ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31/08/2018

αναρτήθηκε στις 31/08/2018

   Ηράκλειο , 31/8/2018

                                                               Αριθμ. Πρωτ : 1378

Προς:

Μέλη Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ , 5/17.1.2018) και το με αριθμ. πρωτ. 501/1.3.2018 έγγραφο του Π.Ι.Σ

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

 

τα Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Κριτοβουλίδου 19, για την εκλογή:

 

  1. Δεκατριών (13)  Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, έξι (6) Τακτικών Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Αναπληρωματικών Μελών.
  3. Τριών (3) Ελεγκτών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Δεκαπέντε  (15) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

Η ψηφοφορία σύμφωνα με το Ν. 4512/2018 θα γίνει σε δύο συνεχείς ημέρες την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018και από ώρα 8:00 π.μ. έως τη δύση του ήλιου.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την 21η Σεπτεμβρίου 2018

ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.

 

 

Η ανακήρυξη των υποψηφίων ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων υποβαλλόμενης στον Πρόεδρο του Ι.Σ.Η. τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Δ.Σ του Ι.Σ.Η. ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους, για τους οποίους υπεβλήθησαν οι σχετικές αιτήσεις, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται  από βεβαίωση του Ι.Σ.Η. σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την οικονομική τακτοποίηση όλων των υποψηφίων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων (Αρ. 305 παρ 2 & 3).

Υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και  υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Αρ. 305 παρ.1).

Επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να είναι υποψήφιο μέλος Διοικητικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου και υποψήφιος εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  • Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Ι.Σ.Η. έχουν τα μέλη που έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητος , είναι οικονομικώς τακτοποιημένα τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος (Αρ. 304 παρ. 2α). 
  • Ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου,  εκλέγονται μεταξύ των ιατρών της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου που ασκούν το επάγγελμα. Απαιτείται να έχουν ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο ιατρικό σύλλογο (Αρ. 324 παρ. 2).·   
  • Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στον Ι.Σ.Η. (Αρ. 279 παρ.2)

 

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι ιατροί θα είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση και θα έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητας 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και εφόσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι στον Ι.Σ.Η. οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, μέχρι δηλαδή το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 (Αρ. 304 παρ 2α).

 

Αλλοδαποί που δικαιούνται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και εθνικότητας, και έχουν εγγραφεί ως μέλη του Ι.Σ.Η., έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

   Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία με χωριστά για κάθε όργανο ψηφοδέλτια και φακέλους με το ίδιο χρώμα κατά περίπτωση, με το σύστημα της απλής αναλογικής (Αρ. 306 παρ. 4).         

    Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ως εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. Ο κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει κατ` ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό. Ακολούθως , τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα. Πριν αποχωρήσει ο εκλογέας, υπογράφει ως ψηφίσας στον εκλογικό κατάλογο και διαγράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή (Αρ. 306 παρ. 6).     

   Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής (Αρ. 306 παρ. 7).     

     Η ψηφοφορία λήγει με την δύση του ηλίου, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, λόγω του ότι έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι. Παράταση της ψηφοφορίας πέρα από τη λήξης της μπορεί να υπάρξει με προηγούμενη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής ειδικά αιτιολογημένη (Αρ. 306 παρ. 8).   

     Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ιατροί, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα του Συλλόγου ή κάθε άλλο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. διαβατήριο , δίπλωμα οδήγησης) για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

 


 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

   Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο (2) μέλη, μη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. (Αρ. 306 παρ. 3).

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Χάρης Βαβουρανάκης                                                           Γεώργιος Κοχιαδάκης

23/04/2019 09:04:01