Χρήσιμες Πληροφορίες 14/08/2007

αναρτήθηκε στις 14/08/2007

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

Στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός, με αίτησή του, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Πριν την εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών, καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 295 παρ.3).

Κάθε χρόνο με την υποβολή δήλωσης επικαιροποίησης των στοιχείων σας και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής στο σύλλογο, ανανεώνεται το δικαίωμα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Προσοχή: Η Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος είναι μοναδική, δεν επανεκδίδεται.
Αν πρόκειται να κατατεθεί ως δικαιολογητικό, να καταθέτετε μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ:

1.Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο. Ειδικότερα οι ιατροί, οι οποίοι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ασφαλιστικών οργανισμών, εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ασκούν το επάγγελμά τους και βρίσκεται η υπηρεσία τους. Απαγορεύεται η απασχόληση ιατρών που δεν έχουν την ιδιότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα, είτε σε μονάδες Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας είτε Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

2. Ιατροί που ασκούν το επάγγελμα σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν που είναι  εγγεγραμμένοιΙυποχρεούνται:
α) να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών του ανωτέρω Ιατρικού Συλλόγου, καταβάλλοντας σε αυτόν ποσό που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο της εισφοράς που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη, και
β) να λαμβάνουν βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Ιατρικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν παράλληλα το ιατρικό επάγγελμα.
Μέρος του ποσού της περίπτωσης α' , ανάλογο εκείνου που καταβάλλεται για τους ιδιώτες ιατρούς-τακτικά μέλη, καταβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον Π.Ι.Σ..
Τα μέλη που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Απαγορεύεται η πλανοδιακή παροχή υπηρεσιών σε Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες δομές υγείας. Επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να παρέχουν άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Παράβαση του ιατρού σχετιζόμενη με την άδεια ή βεβαίωση που του έχει παρασχεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, και ιδίως παράβαση ως προς το χρόνο διάρκειάς της, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα αυτού. Ταυτοχρόνως, ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί, λόγω της παράβασης, να ανακαλέσει την άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας και να αρνηθεί τη χορήγηση νέας.

4. Ιατροί του δημοσίου, που απασχολούνται με απόσπαση στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, πρέπει να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν αποσπασθεί χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 293).

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ που δικαιούνται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και εθνικότητας, εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη των Ιατρικών Συλλόγων και έχουν τα ίδια με τα λοιπά μέλη δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς επίσης και το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 294).

 

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ:

 

Η μετεγγραφή από τον ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο  γίνεται υποχρεωτικά και μόνο με αίτησή σας. Η μεταφορά των δικαιολογητικών σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο της ημεδαπής γίνεται υπηρεσιακά ενώ «η εγγραφή στο νέο Σύλλογο γίνεται ταυτόχρονα με τη διαγραφή του ιατρού από τον προηγούμενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προσέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη μετεγγραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου» (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 295 παρ.5).

 

Η αίτηση εγγραφής/μετεγγραφής συνοδεύεται από υποχρέωση καταβολής αντίστοιχου χρηματικού ποσού  ύψους :

 • 51,20€ σε περίπτωση 1ης εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου
 • 7,17€ σε περίπτωση μετεγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ:

 

«Οι ιατροί που επιθυμούν να μετοικήσουν στην αλλοδαπή ή να διαγραφούν, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος αποδέχεται τη μετοίκηση ή τη διαγραφή μόνον εφόσον οι αιτούντες έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών με τις τυχόν νόμιμες προσαυξήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη διαγραφή από το ειδικό μητρώο Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και για όσους επιθυμούν να τεθούν σε αναστολή ιδιότητας ιατρού.
Η επαγγελματική ιδιότητα του ιατρού δύναται να ανασταλεί κατόπιν αίτησής του, με απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου. Ο τελών σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς του άρθρου 315» (
Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 297 παρ2).

