Προκήρυξη Διιδρυματικού ΠΜΣ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ/BIOMEDICAL ENGINEERING" (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021) 22/06/2020

αναρτήθηκε στις 22/06/2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του  Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοϊατρική Μηχανική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 1122Β’/2-4-2020), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική».

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

 • Θετικών Επιστημών,
 • Επιστημών Μηχανικού και 
 • Επιστημών Υγείας 

με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο  ΔΠΜΣ.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών της πρώτης φάσης  είναι η 10η Ιουλίου του 2020 και της δεύτερης φάσης η 10η Αυγούστου του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.bme-crete.edu.gr/index.php?id=12193

http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/vioiatriki-mixaniki

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Γραμματεία Προγράμματος

τηλ. 2810 394526

Προκήρυξη ΠΜΣ: "Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες" 06/05/2020

αναρτήθηκε στις 06/05/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
«Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες»

 
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και αποκατάσταση σημαντικών εννοιών και αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας που διέπει όλο το φάσμα των Επιστημών Υγείας συμπεριλαμβανομένων και όλων των Βιο-επιστημών γενικότερα. Η εξοικείωση των φοιτητών με τις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας καθώς και των Βιο-επιστημών θα συμβάλλουν στην θωράκιση τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανών να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια. Η κατανόηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία με συγκρουόμενες πεποιθήσεις όπου η κριτική διερεύνηση και η ηθική τεκμηρίωση αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής πράξης και της σύγχρονης έρευνας στην Ιατρική και στις Βιοεπιστήμες.

 
Στο Π.Μ.Σ. «Δεοντολογία & Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» γίνονται δεκτοί ως  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) απόφοιτοι των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής) και των Νομικών και Θεολογικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (Ιατρικών εργαστηρίων, Τεχνολόγων Ακτινολογικού, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής).

 
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2020. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 2.000 ευρώ (Α’ εξάμηνο: 750 ευρώ, Β’ εξάμηνο: 750  ευρώ, Γ’ εξάμηνο: 500 ευρώ). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε εξήντα (60) φοιτητές κατ' έτος.

 
Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται στον πρώτο φοιτητή με βάση τη βαθμολογία του, που θα τελειώσει εγκαίρως τις σπουδές και θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.


 
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.  Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας
  (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
 10. Μία φωτογραφία ταυτότητας 

 

* Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21 Αυγούστου 2020 

(με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)

 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Αυγούστου 2020
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pmsBioethics  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία

Τηλ: 2410685539, 2413501739 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00) e-mail: msc.deontologia@gmail.com 
 
 
Αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:

 
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» 

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ/νση: Πανεπιστημίου 3, Κτίριο Βιόπολις, 1ος όροφος (αρ. γραφείου 102γ)

ΤΚ 41500, Λάρισα

Τηλ: 2410685539,  2413501739

 
 
Αθανάσιος Γιαννούκας


Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Νέο ΜΠΣ "Βιοηθική - Ιατρική Ηθική" από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2020-2021) 14/07/2020

αναρτήθηκε στις 14/07/2020

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σας ενημερώνει για το νέο, σύγχρονο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική», το οποίο προσφέρει από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Το νέο αυτό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που βρίσκεται στην επιστημονική και ακαδημαϊκή πρωτοπορία στον ελληνόφωνο χώρο, ενσωματώνει θεματικές ενότητες που πραγματεύονται τις θεωρητικές βάσεις, αλλά και εστιάζουν σε ζητήματα των σύγχρονων καιρών που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη σκέψη της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής, οι οποίες αποτελούν και τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσής του.

Προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 120 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020.

 • Για να υποβάλετε την αίτησή σας διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ πατήστε εδώ  
 • Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος πατήστε εδώ
 • Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 • Για να κατεβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου πατήστε εδώ

Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία" - προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών (Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) 07/07/2020

αναρτήθηκε στις 07/07/2020

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων είναι από Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 2ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος (28&29/8/2020, Ιωάννινα) 18/03/2020

αναρτήθηκε στις 18/03/2020

Η Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης», επιθυμεί να σας ανακοινώσει τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του 2ου Πανελλήνιου Σεμιναρίου Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο “Grand Serrai” στα Ιωάννινα.

