ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 29/04/2024

αναρτήθηκε στις 29/04/2024

Ηράκλειο, 28/4/2024

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, αξίζει να αναφερθούμε στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας, τις οποίες παρέχει ο προληπτικός κλάδος της Ιατρικής της Εργασίας, στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Ν.3850/2010), μόνο οι επιχειρήσεις άνω των 50 υπαλλήλων (ανά Α.Φ.Μ.), υποχρεούνται της συνεργασίας με Ιατρό Εργασίας. Δυστυχώς όμως, πάνω από το 70% των εργαζομένων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2022, εργάζεται σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια στην πλειοψηφία του, το ελληνικό εργατικό δυναμικό δε λαμβάνει τις προληπτικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας και δεν εκτιμάται η καταλληλότητά του για εργασία, από άποψη υγείας. Επιπρόσθετα, δεν πραγματοποιείται η απαραίτητη αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων για την υγεία, που αντιστοιχούν στο εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, σε κάθε περιβάλλον εργασίας, οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολυάριθμοι και διακρίνονται σε τρεις σημαντικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε επιχείρηση, για κάθε διαφορετική θέση εργασίας, πρέπει να εκτιμηθούν σχολαστικά οι κίνδυνοι για την ασφάλεια, οι κίνδυνοι για την υγεία καθώς και οι εγκάρσιοι κίνδυνοι (συνοπτικά παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί στο παρακάτω γράφημα). Συνήθως οι κίνδυνοι για την ασφάλεια δύνανται αιφνιδίως να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα, ενώ οι κίνδυνοι για την υγεία είναι ικανοί μακροπρόθεσμα να επιφέρουν μια επαγγελματική ασθένεια, μέσω αθροιστικής ή/και συνεργικής επίδρασης. Καταλήγοντας, υπάρχουν και οι εγκάρσιοι κίνδυνοι, οι πιο ύπουλοι, οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν είτε εργατικό ατύχημα είτε επαγγελματική ασθένεια.

Screenshot_ish

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια αποτελούν συνήθως ευθύνη του μηχανολόγου-μηχανικού που αναλαμβάνει χρέη Τεχνικού Ασφαλείας για την εν λόγω επιχείρηση. Παρόλα ταύτα, ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να λαμβάνει μέρος στην εκτίμηση των επικίνδυνων ουσιών που δύνανται να προκαλέσουν οξεία δηλητηρίαση καθώς και των φυσικών παραγόντων (π.χ. θόρυβος, ακτινοβολίες, δονήσεις, θερμική καταπόνηση κ.ά.) οι οποίοι είναι ικανοί να επιφέρουν οξεία σωματική βλάβη, σε πολύ υψηλά επίπεδα έκθεσης.

Από την άλλη, οι κίνδυνοι για την υγεία κυρίως αποτελούν ευθύνη του Ιατρού Εργασίας, με εξαίρεση τους φυσικούς παράγοντες, στην εκτίμηση των οποίων συνήθως συμμετέχει και ο Τεχνικός Ασφαλείας, ιδίως για την εκτέλεση των μετρήσεων και την ποσοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας αυτών.

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια αποτελούν συνήθως ευθύνη του μηχανολόγου-μηχανικού που αναλαμβάνει χρέη Τεχνικού Ασφαλείας για την εν λόγω επιχείρηση. Παρόλα ταύτα, ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να λαμβάνει μέρος στην εκτίμηση των επικίνδυνων ουσιών που δύνανται να προκαλέσουν οξεία δηλητηρίαση καθώς και των φυσικών παραγόντων (π.χ. θόρυβος, ακτινοβολίες, δονήσεις, θερμική καταπόνηση κ.ά.) οι οποίοι είναι ικανοί να επιφέρουν οξεία σωματική βλάβη, σε πολύ υψηλά επίπεδα έκθεσης.

Από την άλλη, οι κίνδυνοι για την υγεία κυρίως αποτελούν ευθύνη του Ιατρού Εργασίας, με εξαίρεση τους φυσικούς παράγοντες, στην εκτίμηση των οποίων συνήθως συμμετέχει και ο Τεχνικός Ασφαλείας, ιδίως για την εκτέλεση των μετρήσεων και την ποσοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας αυτών. 

Κωνσταντίνος Γ. Βροντάκης

Ειδικός Ιατρός Εργασίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΞΥΠΠ

www.ergoprolipsis.gr 

Work--Safety-day-afissa_2

28/05/2024 01:49:11