 

Προσοχή: Σε περίπτωση που εργασθείτε στην αλλοδαπή και δεν έχετε ζητήσει έντυπα την διαγραφή σας από τον Ιατρικό Σύλλογο οι οφειλές σας τρέχουν κανονικά.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

 

«1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται κατ' έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, κατά την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Ομοίως υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά αυτοί που έχουν εγγραφεί στο ειδικό μητρώο άλλου Ιατρικού Συλλόγου από εκείνον στον οποίο είναι εγγεγραμμένα μέλη. Για ιατρικές εταιρείες, ιατρούς μέλη ΔΕΠ μπορεί να προβλέπεται κλιμάκωση των εισφορών.

2. Οι εισφορές της παραγράφου 1 καταβάλλονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο ιατρός που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρεούται σε καταβολή εισφοράς προσαυξημένης νομίμως. Για καθυστέρηση πέραν των έξι (6) μηνών, ο ιατρός παραπέμπεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπική ευθύνη του Ταμία του Ιατρικού Συλλόγου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς του. Ιατρός που δεν υπέβαλε εισφορά επί τριετία διαγράφεται από τα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη ακρόαση του ιατρού. Ανάλογα ισχύουν και για ιατρούς εγγεγραμμένους στα Ειδικά Μητρώα Ιατρικών Συλλόγων στους οποίους δεν είναι μέλη.

3. Από την εισφορά απαλλάσσονται οι νεοεγγραφέντες για το πρώτο έτος μετά την εγγραφή, τα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν τη θητεία τους, ή είναι αποδεδειγμένως άνεργοι. Για το χρονικό αυτό διάστημα πρώτου έτους των νεοεγγραφέντων, θητείας ή ανεργίας δεν παρακρατείται και δεν καταβάλλεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους η εισφορά τους προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.» (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 315).

 

Η συνδρομή καταβάλλεται μια φορά ετησίως όσους Ιατρικούς Συλλόγους κι αν αλλάξετε μέσα στο έτος. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να σας ζητηθεί να πληρώσετε κόστος εγγραφής (ή επανεγγραφής) στον επόμενο Σύλλογο, το ποσό της οποίας ορίζεται από κάθε Σύλλογο και δεν είναι ενιαίο. «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να εισπράττουν «δικαίωμα εγγραφής» από τα νεοεγγραφόμενα στα μητρώα τους μέλη. Το ποσό για το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου» (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 315 παρ.7).

 

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής στον Ι.Σ.Η. για το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 56,22€.   Με απόφαση Δ.Σ. η συνδρομή έχει μείωση 10% σε όσους ιατρούς την εξοφλήσουν εμπρόθεσμα δλδ. τους 2 πρώτους μήνες του έτους. Η τελική τιμή της συνδρομής για το πρώτο δίμηνο διαμορφώνεται στο ποσό των 53,26 € ενώ από 1η Μαρτίου  η συνδρομή διαμορφώνεται στα 59,59€ αφού επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Στα γραφεία του Ι.Σ.Η. (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00) με μετρητά ή με κάρτα (Τερματικό αποδοχής καρτών - POS).

2. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου (www.ish.gr) με την χρήση πιστωτικής - χρεωστικής κάρτας.

4.Μέσω τραπεζικής κατάθεσης 

στέλνοντας μας ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση του Ι.Σ.Η. (info@ish.gr) απο αποδεικτικό κατάθεσης.

 • Στην τράπεζα  EUROBANK στα εξής στοιχεία:

Αριθμ.λογαριασμού:0026-0276-20-0201151891,

IBAN:GR8902602760000200201151891 

 

 • Στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα εξής στοιχεία:

Αριθμ. λογαριασμού: 6156141541848,

IBAN: GR 0901711560006156141541848

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου και ειδικότητας  στο ηλεκτρονικό καταθετήριο, ειδάλλως η πληρωμή δεν ταυτοποιείται.

