ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 17/06/2022

αναρτήθηκε στις 17/06/2022

Ηράκλειο, 17/06/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 1278

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ»

 

ΠΡΟΣ:

κ. Κώστα Τσιάρα, Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας µέσω πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσια 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, στην τροποποίηση του άρθρου 349 του Κ.Π.Δ., που αναφέρεται στην αναβολή ποινικής δίκης, στο άρθρο 41, για την αναβολή της δίκης – τροποποίηση του άρθρου 349 Π.Κ. στην παράγραφο 1 αναφέρει:

«....Ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται με ιατρική πιστοποίηση δημοσίου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο και μπορεί να ελεγχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από το δικαστήριο.»

Είναι προφανές ότι η τροπολογία αυτή καταργεί την ισοτιμία των ιατρικών βεβαιώσεων και προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Έλληνα ιατρού. Είναι επίσης προφανές ότι ο συντάκτης αυτής, δε γνωρίζει ότι κάθε βεβαίωση– γνωμάτευση εκδίδεται από τον γιατρό, ως φυσικό πρόσωπο, με την υπογραφή και την σφραγίδα του έχοντας ο ίδιος νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο, από τον Ιατρικό Σύλλογο που ανήκει, ως επαγγελματική έδρα. Ως γιατρός επίσης γνωρίζετε ότι ο πιο πρόσφορος, αξιόπιστος και έγκυρος τρόπος ελέγχου της ταυτοπροσωπίας του γιατρού είναι ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος.

Με την τροπολογία αυτή επίσης καταργείται κάθε προσπάθεια αποσυμφόρησης των κρατικών νοσοκομείων απο την στιγμή που κάθε συμπολίτης μας είναι αναγκασμένος να επισκεφθεί κρατική δομή ή νοσοκομείο σ αυτήν την δύσκολη λόγω πανδημίας περίοδο.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε την άμεση απόσυρση αυτής της τροπολογίας. Ταλαιπωρεί τον Έλληνα πολίτη, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού και επιβαρύνει σημαντικά την λειτουργία νοσοκομείων και δομών.

 

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης                   Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

09/08/2022 04:43:15