF
Αίτηση PDF
Φόρμα συστατικής επιστολής PDF

14ος Κύκλος-Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας (27-29 Ιανουαρίου 2017) 13/01/2017

αναρτήθηκε στις 13/01/2017

14ος Κύκλος-Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας
με θέμα

«Εκεί που η Νεφρολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες»

27-29 Ιανουαρίου 2017
Βόλος - Ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

11ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής (26 - 28 Ιανουαρίου 2017) 18/01/2017

αναρτήθηκε στις 18/01/2017

11ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής

 

26 - 28 Ιανουαρίου 2017

Αθήνα - Ξενοδοχείο Crowne Plaza

 

Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ

 

Πρόγραμμα PDF

Εκδήλωση με θέμα: ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ (25/1/2017) 23/01/2017

αναρτήθηκε στις 23/01/2017

Εκδήλωση με θέμα:

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

25 Ιανουαρίου 2017

19.00-21.00 (Αίθουσα Σεμιναρίων Μητέρα)

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: Ορμόνες & Υγεία (22/01/2017) 20/01/2017

αναρτήθηκε στις 20/01/2017

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

Ενημερωτική Εκδήλωση για το κοινό με θέμα:

Ορμόνες & Υγεία

 

22 Ιανουαρίου 2017

Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ημερίδα: Βελτιώνοντας την ποιότητα μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (21/1/2017) 11/01/2017

αναρτήθηκε στις 11/01/2017

Ηράκλειο, 10-1-2017

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
Αίθουσα «Καστελλάκη» ΕΒΕΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από τον Απρίλιο 2016 λειτουργεί η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης (ΦΕΚ 3014, τΒ, 21-9-2016). Σας επισυνάπτω το πρόγραμμα της Ημερίδας με θέμα «Βελτιώνοντας την Ποιότητα Μοσχευμάτων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος» που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, 21 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του ΕΒΕΗ.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Αιματολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την παρουσία σας με σκοπό την κοινή προσπάθεια για τη βέλτιστη λειτουργία της Τράπεζας προς όφελος των ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.

Πρόγραμμα Ημερίδας ( πατήστε εδώ )

 

Σας ευχαριστώ πολύ,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 

Ελένη Παπαδάκη
Καθηγήτρια Αιματολογίας

Ημερίδα "Βελτιώνοντας την ποιότητα μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος" (21/01/2017) 20/12/2016

αναρτήθηκε στις 20/12/2016

Ημερίδα

"Βελτιώνοντας την ποιότητα μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος" 

21 Ιανουαρίου 2017
Αίθουσα "Καστελλάκη"
ΕΒΕΗ - Ηράκλειο

 

Πρόγραμμα PDF

Διάλεξη: Νεότερες εξελίξεις στη θρόμβωση της λαγονομηριαίας (18/01/2017) 16/01/2017

αναρτήθηκε στις 16/01/2017

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Τετάρτη 18/01/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Νεότερες εξελίξεις στη θρόμβωση της λαγονομηριαίας”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Αλέξανδρος Καφετζάκης, Αγγειοχειρουργός, Επιμελητής Α’ της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πα.Γ.Ν.Η .

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.


Ηράκλειο, 14 Ιανουαρίου 2017

Ο Δ/ντής              

Μανούσος Χριστοδουλάκης  

 

Διάλεξη: Τεκμηριωμένη άποψη για την προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου (16/1/2017) 13/01/2017

αναρτήθηκε στις 13/01/2017

Δελτίο τύπου


Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, τη Δευτέρα 16/01/2017 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Τεκμηριωμένη άποψη για την προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Έλκο Ντε Μπρε, Χειρουργός,
Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 12 Ιανουαρίου 2017

Ο Δ/ντής              

Μανούσος Χριστοδουλάκης  

 

Σεμινάρια Αγγλικής Ιατρικής Ορολογίας 07/12/2016

αναρτήθηκε στις 07/12/2016

Ο εκπαιδευτικός όμιλος dp studies σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Greenwich προσφέρει κύκλους σπουδών που οδηγούν σε πιστοποίηση Αγγλικής Ιατρικής Ορολογίας.

Αγγλικά για Ιατρούς

Το πρόγραμμα κατάρτισης Αγγλικών για Ιατρούς είναι διάρκειας 40 ωρών και απευθύνεται σε άτομα με τουλάχιστον μέτρια γνώση Αγγλικών, δηλαδή επιπέδου Β1. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι σπουδαστές μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, λαμβάνοντας μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην Ιατρική Ορολογία του Πανεπιστημίου του GREENWICH. Στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να εξεταστούν, λαμβάνουν μόνο βεβαίωση παρακολούθησης του Πανεπιστημίου. Για τους πολύ αρχάριους, αρχικά αξιολογείται το επίπεδό τους και στη συνέχεια προτείνουμε ενισχυτική εκπαίδευση, πριν την ένταξή τους στο σεμινάριο εκμάθησης Αγγλικών Ειδικότητας.

Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα σπουδών  ΕΔΩ

Το σεμινάριο Αγγλικών για Ιατρικής Ορολογίας απευθύνεται σε όσους:

 • Έχουν πελάτες από το εξωτερικό
 • Σκοπεύουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά
 • Επιθυμούν να μελετήσουν ξενόγλωσσες πηγές
 • Σκοπεύουν να μετεγκαταστηθούν στο εξωτερικό


Κόστος

Εξειδικευμένο σεμινάριο για Ιατρική Ορολογία (40 ώρες): 390 ευρώ

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα μας στην διεύθυνση: http://bit.ly/2dBIq55 ή στείλτε e-mail στο languages@dp.gr .

Εναλλακτικά, επισκεφτείτε μας σε ένα από τα παραρτήματα του dp studies:

 • 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
 • 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος) – τηλ. 2810.313.603

ή τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 


Με εκτίμηση,


Κώστας Σενετάκης
Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies
web: www.dpstudies.gr , www.dp.gr
facebook: www.facebook.com/dpstudies

dp studies - Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2
Alexander - Ειδικά Κέντρα Διαγωνισμών ΑΣΕΠ - Δημοσίου
i-pass - Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2810-24.00.24, 2810-285.627, 2810-313.603, 2810-317.034
Email Γενικό dp studies: mail@dp.gr
Email dp studies Κορωναίου: center@dp.gr
Email dp studies Θέρισος: therisos@dp.gr
Email Alexander: alexander@dp.gr
Email i-pass: info@ipass.edu.gr

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΝΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 - 2016 12/11/2015

αναρτήθηκε στις 12/11/2015

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2015 -2016

 

Σχετικό αρχείο PDF

Διάλεξη: Νεότερες απόψεις για τα Σαρκώματα μαλακών μορίων (21/12/2016) 20/12/2016

αναρτήθηκε στις 20/12/2016

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Νεότερες απόψεις για τα Σαρκώματα μαλακών μορίων”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Έλκο Ντε Μπρε, Χειρουργός,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.


Ηράκλειο, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (21/12/2016) 19/12/2016

αναρτήθηκε στις 19/12/2016

Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων για το 2016 -2017 η Επιστημονική Επιτροπή του ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 19.00-21.00 στην αίθουσα σεμιναρίων του ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης

Προεδρείο: Σταύρος Σηφάκης, Γιώργος Φρουδαράκης

- Γυναικολογικό υπερηχογράφημα: tips & tricks στην καθημερινή κλινική πράξη (Αικατερίνη Ντόμαλη, Επικ. Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας Παν/μιου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)
- υστεροηχογραφία (Σταύρος Μουσουράκης, Ακτινολόγος, Δρ. Παν/μιου Αθηνών, FRCR, Μητέρα Κρήτης)

Aναλυτικό πρόγραμμα των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων του ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης για το 2016-2017

Σύντομες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα για τον καρκίνο του μαστού. Μέρος ΙΙ (19/12/2016) 16/12/2016

αναρτήθηκε στις 16/12/2016

Δελτίο τύπου


Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, τη Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Σύντομες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα για τον καρκίνο του μαστού. Μέρος ΙΙ”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ηλίας Σανιδάς, Χειρουργός.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.


Ηράκλειο, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δ/ντής           

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής (17-19 Δεκεμβρίου 2016) 07/12/2016

αναρτήθηκε στις 07/12/2016

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής

 

17-19 Δεκεμβρίου 2016

Ξενοδοχείο Thermae Sylla Spa στην Αιδηψό

 

Πρόγραμμα PDF

Διημερίδα «Πρόωρος τοκετός. Από το Α έως το Ω» (17 – 18 Δεκεμβρίου 2016) 04/10/2016

αναρτήθηκε στις 04/10/2016

Διημερίδα «Πρόωρος τοκετός. Από το Α έως το Ω»

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης και Θεραπείας του Εμβρύου
17 – 18 Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Crowne Plaza (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα) 

www.pretermlabour2016.mdcongress.gr

Forum Παθολογίας: Δυνατότητες και όρια του παθολόγου (15 -17 Δεκεμβρίου 2016 ) 07/12/2016

αναρτήθηκε στις 07/12/2016

Forum Παθολογίας: Δυνατότητες και όρια του παθολόγου

15 -17 Δεκεμβρίου 2016
Αίγλη Ζαππείου, αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, Αθήνα

 

Σχετικό αρχείο PDF

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΕΠΑΜ "Διλήμματα & Αντιθέσεις" (16-17 Δεκεμβρίου 2016) 06/12/2016

αναρτήθηκε στις 06/12/2016

Το μήνυμα απευθύνεται κυρίως σε συναδέλφους Γυναικολόγους

 

Αγαπητοί συνάδελφοι.

 

Εκ μέρους της Ελληνικής Γυναικολογικής Εταιρείας Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ), θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι την Παρασκευή και το Σάββατο 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του νοσοκομείου ΙΑΣΩ, στην Αθήνα, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΕΠΑΜ "Διλήμματα & Αντιθέσεις" με θέμα "Screening, διάγνωση, παρακολούθηση μαστού. Απόψεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Μη – Ειδικό". Στόχος του συνεδρίου είναι η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών μαστού για τους μη ειδικούς στο μαστό, κυρίως γυναικολόγους.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και θα χορηγηθούν 6 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD CREDITS) από τον Π.Ι.Σ.

Η συμμετοχή και παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν για όλους.

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΓΕΠΑΜ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΑΓΑΝΗΣ
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Χειρουργός Μαστού
Ταμίας στο Δ.Σ. της ΕΓΕΠΑΜ

site της Εταιρείας http://www.egepam.gr/

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ - PLS (17/12/2016) 22/09/2016

αναρτήθηκε στις 22/09/2016

Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει στα Χανιά, στις 17 Δεκεμβρίου 2016, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου οι υποψήφιοι πιστοποιούνται, εάν το επιθυμούν, στο Advanced Life Support Group.