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ: 

 «1.Ο ιατρός, ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου να υποβάλει στο Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος, δήλωση, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και του ιατρείου και την ιατρική ειδικότητα που ασκεί νομίμως,
β) βεβαίωση ότι αυτός ασκεί πράγματι το λειτούργημα του ιατρού, διατηρώντας προσωπικό ιατρείο ή από κοινού με άλλον ιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, ή άλλο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και αν παρέχει τις υπηρεσίες του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια αντιμισθία ή κατ' αποκοπήν ή ανά επίσκεψη, δηλώνοντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, τη διεύθυνση αυτού και το ποσό της αντιμισθίας ή αμοιβής ανά επίσκεψη, όπως, επίσης, αν λαμβάνει κάποια σύνταξη, τον ασφαλιστικό φορέα και το ποσό αυτής,
γ)βεβαίωση σε ποιους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους παρέχει υπηρεσίες είτε Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
δ) βεβαίωση ότι ο δηλών δεν υπάγεται σε κάποιο από τα κατά νόμο κωλύματα και ασυμβίβαστα και ότι έχει δικαίωμα άσκησης της ιατρικής με βάση πτυχία και τίτλους ελληνικών ιατρικών σχολών ή κατά νόμο αναγνωρισμένων αλλοδαπών,
ε) βεβαίωση ότι δεν βρίσκεται σε αναστολή ιατρικού επαγγέλματος λόγω πειθαρχικών ποινών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 322, και δεν έχει στερηθεί της άδειας λόγω μη καταβολής εισφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 315 παράγραφος 2.

2. Η δήλωση δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν συνοδεύεται από απλό αντίγραφο της απόδειξης περί καταβολής της οφειλομένης στον Ιατρικό Σύλλογο ετήσιας εισφοράς.

3.Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει προς τον Ιατρικό Σύλλογο οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της μεταβολής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις του Συλλόγου, δεν υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά τους. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε νόμιμες προσαυξήσεις.
Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ..

5. Η δήλωση της παραγράφου 1 επισυνάπτεται στο μητρώο του Συλλόγου και καταχωρείται στον ατομικό φάκελο που τηρείται για κάθε ιατρό-μέλος του Συλλόγου.

6. Σε αυτούς που υποβάλλουν εμπροθέσμως πλήρη δήλωση χορηγείται δελτίο ταυτότητας ιατρού, το οποίο ισχύει μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της έκδοσης έτους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να τους εξυπηρετεί στην άσκηση του λειτουργήματός τους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου και τον κάτοχο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου, ενώ η ισχύς του ανανεώνεται κάθε έτος.

7. Σε περίπτωση απώλειας του ανωτέρω δελτίου, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου να επιτρέψει τη χορήγηση νέου δελτίου, που ισχύει μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της έκδοσης έτους.

8. Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, η δήλωση που δεν πληροί όλους τους όρους του παρόντος καθώς και η υποβολή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα κατά άρθρο 319. Ο παραβάτης απαλλάσσεται στην περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.» (Ν. 4512/17-1-2018 Άρθρο 296).

 

Κάθε χρόνο όταν θα πληρώνετε την ετήσια συνδρομή σας, μαζί με την απόδειξη πληρωμής θα σας αποστέλλεται (προ συμπληρωμένη με τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει από προηγούμενο έτος) η Ετήσια Δήλωση Επικαιροποίησης των στοιχείων σας. Στο έντυπο αυτό θα σημειώνετε τυχόν αλλαγές που έχουν επέλθει και υπογεγραμμένο θα το αποστέλλεται πάλι πίσω σε εμάς, δηλώνοντας την συγκατάθεσή σας ή μη,  στην ανάρτηση των επαγγελματικών σας στοιχείων στην ιστοσελίδα του Ι.Σ.Η.  και στην λήψη ενημερώσεων από τον Ι.Σ.Η. μέσω email ή sms.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Ι.Σ.Η. δεν θα σας αποστέλλει ενημερώσεις αν προηγουμένως δεν έχετε δηλώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή σας.