Νέες ημερομηνίες: 28 & 29 Αυγούστου 2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

DIPLOMA OF THE HELLENIC SPINE SOCIETY - MODULE 1 & MODULE 5 (11&12/9/2020) 18/03/2020

αναρτήθηκε στις 18/03/2020

Η Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ της διεξαγωγής του Diploma of the Hellenic Spine Society (Module 1 & Module 5) από 13 και 14 Μαρτίου 2020 στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2020 στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 (ΦΕΚ Β' 726/08-03-2020) περί αναστολής οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

 

Για να δείτε το Πρόγραμμα της 1ης μέρας πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα της 2ης μέρας πατήστε εδώ 

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας πατήστε εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" (2020-2021) 14/05/2020

αναρτήθηκε στις 14/05/2020

Προκηρύσσεται Π.Μ.Σ. με τίτλο: "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Υποβολή αιτήσεων από  18/05/2020 έως 14/09/2020

Προκήρυξη ΠΜΣ "Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη" 07/07/2020

αναρτήθηκε στις 07/07/2020

Το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και το Διαβητολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Α.Χ.Ε.Π.Α» προκηρύσσουν την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη».

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και παρουσίασε εξαιρετική επιτυχία.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» είναι η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών Υγείας στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του με βάση όλα τα νεότερα δεδομένα. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην επιτυχή χρήση της σύγχρονης φαρμακοθεραπείας και στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Πραγματοποιείται λεπτομερής και εκτεταμένη αναφορά σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στον Σακχαρώδη Διαβήτη και ειδικότερα στην παθοφυσιολογία, στις μακρο- και μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές, σε όλα τα φάρμακα και τύπους ινσουλινών καθώς και στις νεότερες εφαρμογές της τεχνολογίας με τη χρήση των αντλιών ινσουλίνης και των αισθητήρων γλυκόζης.

Ο σκοπός συνοπτικά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης, της εφαρμογής και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών με εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για την καλύτερη αντιμετώπιση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και για την επαγγελματική ή/ και την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

 • 1ος κύκλος: από Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
 • 2ος κύκλος: από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΕΕΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ: ΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (22-23/9/2020) 27/05/2020

αναρτήθηκε στις 27/05/2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πτωματικό Νευροχειρουργικό Σεμινάριο Βάσης Κρανίου: Πρακτική Άσκηση Προσπέλασης της Περιοχής, που θα διεξαγόταν στην Αθήνα, στο Anatomy Techniques & Training Center (ATTC) στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2020 έχει αναβληθεί. 

Οι νέες ημερομηνίες του σεμιναρίου είναι 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 2 WEBINARS ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (25 & 26 Σεπτεμβρίου 2020) 23/06/2020

αναρτήθηκε στις 23/06/2020

Διοργανωτής: Ελληνικό Forum Ογκολογίας

Εγγραφή: Δωρεάν

Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD CREDITS)

 

 

Ημερομηνία: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020  

Τίτλος Webinar:  «1ο Webinar Πυρηνικής Ιατρικής & Ογκολογίας | Διλήμματα και Προοπτικές»


Θεματολογία: Καρκίνος πνεύμονα | Ο ρόλος της PET/CT στον καρκίνο του πνεύμονα 

Για περισσότερες πληροφορίες & φόρμα εγγραφής στο 1ο webinar πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Γραμματεία : Scep | Scientific Cultural Events & Publications 

 

 

Ημερομηνία: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020  

Τίτλος Webinar:  «2ο Webinar Πυρηνικής Ιατρικής & Ογκολογίας | Διλήμματα και Προοπτικές»


Θεματολογία: Αιματολογικές Κακοήθειες | Ο ρόλος της PET/CT στα λεμφώματα & στο ΠΜ

Για περισσότερες πληροφορίες  & φόρμα εγγραφής στο 2ο webinar πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Γραμματεία : Scep | Scientific Cultural Events & Publications

Κλεομένους 7, ΤΚ 10675, Αθήνα & Δαιδάλου 10, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. +30 210 7240039, +30 2810 222155 

Fax: +30 2107240139, +30 2810 222156

Email: info@scep.gr

Web: www.scep.gr

5η Επιστημονική Συνάντηση Μεταβολισμός & Παθολογία (Τήνος, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020) 12/05/2020

αναρτήθηκε στις 12/05/2020

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού που αποτελεί έναν φορέα μελέτης και έρευνας για την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη, τα χρόνια νοσήματα, την καχεξία και το οξειδωτικό stress διοργανώνει την 5η Επιστημονική Συνάντησή της στο Tinos Beach Hotel στην πανέμορφη Τήνο  25-27 Σεπτεμβρίου 2020.


Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο κος Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβήτη Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική – Μονάδα Έρευνας – Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα.


Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν αφορούν στις ειδικότητες: Παθολογία, Καρδιολογία, Διαβήτης, Αναπνευστικό, Λοιμώξεις και Ανοσοανεπάρκεια.


Με τη βεβαιότητα ότι θα στηρίξετε και φέτος 5η χρονιά διοργάνωσης – ετούτη την εκδήλωση,  σας αποστέλλουμε το Save the Date. Πατήστε εδώ


Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας πατήστε εδώ


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού (8-10/10/2020) 21/02/2020

αναρτήθηκε στις 21/02/2020

Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, οργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης Επείγοντος Περιστατικού με θέμα «Η αναζωογόνηση συναντά όλες τις ειδικότητες» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στις 8-10 Οκτωβρίου 2020.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του Συνεδρίου πατήστε εδώ

Για πληροφορίες υποβολής περίληψης εργασιών και εγγραφές επισκεφθείτε το site του Συνεδρίου

 

Web Scientific Event Ioannina University Courses in Pathology - IUCP 2020 Soft Tissue Pathology-Oncology 25/06/2020

αναρτήθηκε στις 25/06/2020

Web Scientific Event Ioannina University Courses in Pathology – IUCP 2020 Soft Tissue Pathology-Oncology

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (Hellenic Society of Pathology)
https://www.pathology.gr/

 

Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

 

H Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής πραγματοποιεί τα καθιερωμένα Ευρωπαϊκά Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Παθολογικής Ανατομικής και Ογκολογίας, διαδικτυακά.

Τα φετινά Σεμινάρια υπό τον τίτλο Web Scientific Event Ioannina University Courses in Pathology – IUCP 2020 Soft Tissue Pathology-Oncology θα πραγματοποιηθούν online από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ" 22/06/2020

αναρτήθηκε στις 22/06/2020

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Προθεσμία αποστολής αίτησης & δικαιολογητικών έως και την 16η Οκτωβρίου 2020

14th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC SPINE SOCIETY & 44th SYMPOSIUM "N. GIANNESTRAS-P. SMYRNIS" 13/07/2020

αναρτήθηκε στις 13/07/2020

Congress Information

 • 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis
 • City/ Country: Thessaloniki, Greece
 • Venue: Met Hotel
 • Dates: 29 October – 01 November 2020
 • Language: English
 • Official Website: www.concopco.com/spine2020
 • E–mail: asoubasakou@concopco.com

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

Ιατρικό Συνέδριο: Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος (30/10-1/11/2020) 10/07/2020

αναρτήθηκε στις 10/07/2020

 • Τίτλος Συνεδρίου: Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος: Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Διλήμματα
 • Διοργανωτής: Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας Παθήσεων Πεπτικού Συστήματος
 • Ημερομηνίες: 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2020
 • Τοποθεσία διεξαγωγής: Μetropolitan General, Αθήνα
 • Kόστος εγγραφής: Δωρεάν

Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD CREDITS)

Για περισσότερες πληροφορίες & φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ

Για να δείτε τις θεματικές ενότητες πατήστε εδώ

KIND REMINDER: 6η Διημερίδα Επεμβατικής Καρδιολογίας (6-7/11/2020 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Αθήνα) 28/07/2020

αναρτήθηκε στις 28/07/2020

Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική & το Ομώνυμο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την 6η Διημερίδα Επεμβατικής Καρδιολογίας - CARDIOACT 2020, στο Αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, 6-7 Νοεμβρίου 2020, στην Αθήνα.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε live επεμβάσεις δύσκολων περιστατικών και να μας δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε αυτά. Θα παρουσιασθούν περιστατικά που θα περιλαμβάνουν όλες τις σύγχρονες μεθόδους της Επεμβατικής Καρδιολογίας στις στεφανιαίες αρτηρίες και στις δομικές παθήσεις. Επίσης θα υπάρχουν workshops για τη χρήση του υπερηχογραφήματος στην προετοιμασία των ασθενών, αλλά και στη διεπεμβατική καθοδήγηση. Θα υπάρχουν βέβαια και εισηγήσεις από καταξιωμένους ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας.

Η επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και οι εισηγητές μας καταξιωμένοι ειδικοί, θα συνοψίσουν.