Σχετικο αρχείο PDF

Θεραπεία γεφύρωσης (bridging) αντιπηκτικής αγωγής σε χειρουργικούς ασθενείς (13/12/2016) 12/12/2016

αναρτήθηκε στις 12/12/2016

Δελτίο τύπου

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Τρίτη 13/12/2016 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Θεραπεία γεφύρωσης (bridging) αντιπηκτικής αγωγής σε χειρουργικούς ασθενείς” σε κοινή συνάντηση με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Κατερίνα Πυροβολάκη, Αιματολόγος.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 11 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δ/ντής             

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (8 -11 Δεκεμβρίου 2016) 18/03/2016

αναρτήθηκε στις 18/03/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)

25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016

8 -11 Δεκεμβρίου 2016

ΑΘΗΝΑ
Ξενοδοχείο: «ATHENS HILTON»

 

Προαναγγελία Συνεδρίου PDF

 


 

16ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο (9 -10 Δεκεμβρίου 2016) 17/11/2016

αναρτήθηκε στις 17/11/2016

Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

16ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο

 

09 και 10 Δεκεμβρίου 2016

Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα 

 

Α’ Ανακοίνωση PDF

4ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Επείγουσας Ιατρικής (9 - 10 Δεκεμβρίου 2016) 10/10/2016

αναρτήθηκε στις 10/10/2016

4ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Επείγουσας Ιατρικής

9 - 10 Δεκεμβρίου 2016

Αθήνα, ξενοδοχείο Royal Olympic

 

http://www.hesem.gr/?p=2039

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας (8-10 Δεκεμβρίου 2016) 29/09/2016

αναρτήθηκε στις 29/09/2016

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας.
Ανοσιακό Σύστημα και Δημόσια Υγεία

8-10 Δεκεμβρίου 2016

Θεσσαλονίκη - Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

 

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας θα ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ μέσω διαδικτύου.
Για όσους παρακολουθήσουν διαδικτυακά, η συμμετοχή είναι η ίδια, περιλαμβάνει την αποστολή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και των Πρακτικών ( τεύχος "ΑΝΟΣΙΑ" ).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΑ, email: info@helsim.gr

 

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
Μαιάνδρου 23, Αθήνα, 11528
Κα Φώφη Αγγελοπούλου
Τηλ. 210-7211845, 6972-863702
Email: info@helsim.gr
www.helsim.gr

Το Συνέδριο έχει Μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
με 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ( CME - CPD Credits )

Σχετικό αρχείο PDF

Σύντομες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα για τον καρκίνο του μαστού (05/12/2016) 05/12/2016

αναρτήθηκε στις 05/12/2016

Δελτίο τύπου


Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, τη Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Σύντομες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα για τον καρκίνο του μαστού. Μέρος Ι”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Ηλίας Σανιδάς, Χειρουργός.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 02 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δ/ντής            

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων (2-4 Δεκεμβρίου 2016) 15/06/2016

αναρτήθηκε στις 15/06/2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, που θα διεξαχθεί στις 2-4 Δεκεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο αυτό που πραγματοποιείται ανά διετία, έχει πια καθιερωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων Οφθαλμιάτρων, ενώ η αυξανόμενη επιτυχία των συνεδρίων αποτελεί δείκτη αναγνώρισης από την Οφθαλμολογική κοινότητα των προσπαθειών που καταβάλλει η Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ) για την εξωστρέφεια της Εταιρείας και την επιμόρφωση των Ελλήνων Οφθαλμιάτρων στον Τομέα των οφθαλμικών φλεγμονών.

Και το φετινό συνέδριο σκοπεύει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον με πλούσια θεματολογία που περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια, διαλέξεις και δορυφορικά συμπόσια που θα επιμεληθούν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές.
Πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε στο site του συνεδρίου (www.ocularinflammation-congress2016.gr) το οποίο και θα ανανεώνεται διαρκώς.

 

Ανακοίνωση PDF

Σύγχρονα Θέματα Παθολογίας (1 - 3 Δεκεμβρίου 2016) 17/11/2016

αναρτήθηκε στις 17/11/2016

Το συνέδριο "Σύγχρονα Θέματα Παθολογίας" θα λάβει χώρα στο «Σουκάκειο» Αμφιθέατρο Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας & Εκπαίδευσης, στο Π.Γ.Ν. Αττικόν Αθηνών από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2016. Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει θέματα δημόσιας υγείας, διασυνδετικής ιατρικής, διαχείρισης συχνών παθολογικών προβλημάτων, και τέλος ιατρική ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια τα θέματα να αντανακλούν το «βάθος» και το «εύρος» της σύγχρονης Παθολογίας υπηρετώντας θεμελιώδεις αρχές της όπως η ολιστική και ιεραρχημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων του ενήλικα ασθενή -ιδίως του γηριατρικού, η ορθολογική και τεκμηριωμένη χρήση διαγνωστικών και θεραπευτικών χειρισμών, και τέλος η πρόσκληση σε ιατρούς- συμβούλους άλλων ειδικοτήτων με σαφή ερωτήματα και κριτική αξιολόγηση των συστάσεων τους.

Οργανωτική Επιτροπή:

Δ. Μπούμπας

Ε. Ι. Γιαμαρέλλος- Μπουρμπούλης

Δ. Καββαθά

Α. Χούντα

Σ. Τσιόδρας

Α. Αντωνιάδου

Α. Παπαδόπουλος

 

Η συμμετοχή στο συνέδριο για τους Ε.Υ. και φοιτητές είναι δωρεάν.

 

Προχωρείστε στην εγγραφή σας ΕΔΩ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του συνεδρίου ΕΔΩ

13ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας (3 Δεκεμβρίου 2016) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

13ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016,

Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

http://www.mdcongress.gr

Διάλεξη: Ανοικτές κακώσεις θώρακος-κοιλίας (01/12/2016) 28/11/2016

αναρτήθηκε στις 28/11/2016

Δελτίο τύπου

 

Στο πλαίσιο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της Γενικής Χειρουργικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, για το έτος 2016-2017, την Πέμπτη 01/12/2016 και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: “Ανοικτές κακώσεις θώρακος-κοιλίας”.

Ομιλητής θα είναι ο κος Στυλιανός Κτενιαδάκης, Χειρουργός, Επιμελητής Α’, ΤΕΠ Βενιζελείου.

Τόπος διεξαγωγής, η Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ελεύθερη.

 

Ηράκλειο, 28 Νοεμβρίου 2016

Ο Δ/ντής             

Μανούσος Χριστοδουλάκης 

Καρδιά-Διαβήτης-Οφθαλμός & Μυοσκελετικό - Όλες οι εξελίξεις (25-26 Νοεμβρίου 2016) 24/10/2016

αναρτήθηκε στις 24/10/2016

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Καρδιά-Διαβήτης-Οφθαλμός & Μυοσκελετικό - Όλες οι εξελίξεις»

25-26 Νοεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.)

-

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ε.ΕΛΙ.Α. σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Εκπαιδευτική Διημερίδα, η οποία διοργανώνεται στην Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια  και τελεί υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και την έγκριση του ΕΟΦ.

Η προεγγραφή σας μπορεί να υποβληθεί συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής, πατώντας ΕΔΩ

Η εγγραφή για τη συμμετοχή με περίληψη εργασίας έχει κόστος 20€ - ανεξαρτήτως βαθμίδος.
Η εγγραφή για την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους φοιτητές,
ειδικευόμενους και ειδικούς ιατρούς- ανεξαρτήτως βαθμίδος.

Οι Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους, κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία του συνεδρίου.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών είναι η 14η Νοεμβρίου 2016
Οι περιλήψεις (abstracts) των Ερευνητικών Εργασιών (προφορική, poster) ή Βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων ή Video 15 λεπτών ή ιατροκοινωνικών-ιατροφιλοσοφικών κειμένων μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη φόρμα, πατώντας ΕΔΩ

Οι Ανασκοπήσεις μπορεί να είναι μέχρι 1500 λέξεις και επιτρέπεται να απηχούν την προσωπική εμπειρία, τις τεχνικές ή την μεθοδολογική προσέγγιση του συγγραφέα. Το ίδιο ισχύει και για τα Video διάρκειας μέχρι 15΄, καθώς και τα ιατροκοινωνικά – ιατροφιλοσοφικά κείμενα.

Καλούνται όλοι οι ιατροί, ελευθεροεπαγγελματίες, πανεπιστημιακοί και ιατροί του ΕΣΥ που ενδιαφέρονται για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις, καθώς και τις επαγγελματικές και φορο-νομικές υποχρεώσεις τους, να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριο.

Εκ μέρους των κ.κ.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΟΥΛΕ
Ρευματολόγου, Προέδρου της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Σεμιναρίου
&
ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΤΣΕΡΗ
Οφθαλμίατρου, Προέδρου της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.)

 

Με εκτίμηση,
Σπυριδούλα Σιαλμά

The Mastermind Group
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 - Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 - 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail. ssialma@tmg.gr
web site. www.tmg.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» 22/10/2016

αναρτήθηκε στις 22/10/2016

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»

 

Προκήρυξη PDF

Συνέδριο κλινικής και μεταφραστικής ογκολογίας (17 - 20 Νοεμβρίου 2016) 10/11/2016

αναρτήθηκε στις 10/11/2016

Συνέδριο κλινικής και μεταφραστικής ογκολογίας

 

17 - 20 Νοεμβρίου 2016

Ξενοδοχείο Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης

-


Πρόγραμμα συνεδρίου PDF
Πρόσκληση 20/11/2016 PDF
Πρόσκληση 17/11/2016 PDF

Προκλήσεις για την Διατήρηση της Γονιμότητας. Ματιά στο Μέλλον (19/11/2016) 14/11/2016

αναρτήθηκε στις 14/11/2016

Ημερίδα:

Προκλήσεις για την Διατήρηση της Γονιμότητας. Ματιά στο Μέλλον

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο Μέγαρο, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα PDF

5ο FORUM ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN (19/11/2016) 24/10/2016

αναρτήθηκε στις 24/10/2016

5ο FORUM ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ METROPOLITAN

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καραγιώργη Σερβίας 18,
T.K.18533, Πειραιάς

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Σας περιμένουμε και φέτος στο 5ο Forum Παιδιατρικής που οργανώνει η Κλινική μας.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας τα προηγούμενα χρόνια μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε και φέτος αυτή την εκδήλωση.

Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε θέματα που θα αναπτύξουν καταξιωμένοι ομιλητές, που προβληματίζουν στην αντιμετώπισή τους, θέματα που αφορούν στην εμφάνιση νέων νοσημάτων που είναι απειλητικά για την ζωή του παιδιού και θέματα που αφορούν σε νέα επιδημιολογικά στοιχεία στην δημόσια υγεία λόγω αλλαγής του υγειονομικού χάρτη. Επίσης θα αναλυθούν νέες απλούστερες θεραπείες σε σοβαρά παιδιατρικά νοσήματα και αλγόριθμοι έγκαιρης διάγνωσης για πρώιμη παρέμβαση σε χρόνιες παθολογικές αλλά και ψυχιατρικές διαταραχές.

Ευελπιστούμε με την συμμετοχή σας σε μία γόνιμη εποικοδομητική συνάντηση με στόχο πάντα την βέλτιστη παιδιατρική πράξη.