 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ "MOBILE APP" Ι.Σ.Η.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των πολιτών και των ιατρών αλλά και ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και του διαδικτύου, έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή συμβατή με κινητά Android / iPhone. Η εφαρμογή περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τους πολίτες (εφημερεύοντα νοσοκομεία/φαρμακεία, υπηρεσία εύρεσης γιατρού, υπηρεσία κατάθεσης απόψεων και παραπόνων) όσο και για τους γιατρούς όπως ενημέρωση για ανακοινώσεις του ΙΣΗ και του ΠΙΣ, θέσεις εργασίας, θέματα ιατρικής νομοθεσίας καθώς και πληροφορίες και έντυπα για όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον ΙΣΗ.

Στο πλαίσιο επίσης της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΙΣΗ προς τα μέλη του, ο ΙΣΗ έχει υιοθετήσει την χρήση της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ΙΣΗ». Η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα των μελών μας, αποσκοπεί στην ταχύτερη εξυπηρέτησή τους και στη διευκόλυνση των συναλλαγών. Η απόκτηση της δεν απαιτεί από τα μέλη του ΙΣΗ να προσέρχονται πλέον στα γραφεία του Συλλόγου. Η νέα αυτή υπηρεσία λειτουργεί μέσα από την εφαρμογή - mobileapp του Ι.Σ.Η., και είναι προσβάσιμη με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας που ήδη χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στην ιστοσελίδα.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι διαθέσιμη στα μέλη του ΙΣΗ τα οποία είναι οικονομικά ενήμερα.

 

Οδηγίες πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα ΙΣΗ


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του ΙΣΗ:

Βήμα 1ο – Συμπλήρωση στοιχείων κάρτας (Αγγλικά)

 • Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο siteτου ΙΣΗ (www.ish.gr )
 • Αφού συνδεθείτε, πατήστε στην επιλογή «Επεξεργασία προφίλ» που υπάρχει στην δεξιά στήλη
 • Στην καρτέλα «Ενημέρωση στοιχείων μέλους» που θα εμφανιστεί, μεταβείτε στην ενότητα «Στοιχεία για την κάρτα ιατρού» που υπάρχει στο κάτω μέρος
 • Συμπληρώστε με Αγγλικούς χαρακτήρες το «Όνομα» και το «Επώνυμο» σας
 • Ανεβάστε μια φωτογραφία σας (διαστάσεων 512 x 512pixels)
 • Σε περίπτωση που η φωτογραφία είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, εμφανίζεται ένα παράθυρο μέσα στην φωτογραφία το οποίο μπορείτε να το μετακινήσετε ώστε να επιλεχθεί η περιοχή της φωτογραφίας που θέλετε. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της φωτογραφίας μετακινώντας αριστερά – δεξιά τον κέρσορα που υπάρχει από κάτω από την φωτογραφία (δείτε εικόνα παρακάτω)
 • Πατήστε στο μπλε κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων»

paradeigma

Βήμα 2ο – Επιβεβαίωση

 • Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία και ανεβάσετε φωτογραφία, θα λάβετε ένα email προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι έχετε όντως κάνει εσείς τις αλλαγές στο προφίλ σας. Στο email αυτό θα υπάρχει ένα link το οποίο θα πρέπει να πατήσετε προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές.

Βήμα 3ο – Σύνδεση από το κινητό στην εφαρμογή του ΙΣΗ και προβολή κάρτας

 • Αν δεν έχετε ήδη κατεβάσει την εφαρμογή του ΙΣΗ στο κινητό σας (Android/iphone), αναζητήστε την γράφοντας «Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου» ή κατεβάστε την από τα ακόλουθα url:

Android

iOS 

 • Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής (εικόνα – 1)
 • Στο παράθυρο που θα ανοίξει, εισάγετε τους κωδικούς τους οποίους χρησιμοποιείτε και για την είσοδο σας στο siteτου
  ΙΣΗ (εικόνα – 2)
 • Τώρα στην πάνω αριστερή γωνία θα εμφανίζεται πλέον το όνομα σας. Πατήστε πάνω σε αυτό και θα δείτε την
  ηλεκτρονική σας κάρτα!
 • Πατώντας πάνω στην κάρτα εναλλάσσεται η Ελληνική με την Αγγλική έκδοση

paradeigma_2

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, τεχνική δυσκολία, κ.λπ., παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Γαλανάκη Νίκο στο τηλ.: 6947544931 ή στην ηλ. Δνση: nikos_meduoc@hotmail.com.

