Ενημέρωση ΠΙΣ 10/09/2018

αναρτήθηκε στις 10/09/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

 

  1. Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης γτα άσκηση των ιατρών
  2. Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2Q10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει»

 

Σχετκό αρχείο PDF

23/04/2019 09:03:57