ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι.Σ.Η. 23/05/2018

αναρτήθηκε στις 23/05/2018

Αριθ. Πρωτ.: 891

                    Ηράκλειο, 23/5/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου (Ι.Σ.Η.) , που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης , επι της οδού Κριτοβουλίδου 19 και εκπροσωπείται νόμιμα , για τη συμμόρφωση του Νομικού Προσώπου και των ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών εντός της περιφέρειας ευθύνης του  με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , 2016/679 (GDPR)»

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

όπως καταθέσει οικονομική προσφορά  για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  προς τον ΙΣΗ ως Ν.Π.Δ.Δ , αλλά και τα μέλη του με επιδιωκόμενο σκοπό τη συμμόρφωση του Ι.Σ.Η και των υπόχρεων μελών του με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Πρόσκληση PDF

21/05/2019 09:34:34