Φέτος λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που ζούμε η διημερίδα θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και live μέσω του cardioact.gr , έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Για την Εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε εδώ

Ελπίζουμε και φέτος να στηρίξετε τη διοργάνωση αυτή που έχει στεφθεί με επιτυχία τα τελευταία πέντε χρόνια.

6η Διημερίδα Επεμβατικής Καρδιολογίας (6-7 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα) 25/05/2020

αναρτήθηκε στις 25/05/2020

Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική & το Ομώνυμο Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την 6η Διημερίδα Επεμβατικής Καρδιολογίας - CARDIOACT 2020, στο Αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, 6-7 Νοεμβρίου 2020, στην Αθήνα.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε live επεμβάσεις δύσκολων περιστατικών και να μας δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε αυτά. Θα παρουσιασθούν περιστατικά που θα περιλαμβάνουν όλες τις σύγχρονες μεθόδους της Επεμβατικής Καρδιολογίας στις στεφανιαίες αρτηρίες και στις δομικές παθήσεις. Επίσης θα υπάρχουν workshops για τη χρήση του υπερηχογραφήματος στην προετοιμασία των ασθενών, αλλά και στη διεπεμβατική καθοδήγηση. Θα υπάρχουν βέβαια και εισηγήσεις από καταξιωμένους ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας.

Η επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και οι εισηγητές μας καταξιωμένοι ειδικοί, θα συνοψίσουν.

Φέτος λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που ζούμε η διημερίδα θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και live μέσω του cardioact.gr, έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Η παρουσία σας και η ενεργή συμμετοχή σας είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία της επιστημονικής εκδήλωσης.

Για την Εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε εδώ

Ελπίζουμε και φέτος να στηρίξετε τη διοργάνωση αυτή που έχει στεφθεί με επιτυχία τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μεταθεση ημερομηνίας _3rd Congress on Evidence Based Mental Health: From Research to Clinical Practice (5-8/11/2020) 09/03/2020

αναρτήθηκε στις 09/03/2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι λόγω των εξελίξεων στον χώρο της υγείας, το 3rd Congress on Evidence Based Mental Health: From Research to Clinical Practice, μετατίθεται στις 5-8 Νοεμβρίου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

2η Αλλαγή Ημερομηνίας Διεξαγωγής 20ού Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης: 19-21.11.2020 06/04/2020

αναρτήθηκε στις 06/04/2020

Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ

 

18o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (18-21/11/2020) 31/01/2020

αναρτήθηκε στις 31/01/2020

Διοργανώνεται το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 18 έως 21 Νοεμβρίου 2020, στο ξενοδοχείο Royal Olympic και διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας.

Στοιχεία Συνεδρίου

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

Χώρος Διεξαγωγής: Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Ημερομηνίες: 18 - 21 Νοεμβρίου 2020

Website: www.concopco.com/hsicm2020 

E – mail: asoubasakou@concopco.com 

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

26ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ (3-5/12/2020, Ξενοδοχείο Nikopolis, Θεσσαλονίκη) 06/05/2020

αναρτήθηκε στις 06/05/2020

Διοργανώνεται το 26ο Κοινό Συνέδριο Μικροχειρουργικής & Χειρουργικής Χεριού, το οποίο θα διεξαχθεί στις 3-5 Δεκεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Nikopolis, στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου. 

 

7th International Musculoskeletal Ultrasound Course (3-5 December 2020, Athens) 30/04/2020

αναρτήθηκε στις 30/04/2020

Διοργανώνεται το "7th International Musculoskeletal Ultrasound Course", που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 3 έως 5 Δεκεμβρίου  2020, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic.

Ιατρικά Συνέδρια 2020 (Conferre S.A.) 07/01/2020

αναρτήθηκε στις 07/01/2020

Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

METAΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Paediatric Trauma Course of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) 17-19 June 2021 22/04/2020

αναρτήθηκε στις 22/04/2020

H European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ της διεξαγωγής του Συνεδρίου της από 4-6 Ιουνίου 2020 στις 17 - 19 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της ίωσης COVID-19 από τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2) στη βάση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 (ΦΕΚ Β' 726/08-03-2020) περί αναστολής οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια.

 
Σας ενημερώνουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα θα παραμείνει ακριβώς ίδιο με τους ομιλητές που αναγράφονται σε αυτό.

 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δείτε το ιστορικό
09/08/2020 08:34:25