 

Με εκτίμηση
Μαρία Καλμαντή
Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Δ/ντρια Παιδιατρικής Κλινικής
Metropolitan Hospital
Πρόεδρος 5ου Forum Παιδιατρικής

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα

Για προεγγραφή πατήστε εδώ

Γραμματεία Forum

Triaena Tours and Congress ΑΕ
Λεωφ. Μεσογείων 15, Αθήνα, 11526
Κα Γεωργία Κατερινιού
Τηλ. 210-7499318/300
albinaki@triaenatours.gr
http://www.triaenacongress.gr/

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PreHospital Trauma Life Support (PHTLS) & PHTLS FOR FIRST RESPONDERS (PHTLS-TFR) 08/07/2016

αναρτήθηκε στις 08/07/2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

PreHospital Trauma Life Support (PHTLS) & PHTLS FOR FIRST RESPONDERS (PHTLS-TFR)

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ (16 Νοέμβριου 2016) 14/11/2016

αναρτήθηκε στις 14/11/2016

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2016
ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Τετάρτη 16 Νοέμβριου 2016
19.00-21.00
Aquila Atlantis Hotel

Προεδρείο: Εύα Βασιλάκη, Γιάννης Νταγιάννης, Σταύρος Σηφάκης

Ο κύκλος του μαστού
Σταμάτης Καρασταμάτης, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Μητέρα Κρήτης

Ο μητρικός θηλασμός δεν είναι μόνο θρέψη
Βασιλική Βαλάρη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Μητέρα Κρήτης

Πρακτικές τοκετού: επίδραση στο μητρικό θηλασμό
Βασιλική Δανηλάτου, Αιματολόγος Κέντρου Αιμοδοσίας Βενιζελείου ΓΝΗ,
Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας (IBCLC)

Παθήσεις μαστού και θηλασμός
Ελευθέριος Γαγάνης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού

Γνώσεις & δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη του μητρικού
θηλασμού
Μένια Καλαϊτζάκη, Μαία, Διευθύνουσα Κλινικής Μητέρα Κρήτης

 

Σχετικό αρχείο PDF

25η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.ΚΟ.Ν.Υ. (11 - 13 Νοεμβρίου 2016) 27/10/2016

αναρτήθηκε στις 27/10/2016

Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης

25η Επιστημονική Εκδήλωση

 

11 - 13 Νοεμβρίου 2016

Χανιά  (ξενοδοχείο SAMARIA)

 

Επιστημονικό πρόγραμμα PDF

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνούς Χειρουργικού Φόρoυμ: «Ποιότητα & Ασφάλεια στη Χειρουργική» (9-12/11/2016) 04/09/2015

αναρτήθηκε στις 04/09/2015

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρoυμ με θέμα:

«Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική»

9-12 Νοεμβρίου 2016

Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

 

Αφίσα PDF

 

20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 02/11/2016

αναρτήθηκε στις 02/11/2016

20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

 

4 - 6 Νοεμβρίου 2016

Divani Caravel, Αθήνα

 

Συνοπτικό πρόγραμμα PDF

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ALSO & ALSG (5 - 6 Νοεμβρίου 2016) 16/09/2016

αναρτήθηκε στις 16/09/2016

56ο Σεμινάριο Μαιευτικού Επείγοντος ALSO (Advanced Life Support In Obstetrics)

Αφίσα PDF

&

17ο Σεμινάριο Γυναικολογικού Επείγοντος ALSG (Advanced Life Support in Gynecology)

Αφίσα PDF

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 - 6 Νοεμβρίου

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παπαδιαμαντοπούλου 20, Ιλίσια ΤΚ: 115 28

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Γραμματεία ΕΕΜΓΕ, τηλ 210 77 89 211, email info@hsoge.gr

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ALSO (Advanced Life Support In Obstetrics) και ALSG (Advanced Life Support in Gynecology) είναι εξειδικευμένα διήμερα σεμινάρια που αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών.
Διοργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Πανεπιστήμιο Αθηνών και βρίσκονται υπό την Αιγίδα της Αμερικάνικης Ακαδημίας AAFP (American Academy of Family Physicians).

Τα σεμινάρια αφορούν ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής, καθώς και άλλες ειδικότητες. Επίσης τα σεμινάρια αφορούν Μαίες, Νοσηλεύτριες, Διασώστες και άλλους επαγγελματίες υγείας.

36ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής (5 - 6 Νοεμβρίου 2016) 10/08/2016

αναρτήθηκε στις 10/08/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το 36ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών στο Π. Ψυχικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των εισηγήσεων περιλαμβάνεται στο επίτομο τεύχος που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος και να συμβάλετε με την ενεργό συμμετοχή σας στην επιτυχία της εκδήλωσης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Μαρίζα Τσολιά
Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας
Διευθύντρια Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

 

Διοργάνωση - Πληροφορίες:
Everest Travel & Congresses (κος Αρβανίτης Δημήτρης)
Tel: 2103249242 (εσωτ. 2234)
Fax: 2103242395
Email: darvanitis@everesttravel.gr

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (4 – 6 Νοεμβρίου 2016) 02/08/2016

αναρτήθηκε στις 02/08/2016

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)

 

Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)
4 – 6 Νοεμβρίου 2016, Αμφιθέατρο ΙΒΕΑΑ (Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα)

 

http://www.2sige.mdcongress.gr

18ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (4-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016) 27/01/2016

αναρτήθηκε στις 27/01/2016

18ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

4-6 Νοεμβρίου 2016

Aquila Porto Rethymno Hotel
Ρέθυμνο Κρήτης

 

Α' Ανακοίνωση PDF

Πρόγραμμα PDF

Επιστημονική Ημερίδα και Σεμινάριο για την Εφηβεία (5 & 6 Νοεμβρίου 2016) 06/10/2016

αναρτήθηκε στις 06/10/2016


Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

«ΕΦΗΒΕΙΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ»


Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.00-15.00

στην Αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου

 

Πρόσκληση PDF
Αφίσα PDF
Πρόγραμμα PDF

 -

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ»

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9:30-16:00

Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης
(Δ/νση: Πρεβελάκη & Γρεβενών, 71202, Ηράκλειο Κρήτης)

 

Ανακοίνωση PDF

Πρόγραμμα PDF

Αίτηση PDF

Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Πρόγραμμα. Υποτροφίες Διδάκτρων 03/10/2016

αναρτήθηκε στις 03/10/2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κέντρο Ερευνών
CSAP, Μεταπτυχιακού Επιπέδου Επαγγελματικό Πρόγραμμα
www.csap.gr


Πιστοποιημένος Επαγγελματίας για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων


Το CSAP λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μόνο κάθε Σάββατο πρωί.


Το CSAP πιστοποιεί ότι είσαι Επαγγελματίας για την Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης ή/και του Οργανισμού μέσω ειδικού Σχεδιασμού και Ελέγχου με χρήση Συστημικών Μεθοδολογιών.
Είναι πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης περίπου 2 ετών.

- Σου προσφέρει εργαλεία και δυνατότητες για την Αποτελεσματική Διαχείριση Συστημάτων σε επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα από τη Διοίκηση μέχρι και την ανάλυση διεργασιών και διαδικασιών.

- Σου προσφέρει δυνατότητες για Ατομικές ή/και Συλλογικές Ομόφωνες αποφάσεις ώστε να ενεργείς ως αποτελεσματικός Ηγέτης.

- Σου αυξάνει τις ευκαιρίες των επιλογών δράσης των επιχειρήσεων με χρήση σχετικού λογισμικού της διεθνούς κοινότητας που σου προσφέρεται δωρεάν.

- Οι πιστοποιημένοι μας εξασφαλίζουν τις προσφερόμενες ευκαιρίες της επαγγελματικής τους προόδου μέσω του CareerBuilder και της Kariera.gr .

- Το CSAP αφουγκράζεται τους κοινωνικούς σφυγμούς και τις οικονομικές δυσχέρειες και προσφέρει πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων σε μη εργαζόμενους και οικονομικά αδύναμους. Για τους εργαζόμενους προσφέρεται μείωση διδάκτρων κατά 50%.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=39.

- Θα γίνουν δεκτά στο Πρόγραμμα 25 άτομα.

- Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15-10-2016

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Medical Research Methodology 30/08/2016

αναρτήθηκε στις 30/08/2016

MSc in Medical Research Methodology

 

The Medical School of Aristotle University of Thessaloniki is starting a new MSc for healthcare professionals, on Medical Research Methodology. Main aim of the course is the training of a wide spectrum of scientists on cutting-edge methodologies and technologies that will assist them in planning and conducting research programs, thus advancing their academic and professional career.

The main features of this MSc which make it especially attractive

 • Short Duration
  From February until January (12 months), the students will complete a 75-ECTS program that includes six modules (three compulsory: Introduction to Statistics, Clinical Research Methodology, Basic Sciences Methodology; and three electives: selection from Advanced Statistics, Systematic Review & Meta-analysis, How to write a paper or a grant proposal, Introduction to Bioethics, Data Mining, Computational Medical Research, as well as a MSc thesis.
 • Blended form
  Combination of onsite and online learning, to allow optimal time management. Only three weeks of onsite teaching (one week in February, one in April and one in June) to ensure minimal physical presence.
 • English language
  To ensure an international group of distinguished tutors and an international class of fellow students, all modules are held in English.
 • Competitive price
  Fees are paid in three divided doses, making this MSc an attractive and affordable option for busy professionals.

Potential students include medical doctors, dentists, biologists, bio-engineers, pharmacists, nurses, pharmaceutical industry or health economics professionals.

 

For further information, please visit

mrm.med.auth.gr

Contact MSc secretariat at

info-mrm@auth.gr

 

New application forms for the MSc in Medical Research Methodology are available at the website mrm.med.auth.gr and will be accepted during the period 1/10/2016 - 31/10/2016

28ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο (29-30 Οκτωβρίου 2016) 13/10/2016

αναρτήθηκε στις 13/10/2016

28ο Παγκρήτιο Παιδιατρικό Συνέδριο

29-30 Οκτωβρίου 2016

Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο-Κρήτης

 

Πρόγραμμα PDF

Σεμινάριο Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Παίδων (29/10/2016) 07/07/2016

αναρτήθηκε στις 07/07/2016

Η Εταιρεία Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική, την Νεογνολογική Κλινική - ΜΕΝΝ και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», διοργανώνει το Σεμινάριο Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Παίδων με φροντιστηριακό χαρακτήρα, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Xenia Volos στο Βόλο.

 

Θεματικές Ενότητες:

 • Ανάνηψη νεογνών & παίδων
 • Οξέα χειρουργικά προβλήματα
 • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια
 • Σηψαιμία - Σηπτική καταπληξία
 • Status Epilepticus

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
 
Κόστος εγγραφής:
Ειδικός ιατρός: 80€
Ειδικευόμενος: 60€
Νοσηλευτές: 40€


 
Για την εγγραφή σας στο Σεμινάριο απαιτείται προ-εγγραφή έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Για το Δελτίο Εγγραφής πατήστε εδώ.

 

Γραμματεία Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Tηλ/Fax: 2413501113

Δήλωση Συμμετοχής / Γενικές Πληροφορίες Σεμιναρίου:
Everest Travel & Congresses
Τηλ: 2103249242
e-mail: conference@everesttravel.gr
web: www.everesttravel.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 17/10/2016

αναρτήθηκε στις 17/10/2016

Ηράκλειο, 17/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ


Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει για τον καρκίνο του μαστού, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα Ανδρόγεω, του Δήμου Ηρακλείου.

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Χάρης Βαβουρανάκης                                                      Γεώργιος Κοχιαδάκης

 

breast cancer afisa A3

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (23/10/2016) 14/10/2016

αναρτήθηκε στις 14/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Αγαπητοί συνάδελφοι!

Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική παρουσίαση που διοργανώνει η Διεθνής Ιατρική Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής (Δ.Ι.Ε.Π.Ο) υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (Ι.Σ.Α) με θέμα:ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ


Ομιλητές θα είναι:
Πετρούλα Δρόσου Γενική Ιατρός, ιδρυτικό μέλος Δ.Ι.Ε.Π.Ο
Κυριάκος Χατζηγεωργίου Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α’, ιδρυτικό μέλος Δ.Ι.Ε.Π.Ο
Μαρία Παπαδοπούλου Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ιδρυτικό μέλος Δ.Ι.Ε.Π.Ο


Προλογίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης Ορθοπαιδικός
 
Η ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων Ι.Σ.Α, 3ος όροφος, Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα,  την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016    Ώρα 11:30 π.μ


Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Email: info@diepo.org     
Website: www.diepo.org

Αφίσα PDF

Εκπαιδευτική εκδήλωση “Advanced Breast & Female Pelvis MR Imaging” (20-22 Οκτωβρίου 2016) 13/10/2016

αναρτήθηκε στις 13/10/2016

Εκπαιδευτική εκδήλωση
της European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology 

με θέμα:
“Advanced Breast & Female Pelvis MR Imaging”

Αθήνα, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών
20-22 Οκτωβρίου 2016

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος του μετεκπαιδευτικού προγράμματος του European School of Radiology της European Society of Radiology.

Πρόγραμμα PDF

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας (20-23 Οκτωβρίου 2016) 25/07/2016

αναρτήθηκε στις 25/07/2016

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας

20-23 Οκτωβρίου 2016

Θεσσαλονίκη 


Το Συνέδριο αποτελεί τη δυναμικότερη πλατφόρμα προβολής του έργου και ανάδειξης της συμβολής, της ειδικότητας της Μαστολογίας στην ιατρική κοινότητα και στην κοινωνία ευρύτερα. Με διευρυμένη θεματολογία, το Συνέδριο στοχεύει στην επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των ιατρών, στην πληροφόρηση και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και απόψεων και στην ενίσχυση της δικτύωσης των συμμετεχόντων. Στο Συνέδριο συμμετέχουν Ειδικευμένοι και Ειδικευόμενοι Ιατροί, Νοσηλευτές και Φοιτητές Ιατρικών Σχολών, ενώ φιλοξενούνται κορυφαίες Φαρμακευτικές Εταιρίες, Εταιρίες Ιατρικών Ειδών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Μαστολογίας.

Μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ

 

Ανακοίνωση συνεδρίου PDF

Ανακοίνωση “call for abstracts” PDF

Σεμινάριο «Σήψη και Εντατική Θεραπεία» (22/10/2016) 08/09/2016

αναρτήθηκε στις 08/09/2016

30ο Σεμινάριο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Π.A. «Π. & Α. Κυριακού»

με θέμα

«Σήψη και Εντατική Θεραπεία»

 

22 Οκτωβρίου 2016,

στο Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Παπαδάτος» του Νοσοκομείου

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου PDF

4ο Συνέδριο «Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία» (20-22 Οκτωβρίου 2016) 22/07/2016

αναρτήθηκε στις 22/07/2016

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Νικόλαος Δ. Βλαϊκίδης, σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στις εργασίες του 4ου Συνεδρίου «Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία» με Πανελλήνια και Διεθνή Συμμετοχή, που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Βελτιστοποίησης της Θεραπείας των Νευρολογικών Ασθενειών (ΕΛ.Ε.ΒΕ.ΘΕ.Ν.Α.), και θα διεξαχθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο THE MET HOTEL στη Θεσσαλονίκη.H Α’ Ανακοίνωση καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής Περιλήψεων βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
www.praxicon.gr/neurology.html

ΙΣΗ: 2oς κύκλος επιδοτούμενων σεμιναρίων 22/09/2016

αναρτήθηκε στις 22/09/2016

Ηράκλειο, 22/09/2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα κατάρτισης, προτίθεται να οργανώσει 2o κύκλο επιδοτούμενων σεμιναρίων για το προσωπικό των ιατρείων σας. Προϋπόθεση είναι το προσωπικό να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ για το έτος 2016.

Ο ΟΑΕΔ που επιδοτεί την υλοποίηση του προγράμματος, πρόκειται να καταθέσει στο λογαριασμό κάθε καταρτιζόμενου 160€ (5€ ανά ώρα) ενώ το πρόγραμμα πρόκειται να διαρκέσει 32 διδακτικές ώρες.

Η θεματολογία θα είναι η εξής:

 • Επικοινωνία – Εξυπηρέτηση Πελατών - Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Εκπαίδευση Υποδοχής - Διαχείριση Ραντεβού
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης για την προώθηση πωλήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
 • Διαχείριση κρίσεων στο χώρο εργασίας
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχει το προσωπικό τους στα σεμινάρια κατάρτισης, όπως δηλώσουν την πρόθεσή τους στα γραφεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29/9/2016.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα συμμετοχής τα οποία πρέπει να αποσταλούν στην ηλ. δνση του ΙΣΗ (info@ish.gr) και να προσκομιστούν τα πρωτότυπα στον φορέα κατάρτισης.

Αίτηση συμμετοχής PDF

Υπεύθυνη Δήλωση PDF


Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Χάρης Βαβουρανάκης                                          Γεώργιος Κοχιαδάκης

Ημερίδα «Σπάνιες Παθήσεις & Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή Κλινική Πράξη» (19/10/2016) 11/10/2016

αναρτήθηκε στις 11/10/2016

Ημερίδα

«Σπάνιες Παθήσεις & Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή Κλινική Πράξη»


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17.30-21.00
GALAXY HOTEL, Λεωφόρος Δημοκρατίας 75, Ηράκλειο Κρήτης


Δελτίο τύπου PDF

 

3η Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς - Ενημερωτική εκδήλωση (16/10/2016) 11/10/2016

αναρτήθηκε στις 11/10/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 από τις 10:00 εως τις 20:00 θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο της Λότζια εκδήλωση ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής στα πλαίσια της 3ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Επανεκκίνησης της Καρδιάς που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – ERC www.erc.edu). Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και στόχο έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την καρδιακή ανακοπή. Η καρδιακή ανακοπή είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με 300.000 θύματα το χρόνο στην Ευρώπη. Ωστόσο η έγκαιρη αναγνώριση και η διενέργεια ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης) από τους παρευρισκόμενους θα μπορούσε να αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης σημαντικά.

Η εκδήλωση, με κεντρικό σύνθημα «Τα χέρια σας μπορούν να σώσουν περισσότερες ζωές», έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό πάνω στο θέμα της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, μιας απλής διαδικασίας που με μόνο εργαλείο τα χέρια μας μπορεί να επανεκκινήσει μια καρδιά! Στην εκδήλωση θα γίνει προβολή ενημερωτικών βίντεο, επιδείξεις αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής και πρακτική εξάσκηση όσων απο τους παρευρισκόμενους το επιθυμούν με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών του ERC. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Στο Ηράκλειο την πρωτοβουλία της διοργάνωσης έχει το Εργαστήριο Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο του Ευρωπαικού Συμβολίου Αναζωογόνησης. Η εκδήλωση γίνεται με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.restartaheart.eu και τη σελίδα της πρωτοβουλίας μας στο facebook: www.facebook.com/blsheraklion

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: blsheraklion@gmail.com και στο τηλέφωνο 6985897191 (Αναστασία Σπαρτινού – Διευθύντρια σεμιναρίων ERC).

NES Healthcare Medical Career Fair in Athens (16/10/2016) 05/10/2016

αναρτήθηκε στις 05/10/2016

Dear Sir/Madam,

As you might know NES Healthcare staff regularly attends Medical Career Fairs throughout Europe.

I am pleased to inform you that next of this event will take place in Athens on Sunday the 16st October 2016.

We would like to gently remind you that the job fairs start on 11am and last till 5pm.
Please find below the venue full addresses:

16th October 2016 – Divani Caravel Hotel, 2 Vassileos Alexandrou Str, 16121 Athens

You might be interested in knowing that we are currently recruiting for Surgery/ICU based Medical Officer vacancies from January 2017 onwards.

There are also Specialty Registrar (SpR) – level positions in General/Internal Medicine, Neurology, Emergency Medicine/ A&E available at NES.

What we offer

 • fixed-term contract from 6 up to 24 months from January 2017 onwards
 • flexible 1:1/1:3 rotation to choose from
 • excellent pay rates 1.902 – 2.250 GBP gross per working week
 • free hospital accommodation & meals whilst on duty
 • reimbursement of GMC registration & IELTS fee
 • free pick-up from an airport and free one day RMO course
 • free professional Indemnity Insurance

If you would like to speak with one of our Recruitment Consultants regarding the latest job opportunities with NES Healthcare, or even to obtain advice and guidance, please bring your current CV along to the event.

We look forward to seeing you at the Athens Job Fair soon!

www.neshealthcare.pl

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (14–16 Οκτωβρίου 2016) 02/08/2016

αναρτήθηκε στις 02/08/2016

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

 

Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία

14 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

 

http://www.6ultrasound.mdcongress.gr

 

Προσεχή Ιατρικά Συνέδρια 22/10/2015

αναρτήθηκε στις 22/10/2015

· Διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο: Η χρήση των βιοδεικτών του ΕΝΥ στην κλινική πράξη
Α’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ & Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, Κλάδος άνοιας
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα
www.mdcongress.gr
 
· 12ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
http://www.mdcongress.gr
 
· 8η Επιστημονική Συνάντηση: Δωροδοκία – δωροληψία στην Υγεία
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, Αίθουσα Εταιρείας (Παπανικολή 6, Χαλάνδρι)
http://www.mdcongress.gr
 
· Επιστημονικό Σεμινάριο: Λαπαροσκόπηση στη γυναικολογική ογκολογία (Minimally invasive Surgery in Gynecologic Oncology Seminar-MISGO seminar)
ΡΕΑ Γυναικολογική-Μαιευτική-Χειρουργική-Θεραπευτική-Διαγνωστική Κλινική
20 Φεβρουαρίου 2016, Μαιευτήριο ΡΕΑ – Αίθουσα Διαλέξεων «Δ.Χασιάκος»
www.mdcongress.gr
 
· 7η σύνοδος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
26 – 28 Φεβρουαρίου 2016 – Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη
www.7hpv.mdcongress.gr
 
· Ημερίδα «Διατήρηση Αναπαραγωγής»
Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής
19 Μαρτίου 2016, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Αθήνα
www.mdcongress.gr
 

· 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοπροφυλακτικής
Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία
8 Απριλίου – 10 Απριλίου 2016
Τόπος: Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα
http://psychoprophylaxis2015.mdcongress.gr 


· Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας
Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας
22 – 23 Απριλίου 2016, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
http://www.mdcongress.gr
 
· 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
6 – 8 Μαΐου 2016, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
http://www.mdcongress.gr
 
· 14ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου
Γυναικολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
9 – 11 Ιουνίου 2016
Πρακτικό Μέρος: 9/6 Μαιευτήριο ΙΑΣΩ & Θεωρητικό Μέρος: 10 & 11/06 Ξενοδοχείο Hilton
www.athensefc2016.mdcongress.gr
 
· The 10th Congress on Women’s Health and Disease
Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας
1 – 3 Σεπτεμβρίου 2016 – Athens Hilton Hotel
www.womenshealth2016.com
 
· 3ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη  Μαιευτική
Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
24 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
www.3debatesobgyn.mdcongress.gr
 
· 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
14 – 16 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη
http://www.6ultrasound.mdcongress.gr

20η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων (14-15 Οκτωβρίου 2016) 08/07/2016

αναρτήθηκε στις 08/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
20η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων
Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 2016
Σε συνεργασία με την Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική

