ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15/09/2023

αναρτήθηκε στις 15/09/2023

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σας διαβιβάζουμε επιστολή του ΠΙΣ προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Σημειώνουμε πως ο Π.Ι.Σ. διαβίβασε στις 30/8/23 στον Υπουργό Εργασίας επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας, διατυπώνοντας τη σύμφωνη γνώμη του με την Εταιρεία. Κατόπιν αυτού στο νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή υπήρξε νομοτεχνική τροποποίηση, η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο 30

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων ιατρών εργασίας – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 16 ν. 3850/2010 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Στο άρθρο 16 του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010, Α΄ 84), περί των προσόντων των ιατρών εργασίας, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Σ.Υ.Α.Ε.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), δύναται να ορίζονται και πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του παρόντος κατηγορίες ιατρών, οι οποίοι μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, να ενταθεί η αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών και να καλυφθεί η περιφερειακή ή τοπική ανεπάρκεια του αριθμού των ιατρών εργασίας, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι ειδικότητες, οι όροι και προϋποθέσεις, το χρονικό διάστημα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.».

Συναδελφικά

 

Ο Πρόεδρος 

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος

Πλαστικός Χειρουργός 

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Βαρνάβας

Οφθαλμίατρος

30/09/2023 02:56:24