Τέλος, το site του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (www.ish.gr), ενημερώνεται καθημερινά, και εκεί μπορείτε να αναζητήσετε χρήσιμες πληροφορίες για θέματα νομοθετικού περιεχομένου, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, νέες θέσεις εργασίας, συνέδρια και λοιπές ενημερώσεις.

 

Εκ της Γραμματείας του Ι.Σ.Η.

Δικαιολογητικά Εγγραφής 01/12/2005

αναρτήθηκε στις 01/12/2005

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την οικεία Νομαρχία.

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (πρωτότυπο) ή Φωτοτυπία πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο Ε.Ε. επικυρωμένα ή Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο εκτός Ε.Ε. επικυρωμένα. Επίσης αναλυτική βαθμολογία
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται για την έκδοση της αδείας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, προσκομίζετε και πιστοποιητικό πληρότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αριθμ. 93/16 Ε.Ο.Κ. από το Υπουργείο Υγείας της χώρας έκδοσης του πτυχίου.
Οι επικυρώσεις στα ξενόγλωσσα πρέπει να έχουν γίνει από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών

3. Δύο (2) φωτογραφίες.

4. α) Για πρώτη εγγραφή+ συνδρομή 106,50
5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
6.Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος


Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του και την παραλαβή της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο, η εγγραφή μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς ο λόγος της εξουσιοδότησης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εξουσουδιοτούμενου ατόμου, το οποίο θα κάνει την εγγραφή και θα παραλάβει την άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Τα πληρεξούσια δεν είναι αποδεκτά.


Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω τεθεί υπό δικαστική αντίληψη και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου καταγγελία ή πειθαρχική ποινή».

2. Πιστοποιητικό παρακολούθησης κρατικού διδασκαλείου ξένων γλωσσών για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Αν δεν υποβληθεί το παραπάνω πιστοποιητικό τότε είναι απαραίτητη η συνέντευξη από το Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω δικαιολογητικά:
3. Άδεια παραμονής.
4. Ξενόγλωσσο πρωτότυπο δίπλωμα.
5. Επίσημη μετάφραση του διπλώματος στα ελληνικά.
6. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων σπουδών μεταφρασμένη στα ελληνικά.


 

Ιατρική Δεοντολογία 01/12/2005

αναρτήθηκε στις 01/12/2005

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας:

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: (πατήστε εδώ για κατεβάσετε το Νομοσχέδιο)

Τροπολογίες: (πατήστε εδώ για κατεβάσετε τις Τροπολογίες του Νομοσχεδίου)

Υπηρεσίες Μελών Ι.Σ.Η. 04/12/2005

αναρτήθηκε στις 04/12/2005

Η ενότητα Υπηρεσίες Μελών, παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προς τα μέλη του.

Στην παρούσα φάση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι ελεύθερη. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, στα μέλη του Ι.Σ.Η. θα δοθεί ειδικός κωδικός πρόσβασης, βάσει του οποίου θα μπορούν να προσπελάσουν τις σχετικές ενότητες.

Ιατρικές Ειδικότητες 02/12/2005

αναρτήθηκε στις 02/12/2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 94

 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
 7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
 8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
 10. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
 11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 12. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
 13. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 15. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
 16. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
 17. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
 18. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
 19. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
 20. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
 21. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
 22. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
 23. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
 24. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 25. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
 26. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 27. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
 28. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 29. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 30. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 31. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
 32. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
 33. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 34. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
 35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
 36. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
 37. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 
 38.  ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ
 39. ΙΑΤΡΟΙ που τους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 38/2004 από τις Δ/νσεις Υγείας των κατά τόπων Ν.Α.

 

 


 

28/05/2024 02:07:06