-

HELLENIC SOCIETY FOR PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES
20th Sailing Pediatric Infectious Diseases Meeting
Athens, October 14-15 2016

 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων και της Εταιρείας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική, σας προσκαλούν στην 20η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων με διεθνή συμμετοχή, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-15 Οκτωβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν

Για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα πατήστε εδώ


Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης
Ομότιμος Καθηγητής Δημήτρης Α. Καφετζής

Διοργάνωση - Πληροφορίες
Everest Travel & Congresses
κος Αρβανίτης Δημήτριος
Tel: 2103249242
Fax: 2103242395

Προκήρυξη ΠΜΣ "Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας" 13/04/2016

αναρτήθηκε στις 13/04/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Νέου Κύκλου Σπουδών

 

ΠΜΣ "Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας"

 

 

Το ΠΜΣ "Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας" της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το νέο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνής Ιατρική -Διαχείριση κρίσεων Υγείας».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2016-2018), αντιστοιχεί σε 120 Ects και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster's degree).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε υγειονομικούς (γιατρούς και νοσηλευτές), αλλά και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων, που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων, Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Ιατρικής Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής  Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Υγειονομικής Επιτήρησης και  Προστασίας Ευπαθών και Μετακινούμενων Πληθυσμών.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

 

Πληροφορίες:

στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://crisis.med.uoa.gr/)

τηλ: 210- 7456679, 210- 7461455

mail: crisismed@outlook.com

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης «Θεαίτητος» 13/09/2016

αναρτήθηκε στις 13/09/2016

Ξεκινούν οι εγγραφές για το Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης «Θεαίτητος»


Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών για σύγχρονη διά βίου εκπαίδευση, εγκαινιάζει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα ηλεκτρονικής μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης ενηλίκων «Θεαίτητος».

Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» έχει στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την επιστήμη της διατροφής, της άσκησης και γενικότερα τις επιστήμες υγείας, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν την υπογραφή διακεκριμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων Καθηγητών και επιστημόνων και των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Η αυλαία του προγράμματος ανοίγει με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της διατροφής και της άσκησης. Συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων» παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις της νοσογόνου οντότητας της παχυσαρκίας, εστιάζοντας στα νεότερα δεδομένα για την εμπεριστατωμένη διαχείρισή της, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής» έχει ως κεντρικό άξονα τις βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της αθλητικής διατροφής και την παρουσίαση όλων των σύγχρονων συστάσεων για τη διατροφική υποστήριξη του ασκούμενου. Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση, αποκτώντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις για τον πρώτο κύκλο των δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.theaititos.com.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα (Πατήστε ΕΔΩ).


Βασικά στοιχεία για το πρόγραμμα «Θεαίτητος»

Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Η διδασκαλία στο πρόγραμμα βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους τηλεκπαίδευσης, μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, σε συνδυασμό με τη συνεχή καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενοι, μέσα από την παρακολούθηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη κατάρτιση σε θέματα που άπτονται των επιστημών υγείας, καθώς και να καλλιεργήσουν δεξιότητες στον ευρύτερο τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του γραφείου σταδιοδρομίας του προγράμματος, όπως η ενημέρωση για σπουδές, υποτροφίες και θέσεις εργασίας, καθώς και υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, την εξοικείωση με τεχνικές αναζήτησης εργασίας και τη διαδικασία συνέντευξης για εύρεση εργασίας.

Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» διεξάγεται στο πλαίσιο του κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει Προγράμματα Σπουδών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στον ελληνικό χώρο, και από το έτος ίδρυσής του (1990) έως σήμερα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ερευνητικού έργου και διεθνούς παρουσίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά διασφαλίζουν όχι μόνο ένα ποιοτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τους φοιτητές του, αλλά και την επιστημονική αρτιότητα και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τον τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα του προγράμματος «Θεαίτητος», μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.theaititos.com), να εγγραφείτε στο newsletter ή να γίνετε μέλος στη σελίδα του στο Facebook.

Ημερίδα: Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για όλους (10/10/2016) 04/10/2016

αναρτήθηκε στις 04/10/2016

ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ


Ημερίδα:

Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για όλους

10/10/2016

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

 

Σεμινάριο Του Δικτύου Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές (8-9 Οκτωβρίου 2016) 03/10/2016

αναρτήθηκε στις 03/10/2016

Σεμινάριο Του Δικτύου Ανθρώπων που Ακούνε Φωνές

 

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 (11:00-14:00 και 16:00-19:00)

και Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 (11:00-15:00)

 

 

Κοινωνικός Χώρος των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Μονής Αγκαράθου 9 και Κοσμά Ζώτου γωνία, πίσω από τον Αγ. Δημήτριο, στο κέντρο του Ηρακλείου

 

Δελτίο Τύπου PDF

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ (8 - 9 Οκτωβρίου 2016) 13/09/2016

αναρτήθηκε στις 13/09/2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

 

Ηράκλειο

8 - 9 Οκτωβρίου 2016

 

Πρόγραμμα PDF

 

Διαβητολογική Εταιρεία Β. Ελλάδας: Επιστημονική Εκδήλωση & Ημερίδα Ενημέρωσης κοινού (7-9 Οκτωβρίου 2016) 31/08/2016

αναρτήθηκε στις 31/08/2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου με θέμα: «Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2» στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 7-8 Οκτωβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis.

 


ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΟΥ

Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης για το κοινό σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον Παγκρήτιο Σύλλογο για τον Νεανικό Διαβήτη, στο Ηράκλειο με θέμα: «Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2» στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η Ημερίδα για το κοινό θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 9 Οκτωβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

 

Τελικό πρόγραμμα PDF

Φόρμα εγγραφής PDF

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαμορφώστε το προσωπικό σας πρόγραμμα παρακαλούθησης
Επιλέξτε τα θέματα και τις ομιλίες που σας ενδιαφέρουν και υπολογίστε τον απαιτούμενο χρόνο για την παραλαβή του πιστοποιητικού
Αξιολογήστε τα sessions και τις ομιλίες του Συνεδρίου
Πατήστε εδώ για να δείτε το ηλεκτρονικό πρόγραμμα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα της Επιστημονικής Εκδήλωσης. Η Εκδήλωση μοριοδοτείται με 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 


BARCODE

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode κατά την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα της Εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ελέγχουν το χρόνο παρακολούθησης αυτόματα σε κάθε είσοδο και έξοδο τους.

 


ΧΑΡΤΗΣ

Δείτε στον χάρτη το χώρο διεξαγωγής της Επιστημονικής Εκδήλωσης και ορισμένα μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε στο Ηράκλειο.

 

Προτεινόμενες Επισκέψεις στο Ηράκλειο: 

 • Φρούριο, Κούλες
 • Λότζια
 • Κνωσός
 • CretAquarium Thalassokosmos

28o Συνέδριο "Nοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ" (7 - 9 Οκτωβρίου 2016) 29/06/2016

αναρτήθηκε στις 29/06/2016

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (ΕΕΚΠΠΥ)

28o Συνέδριο:

"Nοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ"
Ολιστική προσέγγιση της υγείας παιδιού και εφήβου

 

Τρίκαλα, 7 - 9 Οκτωβρίου 2016

 

Σχετικό αρχείο PDF

Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη & Αυτοάνοσα Νοσήματα (30/9/2016 - 2/10/2016) 29/09/2016

αναρτήθηκε στις 29/09/2016

Συνέδριο

“Ρευματολογία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη &Αυτοάνοσα Νοσήματα”

 

Ένα εντατικό φροντιστήριο των συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων για μη ρευματολόγους (παθολόγους, γ. ιατρούς, ορθοπεδικούς).


Διοργανώνεται στα Χανιά 30/9-2/10 από την Πανεπιστημιακή Κλινική Ρευματολογίας σε συνεργασία με την παθολογική Κλινική ΓΝ Χανίων και την Κλινική Κοινωνικής Ιατρικής του ΠΚ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και χορηγούνται 10 CMΕ.

Διαβάστε περισσότερα...

Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη & Αυτοάνοσα Νοσήματα (30/9/2016 - 2/10/2016) 07/09/2016

αναρτήθηκε στις 07/09/2016

Στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων το συνέδριο: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη & Αυτοάνοσα Νοσήματα» και αναμένεται να συγκεντρώσει επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα. Επιστημονικός φορέας και διοργανωτής είναι η «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ» με επικεφαλή τον Καθηγητή κ. Πρόδρομο Σιδηρόπουλο, Καθηγητή Ρευματολογίας & Διευθυντή Ρευματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ.

Η εταιρεία PCO-CONVIN είναι ο επίσημος οργανωτής του συνεδρίου.

 

Πρόγραμμα συνεδρίου PDF

Για περισσότερες πληροφορίες για το επιστημονικό πρόγραμμα, παρακαλούμε επισκεφτείτε το link: www.vigilance2016.org

11η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (30/9/2016 - 2/10/2016) 01/08/2016

αναρτήθηκε στις 01/08/2016

11η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

"Αγαπητέ συνάδελφε,

Η παρουσία σου στην 11η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή τη χρονιά στις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 02 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Valis Resort, στο Βόλο, θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το ΔΣ της Εταιρίας μας.

Η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή σας δικαιώνει τις προσπάθειες μας για τη σωστή επιλογή της θεματολογίας και των ομιλητών και ταυτόχρονα αυξάνει την υποχρέωση μας για συνεχή αναβάθμιση της όλης επιστημονικής αυτής εκδήλωσης.

Το ΔΣ θα ήθελε να σε ευχαριστήσει εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σου και υπόσχεται να συνεχίσει τις εκδηλώσεις αυτές με τη δική σου συμπαράσταση και στο μέλλον.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

εκ μέρους της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ,

Εμμανουήλ Καναβάκης "Για να δείτε το πρόγραμμα της Επιστημονικής Συνάντησης παρακαλώ πατήστε εδώ

Guidelines στο Διαβήτη & Μεταβολικό Σύνδρομο (1/10/2016) 02/08/2016

αναρτήθηκε στις 02/08/2016

Guidelines στο Διαβήτη & Μεταβολικό Σύνδρομο

 

Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)

1η Οκτωβρίου 2016

Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα

 

Σχετικό αρχείο PDF

http://www.mdcongress.gr

 

 

1η Ημερίδα Ενημέρωσης Ιατρών για τη Διαχείριση Περιστατικών Σωματικά Κακοποιημένων Παιδιών στο Ηράκλειο (28/9/2016) 07/09/2016

αναρτήθηκε στις 07/09/2016

Εθνικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης Ιατρών για τη Διαχείριση
Περιστατικών Σωματικά
Κακοποιημένων Παιδιών

Η Παιδιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και η Β’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού" υλοποιούν την 1η Ημερίδα Ενημέρωσης Ιατρών για τη Διαχείριση Περιστατικών Σωματικά Κακοποιημένων Παιδιών στο Ηράκλειο. Η συγκεκριμένη Ημερίδα πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή της Εταιρίας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ και τη συμμετοχή των έγκριτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων YALE & IOWA, στο πλαίσιο του 1ου Εθνικού Προγράμματος Επιμόρφωσης Ιατρών για τη Διαχείριση Περιστατικών Σωματικά Κακοποιημένων Παιδιών.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, από τις 09:30 έως τις 15:30, με δωρεάν συμμετοχή και Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

3ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική (24 – 25 Σεπτεμβρίου 2016) 02/08/2016

αναρτήθηκε στις 02/08/2016

 

3ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική


Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

24 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

 

www.3debatesobgyn.mdcongress.gr

Διημερίδα: Διαβήτης, Αγγεία και Καρδιά (23 – 25 Σεπτεμβρίου 2016) 14/07/2016

αναρτήθηκε στις 14/07/2016

Αγαπητή/έ ιατρέ,

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (Ε.Κ.Κ.), διοργανώνει επιστημονική Διημερίδα με τίτλο «Διαβήτης, Αγγεία και Καρδιά», στις 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2016 στη Ρόδο (ξενοδοχείο Rodos Palace).

