Χρήσιμες Πληροφορίες 14/08/2007

αναρτήθηκε στις 14/08/2007

Η Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος που παραλάβατε με την εγγραφή σας στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου , είναι μοναδική, δεν εκδίδεται άλλη από τις Νομαρχίες.
Αν πρόκειται να κατατεθεί ως δικαιολογητικό ,να καταθέτετε μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Εάν πρόκειται να εργασθείτε σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει υποχρεωτικά και μόνο, με αίτηση σας, να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τον Ιατρικό Σύλλογο και την εγγραφή σας στο Σύλλογο που θα ασκήσετε το ιατρικό επάγγελμα.

Σε περίπτωση που εργασθείτε στην αλλοδαπή και δεν έχετε ζητήσει διαγραφή από τον Ιατρικό Σύλλογο οι οφειλές σας τρέχουν κανονικά.

Η μεταφορά των δικαιολογητικών σας  σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο της ημεδαπής γίνεται υπηρεσιακά. Η εγγραφή στον άλλο Ιατρικό Σύλλογο δεν γίνεται αυτόματα ,αλλά μόνο κατόπιν αιτήσεως εγγραφής στο Σύλλογο αυτό και σε διάστημα ενός μηνός, από την ημερομηνία διαγραφής σας.

Με την υποβολή της Δήλωσης και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής στο Σύλλογο, ανανεώνεται το δικαίωμα άσκησης  ιατρικού επαγγέλματος.

Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται χωρίς προσαυξήσεις τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο κάθε έτους. Η ισχύς της ταυτότητας αναγράφεται επ αυτής.

Η ιστοσελίδα του ΙΣΗ (ish.gr) και το e-mail: info@ish.gr

 


            Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν.Γραμματέας

 

         Γρηγόρης Πασπάτης                             Χάρης Βαβουρανάκης  

Δικαιολογητικά Εγγραφής 01/12/2005

αναρτήθηκε στις 01/12/2005

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την οικεία Νομαρχία.

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (πρωτότυπο) ή Φωτοτυπία πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο Ε.Ε. επικυρωμένα ή Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο εκτός Ε.Ε. επικυρωμένα. Επίσης αναλυτική βαθμολογία
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται για την έκδοση της αδείας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, προσκομίζετε και πιστοποιητικό πληρότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αριθμ. 93/16 Ε.Ο.Κ. από το Υπουργείο Υγείας της χώρας έκδοσης του πτυχίου.
Οι επικυρώσεις στα ξενόγλωσσα πρέπει να έχουν γίνει από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών

3. Δύο (2) φωτογραφίες.

4. α) Για πρώτη εγγραφή+ συνδρομή 106,50
5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
6.Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος


Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του και την παραλαβή της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο, η εγγραφή μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς ο λόγος της εξουσιοδότησης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εξουσουδιοτούμενου ατόμου, το οποίο θα κάνει την εγγραφή και θα παραλάβει την άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Τα πληρεξούσια δεν είναι αποδεκτά.


Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω τεθεί υπό δικαστική αντίληψη και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου καταγγελία ή πειθαρχική ποινή».

2. Πιστοποιητικό παρακολούθησης κρατικού διδασκαλείου ξένων γλωσσών για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Αν δεν υποβληθεί το παραπάνω πιστοποιητικό τότε είναι απαραίτητη η συνέντευξη από το Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω δικαιολογητικά:
3. Άδεια παραμονής.
4. Ξενόγλωσσο πρωτότυπο δίπλωμα.
5. Επίσημη μετάφραση του διπλώματος στα ελληνικά.
6. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων σπουδών μεταφρασμένη στα ελληνικά.


 

Ιατρική Δεοντολογία 01/12/2005

αναρτήθηκε στις 01/12/2005

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας:

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: (πατήστε εδώ για κατεβάσετε το Νομοσχέδιο)

Τροπολογίες: (πατήστε εδώ για κατεβάσετε τις Τροπολογίες του Νομοσχεδίου)

Υπηρεσίες Μελών Ι.Σ.Η. 04/12/2005

αναρτήθηκε στις 04/12/2005

Η ενότητα Υπηρεσίες Μελών, παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προς τα μέλη του.

Στην παρούσα φάση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι ελεύθερη. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, στα μέλη του Ι.Σ.Η. θα δοθεί ειδικός κωδικός πρόσβασης, βάσει του οποίου θα μπορούν να προσπελάσουν τις σχετικές ενότητες.

Ιατρικές Ειδικότητες 02/12/2005

αναρτήθηκε στις 02/12/2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 94

 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
 7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
 8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
 10. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
 11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 12. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
 13. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 15. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
 16. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
 17. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
 18. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
 19. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
 20. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
 21. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
 22. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
 23. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
 24. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 25. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 
 26. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 27. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
 28. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 29. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 30. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 31. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
 32. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
 33. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 34. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
 35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
 36. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
 37. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ 
 38.  ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ
 39. ΙΑΤΡΟΙ που τους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 38/2004 από τις Δ/νσεις Υγείας των κατά τόπων Ν.Α.

 

 


 

16/08/2018 01:02:56