Για να δείτε το Πρόγραμμα της εκδήλωσης, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία.

 

Με εκτίμηση,


Georgia Kotsabasaki
P.R. - Communication Manager

12 Thessalonikis Str.
GR 15344 Gerakas, Athens - Greece
Tel.: 0030 210 - 6048260 – 6047476 - 6048272
Fax: 0030 210 – 6047457, Mobile: 6936 144 499
E-mail: gkotsabasaki@free-spirit.gr / gkotsab@gmail.com
Website: www.free-spirit.gr

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική» από το E-Learning του ΕΚΠΑ 11/07/2016

αναρτήθηκε στις 11/07/2016

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ραγδαίες πρόοδοι των βιολογικών επιστημών και οι τεχνολογικές εφαρμογές τους έχουν αναδείξει τη σημασία των ηθικών, κοινωνικών και νομικών σχετικών προβλημάτων και την ανάγκη διεπιστημονικής αντιμετώπισής τους. Η Βιοηθική αποτελεί το πεδίο συνάντησης και διαλόγου μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων αυτών των προβλημάτων και η ανάπτυξή της –από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970- αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για ό,τι έχει ονομασθεί «υπεύθυνη επιστήμη» (responsible science).

Ειδικά οι εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική έχουν οδηγήσει σε μια ριζική ανανέωση με νέα θεματολογία της Ιατρικής Δεοντολογίας και, κατ’ επέκταση, του Ιατρικού Δικαίου. Με βάση το νέο πρότυπο της αυτονομίας του ασθενούς και μεταφέροντας τις σύγχρονες επεξεργασίες της Βιοηθικής, τόσο η δεοντολογία όσο και το δίκαιο επιχειρούν σήμερα να ρυθμίσουν τομείς όπως οι μεταμοσχεύσεις, η τεχνητή παράταση της ζωής, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η «βελτίωση» του οργανισμού, η χρήση γενετικών δεδομένων στην υγεία, η προκλινική και η κλινική έρευνα κ.λπ. Πρόκειται για περιοχές όπου η ιατρική πράξη πρέπει να αναμετρηθεί με ιδιαίτερα λεπτές σταθμίσεις αξιών, καθώς οι δυνατότητες που της παρέχει η τεχνολογία είναι εξαιρετικές. Αντίστοιχα, αυτό οδηγεί σε μια πολύ περισσότερο επεξεργασμένη αντίληψη της ευθύνης του ιατρού (αλλά και των επαγγελματιών υγείας), δηλαδή στον εντοπισμό των πρακτικών συνεπειών της ρύθμισης.

Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει τις βασικές κατευθύνσεις της σύγχρονης Ιατρικής Δεοντολογίας, ως κλάδου της Βιοηθικής, επικεντρώνοντας στα κανονιστικά ζητήματα που συναντά κανείς σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών πράξεων. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης, γίνεται αναφορά και στο ισχύον δίκαιο –ώστε να είναι σαφείς οι επιλογές της ειδικής νομοθεσίας μας- χωρίς όμως να περιορίζεται ο ηθικός προβληματισμός και η συζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

Στη δομή του προγράμματος, προηγείται ένα μάθημα βασικών εννοιών, στο οποίο αναλύονται ζητήματα που αφορούν συμβατικές και ειδικές ιατρικές πράξεις. Ακολουθούν δύο χωριστά μαθήματα για τη βιοιατρική έρευνα (προκλινική και κλινική) και για την ανθρώπινη αναπαραγωγή, όπου τα ζητήματα Βιοηθικής –λόγω της συνθετότητάς τους- συγκεντρώνουν ιδιαίτερη προσοχή στον διεθνή προβληματισμό και, κυρίως, προετοιμάζουν τη μελλοντική εξέλιξη της Ιατρικής Δεοντολογίας.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, Νοσηλευτές / Μαίες, Φαρμακοποιούς, Βιολόγους, Διοικητικά στελέχη /υπαλλήλους νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων, άλλων μονάδων υγείας, φαρμακοβιομηχανιών, Δικηγόρους, δικαστές. Ασφαλώς βέβαια, έχει ενδιαφέρον και για απόφοιτους άλλων ειδικοτήτων όπως: Φιλοσοφικής, Κοινωνικών επιστημών, Παιδαγωγικών σπουδών και Παραιατρικών επαγγελμάτων.
 

Κατά τη διάρκεια του 5μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Εντατικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων κ. Α. Καραμπίνης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ κ. Α. Χατζής, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 5/9) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.α.

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 5/9 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης. Πχ εάν κάποιος άνεργος υποβάλει αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα που έχει αρχική τιμή 600 ευρώ μέχρι τις 5/9, τα δίδακτρα θα διαμορφωθούν ως εξής: (600 ευρώ - 30% έκπτωση λόγω ανεργίας) -15% έκπτωση λόγω early entry = 357 ευρώ.
 


Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=596

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διαχείριση του Στρες και Υγεία» από το E-Learning του ΕΚΠΑ 29/06/2016

αναρτήθηκε στις 29/06/2016

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Διαχείριση του Στρες και Υγεία»
 

Η λέξη στρες, είναι μία εκ των πλέον διαδεδομένων, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι την χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την ένταση, την εξάντληση και την πίεση που νιώθουν στην καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα, όπως μαρτυρά η πλούσια επιστημονική έρευνα και βιβλιογραφία, το επιβλαβές μακροχρόνιο στρες, έχει λάβει “επιδημικού” χαρακτήρα διαστάσεις, συνδεόμενο με όλο το σύγχρονο φάσμα νοσολογίας και παθολογίας, το οποίο στις δυτικές κοινωνίες κύρια διακρίνεται από την επικράτηση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η υπέρταση η τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, ο καρκίνος κα. Είναι σημαντικό, ότι όλα τα προαναφερθέντα νοσήματα ενισχύονται από την υιοθέτηση ενός ανθυγιεινού τρόπου ζωής, με κακή διατροφή, καθιστική ζωή, κατάχρηση αλκοόλ, καπνού κτλ, συμπεριφορές που η βιβλιογραφία δείχνει ότι επίσης συνδέονται με την αναποτελεσματική διαχείριση του στρες. Ταυτόχρονα, έχει καταδειχθεί ότι κάθε προσπάθεια τροποποίησης της συμπεριφοράς για την πρόληψη των ανθυγιεινών συμπεριφορών, εμποδίζεται όταν το στρες δεν ελέγχεται, κάνοντας επιτακτική την αποτελεσματική διαχείριση όταν επιδιώκεται η πρόληψη της ασθένειας ή βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής.

Συνολικά, το πρόγραμμα προσφέρει υψηλή εξειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο του στρες και της διαχείρισης του, απευθυνόμενο σε ιατρούς και επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Ταυτόχρονα, επιτρέπει την παρακολούθηση σε απόφοιτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλο επαγγελματία και άτομο, που επιθυμεί να εκπαιδευτεί αποτελεσματικά σε μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις στον χώρο της υγείας, αποκτώντας νέα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης του στρες.

Μέσω του προγράμματος προσφέρεται υψηλού βαθμού εξειδίκευση, γνώση και πρακτικές δεξιότητες στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης του στρες. Αρχικά, δια των ενοτήτων του μαθήματος “Εισαγωγή στο Στρες” αποσαφηνίζει τον ίδιο τον όρο στρες, ο οποίος εσφαλμένα συγχέεται και ταυτίζεται με άλλους παρεμφερείς, όπως το άγχος, και περιγράφει εύληπτα και ολοκληρωμένα τους ψυχονευροενδοκρινολογικούς μηχανισμούς του Συστήματος του Στρες, και την φυσιολογική διαδικασία ανταπόκρισης του σώματος σε αυτό, δίδοντας στον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τι πραγματικά συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό υπό συνθήκες στρες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται τα εργαλεία που τεκμηριώνουν την ορθή μέτρηση του στρες, και γίνεται ανάλυση της σχέσης του στρες με όλα τα κύρια σύγχρονα νοσήματα και τον τρόπο ζωής, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Ακολούθως, μέσα από τις ενότητες του μαθήματος “Το στρες σε ειδικές ομάδες πληθυσμού” γίνεται ανάλυση της διαφορετικής επίδρασης του στρες στα πλαίσια της εργασίας, του σχολείου και της εκπαίδευσης, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι, μετανάστες, χρόνια πάσχοντες και οι φροντιστές τους, ενώ τέλος γίνεται ειδική αναφορά στο οικονομικό και κοινωνικό στρες, το οποίο έχει ενταθεί στην Ελλάδα της κρίσης. Στη συνέχεια, στα πλαίσια των ενοτήτων του μαθήματος “Μέθοδοι διαχείρισης του στρες” γίνεται εκτενής ανάλυση των επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και των δεξιοτήτων που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να εκπαιδεύσει τους ασθενείς του ή και τον εαυτό του ώστε να ελέγξουν αποτελεσματικά το στρες. Τέλος, το μάθημα “Εφαρμογές διαχείρισης” περιλαμβάνει παραδείγματα καλής πρακτικής από την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς, όπως στον χώρο εργασίας, στο σχολείο, στην κοινότητα.

Απονέμεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Κατά τη διάρκεια του 4μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι οι:

Γεώργιος Π. Χρούσος
Καθηγητής και Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διευθυντής του ΠΜΣ “Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Έδρα UNESCO Εφηβικής Ιατρικής, Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Μέλος, US National Academy of Medicine

Χριστίνα Δαρβίρη
Καθηγήτρια Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
Επιστημονικά Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 5/9) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (15%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.α.

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 5/9 εφαρμόζεται επιπλέον οποιαδήποτε άλλης έκπτωσης. Πχ εάν κάποιος άνεργος υποβάλει αίτηση σε πρόγραμμα που έχει αρχική τιμή 700 ευρώ μέχρι τις 5/9, τα δίδακτρα θα διαμορφωθούν ως εξής: (700 ευρώ - 30% έκπτωση λόγω ανεργίας) -15% έκπτωση λόγω early entry = 417 ευρώ.
 
Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=614

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/9/2016

Έναρξη μαθημάτων: 3/10/2016

Επιστημονική Ημερίδα: Η Ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα (21/9/2016) 13/09/2016

αναρτήθηκε στις 13/09/2016

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Επιστημονική Ημερίδα

"Η Ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα"

 

Αμφιθέατρο ΕΣΔΥ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016
09:00 -17:00

 

Ελεύθερη συμμετοχή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5212037
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΚΕΕΛΠΝΟ
email: info@keelpno.gr, www.keelpno.gr

 

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση PDF

Αφίσα PDF

Πρόγραμμα PDF

15Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ HEALTHWORLD (20-21 Σεπτεµβρίου 2016 ) 08/09/2016

αναρτήθηκε στις 08/09/2016

Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο διοργανώνει το 15Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ HEALTHWORLD, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 20-21 Σεπτεµβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ. Το συνέδριο πραγµατοποιείται παραδοσιακά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Το συνέδριο HEALTHWORLD αποτελεί την ετήσια, υψηλού επιπέδου, συνάντηση της πολιτικής, της ιατρικής, της ακαδηµαϊκής/επιστηµονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας, η οποία αποσκοπεί πρωτίστως στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας µε στόχο βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των ασθενών. Σε άµεση αλλά δεύτερη προτεραιότητα έρχεται η ουσιαστική συµβολή στη διαµόρφωση προτάσεων οι οποίες θα στηρίξουν µακροπρόθεσµα το σύστηµα υγείας και θα το κάνουν βιώσιµο, αξιοποιώντας σωστά τους υπάρχοντες πόρους και στηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα και την είσοδο της καινοτοµίας στην υγεία.


Ενδεικτικά θέµατα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του φετινού συνεδρίου:

 • Ποια είναι η ελληνική πραγµατικότητα του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα όπως τη βιώνουν οι ασθενείς στις καθηµερινές, απαραίτητες για την υγεία τους, συναλλαγές µε το σύστηµα υγείας αλλά και οι προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών υγείας;
 • Mε ποιο τρόπο µπορούν να ξεπεραστούν τα εµπόδια και οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης στην Ελλάδα;
 • Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αυξηθεί η ετοιµότητα και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης, ώστε σταδιακά µέχρι το 2021 να επιτύχουµε τα ποθητά θετικά αποτελέσµατα;
 • Ποιές είναι οι καλές πρακτικές, οι οποίες έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία σε άλλες χώρες, που θα µπορούσαν να µετασχηµατίσουν το σύστηµα υγείας σε σύγχρονο, σταθερό και προβλέψιµο;
 • Ποιοι είναι οι βασικοί τοµείς εστίασης των δράσεων της κυβέρνησης για την υγεία στα επόµενα χρόνια; Υπάρχει στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θέτει ιεραρχηµένες προτεραιότητες στο σύστηµα υγείας µε στόχο την παροχή κατάλληλης θεραπείας, στο κατάλληλο µέρος την κατάλληλη στιγµή;
 • Πως µπορεί µέσα από τη συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων να υπάρξει βιώσιµη
  ανάπτυξη και να δροµολογηθούν οι επενδύσεις στην υγεία που τόσο έχει ανάγκη η χώρα;
 • Τεκµηριωµένη πολιτική για την υγεία: οι εθνικές προτεραιότητες στον τοµέα της υγείας ως βάση σχεδιασµού
 • Ποια η σηµασία της προληπτικής ιατρικής και τις πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην εξασφάλιση υγιούς και αξιοπρεπούς ζωής για όλους τους πολίτες;
 • O ρόλος των καινοτόµων τεχνολογιών υγείας στην προστασία και την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών

 

Αίτηση PDF

Πρόγραμμα Συνεδρίου – Ελληνικά
Conference Program – English

Περισσότερες πληροφορίες | More information : http://www.amcham.gr/events/healthworld-2016-conference/

Παγκρήτιο Live Γαστρεντερολογικό Συνέδριο (16 - 17 Σεπτεμβρίου 2016) 31/08/2016

αναρτήθηκε στις 31/08/2016

Παγκρήτιο Live Γαστρεντερολογικό Συνέδριο

 

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2016

 

Αμφιθέατρο Βενιζέλειου ΠΓΝΗ
Aquila Atlantis Hotel
Ηράκλειο

-

Πρόγραμμα PDF

Επίκαιρα διλήμματα στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου (16-17 Σεπτεμβρίου 2016) 08/07/2016

αναρτήθηκε στις 08/07/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης διοργανώνει στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Margarona Royal στην Πρέβεζα, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο:
"Επίκαιρα διλήμματα στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου".


Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου ΕΔΩ.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα την ειδική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στο e-mail: info@conferre.gr ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κάλυψης της συμμετοχής τους από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες που συμμετέχουν.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η συμμετοχή στις εργασίες είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

ΜΟΡΙΑ
Xορηγούνται 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ / CONFERRE LTD:
«The Art of Bringing People Together»
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες, Τ.Κ. 455 00 Πεδινή, Ιωάννινα
Tηλ: (+30) 26510 68610, Fax: (+30) 26510 68611,
E-mail: info@conferre.gr,Website: www.conferre.gr

 

Κατεβάστε την εφαρμογή του συνεδρίου εδώ:

https://itunes.apple.com/gr/app/cardiovascular-seminar-2016/id1138862916?l=el&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.CARDIOATH2016

http://congress.medeventspro.com/programme/cardio_ath_pre2016.aspx

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 03/08/2016

αναρτήθηκε στις 03/08/2016

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ,

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)

 

Το συνολικό κόστος φοίτησης: είναι 360 ευρώ. To κόστος μειώνεται στα 290 ευρώ σε ανέργους πολύτεκνους και έχοντες κάρτα φοιτητική.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γραμματεία Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΠΑ

email: mentalhealth.uoa@gmail.com

Τηλ.: 213-2013- 225

 

Σχετικό αρχείο PDF

Η Διαχείριση της Ενδο-οικογενειακής Βίας & η Σημασία της Διασύνδεσης των Τοπικών Φορέων (12/9/2016) 02/09/2016

αναρτήθηκε στις 02/09/2016

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: 

"Η Διαχείριση της Ενδο-οικογενειακής Βίας & η Σημασία της Διασύνδεσης των Τοπικών Φορέων – Παραδείγματα από την Ισλανδία" 

το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, από 12:00 έως 15:00, στα γραφεία του φορέα, οδός Μεραμβέλλου 56, στο Ηράκλειο.

Η παρουσίαση του Σεμιναρίου θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Παρακαλούμε πολύ, για την καλύτερη οργάνωση του Σεμιναρίου, να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας το αργότερο έως την Πέμπτη 8-09-2016.

 

Πρόσκληση PDF

Διημερίδα ΣΥΦΑΚ: Το Φαρμακείο στην Υγεία & την Ομορφιά- Παρόν & Μέλλον (10-11 Σεπτεμβρίου 2016) 05/09/2016

αναρτήθηκε στις 05/09/2016

Ηράκλειο, 05/09/2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου συμμετέχει με ομιλίες ενημέρωσης στην 4η Διημερίδα - "Το Φαρμακείο στην Υγεία και την Ομορφιά- Παρόν και Μέλλον" που διοργανώνει ο ΣΥΦΑΚ στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2016, στον κινηματογράφο Astoria στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.

Οι ομιλητές θα επικεντρωθούν σε θέματα Υγείας, Ομορφιάς και Διατροφής ενώ παράλληλα θα διεξάγονται πολλές δράσεις για την υγεία.

 

Πρόγραμμα PDF


Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης                                                          Γεώργιος Κοχιαδάκης

Διημερίδα Επίκαιρα θέματα Περιγεννητικής Ιατρικής (10 – 11 Σεπτεμβρίου 2016) 02/08/2016

αναρτήθηκε στις 02/08/2016

Διημερίδα Επίκαιρα θέματα Περιγεννητικής Ιατρικής


Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής


10 – 11 Σεπτεμβρίου 2016

 

www.mdcongress.gr

1o Θερινό Σχολείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (9-10 Σεπτεμβρίου 2016) 04/07/2016

αναρτήθηκε στις 04/07/2016

1o Θερινό Σχολείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

State of Art στις Φλεβικές Παθήσεις


9-10 Σεπτεμβρίου 2016
  
Ξενοδοχείο AKS PORTO HELI, Πόρτο Χέλι, Αργολίδα

 

Μετά την επιτυχή διοργάνωση του 1ου Χειμερινού Σχολείου, τον περασμένο Οκτώβριο, η Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 1ου Θερινού Σχολείου που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Χέλι, 9-10 Σεπτεμβρίου 2016.

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του Θερινού Σχολείου ΕΔΩ!

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Νεότερα από του Στόματος αντιπηκτικά
 • Ενδαγγειακές Τεχνικές Φλεβών
 • Μορφές Σκληροθεραπείας
 • Σύγχρονη Φαρμακευτική Αγωγή
 • Μεταφλεβιτικό Σύνδρομο
 • Ελαστική Συμπίεση
 • Σύγχρονη Εκπαίδευση στις
 • Φλεβικές Παθήσεις
   

Τις ομιλίες, με πρακτικά παραδείγματα, θα ακολουθήσουν εργαστήρια  (hands-on)  στις διάφορες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές.

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΔΩ.
 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ!

Διεκδικήστε δωρεάν συμμετοχή, κάνοντας την εγγραφή σας μέσω της ιστοσελίδας http://hphs.gr/!

 

Συνεδριακό Κέντρο

Ξενοδοχείο AKS PORTO HELI

Πόρτο Χέλι, 21061
Αργολίδα, Πελοπόννησος
Τηλ: +30 27540 98000
Φαξ: +30 27540 53410
Web:http://www.aksconference.com/

 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ!

Η ημερομηνία του Θερινού Σχολείου συμπίπτει με το κάψιμο της αρμάδας στις Σπέτσες, γεγονός που προβλέπεται να φέρει κόσμο στην ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους συναδέλφους που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το Σχολείο οπως δηλώσουν σύντομα συμμετοχή ώστε να εξασφαλιστεί η διαμονή τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ - PLS (10/9/2016) 07/06/2016

αναρτήθηκε στις 07/06/2016

Aγαπητέ συνάδελφε,


Το APLS Crete επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCEDLIFE SUPPORT GROUP,του Ηνωμένου Βασιλείου, με την υποστήριξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου διοργανώνουν στο Ηράκλειο, Κρήτης, στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (PLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS(2016-2020).


To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου οι υποψήφιοι πιστοποιούνται, εάν το επιθυμούν, στο Advanced Life Support Group.


Προβλεπόμενο κόστος: 80 ΕΥΡΩ (Τα υπόλοιπα 50 ευρώ του κόστους είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Aντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος»)

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Μπριασούλης

1st European Congress of Medical Physics (September 1st - 4th, 2016) 12/02/2016

αναρτήθηκε στις 12/02/2016

We are inviting you to participate to the 1st European Congress of Medical Physics, which will be held at the Eugenides Foundation, on September 1st - 4th, 2016 in Athens, Greece. The Congress is organized by the European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP) and hosted by the Hellenic Association of Medical Physicists (HAMP).
 
Submit an abstract now to present your research during ECMP 2016 next September.
 
Abstract submission opening:  January 25th, 2016
Abstract submission deadline: March 15th, 2016
 
All the information about the abstract submission is available here.
 
Topics for the ECMP 2016:

Radiation oncology
Nuclear Medicine
Diagnostic and Interventional Radiology
Non ionizing applications
Other
 
Early registration deadline:      June 30th, 2016
 
All the information about registration is available here.
 
Hotel Reservation Deadline:    May 25th, 2016
 
All the information about accommodation is available here.

 

For any further information and new entries, please visit the website http://www.ecmp2016.org.

If you have any question, please contact the Congress Secretariat PRC CONGRESS& TRAVEL, at ecmp2016@prctravel.gr.
  

 

«Καλοκαιρινά εβδομαδιαία προγράμματα για παιδιά» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 02/06/2016

αναρτήθηκε στις 02/06/2016

«Καλοκαιρινά εβδομαδιαία προγράμματα για παιδιά»

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Πρόγραμμα PDF

28th International Pediatric Association Congress (17-22 August 2016) 01/09/2015

αναρτήθηκε στις 01/09/2015

28th International Pediatric Association Congress (IPA 2016)

17-22 August 2016, Vancouver, Canada


ABSTRACT SUBMISSION

The 28th International Pediatric Association Congress (IPA 2016), abstract submission is now open! Please visit the official congress website and submit your abstract!
 
The IPA 2016 Congress Thematic Categories for abstract submission:

 • Adolescent medicine
 • Allergy, Immunology and Rheumatology
 • Cardiology
 • Child Public Health, Health Systems
 • Child Health and Survival: Global health
 • Dermatology
 • Development, Neuro-developmental Disability
 • Education and Training
 • Endocrinology, Diabetes, Obesity
 • Emergency Medicine and Critical Care
 • Environmental Health
 • General Pediatrics
 • Genetics, Congenital Anomalies
 • History of medicine
 • Hematology and Oncology
 • Infectious Diseases
 • Mental Health
 • Neonatology
 • Nephrology
 • Neurology
 • Nutrition, Gastroenterology and Metabolism
 • Pediatric Surgery and surgical sub-specialties
 • Pharmacology
 • Pulmonology
 • Vaccinations
 • Miscellaneous

For further information, please click here.

Deadline for abstract submission: January 15th, 2016

Συναυλία για την ενίσχυση του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης "Θερινά Ηχοϊάματα" (3/8/2016) 29/07/2016

αναρτήθηκε στις 29/07/2016

Θερινά Ηχοϊάματα


συναυλία ελληνικής μουσικής για την ενίσχυση

του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης


Τετάρτη 3 Αυγούστου και ώρα 21.30 μ.μ.
στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκις.

 

Σχετικό αρχείο PDF

Ι.Σ.Η.: έκπτωση μελών στο σεμινάριο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” 05/07/2016

αναρτήθηκε στις 05/07/2016

Ηράκλειο, 05/07/2016
Αριθμ. πρωτ. 1093


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου  εξασφαλίστηκε για τα μέλη του συλλόγου μας  έκπτωση 30%  στο κόστος συμμετοχής που αφορά το σεμινάριο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”.

Επισυναπτόμενα σας στέλνουμε το ενημερωτικό που αφορά το σεμινάριο (πατήστε ΕΔΩ).


Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης                                     Γεώργιος Κοχιαδάκης

 

Workshop of the Greek Ehealth Ecosystem (13/7/2016) 05/07/2016

αναρτήθηκε στις 05/07/2016

Στα πλαίσια του 4ου “Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation”, που διεξάγεται στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (http://www.demokritos.gr/), διοργανώνεται την Τετάρτη 13 Ιουλίου, 2016 επιστημονική ημερίδα με τίτλο “Workshop of the Greek Ehealth Ecosystem: Boosting the Digital Health, Wellness and Silver Economy. Opportunities for SMEs in Greece”.
 
Στόχος μας είναι να συζητηθούν οι ευκαιρίες για τις ΜΜΕ που επενδύουν στις υπηρεσίες της ψηφιακής Υγείας και της ενεργής γήρανσης, και να εντοπιστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν οι εταιρίες αυτές από την δραστηριοποίηση τους στον Ελληνικό χώρο.

Η πρόθεσή μας είναι να ενισχυθεί η συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή μεταξύ των άλλων ερευνητικών φορέων, μικρομεσαίων εταιρειών, εκπροσώπων από τις Εθνικές Αρχές, πλατφορμών ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιομηχανικών εταίρων.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
 
Θα χαρούμε να σας δούμε στην ημερίδα.


Για τη συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή, η οποία είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο μέσω του παρακάτω συνδέσμου http://events.demokritos.gr/#register.
 
Ο Χάρτης του τόπου διεξαγωγής, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για να φτάσετε είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

%MCEPASTEBIN%

1ο Κλινικό Φροντιστήριο Ακτινολογίας Μυοσκελετικού (8-10 Ιουλίου 2016) 18/03/2016

αναρτήθηκε στις 18/03/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούμε να συμμετέχετε στο «1ο Κλινικό Φροντιστήριο Ακτινολογίας Μυοσκελετικού» το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8-10 Ιουλίου 2016.

Το Φροντιστήριο είναι ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει μεγάλο φάσμα της παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος. Οι εκπαιδευτές είναι ακτινολόγοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία στην απεικόνιση του μυοσκελετικού.

Το πλεονέκτημα του Φροντιστηρίου είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες συναντήσεις απεικόνισης, όπου συνήθως καλύπτεται μέρος της παθολογίας του μυοσκελετικού, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε εξαιρετικά ευρύ φάσμα νοσημάτων και τεχνικών απεικόνισης: αρθρίτιδες, νεοπλάσματα, μεταβολικά νοσήματα, λοιμώξεις, σπάνια νοσήματα. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικές ασκήσεις πάνω σε άγνωστα περιστατικά.

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί με στόχο:

 • Να αναγνωριστούν τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά συχνών ή σπανιότερων αλλά σοβαρών νοσημάτων που θα οδηγούν σε στοχευμένη διαφορική διάγνωση.
 • Να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν οι ιατροί της κλινικής πράξης νέες «state of the art» απεικονιστικές μεθόδους που εφαρμόζονται στη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος.

Με ενθουσιασμό σας προσκαλούμε στη συνάντηση και περιμένουμε να σας δούμε στο Ηράκλειο!

 

 

Π. Σιδηρόπουλος
Αν. Καθ. Ρευματολογίας Παν. Κρήτης
Δ/τής Ρευματολογικής Κλινικής
ΠΓΝΗ 
Α. Καραντάνας
Καθ. Ακτινολογίας Παν. Κρήτης
Δ/τής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης
ΠΓΝΗ 

 

 

Χώρος Διεξαγωγής
Aquila Atlantis Conference Centre, Ηράκλειο, Κρήτη

Πρόγραμμα PDF

Εκδήλωση για Πανεπιστημιακές Σπουδές στη Κύπρο (6/7/2016) 29/06/2016

αναρτήθηκε στις 29/06/2016

Ευκαιρίες για Πανεπιστημιακές Σπουδές στην Κύπρο
Παρουσίαση Μηχανογραφικού Κύπρου – Παρουσίαση
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 

Ενημέρωση για τις ευκαιρίες για Σπουδές στην Κύπρο, θα γίνει στο Ηράκλειο τη Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώρα 7:00 μμ στην Αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην οδό Κορωναίου 9.

Όπως είναι γνωστό από 1/7–22/7, υποβάλλονται τα μηχανογραφικά για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, για όλους τους εξ Ελλάδος ενδιαφερόμενους. Στην Ημερίδα θα αναλυθούν τα Τμήματα και οι Σχολές του Κυπριακού Μηχανογραφικού, οι προοπτικές τους καθώς και όλες οι απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες.

Πέραν αυτού θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του μεγαλύτερου μη κρατικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, των προγραμμάτων σπουδών του (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά), των υποτροφιών, των συνθηκών αλλά και του κόστους διαβίωσης.

Δελτίο Τύπου PDF

 

 

9o Θερινό Σχολείο: Επίκαιρα θέματα στην καρδιαγγειακή πρόληψη και θεραπεία (30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2016) 11/03/2016

αναρτήθηκε στις 11/03/2016

9o Θερινό Σχολείο
Επίκαιρα θέματα στην καρδιαγγειακή πρόληψη και θεραπεία

30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2016

Ξενοδοχείο Royal Olympic

Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που επιθυμεί να παρέχει διοργανώνει το 9ο σε σειρά Θερινό Σχολείο που θα είναι φέτος επικεντρωμένο σε επίκαιρα θέματα στην καρδιαγγειακή πρόληψη και θεραπεία.

Η συμμετοχή στις εργασίες είναι ΔΩΡΕΑΝ

Εάν ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε, εσείς ή συνεργάτες σας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το: Δελτίο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (πατήστε ΕΔΩ) σε ηλεκτρονική μορφή ως επισυναπτόμενο word αρχείο στη Γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, υπόψη κυρίας Μοάτσου Α. τηλ: 2107210055, e-mail: info@atherosclerosis.gr

Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών Ηρακλείου Κρήτης (Ιουνίου 2016) 08/06/2016

αναρτήθηκε στις 08/06/2016

Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών Ηρακλείου Κρήτης, περιόδου Ιουνίου 2016

 

Σχετικό αρχείο PDF

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετικό αρχείο PDF

 

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Διαλέξεων Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας ΠΑΓΝΗ 18/11/2015

αναρτήθηκε στις 18/11/2015

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Διαλέξεων Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας ΠΑΓΝΗ

2015 - 2016

 

Σχετικό αρχείο PDF

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2015-2016 09/10/2015

αναρτήθηκε στις 09/10/2015

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακτινολογίας 2015-2016

 

Σχετικό αρχείο PDF

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (25-26 Ιουνίου 2016) 06/05/2016

αναρτήθηκε στις 06/05/2016

Aγαπητέ  συνάδελφε,

Η APLS Crete  επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, με την υποστήριξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου διοργανώνουν στο Ηράκλειο 25-26 Ιουνίου 2016, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) με τις νέες οδηγίες της 6ης έκδοσης του APLS (2016-2020).

To Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, γενική υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης, Επείγουσας Ιατρικής και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life Support Group.

Δελτίο Συμμετοχής PDF
 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
 
 
 


Γεώργιος Μπριασούλης

Eπιστημονική εκδήλωση Ι.Σ.Η. με θέμα "Βλαστοκύτταρα: αλήθειες και υπερβολές" (25/6/2016) 08/06/2016

αναρτήθηκε στις 08/06/2016

Ηράκλειο,  08/06/2016
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Ι.Σ.Η. στην προσπάθεια του για έγκυρη και άρτια ενημέρωση των πολιτών και του ιατρικού κόσμου, οργανώνει επιστημονική εκδήλωση το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016, ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου με θέμα :

"Βλαστοκύτταρα: αλήθειες και υπερβολές"

Στόχος μας  να δοθούν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, σε θέματα που σχετίζονται με τις πηγές, τις ιδιότητες, την παρούσα χρήση  και τις μελλοντικές προοπτικές των βλαστοκυττάρων και το όφελος της δωρεάς αυτών.

Αφίσα PDF

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                            

Χάρης Βαβουρανάκης                                               Γεώργιος Κοχιαδάκης

ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ (22/6/2016) 21/06/2016

αναρτήθηκε στις 21/06/2016

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2016

ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

19.00-21.00

Αίθουσα διαλέξεων Κλινικής Μητέρα Κρήτης

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ Ηρακλείου σας καλεί να παρακολουθήσετε την επιστημονική εκδήλωση με θέμα ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ την Τετάρτη 22 Ιουνίου 19.00-21.00 στην Αίθουσα Διαλέξεων της Κλινικής

Προεδρείο: Σταύρος Σηφάκης, Ματθαίος Φραιδάκης

 • Αιμοποιητικά κύτταρα του ομφαλικού αίματος και δεδομένα από τη χρήση
  τους στις μεταμοσχεύσεις Ελένη Παπαδάκη
 • Μεσεγχυματικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου - πειραματικά δεδομένα και σύγκριση μ